Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Анна

Доброго дня! Іcтopичні пepeдумoви тa poзвитoк cиcтeми оцінювання навчальних досягнень молодших школярів ( 20 ст.)

Відповідь

1. Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання: [навч.-метод. посіб.] / Т. М.Канівець. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. – 102 с. Режим доступу: https://moodle.ndu.edu.ua/pluginfile.php/889/mod_page/content/1/Konivets_Osnovy_Ped_Jtsinuvannia.pdf

2. Козел Л. Особливості діяльності вчителя при застосуванні безбального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів / Лілія Козел //  Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10 (Ч. 1). – С. 62-70. Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/10_1/9.pdf
 
3. Мартьянова Л. Творчий підхід до оцінювання першокласників / Людмила Мартьянова // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 40-42.

4. Онопрієнко О. В. Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : монографія / Онопрієнко Оксана Володимирівна. – Київ : Педагогічна думка, 2020. – 400 с. Режим доступу: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/monografiya_2020-1.pdf

5. Онопрієнко О. В. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. / О. В. Онопрієнко. – Харків : Ранок, 2021. – 208 с. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/729723/1/Інновац%20система%20оцінювання.pdf

6. Оцінювання навчальних досягнень учнів / підгот. Олександра Ковальова // Завуч (Шкільний світ). – 2013. – № 24. – С. 9-13.

7. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів в умовах нової української школи (НУШ) : анотований рекомендаційний бібліографічний список / упоряд. О. В. Литовченко. – Київ, 2020. - 21 с.  Режим доступу: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/Assessment_of_academic_achievement_2020.pdf
      
8. 74.202 / 371.01 П 30 Петренко Л. М. Педагогічна експертиза: технологія експертного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів  / Л. М. Петренко. – Харків : Основа, 2007. – 175 с.  

9. Савченко О. Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським  / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 1-6.

10.  74.202 / 371.01 С 40 Система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів. – Київ : Шкільний світ : Л. Галіцина, 2006. – 126 с.  

11.  373. Т 33.  Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти: монографія / О. І. Ляшенко [та ін. ; за ред О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 159 с.  
 
12. Фідкевич О. Л. Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти" / Олена Фідкевич, Наталія Бакуліна. – Київ : Генеза, 2019. – 64 с.  Режим доступу:
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Фідкевич_ТеоПраФО_ШБ_2.укр_(080-19)_V.indd.pdf

13. Харитонова, Т.  Контроль за рівнем досягнень молодших школярів у ігровій формі / Тетяна Харитонова // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 33/34 (вересень). – С. 31-36.

14. Щербак О. І. Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень: навч.-метод. посіб. / О. І. Щербак, Н. З. Софій, Б. Ю. Бович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – 2014. – 136 с.  Режим доступу: http://nmc-pto.lg.ua/images/Посібники/teoriya_i_praktyka_ocinuvannya.pdf  
 
15. Яланська С. Оцінка в нашому житті : профілактична програма / Світлана Яланська // Психолог (Шкільний світ). – 2017. – № 15/16. – С. 14-19.

Захарченко Надія

Формування доброзичливих стосунків у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої літератури

Відповідь

Шановна Надія! Пропонуємо переглянути наступні видання: Ашиток Н. Формування гуманістично-ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку на матеріалі дитячої літератури / Надія Ашиток // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. – 2017. - Вип. 5. - С. 4-11. – Режим доступу: https://bit.ly/2py6tcg Глушкова Л. І. Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури / Л. І. Глушкова // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 4. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_4_10. Дука Т. Громадянсько-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури / Тетяна Дука, Тетяна Журавко // Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського . Педагогічні науки. - 2018. - № 1. - С. 64-68. - Режим доступу: https://bit.ly/333PEUv Ланєнкова О. Добрий друг – казка, або усна народна творчість як виховний засіб / О. Ланєнкова // Обдарована дитина. – 2013. – № 10. – С. 28–30. Лохвицька Л. В. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку "Скарбниця моралі" / Л. В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 128 с. – Режим доступу: https://bit.ly/332mFQI Луценко, І. О. Роль дитячої книжки у вихованні людяності в дітей дошкільного віку / І. О. Луценко // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка, 2016. - Вип. 21. - Ч. 2. - С. 202-206. – Режим доступу: https://bit.ly/37pa79l Монке О. Світова література для дітей дошкільного віку: морально-ціннісні імперативи: навч. посіб. / О. Монке. – Одеса: Чорномор’я, 2018 – 214 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2XD1jbK Поніманська Т. І . Моральне виховання дошкільників : навч. посіб. / Тамара Іллівна Поніманська. - Київ : Вища школа, 1993. - 109 с. Рибцун О. Казка вчить добра і правди / О. Рибцун // Дошкільне виховання. – 2005. –. № 12. – С. 16–17. Талалаєвська О. Емпіричне вивчення особливостей морального виховання старших дошкільників засобами української народної казки / Оксана Талалаєвська // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку" (16 – 17 листопада 2017 року): зб. наук. ст. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – С. 183-187. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2017/22_11_2017_Studzbirnik.pdf Формування ціннісно-змістовної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: матеріали обласної науково-практичної конференції 28 березня 2018 р. – Дніпро. – 531 с. – Режим доступу: https://bit.ly/34gCDrK Хролець О. І. Дитяча література як засіб виховання гуманістично-ціннісних орієнтацій дітей у сім`ї / О. І. Хролець // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип.32. - С. 70-72.

Анна

доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми курсової роботи: "Інтеграція уроків української мови для формування міжпредметної компетенції учнів за Новою українською школою".

Відповідь

Шановна Анна! Пропонуємо переглянути наступні видання: 1. Губська Г. В. Інтегроване навчання на уроках української мови та літератури / Г. В. Губська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2018. - № 34-36. - С. 9-14. 2. Білозуб Н. Інтегроване навчання та інноваційні технології / Н. Білозуб // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 6. - С. 44-47. 3. Варзацька Л. Міжпредметна інтеграція в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Лариса Варзацька // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 7. - С.6-9. 4. Варзацька Л. Типи інтегрованих уроків у системі компетентнісної мовної освіти / Лариса Варзацька // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2013. - № 11. - С. 2-4. 5. Григорчук, А. Інтегровані уроки мови як засіб формування мовленнєвої компетенції учнів / А. Григорчук, Ю. Лущай // Початкова школа. - 2009. - № 3. - С. 18-21. 6. Кучеренко І. Інтегровані уроки як вид нестандартної організаційної форми навчання української мови / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 3. - С. 10-14. 7. Мальонкіна І. Складники культури мовлення, їх роль у спілкуванні. Інтегроване заняття спецкурсу з української мови та основ інформатики / Ірина Мальонкіна, Наталія Темченко // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 41/42 (листопад). - С. 16-21. 8. Міжпредметні зв'язки як педагогічна категорія. Теоретичні аспекти / підгот. Жанна Сташко // Завуч (Шкільний світ). - 2018. - № 10. - С. 2-12 (Вкладка № 5). 9. Омельчук, С. Комп`ютерна програма "Інтертест" (модуль "Українська мова") як засіб активізації дослідницької діяльності учнів / С. Омельчук // Дивослово (Українська мова й лiтература в навчальних закладах) : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2010. - N 2. - С. 10-13. 10. Сучасний урок. Міжпредметні зв'язки // Завуч (Шкільний світ). - 2017. - № 4. - С. 1-16 (Вкладка). 11. Титар О. Інтеграція навчального процесу / О. Титар, Г. Пінчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 3. - С. 43-45. 12. Хінціцька Н. Інтегроване навчання та міжпредметні зв'язки / Н. Хінціцька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 2. - С. 64-65. 13. Атестація вчителя. Уроки української мови: традиційні, відкриті, нестандартні: готові конспекти, аналіз методиста. [12-річна школа] : навч. посіб. / Є. П. Голобородько [та ін.]. - Харків : Основа, 2006. - 175 с. 14. Нестандартні уроки з української мови та літератури. Випуск 1 / упоряд. К. Ю. Голобородько. – Харків: "Основа", 2006. – 304 с.

Катерина

Навчальний заклад як середовище формування успішного учня

Відповідь

Доброго дня! http://secinfchounbk.blogspot.com/2015/12/blog-post.html#more

Катерина

Виховання ціннісного ставлення до культури мистецтва у школі

Відповідь

Доброго дня! 1. Алексєєва Л. Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми й методи / Л. Алексєєва // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 3. – С. 16-18. 2. Жадан, Л. В. Доторкнутися душею до мистецтва: сценарії вихов. заходів для старшокл. / Любов Василівна Жадан. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2013. – 172, [1] с. 3. Кондратова, В. Методичні аспекти викладання мистецтва в 1 класі / В. Кондратова, О. Калашнікова // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 2. – С. 24-28, 37-38. 4. Куркіна С. Виховання ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва на уроках художньої культури: [Електронний ресурс] / С. Куркіна // Наукові записки. – (Серія . Педагогічні науки). – Вип. 125. – Режим доступу: "http://library.kspu.kr.ua/new/media/library/ /vihovannya-tsinnisnogo-stavlennya-uchniv-do-muzichnogo-mistetstva-na-urokah-hudojnoji-kulturi/vihovannya-tsinnisnogo-stavlennya-uchniv-do-muzichnogo-mistetstva-na-urokah-hudojnoji-kulturi_125.pdf 5. Маслов В. В. Теоретична парадигма культурологія і навчальний процес / В. В. Маслов // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки : Щорічник / Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 173-191. 6. Просіна О. В. Технології інтегрованого викладання предметів "Мистецтво" та "Художня культура" в загальноосвітній школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Просіна ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : [б.в.], 2007. – 200 с. 7. Рагозіна, В. В. Система творчих завдань на уроках мистецтва у 1-му класі. За програмою інтегрованого курсу "Мистецтво" : навч.-метод. посіб. / В. В. Рагозіна, І. В. Руденко. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010. – 75, [4] с. 8. Туманов, Ігор Проблемна лекція як оптимальна форма викладання "Історія мистецтв" / І. Туманов // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 4. – С. 2-5 : фото. 9. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Виховні заходи 5-8 класи: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.osvitaua. com/shop/books-shop-organization/204/ 10. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.sites.google.com/...godini/.../rozdil... 11. Формування цінністного ставлення до мистецтва: [Електронний ресурс] Вижницька школа-інтернат ім. Н. Яремчука // Режим доступу: http://yaremchuk-int.at.ua/news/formuvannja_cinnisnogo_stavlennja_do_mistectva/2012-02-14-23.

Наталія

Доброго ранку, шановні працівники бібліотеки!Скажіть, будь-ласка, які матеріали є у Вашій бібліотеці до теми :"Методологія дидактики вищої школи"?Дякую за відповідь!

Відповідь

Шановна, Наталія! Пропонуємо переглянути наступні видання нашої бібліотеки: 1. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы / О. Б. Воронкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 314, [1]. : ил., табл. – (Сердце отдаю детям). – Библиогр.: с. 309-310. 2. Драйден Г. Революція в навчанні / Гордон Драйден, Джаннетт Вос ; пер. с англ. Мирослава Товкало. – Львів : Літопис, 2011. – 541с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 516-527, 530-534. 3. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко. – 2-е вид. – Київ : Освіта Україна ; Київ : КНТ, 2008. – 526с. – Бібліогр. : с. 499-520. 4. Зайчук В. О.Сучасні педагогічні технології : дидакт.-інформ. аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Андрій Білан ; Луцьк. гуманіт. ун-т, Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня. – 2009. – Т. 1. – 2009. – 286с. 5. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : підруч. для пед. ун-тів / В. В. Крижко. – Київ : Освіта України, 2005. – 434с. : табл. – Бібліогр.: с. 403-431. 6. Логвинов И. И. Основы дидактики : учеб.-метод. пособие / И. И. Логвинов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – Москва, 2005. – 135с. – Библиогр. в подстроч. примеч. 7. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія / Є. О. Лодатко ; Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Бібліогр. : с. 136-147. 8. Лозниця В.С.Психологія і педагогіка : основні положення : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2006. – 302, [1]. : ілюстр. – Бібліогр. в кінці розд. 9. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. П. Максимюк ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 666 с. – Бібліогр. : с. 661-666. 10. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – Київ : Кондор, 2009. – 395с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд 11. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Л. Ортинський ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 471 . – Бібліогр. в кінці розд. 12. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – Друге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 495с. – Бібліогр. в темах. 13. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – Київ : Каравела, 2007. – 575с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в темах. 14. Педагогіка : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд та ін.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 303с. – Бібліогр. в кінці розд. 15. Хуторской А. В. Современная дидактика : [учеб. пособие] / А. В. Хуторской. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 2007. – 638, [1]. : ил. – Библиогр. : с. 624-629, в конце гл. и в подстроч. примеч. 16. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 237-238. 17. Гребенев И. В. Дидактика предмета как контекстно зависимая теория обучения / И. В. Гребенев // Педагогика. – 2008. – 2. – С. 27-32 18. Игнатьева Е. Ю. Познавательная компетентность студентов в современном социокультурном контексте / Е. Ю. Игнатьева // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 52-56. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр. в конце ст. 19. Наркозиев А. К. Опыт дидактического обоснования кредитной технологии обучения в Международном университете Кыргыстана / А. К. Наркозиев // Alma mater (вестник высшей школы). – 2009. – N 9. – С. 40-46.

Марія

Допоможіть знайти літературу до курсової роботи на тему "Методи і форми контролю в сучасній школі"

Відповідь

1. МО і науки України. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: методичні рекомендації // Початкова школа. – 2001. – №10. 2. Базові документи і матеріали Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття". – К.: Райдуга, 1994. 3. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ [О. М. Пєхота [та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти]. – Київ : А.С.К., 2001. – 255 с 4. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 287 с. 5. Біланюк Ю. Деякі проблеми уніфікації методів контролю та оцінювання рівня знань // Рідна школа. – 2001. – №5. – С.27-28. 6. Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки // Рідна школа. – 2000. – №7. – С.48-50. 7. Баскатіна К. Вимірювання знань: стимул чи засіб гноблення? // Початкова школа. – 1988. – №9. – С.45-47. 8. Віват Т. Оцінювання знань і вмінь учнів у загальноосвітній школі // Рідна школа. – 2000. – №2. – С.47-48. 9. Зубалій Н.П. Вплив оцінки на ставлення шестирічних першокласників до навчання // Початкова школа. – 1990. – №5. – С.27-30. 10. Вихрущ, А. Контроль і оцінювання у концепції розвивального навчання В.О.Сухомлинського // Початкова школа. - 2002. - № 9. – С. 32-34. 11. Танасійчук, А. Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю заступником директора з НВР // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – № 12. – С. 4-24 : табл. + Додатки. 12. Тевтлін, Б. Контрольно - аналітична діяльність шкільної адміністрації // Комплект газет "Шкільний світ" (Завуч). – 2003. – № 36. – С. 8-9. 13. Дяків, В. Контрольно-аналітична діяльність як необхідний компонент системи роботи з обдарованими учнями // Завуч (Шкільний світ). – 2009. – № 1. – С. 17-19. 14. Контроль стану викладання навчальних предметів // Комплект газет "Шкільний світ" (Завуч). – 2005. – 3. – С. 7-11. 15. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. // Початкова освіта. – 2002. – № 39-40. 16. Павленко, О. Контроль в освіті як дидактична категорія і наукова проблема // Освiта. – 2005. – № 6. – С. 3. 17. Пермінова, І. Контроль, перевірка та оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 44 (листопад). – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 7. 18. Литвин, А.Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів // Комплект газет "Шкільний світ" (Директор школи). – 2003. – № 47. – С. 7-10. 19. Рій, Л. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів // Комплект газет "Шкільний світ" (Директор школи). – 2005. – № 13. – С. 14-17. 20. Лаврук, В. Контроль за станом виконання навчальних програм // Директор школи (Шкільний світ). – 2012. – № 6. – С. 36-39. 21.Локшина, О. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів у школах Західної Європи // Комплект газет "Шкільний світ" (Директор школи). – 2006. – № 40. – С. 7-10.

Катерина

Допоможіть знайти літературу до написання бакалаврської роботи на тему :"фОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ІСТОРІЇ"

Відповідь

1. Баранков О.Г., Желіба О.В. Шкільний курс історії та методика його викладання. – Ніжин, 2002. 2. Курилів В. І. Методика викладання історії. Курс підвищення кваліфікації вчителів історії. – Львів; Торонто: Світ. 2003. 3. Пастушенко Р. Теорія рівнів навченості як основа оцінювання навчальних досягнень учнів з історії //Історія України. – 2003. – №5 (лютий). – С.6-11. 4. Кравчук т. Організація перевірки рівня навчальних досягнень учнів з історії // Історія України. – 2006. – №3 (січень). – С. 7-10. 5. Десятов Д. Організація самооцінювальної діяльності учнів на уроках історії // Історія в школі. – 2007. – №11-12. – С.17-22. 6. Гордов А. И. О проверке знаний учащихся на уроках истории в старших классах // Преподавание истории в школе. – 2002. – №3. – С.68-72. 7. Власов В. Урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: що і як оцінювати // Історія в школах України. – 2003. – №2 (березень-квітень). – С.11-14. 8. Драхлер А. Б. Кроссворды на уроках истории // Преподавание истории в школе. – 2004. – №7. – С.33-41. 9. Ващук Ю. Загадки і головоломки на уроках історії (8-9 клас) // Історія в школі. – 2002. – №2. – С.27-29. 10. Система тестування учнів у середній школі: метод. посібник // Завуч. – 2007. – №16-18. – С.3-110. 11. Ізотова А., Квадріціус С. Моніторинг якості навчання // Завуч. – 2006. – №7 (березень). – С.10-14. 12. На порядку денному шкільної реформи - незалежне тестування // Завуч. – 2005. – №15 (травень). – Вкладка. 13. Гусак Т. Роль і мета іспитів у процесі навчання // Рідна школа. – 2007. – №5 (травень). – С.58-60.

світлана

інтерактивні методи

Відповідь

Шановна Світлана! Вас очевидно цікавлять інтерактивні методи навчання? Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. – №5-6. 2. Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с. 3. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці // Відкритий урок. – 2002. – №5-6. 4. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. – №5/6. 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000. – 368 с. 6. Освітні технології / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с. 7. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136 с. 8. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. – 2002. – №3. 9. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы // Инновации в образовании. – 2001. – №5. – С.106-107. 10. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. /. О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К. : Видавництво. А.С.К., 2004. – 192 с.

Микола

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки Навчальні програми II ступеня Єдиної школи (старшої основної школи), що були видані в 1918-1919 роках окремим випуском, а також в журналі "Вільна Українська Школа". Дякую!

Відповідь

Шановний, Миколо! На жаль потрібного вам видання у фондах нашої бібліотеки немає. А також відсутній журнал "Вільна українська школа".

Світлана

Чи є у вас Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі

Відповідь

На жаль, даної книги в ОУНБ не має.

Ольга

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу та матеріали до теми "Нетрадиційні форми уроків історії". Дякую.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1.www.info-library.com.ua/books-text-4319.html - 2.www.info-library.com.ua/books-text-4320.html 3.www.kpel.kiev.ua/private/Susp...T.../nimechina.htm 4.Камбалова Я. Навчаємося у грі // Історія в школі. – 2008. - №1. –С. 19-23. 5. Мороз П. Підручник історії Стародавнього світу: методика розвитку уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі. – 2011. - № 5/6. – С.33-38. 6.Камбалова Я. Сучасний підручник історії як ключовий компонент навчально-методичного комплексу// Історія в школах України. – 2011. - №7/8. – С.34-36. 7. Красовський О.С. Дослідження ефективності використання електронних підручників як засобів самонавчання учнів // Педагогіка і психологія. – 2008. №3/4. – С.166-172.

Ольга

Допоможіть підібрати матеріали (статті та сайти) до теми "Методика використання підручника на уроках правознавства"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Мороз П. Підручник історії Стародавнього світу: методика розвитку уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі. – 2011. - № 5/6. – С.33-38. 2.Камбалова Я. Сучасний підручник історії як ключовий компонент навчально-методичного комплексу// Історія в школах України. – 2011. - №7/8. – С.34-36. 3. Красовський О.С. Дослідження ефективності використання електронних підручників як засобів самонавчання учнів // Педагогіка і психологія. – 2008. №3/4. – С.166-172. 4.Власов В.Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом // Історія в шк. України. – 2009. - № 6. – С.3-9. 5.Малієнко Ю. Роль підручника у розвитку дослідницьких умінь учнів у контексті профілізації старшої школи // Історія в шк. України. – 2009.- №6. – С.33-36. 6.Трухан О. Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії // Рідна школа. – 2011. - №8/9. – С.36-40.

Ярослав

Допоможіть знайти літературу на курсову роботу з теми ,,самостійна робота школярів,, 1 розділ. Самостійна робота учнів в історії педагогічної думки дякую

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1.Організація самостійної роботи учнів на уроках у малокомплектній школі. // Поч. шк. – 2004 – № 1. – С. 45-48. 2.Джежелей О. Навчаємося за посібниками: у школі і вдома // Поч. шк.- 2002. - №4. – С.30-32. 3.Забранський В., Забарнська Н. Організація письмових самостійних та контрольних робіт при диференційованому навчанні математики // Математика в школі. - 2000. - №15. – С. 30-33. 4.Логачевська С. Диференційоване навчання на уроках математики на уроках математики // Поч. шк. - 2001. - №5. – С. 18-22. 5.Мушак І. Варіативність організаційних форм навчання молодших школярів // Поч. шк. - 2001. - №2. – С. 8-14. 6.Охримчук Р. Як допомогти становленню самостійності дитини // Поч. шк. - 1999. - №2. – С. 17-20. 7.Підручна М.В., Янчунко Г.М. Самостійна робота учнів з математичним текстом // Рад. шк. - 1987. - №4. – С. 44-47. 8.Трубачова С. Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. - 2001. - №1. – С. 15-23. 9.Штабова Л. Самостійна робота на уроках математики // Поч. шк. - 2004. - №6. – С. 24-26.

Света

Помогите подобрать мне сценарий выпускного бала для 11 класса

Відповідь

Ознайомтесь з наступними джерелами: 1. Корнійчук Г. Прощавай, наша школо! // Шкільний світ. - 2002.- №29-32. - С.72-74. 2. Одайнин С. Сценарій випускного вечора // Шкільний світ. - 2002.- №29-32. - С.77-78. 3. Купрієнко Т. Останній бал, пора цвітіння: Сценарій випускного вечора // Шкільний світ. - 2002.- №29-32. - С.79-82. 4. Шуміна Т. Незабутній червневий вечір // Шкільний світ. - 2002.- №9-32. - С.83. 5. Шупило І. Випускний вечір // Шкільний світ. - 2002.-№29-32. - С.84-86. 6. Весновська Н. Шкільне дитинство дзвоником злетіло: Сценарій випускного вечора // Шкільний світ. - 2003.- №18. - С.6-7. 7. Лук'янець Л.І. Сценарій випускного вечора // Позакласний час. - 2003.-№ 9. - Вкл.- С.23-26, 55. 8. Шевченко С.А. Випускний вечір: Сценарій // Все для вчителя. - 2003.-№13-14. - С.17-20. 9. Есаулова Т. Выпускной вечер // Воспитание школьников. - 2004.- №4. - С.71-73. 10. Шпильова Н. Берегиня: Сценарій випускного вечора // Дивослово. - 2004.-№ 4. - С.45-46. 11. Боднарчук Г. Відлітають птахи з рідного гнізда: Готуємося до випускного вечора // Все для вчителя. - 2004.- №13-14. - С.69-71. 12. Кедись З.К. Випускний вечір: Свято // Все для вчителя. - 2004.- №13-14. - С.72-75. 13. Сікаленко О.В. Сценарій проведення випускного вечора // Все для вчителя. - 2004.-№ 13-14. - С.76-78. 14. Рябокоровка З.О. Прощавай, шкільна родино! // Позакласний час. - 2004.-№ 9-10. - С.139-141. 15. "Когда уйдем со школьного двора": Школьные праздники // Позакласний час. - 2004.-№ 9-10. - С.145-147. 16. Цимбал Г.О. Обіймає музика прощальна // Позакласний час. - 2004.-№ 9-10. - С.148-151. 17. Тыртышная М. Выпускной вечер // Воспитание школьников. - 2004.- №5. - С.54-61. 18. Корнійчук Г. Прощавай, наша школо!: Сценарій випускного вечора // Шкільна бібліотека. - 2004.- № 11. - С.27-29. 19. Свята у школі: [Добірка сценаріїв] // Шкільний світ. - 2004.- №29-32. - С.1-95. 20. На высотах Олимпа: Последний звонок и выпускной вечер // Читаем, учимся, играем. - 2005.- №2. - С.51-61. 21. Сценарии школьных праздников. Кн. 1 - 2-е изд. - М.: Школьная Пресса, 2002. - 128 с. 22. Мацкевич, О.Д. Сценарии школьных праздников. - Х., 2003. - 95 с. 23. Сорока, Г. І. Річний цикл шкільних свят: Навч.-метод. посіб. для вчителів, кл. кер. - Х.: НМЦ "СД", 2002. - 165 с.

Оксана

Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію про складання річного плану шкільної бібліотеки (бажано електронний варіант). Дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: Організація роботи шкільної бібліотеки Режим доступу :http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=NMC&P21DBN=NMC&Z21ID=&Image_file_name=%5CFullText%5C80.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 Роль шкільної бібліотеки Режим доступу http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1297&Itemid=1303 Діяльність шкільних бібліотек Режим доступу :http://sasl.at.ua/publ/14-1-0-19 Аналіз роботи бібліотеки Режим доступу: http:// www.kharkivosvita.net.ua/files/dosvid43.doc 1.Рогова П. Діяльність освітянських бібліотек України в контексті ідей видатного педагога – гуманіста В. О. Сухомлинського // Рідна школа .- 2008.- №12.- С.43 – 45. 2. Пашкова В. Шкільні бібліотеки : нове бачення// Бібліотечна планета .- 2005.-№4.-С.36. 3.Лунегова Е. Как наладить обмен профессиональной информацией// Библиотека .- 2005.-№3.-С.28-29. 4.Рогова П, Здановська В. Шкільна бібліотека як віддзеркалення освітньої політики навчального закладу// Освіта України.-2005.-5 квіт(№26).- С.8-9. 5.Запорожець Т. Нова модель шкільної книгозбірні – бібліотечно – інформаційний центр// Освіта України.-2005.- 4 берез (№18).-С.2 6.Бойко С. Реформирование школы начинается с библиотеки// Директор шк , ліцею, гімназії.- 2004.-№5.-С.60-64. 7.Хемчян І, Деревінський В. Освітянські бібліотеки у становленні національної школи// Директор шк., ліцею, гімназії.-2004.-№6.-С.15-18.

Ірина

Добрий день.Допоможіть знайти яка повинна бути документація у завуча позакласної роботи.

Відповідь

Перегляньте, будь-ласка, наступні посилання: http://zastupnik.at.ua/publ/zakonodavstvo/1 http://rvogp.ucoz.ua/load/25-1-0-143 http://osvita.ua/school/manage/693 http://osnova.com.ua/magazines/29 http://www.school13.irpin.com/metkab.htm http://www.mavkovychi.org.ua/?p=88 Довідник завуча: для директорів шкіл, заступників директорів з НВР і початкової школи // Завуч. - 2010. - № 31: Вкладка. - С. 1-16 Документи заступника директора з НВР // Завуч. - 2010. - № 30. - С. 3 Божко, О. П. Шкільна документація // Завучу. Усе для роботи. - 2010. - № 19. - С. 2-63 Планування і організація роботи завуча // Завуч. - 2010. - № 28. - С. 3 Санжарівска, Н. В. Організація роботи заступника директора школи // Завучу. Усе для роботи. - 2010. - № 11-12. - С. 50-62 ; Завучу. Усе для роботи. - 2010. - № 13-14. - С. 2-7

Наталія

Дякую за допомогу

Відповідь

10. Корець М.С. Основні компоненти предметної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва // Зб. наук. праць Уманського держпедуніверситету. – К.: Науковий світ. – 2002. – С.129-135. 11. Корець М.С. Моделі професійної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2002. – № 4. – С.43-47. 12. Корець М.С. Імплітаційний формат моніторингу науково-технічної підготовки вчителів технологій виробництва // Проблеми трудової і професійної підготовки: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ: СДПУ, 2003. – Вип.8. – С.34-40. 13. Корець М.С. Концептуальні засади трансформації професійної підготовки вчителів для освітньої галузі “Технології" // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С.53-58. 14. Корець М.С. Інтегрований курс з технічної творчості у професійній підготовці вчителів // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2005. – № 2. – С. 47-50. 15. Корець М.С. Суміжна підготовка вчителів трудового навчання з іншими спеціальностями // Молодь і ринок. – 2005. – № 4. – С.38-42. 16. Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип.1. – С.7-13. 17. Корець М.С. Професійна спрямованість фундаментальних навчальних дисциплін у фаховій підготовці вчителів технологій // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С.49-53. 18. Корець М.С. Магістр – викладач технічних дисциплін // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С.90-95.

Наталія

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до написання роботи на тему: "Технічна підготовка вчителя трудового навчання". Дякую.

Відповідь

1. Корець М. С. теорія і практика науково-технічної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва: автореферат дисертації…Київ ,2002. 2. ДмитренкоП.В. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах // Український соціум. - 2004. - № 3 (5). - C.102-107 3.Корець М.С., Опилат В.Я., Трегуб І.Г. Використання нових інформаційних технологій при викладанні технічних навчальних дисциплін: Навч.-метод. посіб. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 109 с. 4. Корець М.С. Структура та компоненти технічної підготовки вчителів трудового навчання // Матеріали 1-ої міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології профес.підготовки вчителів трудового навч. Проблеми, теорія і практика(присв. пам’яті Д.Тхоржевського)". – Полтава: ПДПУ, 2006. – Вип.1. –С.145-149. 5. Корець М.С. Інтеграція та диверсифікація компонентів науково-технічної підготовки вчителів для освітньої галузі Технології"// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук.пр. у 2-х час. / Редкол.: І.А.Зязюна (голова) та ін. – К.–Вінниця, 2002. – С. 211-216. 6. Корець М.С., Болюбаш Я.Я. Особливості ступеневої підготовки вчителів трудового навчання // Рідна школа. – 1999. – № 11. – С.17-19. 7.Корець М.С. Зміст курсу загальної фізики у композиційній моделі підготовки вчителів технологій виробництва // Наукові записки: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 48. – С.76-84. 8. Корець М.С. Науково-технічна підготовка вчителів трудового навчання і технологій виробництва // Наукові записки:Зб. наук. праць Нац. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова. – К., 2002.–Вип. 47. – С.99-106. 9. Корець М.С. Використання нових інформаційних технологій при вивченні навчальних дисциплін науково-технічної підготовки вчителів технологій виробництва // Зб. наук. праць К.-Подільського держпедуніверситету. Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізик

Наталія

Допоможіть, будь-ласка, знайти інтернет-русурси та матеріали за темою:"Сутність педагогічної діяльності"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/dichkivska_ipt/part4/401.htm http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/4/statti/4himera/4h... http://refsmarket.com.ua/moreinfo.php?diplomID=15172 http://disser.com.ua/content/244623.html http://library.mk.ua/points/ped_maister.doc http://www.ovc.kharkov.ua/pmu.pdf http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/dichkivska_ipt/part1/103.htm http://ua.textreferat.com/referat-13126-1.html