Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Галина

Добрий вечір. Цікавить література для роботи на тему "Риси імпресіонізму у творчості українського художника Івана Труша" за розділами Народження і розвиток імпресіонізму Імпресіонізм в українському образотворчому мистецтві Стилістичні особливості імпресіоністичного напрямку у творчості Івана Труша. Дякую

Відповідь

1. Доскалюк Н. Самовіддані творці українського мистецтва кінця ХІХ – середини ХХ століть / Наталія Доскалюк // Art museum: минуле і сьогодення : зб. наук. ст. / [кол. авт.: З.Чегусова та ін. ; відп. ред. Ю. В. Ткач]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – Вип. 2. – С. 33–43. – Бібліогр. в кінці ст.
  Публікація присвячена дослідженню творчості західноукраїнських художників.

2. Карпінчук Г. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку ХХ століття / Галина Карпінчук // Слово і час. – 2017. – № 5. – С. 54–58 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Нановський Я. Іван Труш / Я. І. Нановський. – Київ, 1967. – 87 с.

4. Насарёва Л. Иван Труш – художник солнца / Л. Насарёва // Зеркало недели. – 2004. – 3 апр. (№ 13). – С. 13.

5. Незвичайний пейзажист : до 145–річчя від дня народження І. І. Труша (1869–1941) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2014. – № 1. – С. 44–53 : портр.

6. Руденко А. На його малюнку домінує сонце / А. Руденко // Демократична Україна. – 1998. – 3 лют. – С. 4.

7. Самченко В. Царство штуки: кольори і відтінки : [до 150 річчя від дня народження художника Івана Труша] / Валентина Самченко // Україна молода. – 2019. – 22–23 лют. (№ 21). – С. 14 : іл.

8. Сторчай О. Художник про художника: Григорій Смольський про Івана Труша / Оксана Сторчай // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 1. – С. 88–91. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Тичкова А. Штрихи до виставки Івана Труша в галереї НЮ АРТ / Анастасія Тичкова // Образотворче мистецтво. – 2018. – № 4. – С. 56–57 : іл.

10. Труш І. Про мистецтво і літературу : зб. ст. / І. Труш ; упоряд. Г. Островський. – Київ, 1958. – 131 с. : іл.

11. Шпак В. "Українська хата" художника світла [Івана Труша] / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2019. – 12 січ. (№ 7). – С. 7 : фот.

12. Ямаш Ю. Трушева галерея портретів Івана Франка / Ю. Ямаш // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 2. – С. 4–6.

13. Філь Г. Художник сонця : [укр.живописець-імпресіоніст, портретист, критик і організатор мистецького життя в Галичині Іван Труш] / Г. Філь // Народна армія. – 2009. – N 21. – С. 7 : іл.

14. Коломыйчук О. Львовский импрессионизм / О. Коломыйчук // День. – 2010. – N 227/228. – С. 24 : рис.

Альона

Вітаю.допоможіть знайти літературу про 1) поширення естетики класицизму та романтизму в українській музичній культурі кінця 19 - початку 20ст. 2) жанрова специфіка та розвиток камерного вокально-інструментального виконавства в Україні. дякую!

Відповідь

Шановна Альона!
Відповідаємо на питання "Жанрова специфіка та розвиток камерного вокально-інструментального виконавства в Україні".

Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Берегова О. Постмодернізм в українській камерній музиці 80-90 років XX сторіччя / О. Берегова ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1999. – 140 c.
2. Грабовська О. С. Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування : автореф. дис... канд. мистецтвознав. / О. С. Грабовська ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2008. – 20 c.

3. Грінченко М. О. Історія української музики / М. О. Грінченко. – Київ : Спілка, 1992. – 278 с.

4. Дика Н. О. Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960 - 1980 рр.) : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Н. О. Дика ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2001. – 19 c.

5. Довгань П. В. Жанрово-стильова динаміка української камерно-інструментальної сюїти XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / П. В. Довгань ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2010. – 16 c.

6. Довгань П. В. Типологічні моделі української камерно-інструментальної сюїти ХХ століття / П. В. Довгань // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка та Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль-Київ, 2009. – № 2(21). – С.75-81.

7. Зав'ялова О. К. Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України : монографія / О. К. Зав'ялова ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2009. - 256 c.

8. Калугіна Т. Ю. Деякі особливості зародження камерно-вокального виконавства в історичному аспекті / T. Ю. Калугіна // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. праць / Харківський держ ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків,1999. – Вип. 3.– С. 26–31.

9. Корній Л. Історія української музики / Лідія Корній. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. – Ч. 2: (Друга половина ХVІІІ ст.). – 388 с.

10. Корній Л. Українська музична культура. Погляд крізь віки / Лідія Корній, Богдан Сюта. – Київ : Музична Україна, 2014. – 592 с.

11. Майбурова К. В. Камерно-вокальна творчість / К. В. Майбурова // Історія української радянської музики. – Київ : Музична Україна, 1990. – С. 271–277.

12. Олійник О. Г. Історія становлення і розвитку камерного ансамблю з арфою в складі : навч. посіб. / О. Г. Олійник ; Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 194 c. Павлишин С. С. Музика двадцятого століття / С. С. Павлишин. – Львів: БаК, 2005. – 232 с.

13. Пляченко Т. М. Методика роботи з музично-інструментальними колективами : навч.-метод. посіб. / Т. М. Пляченко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград : Імекс, 2009. - 231 c.

14. Повзун Л. Генетичний код камерності в інструментально-ансамблевих жанрах / Л. Повзун // Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. – Одеса : Друкарський дім, 2010. – Вип. 12. – С. 91–100.

15. Польская И. И. Камерный ансамбль: история, теория, эстетика : монографія / И. И. Польская ; Харьк. гос. акад. культуры. - Харків, 2001. - 396 c. - рус.

16. Польская И. И. Камерный ансамбль эпохи Барокко (органологические аспекты функционирования) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. пр. – Вип. 5. – Харків : Каравела, 2000.– С. 87-95.

17. Польская И. И. Камерный ансамбль эпохи романтизма // Сучасні підходи до оптимізації педагогічного процесу: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2001. – С.188-195. (Проблеми сучасного мистецтва і культури). ки в умовах національної системи освіти: Зб.наук. пр. / За ред. Г. Є. Гребенюка. – Х.: Каравела, 1999. – С. 140-150.

18. Польская И. И. Проблемы типологии и жанровой специфики фортепианного ансамбля (дуэта) // Пошуки взаємодії сучасної педагогіки, мистецтва та освіти (проблеми теорії та практики): зб. наук. пр. – Вип. 2. – Київ: МКА, 1997. – С. 42-47.

19. Польська І. І. Камерний ансамль: теоретико-культурологічні аспекти : автореф. дис... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / І. І. Польська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. - Київ, 2003. - 35 c.

20. Польська І. І. Камерний ансамбль у системі музично-виконавських жанрів (історичні та систематичні аспекти визначення) // Музичне виконавство : зб. наук. ст. / ред.-упоряд.: М.А. Давидов, В.Г. Сумарокова. – Кн. 7. – Київ: НМАУ, 2001. – С. 179-190. (Наук. вісник Нац. муз. акад. України. – № 18.)

21. Польська І. І. Константні і релятивні жанри в системі камерного ансамблю // Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва: мистецтвознавство, педагогіка та виконавство : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. проф.-викл. складу 25-26 грудня 2000 р. – Харків: ХДІМ, 2000. – С. 68-73.

22. Польська І. І. Камерний ансамбль: Теоретико-культурологічні аспекти : дис. ... д-ра мист.: 17.00.03 / І. І. Польська; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2003. – 435 с.

23. Раабен Л. Н. Камерная музыка / Л. Н. Раабен // Музыкальная энциклопедия : в 6 томах. Т. 2. – М. : Сов. энциклопедия, 1974. – С. 671-674.

24. Ревенко В. А. Семантические аспекты камерного вокального исполнительства / В. А. Ревенко // Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А. В. Нежданової. – Одеса, 2003. – Вип. 4, кн. 1. – С. 216–226.

25. Савчук І. Б. Екзистенційні мотиви світобачення модерністського майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років ХХ століття в Україні) : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. / І. Б. Савчук; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2005. - 20 c.

26. Савчук І. Б. Камерна музика 1920-х в Україні: спроба філософського осмислення / І. Б. Савчук ; Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. - Київ : Фенікс, 2012. - 154 c. - Бібліогр.: с. 135-141.

27. Самарська К. Ю. Сучасна вокальна школа / К. Ю. Самарська // Вісник ЛНУ імені Т. Г. Шевченка. – 2013. – № 10 (269), част. 3. – С. 14-19.

28. Cамотос М. Українське концертно-камерне вокальне виконавство в оптиці музикознавчої думки / Мар'яна Самотос // Вісник Прикарпатського університету : Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 21–22. – С. 128–131.

29. Середенко А. М. Камерно-інструментальна творчість К. Шимановського (до проблеми індивідуального стилю композитора) : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / А. М. Середенко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2001. - 16 c.

30. Сидоренко Л. Рецепції галицької вокальної елегійності в камерно-вокальних творах Ю. Ланюка / Л. Сидоренко // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Смислові засади музичної творчості. – Київ, 2006. – Вип. 59. – С. 231-238.

31. Сидоренко Л. В. Тенденції розвитку камерних вокально-інструментальних жанрів у творчості композиторів України та Польщі останньої третини ХХ - початку ХХІ століття (на матеріалі Львівської та Катовицької шкіл) : автореф. дис... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Л. В. Сидоренко; Львів. Нац. музична акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2009. - 16 c.

32. Слюсар Т. М. Львівська камерно-інструментальна соната в історико-стильовій парадигмі розвитку жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Т. М. Слюсар; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2010. - 17 c.

33. Стахевич А. Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки : посібник / О. Г. Стахевич. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 176 с.

34. Степанов О. О. Про камерний спів / О. О. Степанов // Науково-методичні записки. – Т. 2, вип. 3: Питання вокального мистецтва. – Київ : Мистецтво, 1964. – С. 47–53.

35. Сюта Б. Проблеми організації художньої цілісності в українській музиці другої половини ХХ століття : дослідження / Богдан Сюта. – Київ, 2004. – 120 с.

36. Харандюк Н. Т. Діалог як принцип жанроутворення та форма буття камерно-вокального твору (теоретичний та виконавський аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 – Музичне мистецтво / Н. Т. Харандюк ; Львівська нац. муз. академія імені М. В. Лисенка. – Львів, 2011.

Альона

Вітаю.допоможіть знайти літературу про 1) поширення естетики класицизму та романтизму в українській музичній культурі кінця 19 - початку 20ст. 2) жанрова специфіка та розвиток камерного вокально-інструментального виконавства в Україні. дякую!

Відповідь

Шановна Альона! Спочатку відповімо на перше питання, на друге - трохи пізніше. Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Бермес І. Михайло Вербицький і музичний романтизм [Електронний ресурс] / І. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2015. - Вип. 13. - С. 71-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_13_9 2. Зосім З. Класицизм як музичний стиль східнослов"янської духовної пісенності другої половини XVIII-початку ХІХ століття / З. Зосім // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2016. - Вип. 117. - С. 145-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2016_117_11. 3. Ілініцька Н. Європейські традиції романтизму у фортепіанній творчості М. Лисенка [Електронний ресурс] / Н. Ілініцька // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2013. - № 8(1). - С. 267-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_8(1)__45 4. Калениченко А. Напрями, стилі, течії та естетичні ситуації в українській музиці / А. Калениченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. пр. — Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — Вип. 9. — С. 106-113. 5. Ковальова Г. Г. Музично-педагогічна діяльність М. В. Лисенка в контексті культури музичного романтизму другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / Г. Г. Ковальова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(1). - С. 80-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(1)__14 6. Крайчинський Е. О. Англійські та українські ЛО "музичний фольклор епохи Класицизму". Етнолінгвістичні студії [Електронний ресурс] / Е. О. Крайчинський // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 34. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_34_34 7. Лі Цзінь Романтизм у фортепіанній музиці / Цзінь Лі // Культура і мистецтво у сучасному світі. - 2010. - Вип. 11. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2010_11_15 8. Лігус О. М. Еволюція жанру фортепіанної рапсодії в українській музиці епохи Романтизму [Електронний ресурс] / О. М. Лігус // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2017. - Вип. 37. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2017_37_26 9. Лігус О. М. Естетичні засади українського музичного романтизму: історіографічний аспект [Електронний ресурс] / О. М. Лігус // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. - 2018. - Вип. 28. - С. 234-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2018_28_41 10. Лігус О. М. Українська фортепіанна музика XIX - початку XX ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : монографія / Ольга Марківна Лігус ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 222 с. 11. Лісецький С. Й. Класицизм - провідний творчий напрямок в українській музиці другої половини ХVIII - початку ХІХ століття : монографія / Степан Йосипович Лісецький ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2012. - 390, [12] с. 12. Лісецький С. Й. Хорові концерти Степана Дегтяревського – яскравий зразок українського класицизму (проблема образності та стилю) [Електронний ресурс] / С. Й. Лісецький // Мистецтвознавчі записки. - 2017. - Вип. 31. - С. 25-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2017_31_4 13. Марценківська О. Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського [Електронний ресурс] / О. Марценківська // Київське музикознавство. - 2014. - Вип. 48. - С. 132-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2014_48_15 14. Новакович М. Традиції віденського класицизму у творчості композиторів "перемишльської школи" [Електронний ресурс] / М. Новакович // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2016. - Вип. 117. - С. 195-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2016_117_14 15. Плахотнюк В. Г. Порівняльно–типологічний аналіз української та французької музики періоду пізнього романтизму [Електронний ресурс] / В. Г. Плахотнюк // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 102. - С. 250-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_66

Ольга

Добрий вечір. Допоможіть ьудь ласка знайти рекомендовану літературу по темі Традиція класичного вокально-інструментального виконавства в Україні другої половини XX - початку XXI століття. Класична, яка закріпилась через Лисенка М.

Відповідь

Шановна Ольга! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект : монографія. Київ : Українська ідея, 2001. – 144 с. 2. Антонюк В. Г. Формування української вокальної школи: історико-культурний аспект / Валентина Геніївна Антонюк ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - Київ : Українська ідея, 1999. - 24 с. 3. Баланко О. М. Українська камерно-вокальна музика кінця XX - початку XXI ст. як виконавський феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Баланко Орися Миколаївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2017. - 19 с. 4. Гнидь Б. П. Виконавські школи України: кафедра сольного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського (1971-2001). Київ : НМАУ, 2002. 5. Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.03 / Гребенюк Наталія Євгеніївна ; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - Київ, 2000. - 370 арк.+ дод. - арк. 342-369. 6. Гребенюк Н. Є. Вокально- виконавська творчість: психолого- педагогічний та мистецтвознавчий аспекти / Н. Є. Гребенюк ; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - Київ : [б.в.], 1999. - 270 с. 7. Жайворонок Н.Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Н.Б. Жайворонок ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. 8. Зінська Т. В.Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століття : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Зінська Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. - Київ, 2011. - 204 арк. 9. Кавунник О. А. Ніжинська вокальна школа: віхи розвитку, представники / О. А. Кавунник // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 1. - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_1_57 10. Маринін І. Основні тенденції розвитку традиційного та академічного ансамблево-оркестрового виконавства в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ століть (джерелознавчий аспект) / І. Маринін, В. Лабунець // Молодь і ринок. - 2012. - № 6. - С. 65-72. 11. Маслова Ю. В. Українська вокальна школа в контексті музичної культури України : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Маслова Юлія Василівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ, 2012. - 181 арк. 12. Польская И.И. Камерный ансамбль: история, теория, эстетика : моногр. / И.И. Польская. — Харків : ХГАК, 2001. — 396 с. 13. Польская И. И. Камерный ансамбль : теоретико-культурологические аспекты: дис. … д-ра искусств. : 17.00.03 / И. И. Польская; Нац. муз. акад. Украины. — Киев, 2003. — 435 с. 14. Сидоренко Л. В. Тенденції розвитку камерних вокально-інструментальних жанрів у творчості композиторів України та Польщі останньої третини ХХ - початку ХХІ століть (на матеріалі Львівської та Катовицької шкіл) : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Сидоренко Любава Вікторівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2009. - 242 арк. 15. Стахевич О. Г. З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки : посібник / О. Г. Стахевич. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 175 с. 16. Черемський К.П. Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Черемський К. П.; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2005. – 296 арк. 17. Ярмола В. Традиції ансамблевого виконавства в музичній культурі Рівненсько-Волинського Полісся / В. Ярмола // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2011. - Вип. 10. - С. 180-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2011_10_15

Альона

Підскажіть будь ласка список літературу про заснування перших тріо бандуристів та подальший розвиток тріо

Відповідь

Шановна Альона! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Бодак, Ярослав Антонович. Зарубіжна музична література : посібник для початк. спец. мист. навч. закл. (шкіл естет. виховання) / Ярослав Бодак. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 255 с. 2. Дутчак В.Г. Трансформація ансамблевого виконавства бандуристів України та діаспори / В.Дутчак // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Вип. 23. – Ч. 2. – С.118–130. 3. Жеплинський Б. Ансамблі бандуристів. Дуети, тріо, квартети, ансамблі / Богдан Жеплинський, Дарія Ковальчук, Мирослав Ковальчук. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – 364 с., іл. 4. Зінків, Ірина Ярославівна. Бандура як історичний феномен : монографія / Ірина Зінків. - Київ : ІМФЕ, 2013. - 447 с. : іл. - Бібліогр.: с. 397-447. 5. Литвиненко А. І. Митець у тоталітарному режимі (лабіринтами професійної долі Володимира Кабачка) / А. І. Литвиненко // Молодий вчений. - 2016. - № 11. - С. 275-278. 6. Павленко Л.О. Вплив ансамблевого виконавства на розвиток бандурного мистецтва ХХ–ХХІ ст. / Л. О. Павленко // Культура України. – 2016. - Вип. 54. – С. 44-54. 7. Панасюк І. В. Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті / І. В. Панасюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2012. - № 2. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_2_12 8. Слюсаренко Т. Ансамблеве бандурне виконавство Західної України другої половини ХХ- початку ХХІ століття: особливості буття та розмаїття форм / Слюсаренко Т. О. // Вісник ХДАДМ. – 2012. – № 14. - С. 147-151.

Альона

Доброго дня. Підскажіть будь ласка список літератури для написання магістерської, а саме про Історичні відомості про витоки жанру тріо , світовий досвід жанру тріо та український період цтого ж жанру..

Відповідь

Шановна Альона! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Бодак, Ярослав Антонович. Зарубіжна музична література : посіб. для початк. спец. мист. навч. закл. (шкіл естет. виховання) / Ярослав Бодак. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 255 с. 2. Боровик М. Український камерно-інструментальний ансамбль / М. Боровик. – Київ: Муз. Україна, 1968. – 102 с. 3. Бялый И. Из истории фортепианного трио: генезис и становление жанра. – Москва: Музыка, 1989. – 94 с. 4. Волкова Л.В. Українське фортепіанне тріо 1970-80-х років в аспекті виконавських проблем: автореф. дис... канд. мист.: 17.00.03 / НМАУ. – Київ, 1997. – 21 с. 5. Гайдамович Т. А. Русское фортепианное трио: история жанра. Вопросы интерпретации. / Татьяна Алексеевна Гайдамович. - Москва : Музыка, 2005. - 263 с. 6. Дика Н.О. Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960-1980 рр.): автореф. дис... канд. мист.: 17.00.03 / ІМФЕ ім. М.Рильського. – Київ, 2001. – 18 с. 7. Дика Н. О. Творча діяльність українських камерно-інструментальних ансамблів: тріо в 70-80-х роках/ Н. О. Дика // Молоде музикознавство: зб. ст. – Львів, 2002. – Вип. 7. – С.111-120. 8. Камерно-інструментальні ансамблі // Історія української музики. В 6 т. Т. 4 : 1917-1941 / [авт. тому: М. В. Беляєва, Т. П. Булат, Ю. П. Булка та ін.]; редкол. тому: Л. О. Пархоменко (відп. ред.) [та ін.]. – 1992. – С. 265-286. 9. Келдыш Ю. В. Трио // Музыкальная энциклопедия. В 6 т. Т. 5. Симон — Хейлер. - Москва: Советская энциклопедия, 1981. - С. 606. 10. Назар-Шевчук Л. Й. Поетикальні обрії жанру кларнетово-віолончельного фортепіанного тріо Є. Станковича "Квітучий сад ... і яблука, що падають у воду" [Електронний ресурс] / Л. Й. Назар-Шевчук, А. Р. Пришляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2014. - № 2. - С. 98-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2014_2_17 11. Пришляк А. Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету в ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Пришляк // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. - 2013. - Вип. 31. - С. 176-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2013_31_26

Едуард

Доброго дня! Будь-ласка, допоможіть знайти статтю кінорежисера Григорія Рошаля про події 1905 року на Чернігівщині, опубліковану в одному з номерів журналу "Исскуство кино" за 1970-1983 роки. Якщо така є, як можна отримати її електронну копію. Щиро дякую.

Відповідь

Шановний Едуард! Ми шукаємо інформацію по вашому запиту, але це займе деякий час (треба передивитись багато журналів). Поки що пропонуємо вам переглянути ресурс, де є багато статей та книг Рошаль Григорія Львовича. "Первые в кино". - Режим доступу: http://cinemafirst.ru/roshal-grigorij-lvovich-sochineniya-knigi-i-stati/ Будь ласка, надішліть нам свою електронну адресу на нашу пошту bibliograf2016@gmail.com Якщо ми знайдемо потрібну статтю, то відскануємо і вишлемо її Вам.

Зоя

Доброго дня шановні працівники бібліотеки! Підкажіть будь ласка чи є в бібліотеці книга "Володимир Ратнер.Графіка"

Відповідь

Шановна Зоя! На жаль, у фонді нашої бібліотеки така книга відсутня.

Наталія

Здрастуйте, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь ласка, чи є у Ваших фондах дана платівка і чи можна її оцифрувати. Виниловый сольный диск: ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, фирма "Мелодия" 1970 год. 33об. (моно) Код: 33Д 00028529-30 1 – Годы (И. Шамо — Л. Смирнов); 2 – Здравствуй, город мой родной (И. Шамо — А. Вратарев); 3 – Только теперь (Ю. Гуляев — М. Лисянский) З повагою, Наталія

Відповідь

Шановна Наталія! На жаль, грамплатівки, яка Вас цікавить, у бібліотеці немає. Є дві інші: "Созвездие Гагарина" (1968) та "Ты, моя мелодия" (1973), але зазначених пісень у збірках немає. Також, на сьогоднішній день оцифровувати ми можемо лише книги.

Альона

Доброго дня!!! Підскажіть будь ласка, чи є у Вас книга - Двор императрицы Екатерины II. Ея сотрудники и приближенные. Сто восемьдесят девять силуэтов Сидо. В 2 Т. / Вступ. ст. А. Круглый. – СПб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1899

Відповідь

Шановна Альона! На жаль потрібної вам книги в наших фондах немає. В рідкісному фонді нашої бібліотеки є такі видання: 1. Сочинения императрицы Екатерины II. – Спб., 1893. 2. Валишевский К. Екатерина Великая по материалам письмам и неизданным документам. – М., 1912. 3. Валишевский К. Роман одной императрицы. – М., 1910.

Інна Ігорівна

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми "Писанки Одещини"

Відповідь

Шановна Інна Ігорівна! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. www.lado.kiev.ua/?page=Pysanka 2. softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/.../07.ht. 3. storinka-m.kiev.ua/article.php?id=700 4. na.mil.gov.ua/number/4683/701.htm 5. ellada.moippo.mk.ua/.../Чарівний%20світ%.. 6. Світ української писанки. – К. : Кондор, 2005. – 96 с. 7. Сумцов Н. Ф. Писанки. – К., 1981. 8. Білоус О., Стащук З. Школа писанкарства. Символіка в писанкарстві // Мистецтво та освіта. – 1997. – №3. – С.38-46. ; 1997. – №2. – С. 37 – 44. 9. Скорик М. З джерел писанкового орнаменту // Писанка. – 1995. – Число 1. – С. 10 – 13. 10. Онищук О. Символіка української писанки // Писанка. – 1994. – Число 4 – 5 (11-2). – С. 11 – 13. 11. Матеріали науково-практичної конференції "Писанки – символ України" з Міжнародного з'їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. 12. Яйце-райце: бібліогр. покажчик літ. / Харків. музично-театральна бібліотека ім. К. С. Станіславського ; скл. Т. Б. Башмет. – Харків, 1998.

Валентина

Допоможіть, будь-ласка знайти літературу про художника Івана Івановича Соколова (1823-1918).

Відповідь

В фондах нашої бібліотеки є : 1. 75С1 С59 Говдя П. І. Іван Соколов. – К., 1980. 2. 85.143/75С Р89 Соколов И.И. // Русские живописцы ХУ111-Х1Х века: биограф. словарь. – Спб., 2008. – С. 570. Пропонуємо переглянути також: 3. Русское искусство. Середина Х1Х века: очерки о жизни и творчестве художников / под ред. А. И. Леонова. – М., 1958. – С. 511 – 522. 1. www.levitan.info/sokolovI.html 2. www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?... 3. www.profiplot.ru/lphtml/bhtml/b181.html 4. artru.info/ar/13359/ 5. www.profiplot.ru/lphtml/bhtml/b181.html

Оксана Фоменко

Пож.помогите найти в электрон.виде материалы-по возможн.научн.статьи(можно и книги )-по замковым арх.комплексам Укр.и др. стран-на любом яз.Еще оч.нужна книга изд. в США или Великобр. на эту же тему-желат.не менее300стр-для материала на экзам по англ. Спасибо. С уважением О.Ф. Харьков.

Відповідь

Предлагаем просмотреть: 1. Лесик О. В. Замки та монастирі України. – Львів : Світ, 1993. – 176 с. 2. Логвин Г. Н. По Україні. – К. : Мистецтво, 1968. – С.174. 3. Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України: історичні мандрівки. – Л. : Центр Європи, 2005. – 192 с. 4. Ткачев М. А. Замки Белоруссии. – Минск : Полымя, 1987. – 211 с. 5. Ткачев М. А. "Замки Беларуси" Мн. : Беларусь, 2002. www.fortification.ru/.../index.php?action... www.zestroy.ru/articles/888/ www.lib.ua-ru.net/diss/cont/328913.html

Дарья

Допоможіть,будь ласка,знайти необхідну літературу для курсової роботи на тему "Специфіка сучасного формату ток-шоу на українському телебаченні". Дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: Томак М. "Бар’єр" для ток-шоу. Особливості української адаптації американських форматів http://www.day.kiev.ua/173792/ Шаповалова, М. Телевізійне ток-шоу як "людиноцентрований" тип мовлення або ерзац людского спілкування http://www.iki.lg.ua/publications-students/205-television-talk-show-as-qlyudynotsentrovanyyq-type-of-speech-or-communication-ersatz-lyudskoho.html Аналіз схожих рис та відмінностей українського та класичного американського ток-шоу. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Soc_komun/2008_1/22.html Бурмака М. В. Контактні програми на телебаченні: особливості "допродакшн"-, "продакшн"- і "постпродакшн "-періодів http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1832 1. Українське телебачення : вчора, сьогодні, завтра. – К.: Дирекція ФВД ,2006.- 647 с. 2. Телебачення і радіомовлення України : державний реєстр телерадіоорганізацій. – Х.: Прапор, 2007. – 420с. 3. Дячук В. Витоки українського телеефіру та етапи його становлення // Вісник книжкової палати. – 2005. – N9. – С.40

Сергій

Допоможіть знайти письмовий аналіз пісні "Ой на горі та женці жнуть"

Відповідь

Можемо запропонувати Вам лише короткий аналіз цієї пісні: http://www.ukrop.com/ua/ukraine/folk/epos/39031.html

Василь Петрович

допоможіть підібрати сценарії до дня зустрічі випускників. дякую

Відповідь

Пропонуємо Вам переглянути такі посилання: http://uareferat./ukr/details/22177/ http://wwcomw.agronmc.com.ua/proces/301.html http://ref.a.ua/?id=270292 http://www.personal-plus.net/275/3344.html http://dubanevychi.info/?p=93 http://www.molbuk.com/vnomer/suspilstvo/18269-u-shkolakh-tradicijjni-zustrichi-vipusknikiv.html http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=26799 http://nvk-17.ucoz.ru/DOC/vihovna/21.doc

Ярина

Здрастуйте, підкажіть, будь ласка, де в ресурсах інтернету можна знайти сценарії різних свят для одинадцятикласників. дякую.

Відповідь

Пропонуємо Вам переглянути такі посилання: http://www.mavkovychi.org.ua/?p=287 http://www.voir.kiev.ua/product_info.php/cPath/43_56/products_id/2683 http://svitschool.at.ua/publ/12-1-0-60 http://20minut.ua/news/140556 http://catalog.club.co.ua/search http://forum.in-ku.com/showthread.php?p=2468635 http://www.veselovsem.com/final-evening-11-class.html http://minusstar.rolka.su/viewtopic.php?id=2201

Аліна

Пiдскажiть, будь ласка, де можна знайти сучасний сценарiй нового року для проблемних старшокласникiв, якi вже не хочуть слухати класичнi вiршики-привiтання. Наперед дякую.

Відповідь

Пропонуємо такі посилання: 1. Белая Е. На пороге Новый год: Сценарий / Е. Белая, Л.Ф. Медведева // Позакласний час. - 2005. - N21/22(8 листопада). - С. 77-79. 2. Богданова Е. Зимняя сказка (новогоднеее представление для старшеклассников) / Е. Богданова // Воспитание школьников. - 2007. - N 10. - С. 69-71. 3. Бритвина Л.П. В снежном царстве, морозном государстве : сценарий предновогоднего брейн-ринга / Л. П. Бритвина // Читаем, учимся, играем. - 2008. - N 9. - С. 4-7. 4. Веселые встречи у новогодней елки: Сценарий // Все для вчителя. - 2005. - N21/22(8 листопада). - С. 123-124. 5. Головко Н.С. Новорічна казка : інсценівка для дітей старшого шкільного віку / Н. С. Головко // Розкажіть онуку. - 2008. - N 11. - С. 91-93. 6. Кривосар М.Д. Чудеса Новорічної ночі / М. Д. Кривосар // Позакласний час. - 2008. - N 11. - С. 44. 7. Новогодний праздник: Сценарій // Позакласний час. - 2005. - N21/22(8 листопада). - С. 65-66. 8. Новогодняя ёлка в лесу // Все для вчителя. - 2003. - N35/36(4 грудня). - С. 7-8. 9. Окунь В. Рік Новий зустрінем разом / В. Окунь // Позакласний час. - 2007. - N 11. - С. 53-54. 10. Скрипник Н. Ваше благородие, Новогодний вечер: Сценарій / Н. Скрипник // Позакласний час. - 2005. - N21/22(8 листопада). - С. 73-75. 11. Тарасова Е.Г. Заговор против снегурочки : Весёлые игры и забавные конкурсы / Е.Г. Тарасова // Читаем, учимся, играем. - 2003. - N9. - С. 26-31. 12. Фостій О.І. "У ніч під Новий рік" : [готуємося до свята] / О. І. Фостій // Позакласний час. - 2009. - N 21/22. - С. 90-92. Держатели документа: 13. Швецова Н. Волшебные очки: Новогодняя сказка для детей ср. шк. возраста / Н. Швецова // Воспитание школьников. - 2005. - N10. - С. 70-73. 14. Щоб свято було цікавим // Позакласний час. - 2009. - N 21/22. - С. 110-111. http://prazdnik.net.ua/article-1911.htm http://psiham.org.ua/vchitel/scenariyi/323-scenarij-novorichnogo-svyata-ch2.html http://www.prazdnik.by/content/detail/11/185/95703/ http://www

Пан Микола

Що ви можете порекомендувати про музичний дискурс?

Відповідь

В.Н. Калюжный Музыкальный дискурс Ингардена Предлагаемые заметки посвящены обсуждению известной работы Романа Ингардена "Музыкальное произведение и вопрос его идентичности" ("Исследования по эстетике". – М., 1962. С. 403–570).

Шевченко К.

Для работы нужна литература о витражах.Помогите если можете.Заранее благодарен.

Відповідь

1.Райхельгауз Ю.Как расписать стекло под витраж // Химия и жизнь. - 2002.- №12.- С.52. 2.Черкасова Е.Витражи : полезное в прекрасном // Техника.- 2001.- № 2-3.- С.74-77.