ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЦЕ МОЖЕ СТАТИСЯ З КОЖНИМ

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЦЕ МОЖЕ СТАТИСЯ З КОЖНИМ

22.07.2020
323
1

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – ЦЕ МОЖЕ СТАТИСЯ З КОЖНИМ

  Щороку, починаючи з 2014-го, 30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2013 року. При цьому було зазначено, що цього дня необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків та дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.
  Торгівля людьми – протизаконна торгівля з метою комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці (сучасна форма рабства). Це кримінальна діяльність, що зростає найшвидше у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю як другою за величиною після торгівлі наркотиками.
  Щороку в усьому світі мільйони людей, які шукають кращої долі, потрапляють у трудове рабство. Торгівля людьми – проблема для більшості країн світу.
  За оцінками Організації Об'єднаних Націй, проблема пов'язана з торгівлею людьми, має глобальний характер і стоїть на третьому місці після торгівлі зброєю та наркотиками.
  Протягом 2012–2019 років Міністерством було встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі людьми, 818 громадянам. Із них 316 – жінки, 420 – чоловіки, 82 – діти.
  З нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня) працівники Центру правової інформації підготували віртуальну виставку "Торгівля людьми – це може статися з кожним" (переглянути відео на Ютубі).

 

15

  67.5 / 341
  Н 17
  Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності / О. В. Наден. – Київ : Атіка, 2004. – 286, [1] с.

  Пропонується авторське бачення кримінально-правових та соціальних проблем торгівлі людьми, зокрема торгівлі жінками, яка є не тільки проблемою в Україні, а й світовою проблемою.
  Запропоновано системний підхід до проблеми торгівлі людьми як складу злочину. Проаналізовано визначення понять "торгівля людьми" та "торгівля жінками", проведених як у міжнародних документах, так і в національному законодавстві країн світу.
  Особливість монографії – те, що в ній комплексно розглянуті питання криміналізації всіх видів діяльності, пов'язаних з торгівлею людьми (таких як проституція, нелегальна міграція, наркоторгівля).
  Книга розрахована на широке коло читачів, студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників суду, прокуратури, адвокатури, співробітників слідчих та оперативних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також працівників інших державних органів і всіх, хто цікавиться проблемою торгівлі людьми, з точки зору історії, соціології та головне – в аспекті кримінального права.

7

 67.99(4УКР)5 / 34С(С2)
  Н 14
  Набруско М. С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми : монографія / Марія Набруско ; за заг. ред. М. А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2016. – 202 с.

  У монографії на підставі аналізу наукових джерел з кримінального права і процесу, криміналістики, кримінології, законодавчих та відомчих правових актів, статистики даних і матеріалів слідчо-судової практики висвітлено теоретичні, правові та практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми. Сформульовано авторське визначення поняття "криміналістична характеристика торгівлі людьми", розкрито зміст її елементів, розглянуто типові слідчі ситуації і типові версії початкового етапу розслідування торгівлі людьми, визначено перелік обставин, які підлягають дослідженню, зокрема тих, що встановлюються переважно засобами й методами оперативно-розшукової діяльності. Адресована науковцям і практикам, а також тим, хто досліджує проблеми кримінального процесу та криміналістики і ними цікавиться.  

14

 67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
  К 66
  Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 3-тє вид. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.

  У навчальному посібнику викладені теорія і практика кваліфікації злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і введений у дію з 1 вересня 2001 року. Використані новітня доктрина кримінального права й законодавства України, практика вищих судових органів України.
  Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів. 

12

 67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
  М 74
  Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / Нац. акад. внутр. справ України, Нац. акад. прав. наук України ; [за наук. ред. В. Л. Федоренка]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 520 с. – Бібліогр. в кінці ст.

  Об'єднані у збірці доповіді й виступи учасників підсумкової науково-практичної конференції присвячені актуальним проблемам удосконалення Конституції України та оптимізації правоохоронної діяльності на сучасному етапі вітчизняного державотворення і правотворення. Висвітлюються питання теорії та історії правових реформ в Україні, проблеми модернізації Основного Закону в політико-правових реаліях сьогодення, проблеми проведення адміністративно-правової реформи й удосконалення державної служби.
  Значна увага приділяється актуальним питанням реформування кримінального законодавства, кримінальної юстиції, а також цивільного, сімейного, трудового та господарського законодавства. Окрема секція матеріалів конференції присвячується психологічним аспектам здійснення правових реформ в Україні.
  Матеріали конференції втілюють цікаві та змістовні висновки, положення і пропозиції до вдосконалення чинного законодавства, оприлюднені досвідченими науковцями й початківцями НАВС та інших наукових установ і вищих навчальних закладів.

13

 67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
  Г 85
  Грищенко С. В. Протидія торгівлі людьми : навч. посіб. / Грищенко С. В. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 223 с.

  Навчальний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу у кредитно-трансферній системі. У посібнику вміщено навчальний матеріал дисципліни "Протидія торгівлі людьми", пропонується ґрунтовний виклад основних питань курсу: характеристики торгівлі людьми як злочину та порушення прав людини; соціально- педагогічна робота у сфері протидії торгівлі людьми; соціальна профілактика торгівлі людьми в Україні.
  Рекомендується для викладачів ВНЗ, студентів спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота" і для фахівців, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми. 

11

 67.9 / 341
  Л 55
  Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : навч. посіб. / Я. Г. Лизогуб, С. С. Яценко ; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Атіка, 2005. – 238, [1] с.

  У навчальному посібнику вперше в Україні в комплексному вигляді висвітлюється питання кримінально-правової протидії торгівлі людьми у порівняльно-правовому аспекті. Дається юридичний аналіз злочину, передбаченого ст. 149 КК України, віддзеркалюється історична еволюція заборони "білого рабства" у світових пам'ятках права, розкривається зміст транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми. Значне місце в посібнику посідає аналіз зарубіжного кримінального законодавства (ілюструється законодавство 50 різних країн Європи, Азії, Австралійської Співдружності та Океанії).
  Для студентів юридичних вузів і факультетів, курсантів вищих навчальних закладів МВС України, аспірантів та ад'юнктів, науковців, а також співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з торгівлею людьми, працівників неурядових організацій, які займаються протидією торгівлі людьми. 

10

 60.9 / 33С5(С2)
  П 83
  Протидія торгівлі людьми / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Шк. соц. роботи ім. В. І. Полтавця ; [за ред. Т. Семигіної]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 165, [1] с.

  Посібник містить матеріали, які дають змогу ознайомитися з різними аспектами протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями профілактики й надання допомоги потерпілим особам. У виданні подано програму та робочий тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні й методичні матеріали для лекційних і семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань та додаткові матеріали (реальні історії потерпілих від торгівлі, людьми, глосарій і перелік неурядових організацій, які працюють у напрямі протидії торгівлі людьми).
  Навчально-методичний посібник призначено для викладачів та студентів бакалаврських програм "Соціальна робота", представників неурядових організацій, які працюють у напрямі протидії торгівлі людьми. 

9

 343(477)
  П 83
  Протидія торгівлі людьми в Україні : (зб. законод. актів). – Київ : Нємчінова І. П., 2013. – 92 с.

  До пропонованого друкованого видання включено тексти Закону України "Про протидію торгівлі людьми", постанови Кабінету Міністрів України, прийнятих на виконання Закону України "Про протидію торгівлі людьми", окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань протидії торгівлі людьми. 

6  67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
  П 83
  Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти) / Орг. з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) [та ін.] ; відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.

  До пропонованого друкованого видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі людьми", окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань протидії торгівлі людьми. 
5

 67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
  К 82
  Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [кол. авт.: Г. М. Анісімов та ін.] ; за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2010. – 605, [1] с.

  У підручнику на підставі Кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Особливої частини кримінального права України. 

3

 67.9 / 341
  Р 51
  Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право : підручник / Ю. І. Римаренко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : КНТ, 2007. – 638, [1] с.

  Підручник являє собою одну з перших спроб обґрунтувати міжнародне міграційне право як науку та навчальну дисципліну. У ньому розглядаються понятійний апарат міграційного середовища, проблеми управління міграційними процесами, правовий, політологічний та інші аспекти міграційного буття, проблеми протидії нелегальній міграції. Підручник розрахований на студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад'юнктів), викладачів вищих навчальних закладів.

2

  Кравченко К. Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації/ Крістіна Кравченко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 249–253. – Бібліогр. в кінці ст.

   Статтю присвячено дослідженню тактичних особливостей проведення обшуку під час розслідування торгівлі людьми, вчиненої з метою трудової експлуатації. Особливості проведення обшуку визначаються через такі категорії: предмети пошуку, місця знаходження речей та документів, особи, у яких вони перебувають. У статті визначено проблемні питання, що безпосередньо стосуються тактики проведення обшуку, зокрема особливості проведення обшуків у місцях, які не є володінням підозрюваних осіб, особливості проведення одночасного обшуку всіх підозрюваних осіб; запропоновано шляхи їх вирішення.

4   Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми / Владислав Чігер // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 266–269. – Бібліогр. в кінці ст.

  У статті розглядаються проблемні питання, пов'язані з протидією торгівлі людьми. Наголошується на важливості цього питання на міжнародному й національному рівнях. Значну увагу приділено питанню нормативно-правового регулювання "торгівлі людьми". Указується на особливості кримінально-правової кваліфікації торгівлі людьми в Україні. Висловлюються пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства.

8 Нєбитов А. Загальносоціальне запобігання сексуальній експлуатації/ Андрій Нєбитов // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 10. – С. 162–166. – Бібліогр. в кінці ст.

  Необхідність проведення всебічної роботи із запобігання протиправним діянням, пов'язаним із сексуальною експлуатацією, ґрунтується на вимогах законодавства України. Запобігання злочинам, пов'язаним із сексуальною експлуатацією, має стати головним напрямом протидії їй, оскільки саме виключення з неї дозволяє запобігти виникненню суспільно небезпечних наслідків. Під попередженням злочинності розуміють систему економічних, соціокультурних, освітніх і правових заходів, що проводяться державними органами та громадськими організаціями для боротьби зі злочинністю й усунення її причин.

  Підготувала Юлія Чирка, провідний бібліотекар відділу
документів із гуманітарних наук
Повернутись
Поділитись: