Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Тетяна Сутуга

Доброго дня. Чи можливо провести фотосесію у приміщенні іноземного відділу цієї суботи 08.10.22 за окрему плату?

Відповідь

Добрий день, пані Тетяно! У зв'язку з воєнним станом послуга фото-, кіно- та відеозйомки не надається.

Вікторія

Допоможіть знайти все про колективну свідомість. І все що є про щастя

Відповідь

Шановна Вікторія! Радимо прочитати: Гроф С. Психологія майбутнього : уроки сучасних досліджень свідомості / Ґроф Станіслав ; [пер. з англ.: Я. Винницька, О. Редчиць]. – Львів : Terra Incognita, 2019. – 396, [3] с. : іл. Дюркгейм, Эмиль. Социология: ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; [Редкол.: Саркитов Н.Д. (пред.) и др. ; Пер. с фр. Гофмана А.Б.]. — М. : КАНОН, 1995. — 349 с., [1] л. портр. Левченко О. Масова свідомість і художня культура. Динаміка взаємодії у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно) : дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Левченко Олена Григорівна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2003. – 206 арк. Лютий Тарас. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади [Текст] : [монографія] / Тарас Лютий (у співпраці з Олегом Ярошем) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2016. - 198 с. - Бібліогр.: с. 190-198. - 100 прим. Поліщук О. С. Колективна дія: соціальне пізнання і практика (досвід філософської концептуалізації) [Текст] : монографія / Олександр Сергійович Поліщук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 399 с. - Бібліогр.: с. 369-399. Психологія мас : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / авт.,-упоряд. Ярослава Кальба. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 207 с. : іл. Скобельський Ю. Концепція солідарності Еміля Дюркгейма / Юрій Скобельський // Вісник Львівського ун-ту. Філософські науки, 2001. –Вип. 3. –С. 131-142. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол. : В. Горовий та ін.]. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. – 226 с. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 2 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; [редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред) та ін.]. – Львів : [б. в.], 1995. – 227, [1] с. Чалдині Роберт. Психологія впливу / Роберт Чалдині ; [пер. з англ. Микити Скоробогатова]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 366 с. Черниш Н. Й. Суспільна свідомість молоді / Н. Й. Черниш ; [ред. Г. П. Генгало]. - Львів : Світ, 1990. - 365 с. За темою "Щастя": Бреніф'є Оскар. Що таке щастя? / Оскар Бреніф’є ; намалювала Катрін Мьорісс ; [пер. Марії Абрамової]. - Київ : Маміно : Дух і Літера, [2019]. - 95 с. : іл. Гілберт Деніел. Спотикаючись об щастя. Позитивна психологія / Деніел Гілберт. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 268, [3] с. Функе Ханс-Йоахим. Что есть хорошего во мне? Позитивная психология для счастливой жизни / Х.-Й. Функе, Ю. Вестерманн. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2017. - 142 с.

Яна

Доброго дня, підкажіть, є у вас в наявності книга Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. - Практическая грамматика английского языка. 1957 г

Відповідь

Шановна Яно! У фондах нашої бібліотеки у Відділі іноземних мов є книга 81.432.1 К 30 Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка, 1996 г.

Яна

Підкажіть, будь ласка, літературу для написання реферату за темою "Перфоровані документи"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Асеев Г. Г., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учеб. пособие. – Х.: ХГИК,1997. – 290 с. 2. Верлань А. Ф. Інформатика. – К.: Квазар-Мікро, 1998. – 200 с. 3. Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. – М.: Наука, 1973. – 25 информационный анализ. – М.: Наука, 1973. – 256 с. 4. Засоби відеоінформації в навчанні //Педагог. Газета. – 1995. – №7-8. – С.2. 5. Зиновьева Н. Б., Саяпина И. А., Пашнина И. И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу Документоведение. – Краснодар, 1995. – 58 с. 6. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Лившиц Я. З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.:МГИАИ, 1997. – 132 с. 7. Информатика: учеб. пособие для студентов институтов культуры, пед. вузов и университетов /Под ред. К. В. Тараканова. – М., 1986. – 312с. 8. Коренной А. А. Информация и комуникация. – К.: Наук. думка, 1986. – 143с. 9. Кушнаренко Н. Н. Документознавство: підручник. – К.: Знання, 2002. – 459с. 10. http://referat-ukr.com/dokumentoznavstvo/perforovani-dokumenti.html

Вікторія

Допоможіть знайти літературу до курсової на тему: "Емотивно-експресивна лексика. Гендерний аспект" дякую)

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Языкознание: сб. статей. – М., 1958. 2. Горбунов А. П. О сущности экспрессии и формах ее реализации // Вопросы стилистики. – М., 1966. 3. Ковальов В. П. Вимовна експресія художньої прози // Мовознавство. – 1973. – №1. 4. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. – К., 1984. 5. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика в словнику, мові та мовленні. – К, 2002. 6. Сукаленко Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів // Мова і суспільство. – 2011. – вип.2. – С.23-32. 7. Франко З. Т. Засоби художньої експресії у мові творів І. Франка // Укр. мова і літ. в школі. – 1979. – №12. – С.25-27. 8. Українська література ХХ-ХХІ ст.: гендерний аспект: матеріали наук.-практ. конф. 13-14 листопада 2008 року. – Одеса, 2008. – 192 с. 9. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Вип.26.Ч.3 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. 10. Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Філологічні студії : наук. вісн. КДПУ: зб. наук. праць. – Вип. 4 . – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010.

Катя

Помогите найти ответы на учебник 10 класа!!Чем быстрей тем лучше!!!!!!!!!!!!!

Відповідь

Уточните свой запрос.

Ілона

Формування системи власних назв (назви населених пунктів)

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. ukr-tur.narod.ru/.../t/.../osetroztop.htm 2. www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/85.pdf 3. www.pa.kr.ua/science/autoreferat_lysenko.rtf 4. referatu.com.ua/referats/7569/171492 5. www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/.../1/689-691_Кровицька_О.pdf 6. www.ekmair.ukma.kiev.ua/.../LuchykV_Pro_novi_napryamky.pdf 7. www.toponymic-dictionary.in.ua/ 8. studentbank.ru/view.php?id=33302&p=7 9. www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341393.html 10. www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ls/.../18.46_lysenko_oikonimy.pdf

крушельницький

модальність

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Модальность //Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С.381. 2. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке //Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – С. 38-79 3. Зеленщиков А.В. Пропозиция и модальность. – СПб., 1997. – 243 с. 4. Ткачук В.М. Категорія суб’єктивної модальності: монографія. – Тернопіль, 2003. – 240 с. 5. Панфилов В.З. Категория модальности и её роль в конструировании структуры предложения //Вопросы языкознания. – 1977. – № 4. – С. 37-48. 6. Фейс Р. Модальная логика. – М.: Наука, 1974. – 520 с. 7. Хрычиков Б.В. Категория модальности, её объём и средства выражения в современном русском языке. – К., 1992. – 215 с.

Анна

відтворення синтаксично-стилістичних ознак англомовного науково-технічного тексту

Відповідь

Пропонуємо наступну інформацію: 1. Мушніна О. О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози 2006 года. : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/3388.html 2. Основи науково-технічного перекладу. – Режим доступу: http://fs78.www.ex.ua/get/4137360/ОСНОВИ НАУКОВО1.doc 3. Синдега Р. Є. Особливості перекладу англомовноїтерміносистеми галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-34/304-307.pdf 4. Боцман А. В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів) 2006 года: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6126.html 5. Фесенко Г. Г. Відтворення англомовних авіаційних термінів: формально-семантичний та семасіологічний аспекти. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/8851/97/ 6. Дядечко А. Н. Принципы и способы семантической структурализации английского научно-технического подъязыка: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.19/Минс. гос. лингв. ун-т. – Минск, 1995. – 18с. 7. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 574 с. 8. Лебенок В. М. Навч. посіб.к з питань перекладу лексико-семантичних англійських науково-технічних текстів. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 124 с. 9. Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 /. – К., 2007. – 24 с. 10. Мушніна О. О. Об'єктний предикативний інфінітивний зворот як проблема перекладу (на матеріалі англійських науково-технічних та художніх текстів) //Філологічні студії. – Луцьк: 2004. – №1(25). – С. 61-67.

Стефанія Іванівна

Допоможіть знайти інформацію про таку науку як лексикографія. Дякую!

Відповідь

1. Багрянцева В. А. Русский язык: Учеб. пособие для углубленного изуч. в старших классах. – М.: МГУ, 2000. Ч.1: Лексикология и лексикография. Фонетика. Графика. Орфография. Морфемика и словообразование. 2. Берков В. П. Двуязычная лексикография: Учебник для студ. вузов. – 2.изд., перераб. и доп. – М.: Астрель; АСТ; Транзиткнига, 2004. – 237с. 3. Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч. посібник. – К. : Академія, 2006. – 367с. 4. Девкин В. Очерки по лексикографии. – М.: Прометей, 2000. – 394 c. 5. Древнерусский язык. Лексикология и лексикография /Р. И. Аванесов (отв.ред.). – М.: Наука, 1980. – 205 с. 6. Дубичинский В. В. Искусство создания словарей конспекты по лексикографии. – Х., 1994. – 102с. 7. Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография. – Вена, 1998. – 156с.

Наталя

Будь ласка, допоможіть віднайти вимоги до оформлення статей журналу "Мовознавство" НАН України

Відповідь

Пропонуємо звернутися з таким питанням в редакцію журналу. Адреса редакції: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України вул. Грушевського, 4, Київ-1, 01001, Україна Тел.: (380-44) 279-2964. Факс: (380-44) 278-4383 Сайт: www.ulif.org.ua/ До статті подається: короткий зміст, ключові слова, зноски або бібліографія, перелік умовних скорочень.

Лілія

Доброго дня, Мені потрібна література для написання курсової роботи на тему: Використання дидактичних ігор на уроках української мови. Дякую.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://ua.textreferat.com/referat-13459-1.html http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-714 http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=48121 http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=1844

Антон

Подскажите будь ласка , литературу для вивчення складного речення 9 клас

Відповідь

Бевзенко С. П. Структура складного речення в укр. мові. – К., 1987.

люда

допоможіть,будь-ласка,знайти матеріал з теми: "Індивідуалізація навчання аудіювання англійського мовлення в 3 класі"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://www.lib.ua-ru.net/inode/3835.html http://school.xvatit.com/index.php?title=Англійська_мова_3_клас http://osvita.ua/school/lessons_summary/english/1569 http://referats.allbest.ru/pedagogics/66646.html http://www.ranok.com.ua/3693/ http://www.osnova.com.ua/magazines/8/35 http://www.geneza.ua/ua/books/list/?cid=12

Наталя

Добрий день. допоможіть знати твір з української мови "Притча про білий мармур", дуже потрібен.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://tvori.com.ua/category/xudozhni-tvori/stisli-perekazi-... http://www.ukrlib.com.ua/kratko/index.php www.ukrlib.com.ua/sochm/index.php http://www.ukrtvory.com.ua/perekazi.html http://tvori.com.ua/category/xudozhni-tvori/stisli-perekazi-... Мірошниченко С. А. Стислі перекази творів з української літератури: Для учнів 11 кл. - Донецьк: Сталкер, 2000. - 495 с. - (Золота криниця знань).

Где найти тему

Вимоги до оратора или купить готовую?

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://www.br.com.ua/referats/ritorika/17994-3.html http://diplomz.co.ua/other/41899/ http://otherreferats.allbest.ru/miscellaneous/00011078.html http://otherreferats.allbest.ru/miscellaneous/00011078.html http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=11&cm=1009 http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=31035 tp://www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=3676 http://referatik.com.ua/referat/11/1021/ http://www.br.com.ua/referats/ritorika/18096-5.html

Лилия

Добрий вечір!Підкажіть,яку літературу можна використати при написанні курсової роботи з укр.мови на тему "Мовні засоби створення гумористичної палітри творів"

Відповідь

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351778.html http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/242972.html http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mandriv/2009_2/Naumova... http://works.tarefer.ru/105/100042/index.html http://www.ukrtvory.com.ua/11tu93.html http://www.ukrlit.vn.ua/7klas.html http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apsf/2008_16/articles/... http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2006/11(95)1/6_Kobiakova.pdf 1.Кузьмич О., Масицька Т.Мовні засоби комічного у творах Володимира Самійленка // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці, 1994. – С. 198-201. 2. Марчишина А. А. Функціонально-семантичні особливості дієслівних операторів гумористичної модальності (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) 2005 года : Автореф. дис... канд. філол наук: 10.02.04. — К., 2005. — 20 с. 3. Мовні засоби вираження іронії в американській малій прозі // Іноземна філологія. – Львів, 2002. – Вип. 112. – С. 212-219. 4. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с. 5. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови. – Х.: Вища школа, , 1976. – 114 с. 6. Українські анекдоти: Від козацьк. часів і по наші дні / Упоряд. і авт. передм. В.Чемерис. – К.: Укр. письменник, 1995. – 382 с. 7. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія", 1997. – 752 с. 8.Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія /За заг. ред. акад. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 493 с. 9.Українська мова: енциклопедія /Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – К.: “Укр. енцикл.", 2000. – 752 с.

Дудик

Стилістика української мови

Відповідь

Пропонуємо переглянути слідуючі видання: 1.Чередниченко І. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. - К.,1962. 2.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.,1992. 3.Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. - К.,2003.

Юлія

Доброго дня. Шукаю матеріал для курсової роботи (з перспективою на дипломну) на тему "Етика ділового спілкування". Переглянула безліч рефератів та курсових на цю тему. Хотілося б знайти більш серйозні праці: книги, підручники, дослідження, аннотації кандидатських та докторських, статті у електронному вигляді. Буду вам безмежно вдячна за допомогу.

Відповідь

http://referaty.com.ua/ukr/details/19839/ http://www.referat.lutsk.ua/view/1133.html http://referat.repetitor.ua/Етика_ділового_спілкування http://www.refine.org.ua/pageid-3776-1.html http://deputat.pp.net.ua/etyka/rozd6.htm http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=31042 http://www.econom.univ.kiev.ua/content/view/171/257/ http://www.readbookz.com/book/158/4541.html http://toplutsk.com/articles-article_80.html http://www.br.com.ua/referats/Culture/31682.htm http://www.referatik.com.ua/concursworks/cat/103/work/338/ http://www.vuzlib.net/posibn_podatk/64.htm

читач

Добрый день!Помогите, пожалуйста найти книгу в электронном виде: Організація сучасного діловодства. Палеха Ю. І.

Відповідь

http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/ssearch.php?page=2902&type_val=