Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Право (запитань: 27)

Правила |  Посилання

1  2  3  

 Станіслав

18.11.2017

Доброго дня допоможіть зі списком літератури до реферату на тему: Система злочинів та види покарань в Запорозькій Січі.

 Відповідь

21.11.2017

Шановний Станіслав!
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
1. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)Г 61 Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький ; [авт. передм. В. С. Мороз ; пер. з рос. Т. О. Абрамової]. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 420с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
2. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)Г 62 Голубоцький, В. О. Запорозьке козацтво / В. Голубоцький ; [ред. П. М. Гвоздецький]. - Київ : Вища школа, 1994. - 537 с.
3. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)П 77 Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [та ін.] ; [упоряд., авт. передм. І. Синяк]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2015. - 234 с. - (Джерела до вивчення козацтва ; т. IV, ч. 1). - Бібліогр. в підрядк. прим., бібліогр. в комент.
4. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)З-33 Запорожці. До історії козацької культури [Текст] / [ред. Ю. Косенко]. - Київ : Мистецтво, 1993. - 394, [4] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
5. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)Э 14 Эварницкий, Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа : для старш. шк. віку. Ч. I ; Ч. II / Д. И. Эварницкий ; [редкол.: О. М. Апанович и др.]. - Київ : Веселка, 1995. - 445, [3] с. : ил.
6. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)З-33 Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [редкол.: В. В. Кривошея (голова) та ін.]. - Київ : НВЦ Пріоритети, 2013. - 239 с. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Терлюк І. А. Історія держави і права України. (Доновітній час). – К.: Атіка, 2006. – 400 с.
8. Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина ХVII - ХVIII ст.). - К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. - 48 с.
9. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVII - ХVIII ст.: Кордони, населення, право (ст. 123-160)/ ред. А. Романенко. - К.: Основи, 1996. - 224 с.
10. Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / [відп. ред . В. А. Смолій]. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - Т.1. - 2006. - 800 с.
11. Рігельман О. І. Літописна оповідь про малу Росію та її народ і козаків узагалі. / О. І. Рігельман. - К.: Либідь, 1994. - 768 с.
12. Скальковский А. История Новой Сечи, или последнего коша Запорожского / А. Скальковский. - Одеса, 1846. - Ч. 1.- 243 с.
13. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків (у 3-х т.). Том I: (Cyди, пoкapaння i стpати y зaпopiзьких кoзaкiв)/пер. з рос. Іван Сварник. - Львів: Світ, 1990. - 319 с.
14. Печеніна Н. Повсякденне життя запорожців в спогадах Микити Коржа / Наталія Печеніна, Віктор Старушенко // Історія в школі. - 2013. - № 2. - С. 3-5. - Бібліогр. в кінці ст.
15. Киридон П. Історія Запорізької Січі в зображенні Миколи Гоголя / П. Киридон // Рідний край. - 2006. - № 1. - С. 128-133.
16. Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення / Віктор Тімашов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 116-120. - Бібліогр. 11 назв.
17. Шепель, Александра. Запорожские законы [казаки всегда старались жить своим собственным умом и по своим законам, которые были довольно суровими] / А. Шепель // Загадки истории. - 2017. - № 23. - С. 12-13 : ил.
18. Нелін, О. Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / Олександр Нелін // Юридична Україна. - 2014. - № 5. - С. 4-8. - Бібліогр. в прим.
19. Горобець, В. М. Полковник Війська Запорізького та його влада [Текст] / В. М. Горобець // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 50-71.
20. Гайдай Г. Козацький суд / Г. Гайдай // Український світ. - 1996. - № 1-3. - С. 20-21.
21. Багдасаров Р. Земний образ ангельського воїнства: (Запорізька Січ як православний лицарський орден) / Р. Багдасаров // Людина і світ. - 1994. - № 6. - С. 69-76.
22. Залізняк Л. Чи були запорожці європейськими рицарями? / Л. Залізняк // Старожитності. - 1991. - № 4. - С. 14.
23. Вербинець Л. Судівництво і кари на Запоріжжі XVI-XVII ст. / Л. Вербинець // Українське козацтво. - 1973. - Ч.2. (№ 24).

 Каріна

01.04.2013

Допоможіть з літературо для курсової "Нормативні документи в інформаційному просторі України". Дуже вдячна.

 Відповідь

08.04.2013

Шановна, Карино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1189_page_15.html
2. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-01/Furman.pdf
3. http://archive.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/VKhdak/2011_33/v33-2-01.pdf
4. http://nsju.org/article/view/224
5. http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/18.htm
6. http://old.niss.gov.ua/book/strateg2/chast%207_cnv.htm
7. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dubov_infsus-31058.pdf
8. http://vuzlib.com/content/view/2247/10/
1. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права : моногр. / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. – Ужгород, 2003. – 240 с.
2. Гаврилов І. Розвиток інформаційного простору: нові можливості, нові загрози / І. Гаврилов // Національна безпека і оборона. – 2001. – №1. – С. 77-79.
3. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні / М. Демкова // Право України. – 2004. – № 5. – С. 170-178.
4. Красноступ Г. Організаційно-правові аспекти необхідності реформування сучасного інформаційного законодавства / Г. Красноступ // Право України. – 2005. – № 9. – С. 81-82.
5. Морозов А. Організаційні та правові засади створення національного інформаційного простору / А. Морозов, В. Косолапов, В. Ковтун // Наука та наукознавство. – 2000. – №3. – С.136-142.
6. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с.
7. Соснін О. Передумови формування в Україні інформаційного права / О. Соснін // Право України. – 2005. – № 11. – C. 99-103.
8. Цимбалюк В. Інформаційне право: визначення сутності та змісту як комплексної галузі права // Правова інформатика. – 2005. – № 2 (6). – С. 14-23.
9. Шкарупа В. Питання щодо проблеми з’ясування сутності інформації та інформаційного простору як нових чинників суспільних правовідносин / В. Шкарупа // Правова інформатика. – 2005. – №2(6). – С. 93-96.

 ОЛЕКСАНДРА

27.01.2012

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали знайти матеріал по темі "Фікції в кримінальному праві"

 Відповідь

30.01.2012

Шановна Олександра, пропонуємо переглянути:
1.Іванський А. И. Роль юридичних фікцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності / А. Й. Іванський [Електронний ресурс] // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 202-207. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08iajvfv.pdf
2. Марохин Е. Ю. Юридическая фикция в современном российском законодательстве/ Дис.к.ю.н. 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.-Ставрополь,2004.-179с.
3. Душакова Л. А. Правовые фикции : дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Волгогр. акад. МВД России.-Волгоград, 2004.-199с.
4. Курсова О. А. Фикции в российском праве : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 Нижний Новгород, 2001.- 193 с.
5. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз / А. Бірюкова // Право України. – 2008. – № 3. – С. 41-43.
6. Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении / К. К. Панько. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 135 с.
7. Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права : сущность, виды, проблемы, действия / О. А. Курова // Проблемы юридической техники : сб. ст. ; под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 364-372.
8. Панько К.К. Юридические фикции в современном российском праве// Проблемы юридической техники:сб. ст./под ред.. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000.- 468 с.
9. Бацюра Л. В. Про відмінності правових презумпцій і правових фікцій / Л. В. Бацюра // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матерiали V Всеукраїн. наук. конфер. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – С. 55-57.
10. Панько К. К. Фикции в уголовном праве : В сфере законотворчества и правоприменении : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 Ярославль, 1998.- 233 с.
11. Кримінальне право України: Загальна частина: Помилка та її значення для кримінальної відповідальності: http://www.readbookz.com/book/165/4897.html
12. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ю.н.: Спец. 12.00.15 Саратов, 2004 22 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/100070.html
13. Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций: юридические фикции; презумпции; скрытные, символические, притворные и мнимые действия; фидуциарные сделки / Г. Ф. Дормидонтов. – Казань : Типо-литография Императорского ун-та, 1895. – 176 с.
14. Рощина І. Принцип та аналогія у кримінальному праві України / І. Рощина // Право України. – 2007. – № 8. – С. 25-29.
15. Кокорев Л. Д. Уголовный процесс : доказательство и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. - 272 c.
16. Пригара Л. І. Юридична техніка: поняття, структура, ознаки / Л. І. Пигара // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 2. – С. 26-31.
17. Лисюткин А. Б. Юридическая техника и правовые ошибки / А. Б. Лисюткин // Государство и право. – 2001. – № 11. – С. 22-28.
18. Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий 62. Лисюткин, Александр Борисович. Ошибка как категория правоведения: теоретико-методологический аспект [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук 12.00.01 / А. Б. Лисюткин ; СГАП. - Саратов, 2002. - 41 с.
19. Лановенко І.П. Помилка у праві.- [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://cyclop.com.ua/content/view/1247/58/1/6/

 Олена

18.11.2011

Допоможіть знайти матеріали на тему:"Правовий статус споживчих товариств в Україні" для написання магістерської дипломної роботи. Дякую!!!

 Відповідь

26.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1.corpravo.com/.../zelisko-a.v.-pravovij-status-spozhivchih-tovaristv
2. univer.km.ua/visnyk/798.pdf
3. Про споживчу кооперацію : Закон України. – К. : Укоопреклама, 1992. – 15 с.
4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
5. Про кооперацію : Закон України. – К. : НМЦ “Укоопосвіта", 2003. – 24 с.
6. Лихотникова О. П. Дискуссия о формах собственнсти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ateism.ru/books/sklyarov/glava34.htm
7. Комах Е. Право коллективной собственности в Укране [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ateism.ru/books/sklyarov/glava34.htm
8. Вановська Н. Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариств //Вільне життя плюс. – 2009. – 9 верес.
9. Артеменко В. М. Правове визначення та необхідність удосконалення регулювання відносин власності у споживчій кооперації [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/artemenko.htm
10. Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів: проблеми адаптації до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №3. – С. 14-17. – Бібліогр в кінці ст.

 таня

22.12.2010

мне необходимы материалы по миграционному праву

 Відповідь

23.12.2010

1. Римаренко Ю. І.Міжнародне міграційне право. Підручник. Університетський курс. - К.: КНТ, 2007. - 640 с. (Серія: Міграційні процеси у сучасному світі)
2. Міжнародне трудове (міграційне) право. Міжнародне право. Основні галузі: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. — К., 2004.
3. Гаврушко Ю. Ф. Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях Спеціальність: 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ , 2005.
4. Гаврушко Ю. Ф. Становлення правового співробітництва держав у рамках ЄС з питань регулювання міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 43 (ч. 2). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 74–76.
5. Гаврушко Ю. Ф. Особливості правового режиму ЄС щодо робітників – мігрантів в третіх країн // Український часопис міжнародного права. – 2004. – №3.
6. Гаврушко Ю. Ф. Специфіка юридичних механізмів держав ЄС у регулюванні міграційних процесів // Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу: Тези доповідей наук.-практ. конференції студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів. – Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 103–107.
7. Гаврушко Ю. Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 45 (ч. 2). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2004. – С. 123–128.
8. Гаврушко Ю. Ф. Обмеження процесів нелегальної міграції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. –Вип. 41 (ч. 1). – Київ: Київський національний університет ім.і Т. Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 117–123.

 Олена

18.12.2010

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу українських авторів за наступною темою наукової роботи: "Неможливість виконання зобов'язання: порівняльно - правовий аспект"

 Відповідь

18.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1. Продаєвич І.С. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] . — О., 2009. — 19 с. -http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pisnyv.zip 2. Солом’яний В. Р. Неможливість виконання зобов’язання в контексті реституції // Актуальні питання реформування правової системи України. — Луцьк, 2007. — Т.1. — С.462–466. 3. Продаєвич І. С. Припинення зобов’язання неможливістю виконання у римському приватному праві // Актуальні проблеми політики. — О., 2009. — Вип. 37. — С.155–164. 4. Боднар Т. В. Способи припинення зобов’язань // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. — Чернівці, 1999. — Вип.45: Правознавство. — С.72–83. 5. Боднар Т. В. Захист цивільних прав при зміні і припиненні договірних зобов’язань // Приватне право і підприємництво. — К., 2008. — Вип. 7. — С. 66–73.
http://studrada.com.ua/content/стаття-607
http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/11011/11136/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10oogukp.pdf
http://radnuk.info/pidrychnuku/rum-pr/263-agafonov-rum/3872-12
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/130284.html
http://www.yurlib.ru/book_473_chapter_233_Stattja_205. _Pripinennja_gospodarskogo_zobov'jazannja_u_razі_nemozhlivostіvikonannja.html
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/686/123/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=48278
http://ukraine-diplom.com/60/16203-pidstavi-ta-vidi-pripinennya-zobovyazan.html
http://ubooks.com.ua/books/00029/inx30.php

 Аліна

18.12.2010

Допоможіть знайти матеріал на тему:"Українсько-російське митне та транскордонне співробітництво". Дякую!

 Відповідь

18.12.2010

Радимо звернутись до наступної інформації:
http://new-ukraine.org.ua/projects/2/
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine/2010/03/100301_customs_union_zanuda_is.shtml
http://rusukrforum.com/the-news/53-l-r-.html
http://new-ukraine.org.ua/projects/2/
http://analyticsmz.ru/?p=706
http://www.radiosvoboda.org/content/article/2242841.html
http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_380.html
http://www.dissland.info/catalog_ukr/transgranichnoe_sotrudnichestvo_v_sisteme_protsessov_regionalnoy_integratsii_ukraini_politologichesk.html

 Ніка

05.12.2010

Доброго дня!Допоможіть, знайти Нормативні акти, та інші матеріали до теми : регіональні норми, які забезпечують сучасні міграційні процеси в світі. Дякую за допомогу!

 Відповідь

07.12.2010

Пропонуємо переглянути:
1.Савченко В.Регіональні особливості народонаселення та працевлаштування на території України і Чернігівщини // Сіверян.літопис. - 2008. - №5. - С.149-156.
2.Стежеринський А. Чернігівщина втратила через міграцію понад 2,5 тисячі мешканців //Чернігів. відомості. - 2006. - 22 березня. - С.19.
3.Чемісов Б. Проблеми міграції сільського населення у системі демографічних процесів Чернігівського регіону // Сіверян.літопис. - 2008. - №2. - С.155-158.

 Тоняся

10.11.2010

відправте посилання на наукову статтю про "Накази та розпорядження, спільне та відмінне" дякую!

  Відповідь

14.11.2010

Пропонуємо переглянути:
Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції. // Право України. – 2004. - №3. – С.14-18.

Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 2003.

Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

Назаренко Е. Закон у системі нормативних актів України. // Право України. – 1993. - №12.

Працюк І.В. Види законів України. // Проблеми законності - 2005. – Вип. 52. – С. 3-9.

Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система. //Право України - 2002 - № 3.

Скакун О.ФТеорія держави и права. – Харків “Консум" , 2001

Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 536 с.

Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: "Право", 2002. – 428 с.

Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління в сфері економіки. // Право України. − 2007. - №2. − С. 99-101.

Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Ющик О.І. Законодавчі акти в системі законодавства України. // Парламентська реформа: теорія і практика: АТ "Книга". — К., 2001.

Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — К., 2004.

 Ніка

09.11.2010

Добрий вечір! Я шукаю літературу: книги, публікації., по темі: Універсальні та регіональні норми, які забезпечують сучасні міграційні процеси в світі.
Дякую Вам за допомогу!

  Відповідь

14.11.2010

Пропонуємо переглянути також наші відповіді вам від 2.11 та 8.11
1.Сєрова І. І. Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003.
2.Олефір Віктор Іванович.. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 443арк. — Бібліогр.: арк. 464-496.
3.Поліщук О.В.Міжнародна організація праці (МОП) в системі міжнародного правового регулювання трудової міграції
// http://www.rusnauka.com/CCN/Pravo/4_polischukov.doc.htm
4.Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навчальний посібник. – К.: "МП Леся", 1998. – 359с. 5. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных отношений: учебное пособие для студентов. К., 1992. – 86 с. 6. Працевлаштування громадян України за кордоном у 2001 році (За даними державної статистичної звітності) // Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні: матеріали семінару, м. Ялта, 25-27 вересня 2002 р. – К., Держкомстат України, 2002. - С.177.

1  2  3  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018