Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 1116

17.05.2018

  IMG_9605 До дня працівників банківських установ працівниками відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук була підготовлена книжкова виставка "Банківська справа – сучасний стан, перспектива розвитку".
  Функціонування ринкової економіки країни неможливе без активної банківської системи. Світова фінансова криза вкотре продемонструвала важливість та необхідність запровадження ефективного банківського регулювання та нагляду. Нестабільність банківського сектору стає причиною банкрутства багатьох банків, а також зниження довіри населення до всього фінансового сектору. Протягом останніх років банківська система України зазнала значних змін. Скорочення банківських установ, різка девальвація курсу національної валюти, зниження обсягів кредитування стали наслідками затяжної фінансової кризи в Україні.
  Альтернативою виведення з ринку значної кількості банків є розробка програми оздоровлення останніх з метою повернення їх на фінансовий ринок за умови здійснення ними прозорої та не занадто ризикової діяльності.
  У результаті заходів Національного банку України банківська система України у 2017 році почала отримувати прибуток, стала більш прозорою.
 
Список літератури:
  1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Кондор, 2011. – 415 с.
  2. Васильченко З. Сучасні тенденції на ринку електронних банківських розрахунків у зарубіжній та вітчизняній практиці [Текст] / Зоя Васильченко, Дмитрій Пасевич // Банківська справа. – 2017. – № 3. – С. 115–126.
  3. Вовчак О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ–2000, 2008. – 559 с.
  4. Вовчак О. Д. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Львів. комерц. акад.". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 423 с.
  5. Демків Ю. М. Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України / Ю. М. Демків, Я. В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 242–248.
  6. Для початку потрібні гроші // Гроші. – 2017. – № 12. – С. 21–25.
  7. Жураховська Л. Ризики акцій банків України в контексті стандартів GIPS / Людмила Жураховська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 1. – С. 83–93.
  8. Звєряков М. І. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв'язків і детермінант розвитку / М. І. Звєряков, Л. В. Жердецька // Економіка України. – 2017. – № 10. – С. 31–48.
  9. Копилюк О. І. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч закл. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 535 с.
  10. Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність [Текст] / Наталія Климчук // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 64–74.
  11. Кузьменко О. В. Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування [Текст] / О. В. Кузьменко, А. О. Бойко, В. М. Полюхович // Економіка та держава. – 2017. – № 2. – С. 46–55.
  12. Лисенок О. В. Дослідження та удосконалення сутності банківського ризику / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 2. – С. 9–13.
  13. Лютий І. О. Банківський маркетинг [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / І. О. Лютий, О. О. Солодка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 775 с.
  14. Петрук О. М. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. М. Петрук ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 461 с.
  15. Мірошниченко Г. Напрями розвитку механізму стабілізації банківської системи в умовах невизначеності / Ганна Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки – 2013. – № 9. – С. 182–189.
  16. Прасолова С. П. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. та практикум для вищ. навч. закл. / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 568 с.
  17. Рейтинг надійності банків // Гроші. – 2017. – № 4. – С. 21–28.
  18. Рябініна Л. М. Проблеми теоретичної обґрунтованості ряду визначених у законодавчих та нормативних документах з банківництва / Л. М. Рябініна // Економіка України. – 2017. – № 7. – С. 38–48.
  19. Славко А. Особливості регулювання банківських відносин за умов дії режиму проведення антитерористичної операції / Анна Славко // Підприємництво, господарство, право. – 2016. – № 3. – С. 110–115.
  20. Стирський М. В. Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн Європейського Союзу [Текст] / М. В. Стирський // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 72–76.
  21. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; [кол. авт.: Косова Т. Д. та ін.] ; за ред.: Косової Т. Д., Папаіки О. О. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 319 с.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018