Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 1278

14.05.2018

  IMG_9201 До Дня хіміка, який відзначається щорічно в останню неділю травня, відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук підготував книжкову виставку "Хімія – природнича наука".
  Хімія – це наука про речовини, їхні властивості та перетворення, яка посідає центральне місце серед природничих наук і в суспільному виробництві. Нині основними розділами хімії вважаються неорганічна, органічна та фізична хімія. Водночас значні розділи хімії виникли на межі з іншими науками. Одним з передових напрямків хімії є біохімія – наука, що вивчає хімічні основи життя.
  Наше життя важко уявити без використання досягнень хімічної науки. Ми є свідками того, що численні полімери й пластмаси дедалі більше замінюють традиційні природні речовини й матеріали. Хімічні заводи випускають мільйони тонн мінеральних добрив, різноманітні засоби захисту сільськогосподарських рослин від шкідників і хвороб. Це сприяє розвитку землеробства і тваринництва, допомагає розв'язувати проблему дефіциту харчових продуктів у деяких регіонах планети.
  Досягнення хімії використовує і харчова промисловість. Харчові добавки поліпшують смак продуктів, емульгатори підтримують їхню необхідну консистенцію, консерванти дають змогу значно збільшити термін придатності. Безперечно, усі ці речовини мають бути безпечними для людини.
  Швидкими темпами розвивається виробництво хімічних товарів для побуту. У торговельній мережі покупцям пропонують ефективні мийні засоби, клеї, герметики, лаки, фарби тощо. Багато речовин, добутих у хімічних лабораторіях, є складниками кремів, гелів, лосьйонів; вони позитивно впливають на шкіру, волосся, лікують і відновлюють їх. Завдяки успіхам хімії створюються не тільки різноманітні ліки, а й виготовляються замінники крові, деякі штучні органи.
  Роль хіміків дуже важлива у сфері розроблення ефективних маловідходних технологій, схем повторного використання води в промисловості, утилізації промислових і побутових відходів.
  Використовуючи ці знання, ми зможемо запобігти забрудненню природи й зберегти її для наступних поколінь.

  Література:
  1. Артёмова Э. К. Основы общей и биоорганической химии: учеб. пособие / Э. К. Артёмова, Е. В. Дмитриев. – Москва : КНОРУС, 2011. – 245 с. : ил.
  2. Гаубер-Швенк Г. Харчування: dtv-Atlas / Г. Гаубер-Швенк, М. Швенк ; [пер. з нім. І. І. Лахно ; наук. ред.: В. Г. Передерій, Ю. Г. Григоров] ; худож. Й. Майр. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 182 с. : іл.
  3. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. – Київ : Академія, 2011. – 517 с. : іл., табл.
  4. Екологічна доцільність систем удобрення сільськогосподарських культур у зоні Полісся: (наук.-практ. рек.) / [В. В. Волкогон та ін.]. ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 48 с. : табл.
  5. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: учеб. для вузов / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 216 с. : ил., табл.
  6. Культура сидерації : наук. основи ефектив. застосування зелених добрив у госп-вах різних форм власності / [В. Ф. Камінський ; за наук. ред. : Е. Г. Дегодюка, С. Ю. Булигина] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Київ : Аграрна наука, 2013. – 79 с. : табл.
  7. Курячая М. А. Химия созидающая, химия разрушающая: панорама большой химии / М. Я. Курячая. – Москва : Знание, 1990. – 157 с.
  8. Литвинова Т. Н. Биогенные элементы. Комплексные соединения: учеб. пособие для мед. вузов / Т. Н. Литвинова, Н. К. Выскубова, Л. В. Ненашева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 282 с. : ил. табл.
  9. Ломницька Я. Ф. Склад та хімічний контроль обʼєктів довкілля: навч. посіб. / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чухрій ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. комерц. акад. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 588 с. : табл.
  10. Мак-Лафлин К. Компостирование / Крис Мак-Лафлин ; [пер. с англ. Т. Л. Милеевой]. – Москва : Астрель, 2012. – 255 с. : ил.
  11. Манолов К. Великие химики: в 2 т. : справочник. Т. 1 / К. Манолов ; пер. с болг. К. Манолова, С. Тасева ; ред.: Н. М. Раскин, В. М. Тютюнник. – Москва : Мир, 1985. – 467 с. : ил.
  12. Минеев В. Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В. Г. Минеев, Е. Х. Ремпе. – Москва : Росагропромиздат, 1990. – 206 с. : ил.
  13. Мир химии: занимат. рассказы о химии / [сост. Ю. И. Смирнов]. – Санкт-Петербург : М и М – Экспресс, 1995. – 155 с. : ил.
  14. Миронович Л. М. Біоорганічна хімія (скорочений курс: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. М. Миронович. – Київ : Каравела, 2008. – 181 с.
  15. Мітрясова О. П. Хімія з основами біогеохімії: навч. посіб. / О. П. Мітрясова. – Київ : Кондор, 2016. – 383 с. : іл.
  16. Нитраты и другие знаки беды / сост. В. Б. Шешнев. – Москва : Советская Россия, 1990. – 123 с.
  17. Постников А. В. Химизация сельского хозяйства / А. В. Постников. – Москва : Росагропромиздат, 1989. – 221 с.
  18. Скурихин И. М. Все о пище с точки зрения химика / И. М. Скурихин, А. П. Нечаев. – Москва : Высшая школа, 1991. – 287 с. : ил.
  19. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення: підруч. для вищ. навч. закл. / [А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Київ : Професіонал, 2007. – 375 с. : іл., табл.
  20. Фигуровский Н. А. Дмитрий Иванович Менделеев, 1834–1907 / Н. А. Фигуровский ; [АН СССР]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 286 с. : ил.
  21. Харчова хімія: навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Кондор, 2012. – 246 с. : табл.
  22. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навч. посіб. / О. Д. Іващенко [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл.
  23. Химия в быту / [ред. З. Н. Тетеркина ; сост. Т. А. Комзалова]. – Смоленск : Русич, 1996. – 556 с. : ил.
  24. Юдин А. М. Химия в нашем доме / А. М. Юдин. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Химия, 1990. – 270 с. : ил.
  25. Ковеня Т. В. Системна аналітична оцінка основних змін, які відбулися в хімічній промисловості України в 2016 році та в попередніх роках / Т. В. Ковеня // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 18–31 : табл., діагр.
  26. Ковеня Т. В. Хімічна промисловість України в першому півріччі 2017 року: основні підсумки / Т. В. Ковеня // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 22–32 : діагр.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018