Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Станіслав

Доброго дня допоможіть зі списком літератури до реферату на тему: Система злочинів та види покарань в Запорозькій Січі.

Відповідь

Шановний Станіслав! Рекомендуємо переглянути наступні джерела: 1. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)Г 61 Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький ; [авт. передм. В. С. Мороз ; пер. з рос. Т. О. Абрамової]. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 420с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 2. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)Г 62 Голубоцький, В. О. Запорозьке козацтво / В. Голубоцький ; [ред. П. М. Гвоздецький]. - Київ : Вища школа, 1994. - 537 с. 3. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)П 77 Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [та ін.] ; [упоряд., авт. передм. І. Синяк]. - Чернігів : Лозовий В. М., 2015. - 234 с. - (Джерела до вивчення козацтва ; т. IV, ч. 1). - Бібліогр. в підрядк. прим., бібліогр. в комент. 4. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)З-33 Запорожці. До історії козацької культури [Текст] / [ред. Ю. Косенко]. - Київ : Мистецтво, 1993. - 394, [4] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 5. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)Э 14 Эварницкий, Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа : для старш. шк. віку. Ч. I ; Ч. II / Д. И. Эварницкий ; [редкол.: О. М. Апанович и др.]. - Київ : Веселка, 1995. - 445, [3] с. : ил. 6. 63.3(4УКР)4 / 9(С2)З-33 Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [редкол.: В. В. Кривошея (голова) та ін.]. - Київ : НВЦ Пріоритети, 2013. - 239 с. - Бібліогр. в кінці ст. 7. Терлюк І. А. Історія держави і права України. (Доновітній час). – К.: Атіка, 2006. – 400 с. 8. Гуржій О. І. Право в українській козацькій державі (друга половина ХVII - ХVIII ст.). - К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. - 48 с. 9. Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині ХVII - ХVIII ст.: Кордони, населення, право (ст. 123-160)/ ред. А. Романенко. - К.: Основи, 1996. - 224 с. 10. Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / [відп. ред . В. А. Смолій]. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - Т.1. - 2006. - 800 с. 11. Рігельман О. І. Літописна оповідь про малу Росію та її народ і козаків узагалі. / О. І. Рігельман. - К.: Либідь, 1994. - 768 с. 12. Скальковский А. История Новой Сечи, или последнего коша Запорожского / А. Скальковский. - Одеса, 1846. - Ч. 1.- 243 с. 13. Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків (у 3-х т.). Том I: (Cyди, пoкapaння i стpати y зaпopiзьких кoзaкiв)/пер. з рос. Іван Сварник. - Львів: Світ, 1990. - 319 с. 14. Печеніна Н. Повсякденне життя запорожців в спогадах Микити Коржа / Наталія Печеніна, Віктор Старушенко // Історія в школі. - 2013. - № 2. - С. 3-5. - Бібліогр. в кінці ст. 15. Киридон П. Історія Запорізької Січі в зображенні Миколи Гоголя / П. Киридон // Рідний край. - 2006. - № 1. - С. 128-133. 16. Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення / Віктор Тімашов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 116-120. - Бібліогр. 11 назв. 17. Шепель, Александра. Запорожские законы [казаки всегда старались жить своим собственным умом и по своим законам, которые были довольно суровими] / А. Шепель // Загадки истории. - 2017. - № 23. - С. 12-13 : ил. 18. Нелін, О. Правовий звичай як джерело українського права (ІХ-ХІХ ст.) / Олександр Нелін // Юридична Україна. - 2014. - № 5. - С. 4-8. - Бібліогр. в прим. 19. Горобець, В. М. Полковник Війська Запорізького та його влада [Текст] / В. М. Горобець // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 50-71. 20. Гайдай Г. Козацький суд / Г. Гайдай // Український світ. - 1996. - № 1-3. - С. 20-21. 21. Багдасаров Р. Земний образ ангельського воїнства: (Запорізька Січ як православний лицарський орден) / Р. Багдасаров // Людина і світ. - 1994. - № 6. - С. 69-76. 22. Залізняк Л. Чи були запорожці європейськими рицарями? / Л. Залізняк // Старожитності. - 1991. - № 4. - С. 14. 23. Вербинець Л. Судівництво і кари на Запоріжжі XVI-XVII ст. / Л. Вербинець // Українське козацтво. - 1973. - Ч.2. (№ 24).

Каріна

Допоможіть з літературо для курсової "Нормативні документи в інформаційному просторі України". Дуже вдячна.

Відповідь

Шановна, Карино! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1189_page_15.html 2. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-01/Furman.pdf 3. http://archive.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/VKhdak/2011_33/v33-2-01.pdf 4. http://nsju.org/article/view/224 5. http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/18.htm 6. http://old.niss.gov.ua/book/strateg2/chast%207_cnv.htm 7. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dubov_infsus-31058.pdf 8. http://vuzlib.com/content/view/2247/10/ 1. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права : моногр. / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. – Ужгород, 2003. – 240 с. 2. Гаврилов І. Розвиток інформаційного простору: нові можливості, нові загрози / І. Гаврилов // Національна безпека і оборона. – 2001. – №1. – С. 77-79. 3. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні / М. Демкова // Право України. – 2004. – № 5. – С. 170-178. 4. Красноступ Г. Організаційно-правові аспекти необхідності реформування сучасного інформаційного законодавства / Г. Красноступ // Право України. – 2005. – № 9. – С. 81-82. 5. Морозов А. Організаційні та правові засади створення національного інформаційного простору / А. Морозов, В. Косолапов, В. Ковтун // Наука та наукознавство. – 2000. – №3. – С.136-142. 6. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с. 7. Соснін О. Передумови формування в Україні інформаційного права / О. Соснін // Право України. – 2005. – № 11. – C. 99-103. 8. Цимбалюк В. Інформаційне право: визначення сутності та змісту як комплексної галузі права // Правова інформатика. – 2005. – № 2 (6). – С. 14-23. 9. Шкарупа В. Питання щодо проблеми з’ясування сутності інформації та інформаційного простору як нових чинників суспільних правовідносин / В. Шкарупа // Правова інформатика. – 2005. – №2(6). – С. 93-96.

ОЛЕКСАНДРА

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали знайти матеріал по темі "Фікції в кримінальному праві"

Відповідь

Шановна Олександра, пропонуємо переглянути: 1.Іванський А. И. Роль юридичних фікцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності / А. Й. Іванський [Електронний ресурс] // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 202-207. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08iajvfv.pdf 2. Марохин Е. Ю. Юридическая фикция в современном российском законодательстве/ Дис.к.ю.н. 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.-Ставрополь,2004.-179с. 3. Душакова Л. А. Правовые фикции : дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Волгогр. акад. МВД России.-Волгоград, 2004.-199с. 4. Курсова О. А. Фикции в российском праве : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01 Нижний Новгород, 2001.- 193 с. 5. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз / А. Бірюкова // Право України. – 2008. – № 3. – С. 41-43. 6. Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении / К. К. Панько. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 135 с. 7. Курсова О. А. Юридические фикции современного российского права : сущность, виды, проблемы, действия / О. А. Курова // Проблемы юридической техники : сб. ст. ; под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 364-372. 8. Панько К.К. Юридические фикции в современном российском праве// Проблемы юридической техники:сб. ст./под ред.. В.М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000.- 468 с. 9. Бацюра Л. В. Про відмінності правових презумпцій і правових фікцій / Л. В. Бацюра // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матерiали V Всеукраїн. наук. конфер. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – С. 55-57. 10. Панько К. К. Фикции в уголовном праве : В сфере законотворчества и правоприменении : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 Ярославль, 1998.- 233 с. 11. Кримінальне право України: Загальна частина: Помилка та її значення для кримінальної відповідальності: http://www.readbookz.com/book/165/4897.html 12. Нахова Е. А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ю.н.: Спец. 12.00.15 Саратов, 2004 22 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/100070.html 13. Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикций: юридические фикции; презумпции; скрытные, символические, притворные и мнимые действия; фидуциарные сделки / Г. Ф. Дормидонтов. – Казань : Типо-литография Императорского ун-та, 1895. – 176 с. 14. Рощина І. Принцип та аналогія у кримінальному праві України / І. Рощина // Право України. – 2007. – № 8. – С. 25-29. 15. Кокорев Л. Д. Уголовный процесс : доказательство и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. - 272 c. 16. Пригара Л. І. Юридична техніка: поняття, структура, ознаки / Л. І. Пигара // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 2. – С. 26-31. 17. Лисюткин А. Б. Юридическая техника и правовые ошибки / А. Б. Лисюткин // Государство и право. – 2001. – № 11. – С. 22-28. 18. Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий 62. Лисюткин, Александр Борисович. Ошибка как категория правоведения: теоретико-методологический аспект [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук 12.00.01 / А. Б. Лисюткин ; СГАП. - Саратов, 2002. - 41 с. 19. Лановенко І.П. Помилка у праві.- [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://cyclop.com.ua/content/view/1247/58/1/6/

Олена

Допоможіть знайти матеріали на тему:"Правовий статус споживчих товариств в Україні" для написання магістерської дипломної роботи. Дякую!!!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1.corpravo.com/.../zelisko-a.v.-pravovij-status-spozhivchih-tovaristv 2. univer.km.ua/visnyk/798.pdf 3. Про споживчу кооперацію : Закон України. – К. : Укоопреклама, 1992. – 15 с. 4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 5. Про кооперацію : Закон України. – К. : НМЦ “Укоопосвіта", 2003. – 24 с. 6. Лихотникова О. П. Дискуссия о формах собственнсти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ateism.ru/books/sklyarov/glava34.htm 7. Комах Е. Право коллективной собственности в Укране [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ateism.ru/books/sklyarov/glava34.htm 8. Вановська Н. Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариств //Вільне життя плюс. – 2009. – 9 верес. 9. Артеменко В. М. Правове визначення та необхідність удосконалення регулювання відносин власності у споживчій кооперації [Електронний ресурс] . - Режим доступу : http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/artemenko.htm 10. Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів: проблеми адаптації до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №3. – С. 14-17. – Бібліогр в кінці ст.

таня

мне необходимы материалы по миграционному праву

Відповідь

1. Римаренко Ю. І.Міжнародне міграційне право. Підручник. Університетський курс. - К.: КНТ, 2007. - 640 с. (Серія: Міграційні процеси у сучасному світі) 2. Міжнародне трудове (міграційне) право. Міжнародне право. Основні галузі: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. — К., 2004. 3. Гаврушко Ю. Ф. Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях Спеціальність: 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ , 2005. 4. Гаврушко Ю. Ф. Становлення правового співробітництва держав у рамках ЄС з питань регулювання міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 43 (ч. 2). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 74–76. 5. Гаврушко Ю. Ф. Особливості правового режиму ЄС щодо робітників – мігрантів в третіх країн // Український часопис міжнародного права. – 2004. – №3. 6. Гаврушко Ю. Ф. Специфіка юридичних механізмів держав ЄС у регулюванні міграційних процесів // Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу: Тези доповідей наук.-практ. конференції студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів. – Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 103–107. 7. Гаврушко Ю. Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 45 (ч. 2). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2004. – С. 123–128. 8. Гаврушко Ю. Ф. Обмеження процесів нелегальної міграції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. –Вип. 41 (ч. 1). – Київ: Київський національний університет ім.і Т. Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 117–123.

Олена

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу українських авторів за наступною темою наукової роботи: "Неможливість виконання зобов'язання: порівняльно - правовий аспект"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Продаєвич І.С. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] . — О., 2009. — 19 с. -http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pisnyv.zip 2. Солом’яний В. Р. Неможливість виконання зобов’язання в контексті реституції // Актуальні питання реформування правової системи України. — Луцьк, 2007. — Т.1. — С.462–466. 3. Продаєвич І. С. Припинення зобов’язання неможливістю виконання у римському приватному праві // Актуальні проблеми політики. — О., 2009. — Вип. 37. — С.155–164. 4. Боднар Т. В. Способи припинення зобов’язань // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. — Чернівці, 1999. — Вип.45: Правознавство. — С.72–83. 5. Боднар Т. В. Захист цивільних прав при зміні і припиненні договірних зобов’язань // Приватне право і підприємництво. — К., 2008. — Вип. 7. — С. 66–73. http://studrada.com.ua/content/стаття-607 http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/11011/11136/ http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10oogukp.pdf http://radnuk.info/pidrychnuku/rum-pr/263-agafonov-rum/3872-12 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/130284.html http://www.yurlib.ru/book_473_chapter_233_Stattja_205. _Pripinennja_gospodarskogo_zobov'jazannja_u_razі_nemozhlivostіvikonannja.html http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/686/123/ http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=48278 http://ukraine-diplom.com/60/16203-pidstavi-ta-vidi-pripinennya-zobovyazan.html http://ubooks.com.ua/books/00029/inx30.php

Аліна

Допоможіть знайти матеріал на тему:"Українсько-російське митне та транскордонне співробітництво". Дякую!

Відповідь

Радимо звернутись до наступної інформації: http://new-ukraine.org.ua/projects/2/ http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine/2010/03/100301_customs_union_zanuda_is.shtml http://rusukrforum.com/the-news/53-l-r-.html http://new-ukraine.org.ua/projects/2/ http://analyticsmz.ru/?p=706 http://www.radiosvoboda.org/content/article/2242841.html http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_380.html http://www.dissland.info/catalog_ukr/transgranichnoe_sotrudnichestvo_v_sisteme_protsessov_regionalnoy_integratsii_ukraini_politologichesk.html

Ніка

Доброго дня!Допоможіть, знайти Нормативні акти, та інші матеріали до теми : регіональні норми, які забезпечують сучасні міграційні процеси в світі. Дякую за допомогу!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1.Савченко В.Регіональні особливості народонаселення та працевлаштування на території України і Чернігівщини // Сіверян.літопис. - 2008. - №5. - С.149-156. 2.Стежеринський А. Чернігівщина втратила через міграцію понад 2,5 тисячі мешканців //Чернігів. відомості. - 2006. - 22 березня. - С.19. 3.Чемісов Б. Проблеми міграції сільського населення у системі демографічних процесів Чернігівського регіону // Сіверян.літопис. - 2008. - №2. - С.155-158.

Тоняся

відправте посилання на наукову статтю про "Накази та розпорядження, спільне та відмінне" дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції. // Право України. – 2004. - №3. – С.14-18. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 2003. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с. Назаренко Е. Закон у системі нормативних актів України. // Право України. – 1993. - №12. Працюк І.В. Види законів України. // Проблеми законності - 2005. – Вип. 52. – С. 3-9. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система. //Право України - 2002 - № 3. Скакун О.ФТеорія держави и права. – Харків “Консум" , 2001 Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. – 536 с. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: "Право", 2002. – 428 с. Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління в сфері економіки. // Право України. − 2007. - №2. − С. 99-101. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001. Ющик О.І. Законодавчі акти в системі законодавства України. // Парламентська реформа: теорія і практика: АТ "Книга". — К., 2001. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — К., 2004.

Ніка

Добрий вечір! Я шукаю літературу: книги, публікації., по темі: Універсальні та регіональні норми, які забезпечують сучасні міграційні процеси в світі. Дякую Вам за допомогу!

Відповідь

Пропонуємо переглянути також наші відповіді вам від 2.11 та 8.11 1.Сєрова І. І. Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. 2.Олефір Віктор Іванович.. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 443арк. — Бібліогр.: арк. 464-496. 3.Поліщук О.В.Міжнародна організація праці (МОП) в системі міжнародного правового регулювання трудової міграції // http://www.rusnauka.com/CCN/Pravo/4_polischukov.doc.htm 4.Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навчальний посібник. – К.: "МП Леся", 1998. – 359с. 5. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных отношений: учебное пособие для студентов. К., 1992. – 86 с. 6. Працевлаштування громадян України за кордоном у 2001 році (За даними державної статистичної звітності) // Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні: матеріали семінару, м. Ялта, 25-27 вересня 2002 р. – К., Держкомстат України, 2002. - С.177.

Ніка

Добрий вечір! Мені необхідні матеріали на дипломну роботу: Закони, книги, публікації.., до розділу: Універсальні та регіональні норми, які забезпечують сучасні міграційні процеси в світі. Величезна подяка Вам за допомогу!

Відповідь

1. Конституція України. 2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим (4.ХI.1950.) із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу № 11 (1.11.1998р). 3. Конвенція про статус біженців. Прийнята 28 липня 1951 року. 4. Європейська конвенція про правовий статус трудящих мігрантів Страсбург, 24 листопада 1977 року. 5. Закон України “Про біженців". N 2557-ІІІ від 21 червня 2001 року. 6. Закон України “Про імміграцію" N 2491-ІІІ від 7 червня 2001 року. 7. Закон України Про реабілітацію жертв політичних репресій, від 17 квітня 1991 року N 962-ХІІ. 8. Закон України Про громадянство України, від 18.01 2001р. N 2235. 9. Закон України Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців 10.01. 2002р N 2942. 10. Указ Президента України “Про Державний комітет України у справах національностей та міграції N836/2001 від 13.09. 2001року. 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 618 Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, на період до 2005 року. 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 29 Про затвердження Програми адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти. 13. Постанова Ради міністрів Української РСР від 16.08. 1990 р. N 192 Про першочергові заходи щодо вирішення питань, пов'язаних з поверненням кримських татар у Кримську область. 14. Наказ міністерства України у справах національностей, міграції та культів Про затвердження Положення про регіональні пункти тимчасового розміщення біженців та Примірних правил проживання у пункті тимчасового розміщення біженців від 30 травня 1995 р. за N 159/695.

Ніка

Підскажіть, будь ласка, літературу по темі "Міграційне право України" та "міжнародне міграційне право". А саме, мені необхідна інформація по формуванню і становленню інституту міграції в сучасному міжнародному праві; універсальні на регіональні норми, що забезпечують сучасні міграційні процеси в світі; механізм реалізації міжнародних стандартів міграції(універсальні інститути і органи, та регіональні); національні норми і механізми, що забезпечують міграцію. Буду бемежно вдячна Вам за допомогу!

Відповідь

1. Римаренко Ю. І.Міжнародне міграційне право. Підручник. Університетський курс. - К.: КНТ, 2007. - 640 с. (Серія: Міграційні процеси у сучасному світі) 2. Міжнародне трудове (міграційне) право. Міжнародне право. Основні галузі: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. — К., 2004. 3. Гаврушко Ю. Ф. Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях Спеціальність: 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ , 2005. 4. Гаврушко Ю. Ф. Становлення правового співробітництва держав у рамках ЄС з питань регулювання міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 43 (ч. 2). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 74–76. 5. Гаврушко Ю. Ф. Особливості правового режиму ЄС щодо робітників – мігрантів в третіх країн // Український часопис міжнародного права. – 2004. – №3. 6. Гаврушко Ю. Ф. Специфіка юридичних механізмів держав ЄС у регулюванні міграційних процесів // Актуальні аспекти європейського права в контексті розширення Європейського Союзу: Тези доповідей наук.-практ. конференції студентів, аспірантів, молодих учених та викладачів. – Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 103–107. 7. Гаврушко Ю. Ф. Історія та становлення регулювання міжнародних міграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 45 (ч. 2). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2004. – С. 123–128. 8. Гаврушко Ю. Ф. Обмеження процесів нелегальної міграції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. –Вип. 41 (ч. 1). – Київ: Київський національний університет ім.Т.Г. Шевченка; Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 117–123.

Друг

Міжнародне право

Відповідь

Пропонуємо переглянути: readbookz.com/books/166.html chitalka.info/pr3_17/pr3_17index.htm book.invlad.ru/.../14066-mzhnarodne-pravo-navch.-posbnik.html www.audiobooks.ua/.../mizhnarodne_pravo_kniga-30449.html www.iir.kiev.ua/ua/specialties/mp/

Виктор

данные о Копыловой Катерине

Відповідь

Кабінет Міністрів України призначив головою Державної служби кінематографії Катерину Копилову 19 травня 2010 року. У прес-службі Міністерства культури і туризму поки що не володіють інформацією про попередні місця роботи новопризначеної голови Держкіна та обіцяють надати її пізніше.

оля

поняття презумпції невинуватості в податковому праві.дякую

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://bezreferata.com/ukr/r5670/Osoblivosti_rozsliduvannja_... http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=24998 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/243935.html http://www.nalogovnet.com/stat_st.php?x=250 http://www.eurocourt.org.ua/Article.asp?AIdx=522 http://apitu.org.ua/files/tax_charter_draft.doc http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/015.htm http://www.actio.com.ua/articles.php?lng=ua&id_news=2 http://libr.org.ua/book/102/2995.html

Сергій

Допоможіть будь ласка написати курсову на тему: "Призумція невинуватості" Дякую!!!

Відповідь

Пропонуємо наступні джерела інформації: Яценко, С. С. Щодо відповідності інституту звільнення від кримінальної відповідальності конституційному принципу презумпції невинуватості: порівняльно-правовий підхід [Текст] / С. С. Яценко // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 7. - С. 43-48 Губська, О. Проблеми визнання вини у кримінальному процесі та принцип презумпції невинуватості / О. Губська // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С. 144-146. - Бібліогр.: 11 назв Льовкін, В. Поняття і види показань обвинуваченого в кримінальному процесі України [Текст] / В. Льовкін // Право України. - 2005. - № 7. - С. 112-116. - Бібліогр.: 14 назв Гуліна, С. Проблеми реалізації принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі [Текст] / С. Гуліна // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 1. - С. 119-122. - Бібліогр. 14 назв Крижанівський, В. В. Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України, Польщі та США [Текст] / В.В. Крижанівський // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 5. - С. 106-109. - Бібліогр,: 13 назв. Крижанівський, В. В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі [Текст] / В.В. Крижанівський // Адвокат. - 2002. - № 4-5. - С. 43-44 Рогатюк, І. Обвинувачення та принцип презумпції невинуватості при провадженні досудового слідства [Текст] / І.Рогатюк // Право України. - 2001. - № 10. - С. 44-45 Никоненко, М. Деякі питання презумпції і права особи на захист в кримінальному процесі [Текст] / М.Никоненко // Право України. - 1999. - № 4. - С. 39-40 Строгович, М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М. С. Строгович ; Под ред. [и с предисл.] В. М. Савицкого ; АН СССР, Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1984. - 143 с. : 1 л. Портр. Савицкий, В. М. Считается невиновным... [] : закони і законодавчі акти / В. Савицкий. - М. : Знание, 1984. - 64 с. ; 16 см. - (Сер. "Новое в жизни, науке, технике"). - Библиогр. с. 64 Ларин, А. М

Невідомий

Доброго дня! Я шукаю інформацію (а саме перлік) словників юридичних термінів, які були видані після 2004 року! Дякую!

Відповідь

Пропонуємо наступну інформацію: 1. Англо-український словник юридичних термінів / Одеська національна юридична академія / С.В. Ківалов (ред.), М.Е. Олєксєєв (уклад.), В.Я. Мізецька (ред.). — О. : Юридична література, 2004. — 600с. 2. Англо-український юридичний словник=English-Ukrainian law dictionary: близько 75000 термінів / Л.І. Шевченко (ред.)Сергій Миколайович... Андріанов (упоряд.). — К. : Арій, 2007. 3. Гончаренко В. Г., Андрушко П. П., Базова Т. П., Безсмертна Н. В., Безугла Я. І. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренко (ред.). — 2-ге вид., стереотип. — К. : Либідь, 2004. — 320с. 5. Юридический научно-практический словарь-справочник : основ. термины и понятия / авт.-сост. О. Ф. Скакун, Д. А. Бондаренко. - Х. : Эспада, 2007. - 488 с. 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ; за ред. Ю. С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2007. 7. Андрианов С. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С.. Англо-русский юридический словарь: Около 50 000 терминов. — М. : РУССО, 2005. — 510 с. 8. Ахметшин Н. Х., Го Цюнь, Ли Дэпин, Сан Хуа, Сун Цзунли Китайско-русский юридический словарь: Право. Экономика. Финансы:Более 16 000 терминов и словосочетаний / Н.Х. Ахметшин (ред.), Н.Х.% Ли Дэпин (ред.). — М. : Восток-Запад, 2005. 9. Баскакова, М. А. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, англо- русский)=Leagal glossary: law and business (Russian-English, English-Russian). — 8. изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика, 2004. 10. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин (авт.и сост.). — М. : Книжный мир, 2004. 11. Борисенко, И. И., Саенко, В. В. Современный русско-английский юридический словарь: Около 45 000 терминов. — М. : РУССО, 2005. 12. Буянова, М. О., Ганюшкина Е. Б., Ганюшкин, Б. В., Голиченков А. К., Гусов К. Н. Юридический энциклопедический словарь / М.Н. Марченко (отв.ред.). — М. : Проспект, 2006. — 810с.

fazich

допоможіть знайти літературу на курсову роботу(бажано в електронному вигляді)"Право на медичну допомогу: сучасний стан та перспективи розвитку" Дуже дякую!!!!!!!!!

Відповідь

http://ukrreferat.com/index.htm http://referats.kiev.ua/ http://referat.svitonline.com/index.php http://www.referaty.biz/ http://bagato-referativ.com.ua/ http://edu.meta.ua/

Катя

Добрый вечер!есть ли в вашей библиотеке коментарий к Закону Укрины "Про гражданство"?

Відповідь

Науково-практичний коментар Закону України "Про громадянство України". - К.,2002. , але в фондах Чернігівської ОУНБ його немає.

Катя

Допомжіть будь-ласка знайти електронний варіант видання: Бюлетень законодавства і юридичної практики України! або витяжку з нього про видачу ліцензії для використання відходів як вторинної сировини

Відповідь

Електронна адреса : http://www.yurincom.kiev.ua e-mail:Sales@yurincom.kiev.ua