Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Економіка та управління (запитань: 81)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 Наталия Т

15.09.2014

Доброго дня!
Чи є у фондах бібліотеки
Інноваційний потенціал України: монография / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельника та ін. - Київ, 2012. - 592 с.

 Відповідь

16.09.2014

Шановна, Наталя!

Потрібної Вам книги в фондах нашої бібліотеки немає.

 Юлія

02.11.2012

Доброго дня!!! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу та електронний варіант для написання магістерської дипломної роботи на тему: "Підвищення ефективності методики формування та управління ресурсною базою банку в умовах сучасної нестабільності". Дуже Вам буду вдячна.

 Відповідь

06.11.2012

Пропонуємо переглянути:
1. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник НБУ. – 2009. – № 4. – С. 18-19.
2. Барилюк І. В. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківих установ / І. В. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 19. – С. 147-153.
3. Васюренко О. В. Банківський нагляд : [підручник] / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. – К. : Знання, 2010. – 600 c.
4. Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник НБУ. – 2010. – № 3. – С. 36-38.
5. Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України / О. Вовчак, Н. Поляк // Вісник НБУ. – 2009. – № 9. – С. 22–25.
6. Краснова І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом банку / І. Краснова // Вісник НБУ. – 2009. – № 10. – С. 46-51.
9. Торяник Ж. І. Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ж. І. Торяник. – Суми, 2008. – 20 с.
10. Чуб О. О. Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України / О. О. Чуб // Вісник НБУ. 2009. – № 4. – С. 56-60.
11. elibrary.nubip.edu.ua/.../2010_Заліська__Н...

 Олена

09.03.2012

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі: "Особливості функціонування вищих навчальних закладів різних форм власності". Дякую!

 Відповідь

13.03.2012

Пропонуємо переглянути наступні джерела:

1. Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу / В. Андрущенко // Освіта. – 2004. – №23. – 12-19 травня.
2. Вакарчук І. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи / І. Вакарчук // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 88-110.
3. Головатий М. Ф. Приватна школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні / М. Ф. Головатий // Педагогіка і психологія. – 2002. – №3.
4. Каленюк І. Приватний сектор вищої освіти України: тенденції розвитку в світовому контексті трансформаційних процесів / І. Каленюк // Вища освіта України. – 2002. – №2. – С. 24.
5. Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визначення закордонних кваліфікацій і дипломів: монографія / К. В. Корсак. – [За ред. Г. В. Щокіна] . – К.: МАУП. – МКА, 1997.
6. Кремень В. Проблеми і завдання національної освіти в контексті Європейської та Євроатлантичної інтеграції / В. Кремень // Проблеми Європейської та Євароатлантичної інтеграції України: освітній вимір. – Полтава, 2004. – С. 4-10.
7. Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Терещенко // Вища школа. – 2008. - № 2. – С. 46-51.
8. Куценко В. Гуманитарный аспект экономического реформирования в Украине // Экономика Украины. – 2000. – № 10. – С. 71.
9. Найдьонов І. М. Вища освіта в Україні: європейський вибір, культурологічні парадигми / І. М. Найдьонов // Персонал. – 2005. – №1.
10. Сафонова В. Вища освіта в Україні: необхідність наукового бачення основних напрямів її розвитку/ В. Сафонова // Вища освіта України. – 2003. – №2. – С. 41.
11. Сидоренко О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. – X.: Основа, 2000. – 256 с.
12. Цалько Ю. Управління фінансами у вищих навчальних закладах приватної форми власності / Ю. Цалько // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 150-153.

 Олена

18.01.2012

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу по такій темі: "Особливості зайнятості фахівців з вищою освітою в промисловому секторі". Дякую!

 Відповідь

18.01.2012

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Абашина О.В. Підвищення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.В. Абашина; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2006. – 19 с.
2. Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких знань і навичок їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2004. – Лютий. – С. 2-3.
3. Косенко, О. Я б в робітники пішов, хай мене навчать / О. Косенко // Соціальний захист. – 2004. – № 12.
4. Морозова, О.А. Проблеми молодіжного сектора ринку праці України / О.А. Морозова // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – К., 2000. – Т. 1. – С. 510-521.
5. Никифоренко, В.Г. Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою / В.Г. Никифоренко // Вісник СНУ ім. В. Даля. – № 1 (71). Частина 1. 2004. – С. 167-170.
6. Тарабукін, Ю.О. Напрямки розв'язання проблем працевлаштування випускників вузів України за сучасних умов /Ю. О. Тарабукін //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вільні економічні зони України: проблеми створення та розвитку". Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – Київ, 1996. – Том 4., С. 311-312.
7. Колот, А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 3-14.
8. Пітюлич, М. Теоретичні основи розвитку самостійної зайнятості населення / М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2003. – №3 . – С. 89-95.
9. Гнибіденко, І.Ф. Нові теоретико-методологічні аспекти дослідження властивостей та функцій сфери зайнятості / І.Ф. Гнибіденко // Проблемы науки. – 2005. – №2. – С. 2-8.
10. Махсма, М. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 10-15.
11. Балита, О. Розвиток нетрадиційних форм зайнятості: спроба економічної діагностики (на прикладі Карпатського регіону) / О. Балита // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 56-66.
12.Большая, О.В. Проблеми неформальної зайнятості в Україні / О. В. Большая // Держава та регіони сер.: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 45-49.
13. Корчун, М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України / М. Корчун // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 35-39.
14. Кравченко, О. Використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні / О. Кравченко // Журнал Європейської економіки. – 2007. – № 3. – С. 333-345.
15. Руженський, М. Економічні та соціальні аспекти зайнятості населення в ринковій економіці / М. Руженський // Людина i праця. – 2005. – № 4. – С. 36-44.
16. Хачатурян, О. С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів / О. С. Хачатурян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 127-131 : рис. – Бібліогр.: с. 131.
17. Астахова, О. Гнучкі форми зайнятості: плюси і мінуси / О. Астахова // Праця i зарплата. – 2011. – № 23. – С. 4-5.
18. Бондарчук, К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 18-24. – Бібліогр. в примітках.
19. Пономарьова, О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці / О. Пономарьова, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 18-25. – Бібліогр. в примітках.
20. Кисільова, Т. Приватні агенства зайнятості / Т. Кисільова // Юридичний вісник України. – 2006. – № 3. – С. 8.

 Поліна

21.05.2011

Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію (бажано в електронному варіанті) на тему : "Оцінка кредитоспроможності підприємства та шляхи її підвищення"

 Відповідь

25.05.2011

Пропонуємо переглянути:
tingroran.pochta.org/referat222.htm
referat.parta.ua/view/16510/
osvitakr.at.ua/load/.../44-1-0-625
edutips.ru/referat/e194997
www.rusnauka.com/13_EISN.../45558.doc.htm
revolution.allbest.ru/.../d00194997.html
otherreferats.allbest.ru/economy/00089201.html
referat-ukr.com/.../kreditospromozhnist-pidpriemstva.html

 Вікторія Т.

13.05.2011

Доброго ранку,шановні!Допоможіть знайти літературу на магістерську роботу за темою:"Методи оцінки та шляхи вдосконалення впливу банківської системи на соціально-економічний розвиток регіону"

 Відповідь

19.05.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Актуальні питання регіональної економіки та соціальних процесів. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 59 с.
2. Мочерний С. В. Банківська система України / С. В. Мочерний, Л. С. Тришман. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 289 с.
3. Регіональний менеджмент / М. М. Коваленко та ін. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. – 301 с.
4. Рибак В. Альтернативи подальшому підвищенню ролі регіонів у розвитку держави немає // Голос України. – 2011. – №72. – С.4.

 Денис

20.04.2011

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по запитанню: "Процес банківського кредитування". Використовуючи періодичні видання(переважно)!

 Відповідь

23.04.2011

1. Бурдюгов А. Порядок розрахунку коефіцієнта ризику та норми резервування банку при кредитуванні інвестиційних проектів // Вісн. Нац. банку України. – 2005. – №1. – С.4-7.
2. Гринько Е.А. Оценка долгосрочного потенциала банков Украины // Економіка і держава. – 2010. – №12. – С.146-151.
3. Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності укр. підприємств // Фінанси України. – 2010. – №9. – С.107-114.
4. Ковалев В.А. О кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. – 2008. – №1. – С.56-58.
5. Наранович А. Банковский кредит. Будьте осторожны! // Финансовая консультация. – 2005. – №15-16. – С.21-22.
6. Копилюк О.І. Напрями формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період //Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №1. – С.11-15.
7. Кузьменко д. Розвиток банківського кредитування : переваги та загрози для економіки //Цінні папери України. – 2010. – №39. – С.22-23.
8. Румянцева с. Проблеми кредитування в Україні //Цінні папери України. – 2011. – №9. – С.24.
9. Семенюк М.М. Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні //Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2010. – №4. – С.170-175.

 Яна

18.04.2011

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Офшорна діяльність банків"

 Відповідь

19.04.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон";
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4. — Ст.28;
3. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі / Бозуленко О. // Економіст. – 2008. – №1. – С.51-53;
4. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу / Волкова Ю.О. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №1. – С.43-46;
5. Швейцарія узаконила банківську таємницю // Галицькі контракти. – 2003. – №49. – с.12-14;
6. Усиление борьбы международного сообщества с отмыванием денег // Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з міжнародною злочинністю. – Київ: Національна академія МВСУ. – 2003. – №1. – С.112-123;
7. Квасов С.А. Роль офшорних зон у формуванні звільнених від оподаткування доходів // Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 17. – К., 2008. – С.133-135;
8. Підлісний І.П. Офшорні проблеми: мінімізація податків та предметів сплати // Економіко-математичне моделюванні соціально-економічних систем. Вип.3. – К., 2006. – С.123-131;
9. Череп А. В. Особливості розвитку офшорного бізнесу в Україні // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С.21-30;
10. Бирковский Д. Применение оффшорных зон в Украине. – Харьков, 2002;
11. Оффшорные фирмы в международном бизнесе. – М., 1997;
12. ФБР закрывает оффшор на Каймановых островах // Коммерсантъ-daily. – 1998. – 5 авг.;
13. Денберг В.Р. Налогообложение в оффшорных зонах / В.Г. Денберг. – М.: Наука. – 1999. – 219 с.;
14. Левертов В.А. Для кого нужны оффшорные зоны // Украинская инвестиционная газета от 12-18 ноября 2001. – №45 (372);
15. Ворнавский Н.В. Характерные черты оффшорных зон // Экономика и бизнес. – 2001. – № 4. – С.32–36;
16. Морозюк Н.И. Оффшор-экспресс // Природа оффшорного бизнеса. – 1999. №7. – С.17-19;
17. Шамбост Э. Энциклопедия оффшорных зон [пер. с фр.] / Э.Шамбост. – 2000. – 586 с.
18. Даниленко П.С. Оффшорные компании: помощь в налоговом планировании / П.С. Даниленко. — М.: Прогресс. — 1995. — 251 с.

 Студентка Оксана

26.01.2011

Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання магістерської дипломної роботи на тему: "Теоритичні основи валютно-розрахункових операцій комерційного банку".Дякую!

 Відповідь

27.01.2011

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. N 2121
2. Інструкція НБУ №10 "Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків" (у новій редакції) //Галицькі контракти, №2, 1997.
3. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні". Затверджена постановою Правління НБУ 27.12.1999 р. № 621.
4. Банківська справа /за ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001. – 345 с.
5. Вовчак О.Д. Банківська справа. – Львів: Новий Світ. - 2000, 2008.- 559 с.
6. Кочетков В.М. Основи аналізу банківської діяльності. – К.:Вид-во Європейського Ун-ту, 2007. – 115 с.
7. Банковское дело /Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 92
8. Перспективы деятельности КБ //Банковское дело. - 1995. - №1.
9. КБ в рыночной экономике //Экономика и жизнь. - 1991. - №38.
10. КБ //Сов. торговля. - 199. - №9.
11. КБ и НБУ: перспективы взаимоотношений //Бизнес-информ. - 1995. - №23-24.
12. КБ //Украина и бизнес. - 1995. - №6.
13. КБ и ЦБ в рын. эк-ке //Вопросы экономики. - 1991. - №12.
14. Особенности деятельности КБ //Деньги и кредит. - 1994. - №2.
15. О регулировании деятельности КБ //Деньги и кредит. - 1993. - №9.
16. Роль КБ в стабилизации эк-ки //Вопросы экономики. - 1991. - №12.
17. Развитие маркетинговой стратегии КБ //Хозяйство и право. - 1995. - №5.
18. Ценные бумаги КБ //Вестник аудитора Украины. - 1995. - №7.
19. Банковское дело: Учебник.-2-е изд., стереотип. /Под ред. В. Колесникова, П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 480с.: ил.
20. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272.: ил.
21. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учеб. Для вузов. – М.: Высш. шк., 1998. – 272с.
22. Буркова А.Ю. Рефинансирование коммерческих банков и компаний в условиях кризиса //Банковское дело. - 2009. - №1.
23. Корчагин Ю.А. Деньги. Кредит. Банки. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 348 с.
24. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської системи і фінансових ринків. - К.: Основи, 1999. - 963 с.
25.Щетинін А.І. Гроші та кредит. - Вид.3-тє, переробл.та доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 429 с.
26. Геєць О.В. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. - К.: вид-во Європейськ. ун-ту, 2004. - 236 с.
27. Герасимова, О. Спеціалізований підхід для оцінок економічної ефективності основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку //Вісник Національного банку України. - 2009. - N 3. - С. 28-36
28. Ведернікова, С.В. Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації //Актуальні проблеми економіки. - 2008. - 12. - С.134-141
29. Дзюблюк, О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків //Банкiвська справа. - 2008. - 5. - С. 38-46
30. Клюско, Л.А. Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - N 10. - С. 97-106. - Библиогр.: с. 105-106 .
31.Рябініна, Л. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку, їх взаємозв`язок та відмінності //Банкiвська справа. - 2009. - N 6. - С. 72-84.
32. Рисін, В.В. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку // Регіональна економіка. - 2009. - N 3. - С. 115-122. - Библиогр.: с. 122.
33.Прядко, В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи //Фінанси України. - 2009. - N 11. - С.
34. Пашко, М.М. Роль комерційного банку у структурі фінансово-промислової групи //Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - 11. - С. 101-105
35. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии //Мир денег. – 2000.– №6. – С.22-23.
36. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України //Вісник НБУ. – 2001. – №6. – С. 19-21.
37. Дзюблюк О.В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України //Фінанси України. – 1999. – №1. – С. 11-18.

 Надія

28.12.2010

Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для контрольної роботи по діловодству на тему: Етапи розвитку документування ділових паперів в Україні. Дуже Вам буду вдячна.

 Відповідь

30.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1. Беспянская, Г. Текстові комунікації розпорядчих документів //Секретарь-референт. - 2007. - № 4. - С. 9-14.
2. Загорецька, О. Документування управлінської інформації. Загальні вимоги до створення службових документів //Секретарь-референт. - 2010. - № 2. - С. 20-32.
3. Нілова, І. Історія розвитку системи ділового документування / Ірина Нілова //Секретарь-референт. - 2008. - № 4. - С. 32-34.
4. Оформлення документів на підприємстві // Податки та бухгалтерський облік. - 2010. - 22 лют.: Спецвипуск. - С. 4-86.
5. Беспянська, Г.В. Справочинство: навч. посібн. для дистанційного навчання. - К. : Університет "Україна", 2006. - 488 с.
6. Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери. - Харків: Фоліо, 2008. - 492 с. - Бібліогр.: с. 488-489.
7. Зубков, М. Г. Сучасне українське ділове мовлення. - Харків: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. - 445 с.: іл. - Бібліогр.: с. 437-441.
8. Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство: (зі зразками сучасних ділових паперів): посіб. для вищих навч. закладів. - вид. 5-е, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 474 с.: іл., портр., табл. - (Сер. "Культура діловодства"). - Бібліогр.: с. 455-473.
9. Погребна, Л.Діловодство, яким воно повинно бути. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків: Фактор, 2008. - 416 с.
10.Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / ред. В. М. Бріцина. - К.:Довіра, 2007. - 687 с.: табл.
11.Палеха, Ю. І.Управлінське документування: У 2 ч. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003 - Ч.1: Ведення загальної документації: (зі зразками сучасних ділових паперів). - 2003. - 327 с. - Бібліогр. с. 325.
12. Зубенко, Л. Г.Ділові папери в менеджменті: навч. посіб. - К., 2003. - 269 с.: табл. - Бібліогр. с. 266-268.
13. Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2007. - 189с.: портр. - (Бібліотечка документознавця). - Бібліогр.:с. 177-189.
http://uareferats.com/index.php/referat/details/634
http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=317447
http://referatcentral.org.ua/procedure_load.php?id=141&startext=7

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018