Каталоги та картотеки

Каталоги та картотеки

  Електронний каталог (ЕК) Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових  заснований у 2001 році. Є складовою системи каталогів і картотек, працює 24/7 і надається в розпорядження користувачам. Поєднує в собі функції абеткового, систематичного і предметного каталогів. Розкриває склад і зміст документів різними мовами, які становлять фонд бібліотеки, незалежно від того, на яких носіях інформації (друкованих, аудіовізуальних, електронних тощо) вони представлені. Слугує для забезпечення вільного доступу до фондів бібліотеки і реалізації багатоаспектного пошуку інформації. Складається з окремих баз даних, організованих за видами відображуваних документів або тематикою. Для індексування документів використовується універсальна десяткова класифікація (УДК), предметизація, координаційне індексування. Організовується й ведеться структурними підрозділами бібліотеки, що формують бази даних ЕК.

Паспорт-характеристика електронного каталогу на 01.01.2024 р.

Електронний каталог містить бази даних (БД)

БД - Електронний каталог книг
БД - Електронна картотека аналітичного опису статей
БД - Зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини
БД - Електронна бібліотека
БД - Електронний каталог відділу мистецтв (ноти, диски, грамплатівки)
БД - Електронний каталог книг іноземними мовами
БД - Друковані ЗМІ про нас

Перелік карткових каталогів і картотек


1. Генеральний алфавiтний каталог (ГАК)
Службовий.
Включає бiблiографiчнi записи на вiтчизнянi та iноземнi книги, брошури, видання, що продовжуються, картографiчнi видання, автореферати дисертацiй, альбоми, атласи, збiрники стандартiв, а також документи на мiкроносiях.
Складається iз рядiв, створених за окремими мовами.
Органiзується i ведеться вiддiлом обробки документiв i органiзацiї каталогiв та вiддiлом документiв iноземними мовами.
Розмiщується у вiддiлi обробки документiв i органiзацiї каталогiв.
Ряди ГАК на iноземних мовах розмiщуються в службовому примiщеннi вiддiлу документiв iноземними мовами, iзольованому вiд користувачiв.

2. Читацький алфавiтний каталог (ЧАК)
Включає бiблiографiчнi записи на документи: книги, брошури, видання, що продовжуються, картографiчнi видання, автореферати дисертацiй, альбоми, атласи, збiрники стандартiв, а також документи на мiкроносiях.
Включає, як правило, бiблiографiчнi записи останнiх видань документiв кожної назви, вiдображених в генеральному алфавiтному каталозi (1).
Органiзується i ведеться вiддiлом обробки документiв i органiзацiї каталогiв.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв разом з iншими основними каталогами (3,4).
Допом.: Алфавiтна картотека назв творiв художньої лiтератури.

3. Алфавiтний каталог перiодичних видань
Виконує функцiї читацького i службового.
Складається iз рядiв, створених за окремими мовами.
Органiзується i ведеться вiддiлом обробки документiв i органiзацiї каталогiв i вiддiлом документiв iноземними мовами.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв разом з iншими основними каталогами (2,4).
Ряди алфавiтного каталога перiодичних видань iноземними мовами розмiщуються у вiддiлi документiв iноземними мовами.

4. Алфавiтний каталог нових надходжень
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи документiв, що надiйшли до Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових за останнiй мiсяць, призначенi для розстановки в ЧАК (2).
Включає бiблiографiчнi записи українською та росiйською мовами.
Органiзується i ведеться вiддiлом формування фондів та каталогізування.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв.
Допом.: Алфавiтно-предметнi покажчики (АПП) до рядiв систематичного каталога, побудованих за ТБК I ББК.
Розмiщуються в примiщеннi залу каталогiв.

5. Систематичний каталог (СК)
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає, як правило, бiблiографiчнi записи останнiх видань документiв кожної назви, вiдображених у генеральному алфавiтному каталозi (2). Вiдображає у вiдповiдних класифiкацiйних дiленнях бiблiографiчнi записи українською та росiйською мовами.
Складається iз двох рядiв, створених за хронологiчною ознакою (до 1984 р. i пiсля 1984 р.), що вiдрiзняються системою класифiкацiї.
Органiзується i ведеться вiддiлом формування фондів та каталогізування.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв разом з iншими основними каталогами (2,3).
Допом.: Алфавiтно-предметнi покажчики (АПП) за ТБК i ББК.
Розмiщуються в примiщеннi залу каталогiв.

6. Систематичний каталог рiдкiсних книг
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи на книги, альбоми та iншi документи фонду рiдкiсних книг.
Органiзується i ведеться вiддiлом зберiгання бібліотечних фондів.
Розмiщується в примiщеннi вiддiлу зберiгання бібліотечних фондів.

7. Алфавiтна картотека поточних перiодичних видань
Читацька.
Включає бiблiографiчнi записи на вiтчизнянi та iноземнi перiодичнi видання – газети i журнали. Хронологiчне охоплення – 3 роки.
Органiзується i ведеться структурними пiдроздiлами Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових, що обслуговують користувачiв.
8. Систематичний каталог нових надходжень
Виконує функцiї читацького та службового.
Вiдображаються бiблiографiчнi записи документiв щотижня, пiсля здачi їх у вiддiл зберiгання основного фонду i призначенi для розстановки в СК (4).
Включає бiблiографiчнi записи українською та росiйською мовами.
Органiзується i ведеться вiддiлом формування фондів та каталогізування i вiддiлом документiв iноземними мовами.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв.

9. Алфавiтний каталог нотних видань
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи нотних видань в алфавiтi авторiв i назв.
Органiзується i ведеться вiддiлом мистецтва.
Розмiщуються в залi каталогiв вiддiлу мистецтва.

10. Систематичнiй каталог нотних видань
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає у вiдповiдних класифiкацiйних дiленнях бiблiографiчнi записи нотних вiдань.
Органiзується i ведеться вiддiлом мистецтва.
Розмiщується в залi каталогiв вiддiлу мистецтва.

11. Алфавiтний каталог звукозаписiв
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи фонодокументiв (грамплатiвки, звуковий журнал "Кругозор", компакт-диски) в алфавiтi авторiв i назв.
Органiзується i ведеться вiддiлом мистецтва.

12. Систематичний каталог звукозаписiв
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи фонодокументiв (грамплатiвки, компакт-диски ) за системою знань.
Органiзується i ведеться вiддiлом мистецтва.
Розмiщується в залi каталогiв вiддiлу мистецтва.

13. Алфавiтний каталог дiаматерiалiв
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи на дiаматерiали (дiапозитиви) в алфавiтi авторiв i назв.
Органiзується i ведеться вiддiлом мистецтва.

14. Алфавiтний каталог вiддiлу документiв iноземними мовами
Виконує функцiї читацького.
Складається iз рядiв, створених за окремими мовами:
а) алфавiтний ряд бiблiографiчних записiв документiв, надрукованих кирилицею (українською та росiйською мовами);
б) алфавiтний ряд бiблiографiчних записiв документiв iноземними мовами.
Органiзується i ведеться вiддiлом документiв iноземними мовами.
Розмiщується у вiддiлi документiв iноземними мовами.

15. Систематичний каталог вiддiлу документiв iноземними мовами
Виконує функцiї читацького та службового.
Вiдображає бiблiографiчнi записи документiв iноземними мовами за системою знань.
Органiзується i ведеться вiддiлом документiв iноземними мовами.
Розмiщується у вiддiлi документiв iноземними мовами.

16. Систематична картотека статей (СКС)
Виконує функцiї читацької i службової.
Включає бiблiографiчнi записи на статтi з журналiв, газет, збiрникiв, а також рецензiї з усiх галузей знань з рiзним хронологiчним охопленням: суспiльнi науки – 3-4 роки, природничi i технiчнi науки – 4-5 рокiв, мистецтво, лiтературознавство, художня лiтература – 7 i бiльше рокiв.
Органiзується i ведеться відділом наукової інформації та бібліографії.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв разом з основними каталогами (2,3,4).
Допом.: Алфавiтно-предметний покажчик (4).

17. Алфавiтна картотека назв творiв художньої лiтератури
Виконує функцiї читацької i службової.
Включає бiблiографiчнi записи на твори художньої лiтератури, що опублiкованi у виглядi окремих видань, а також в перiодичних виданнях, виданнях, що продовжуються i збiрниках.
Органiзується i ведеться спiльно вiддiлом формування фондів та каталогізування (забезпечення бiблiографiчними записами на каталожних картках нових надходжень) та відділом наукової інформації та бібліографії (пiдготовка бiблiографiчних записiв на картках на твори художньої лiтератури, якi опублiкованi в перiодичних виданнях, збiрниках, виданнях, що продовжуються; органiзацiя i ведення картотеки).
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв разом з основними каталогами (2,3,4) i СКС (18).

18. Тематична картотека художньої лiтератури
Виконує функцiї читацької i службової.
Включає бiблiографiчнi записи на твори художньої лiтератури, розмiщенi в тематичному порядку.
Органiзується i ведеться спiльно вiддiлом формування фондів та каталогізування (забезпечення бiблiографiчними записами на каталожних картках) та відділом наукової інформації та бібліографії (розстановка каталожних карток по темах, органiзацiя i ведення картотеки).
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв разом з основними каталогами i СКС.

19. Картотека персоналiй
Виконує функцiї читацької i службової.
Включає бiблiографiчнi записи з журналiв i газет, присвяченi окремим дiячам.
Органiзується i ведеться відділом наукової інформації та бібліографії.
Розмiщується в примiщеннi залу каталогiв.

20. Систематичний каталог довiдкових i бiблiографiчних видань
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи на довiдковi i бiблiографiчнi видання, наявнi у фондах Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових: книги, брошури, видання, що продовжуються.
Структура: за таблицями ББК.
Органiзується i ведеться відділом наукової інформації та бібліографії на основi бiблiографiчних записiв на картках, що надходять з вiддiлу формування фондів та каталогізування.
Розмiщується в примiщеннi вiддiлу формування фондів та каталогізування.

21. Зведений краєзнавчий систематичний каталог (Зв КСК)
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи на документи українською та росiйською мовами: книги, брошури, видання, що продовжуються, автореферати дисертацiй, альбоми, картографiчнi видання, дiаматерiали; статтi з перiодичних видань, збiрникiв, видань, що продовжуються, рецензiї, неопублiкованi документи, а також документи бiблiотек-учасниць Зв КСК.
Хронологiчнi рамки Зв КСК не установлюються.
Структура: спецiальний варiант ББК для КСК.
Органiзується i ведеться вiддiлом краєзнавства.
Розмiщується в примiщеннi вiддiлу краєзнавства.

22. Хронологiчний каталог мiсцевих видань
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи на видання, опублiкованi на територiї областi.
Структура: по роках (у прямiй хронологiї), у межах року – за алфавiтом авторiв i назв.
Органiзується i ведеться вiддiлом краєзнавства.
Розмiщується в примiщеннi вiддiлу краєзнавства.

23. Географiчна картотека мiсцевих газет
Виконує функцiї читацької i службової.
Включає бiблiографiчнi записи на мiсцевi газети.
Структура: за алфавiтом назв газет.
Органiзується i ведеться вiддiлом краєзнавства.
Розмiщується в примiщеннi вiддiлу краєзнавства.

24. Систематична картотека неопублiкованих документiв з питань культури та мистецтва (СКНД)
Виконує функцiї читацької i службової.
Включає бiблiографiчнi записи на неопублiкованi документи, що надходять у фонд сектору наукової iнформацiї з питань культури і мистецтв.
Органiзується i ведеться сектором наукової iнформацiї з питань культури і мистецтв.
Розмiщується в примiщеннi сектору наукової iнформацiї з питань культури і мистецтв.

25. Систематичний каталог документiв з бiблiотекознавства i бiблiографоведення
Виконує функцiї читацького i службового.
Включає бiблiографiчнi записи документiв з бiблiотекознавства i бiблiографоведення, наявнi у фондах Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових, а також бiблiографiчнi записи статей перiодичних видань, збiрникiв, видань, що продовжуються, за профiлем.
Структура: за таблицями ББК.
Органiзується i ведеться науково-методичним вiддiлом.
Розмiщується в примiщеннi науково-методичного вiддiлу.