Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Мовознавство (запитань: 29)

Правила |  Посилання

1  2  3  

 Яна

16.05.2016

Доброго дня, підкажіть, є у вас в наявності книга Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. - Практическая грамматика английского языка. 1957 г

 Відповідь

21.05.2016

Шановна Яно! У фондах нашої бібліотеки у Відділі іноземних мов є книга 81.432.1 К 30 Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка, 1996 г.

 Яна

18.05.2013

Підкажіть, будь ласка, літературу для написання реферату за темою "Перфоровані документи"

 Відповідь

23.05.2013

Пропонуємо переглянути:
1. Асеев Г. Г., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учеб. пособие. – Х.: ХГИК,1997. – 290 с.
2. Верлань А. Ф. Інформатика. – К.: Квазар-Мікро, 1998. – 200 с.
3. Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. – М.: Наука, 1973. – 25 информационный анализ. – М.: Наука, 1973. – 256 с.
4. Засоби відеоінформації в навчанні //Педагог. Газета. – 1995. – №7-8. – С.2.
5. Зиновьева Н. Б., Саяпина И. А., Пашнина И. И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу Документоведение. – Краснодар, 1995. – 58 с.
6. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Лившиц Я. З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.:МГИАИ, 1997. – 132 с.
7. Информатика: учеб. пособие для студентов институтов культуры, пед. вузов и университетов /Под ред. К. В. Тараканова. – М., 1986. – 312с.
8. Коренной А. А. Информация и комуникация. – К.: Наук. думка, 1986. – 143с.
9. Кушнаренко Н. Н. Документознавство: підручник. – К.: Знання, 2002. – 459с.
10. http://referat-ukr.com/dokumentoznavstvo/perforovani-dokumenti.html

 Вікторія

09.04.2012

Допоможіть знайти літературу до курсової на тему: "Емотивно-експресивна лексика. Гендерний аспект" дякую)

 Відповідь

10.04.2012

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Языкознание: сб. статей. – М., 1958.
2. Горбунов А. П. О сущности экспрессии и формах ее реализации // Вопросы стилистики. – М., 1966.
3. Ковальов В. П. Вимовна експресія художньої прози // Мовознавство. – 1973. – №1.
4. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. – К., 1984.
5. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика в словнику, мові та мовленні. – К, 2002.
6. Сукаленко Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів // Мова і суспільство. – 2011. – вип.2. – С.23-32.
7. Франко З. Т. Засоби художньої експресії у мові творів І. Франка // Укр. мова і літ. в школі. – 1979. – №12. – С.25-27.
8. Українська література ХХ-ХХІ ст.: гендерний аспект: матеріали наук.-практ. конф. 13-14 листопада 2008 року. – Одеса, 2008. – 192 с.
9. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Вип.26.Ч.3 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009.
10. Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Філологічні студії : наук. вісн. КДПУ: зб. наук. праць. – Вип. 4 . – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010.

 Катя

06.09.2011

Помогите найти ответы на учебник 10 класа!!Чем быстрей тем лучше!!!!!!!!!!!!!

 Відповідь

08.09.2011

Уточните свой запрос.

 Ілона

06.05.2011

Формування системи власних назв (назви населених пунктів)

 Відповідь

10.05.2011

Пропонуємо переглянути:
1. ukr-tur.narod.ru/.../t/.../osetroztop.htm
2. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/85.pdf
3. www.pa.kr.ua/science/autoreferat_lysenko.rtf
4. referatu.com.ua/referats/7569/171492
5. www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/.../1/689-691_Кровицька_О.pdf
6. www.ekmair.ukma.kiev.ua/.../LuchykV_Pro_novi_napryamky.pdf
7. www.toponymic-dictionary.in.ua/
8. studentbank.ru/view.php?id=33302&p=7
9. www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341393.html
10. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ls/.../18.46_lysenko_oikonimy.pdf

 крушельницький

26.04.2011

модальність

 Відповідь

30.04.2011

Пропонуємо переглянути:

1. Модальность //Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С.381.
2. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском
языке //Исследования по русской грамматике. – М.: Наука,
1975. – Т. 2. – С. 38-79
3. Зеленщиков А.В. Пропозиция и модальность. – СПб., 1997. – 243 с.
4. Ткачук В.М. Категорія суб’єктивної модальності: монографія. – Тернопіль, 2003. – 240 с.
5. Панфилов В.З. Категория модальности и её роль в конструировании
структуры предложения //Вопросы языкознания. – 1977. – № 4. – С. 37-48.
6. Фейс Р. Модальная логика. – М.: Наука, 1974. – 520 с.
7. Хрычиков Б.В. Категория модальности, её объём и средства выражения в
современном русском языке. – К., 1992. – 215 с.

 Анна

18.12.2010


відтворення синтаксично-стилістичних ознак англомовного науково-технічного тексту

 Відповідь

18.12.2010

Пропонуємо наступну інформацію:
1. Мушніна О. О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози 2006 года. : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/3388.html
2. Основи науково-технічного перекладу. – Режим доступу: http://fs78.www.ex.ua/get/4137360/ОСНОВИ НАУКОВО1.doc
3. Синдега Р. Є. Особливості перекладу англомовноїтерміносистеми галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-34/304-307.pdf
4. Боцман А. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) 2006 года:
автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6126.html
5. Фесенко Г. Г. Відтворення англомовних авіаційних термінів: формально-семантичний та семасіологічний аспекти. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8851/97/
6. Дядечко А. Н. Принципы и способы семантической структурализации английского научно-технического подъязыка: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.19/Минс. гос. лингв. ун-т. – Минск, 1995. – 18с.
7. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 574 с.
8. Лебенок В. М. Навч. посіб.к з питань перекладу лексико-семантичних англійських науково-технічних текстів. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 124 с.
9. Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 /. – К., 2007. – 24 с.
10. Мушніна О. О. Об'єктний предикативний інфінітивний зворот як проблема перекладу (на матеріалі англійських науково-технічних та художніх текстів) //Філологічні студії. – Луцьк: 2004. – №1(25). – С. 61-67.

 Стефанія Іванівна

16.12.2010

Допоможіть знайти інформацію про таку науку як лексикографія. Дякую!

 Відповідь

16.12.2010

1. Багрянцева В. А. Русский язык: Учеб. пособие для углубленного изуч. в старших классах. – М.: МГУ, 2000. Ч.1: Лексикология и лексикография. Фонетика. Графика. Орфография. Морфемика и словообразование.
2. Берков В. П. Двуязычная лексикография: Учебник для студ. вузов. – 2.изд., перераб. и доп. – М.: Астрель; АСТ; Транзиткнига, 2004. – 237с.
3. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч. посібник. – К. : Академія, 2006. – 367с.
4. Девкин В. Очерки по лексикографии. – М.: Прометей, 2000. – 394 c.
5. Древнерусский язык. Лексикология и лексикография /Р. И. Аванесов (отв.ред.). – М.: Наука, 1980. – 205 с.
6. Дубичинский В. В. Искусство создания словарей конспекты по лексикографии. – Х., 1994. – 102с.
7. Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография. – Вена, 1998. – 156с.

 Наталя

05.11.2010

Будь ласка, допоможіть віднайти вимоги до оформлення статей журналу "Мовознавство" НАН України

  Відповідь

05.11.2010

Пропонуємо звернутися з таким питанням в редакцію журналу.
Адреса редакції: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
вул. Грушевського, 4, Київ-1, 01001, Україна
Тел.: (380-44) 279-2964. Факс: (380-44) 278-4383
Сайт: www.ulif.org.ua/
До статті подається: короткий зміст, ключові слова, зноски або бібліографія, перелік умовних скорочень.

 Лілія

10.09.2010

Доброго дня,

Мені потрібна література для написання курсової роботи на тему: Використання дидактичних ігор на уроках української мови.

Дякую.

  Відповідь

14.09.2010

Пропонуємо переглянути:
http://ua.textreferat.com/referat-13459-1.html
http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-714
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=48121
http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=1844

1  2  3  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018