Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Марина

Доброго дня, який вас є книги чи статті на тему Видобувна промисловість країн Південної Америки

Відповідь

Шановна Марино, пропонуємо переглянути наступну літературу: 26.890 / 91 Д 21 Дахно І. І. Країни світу : енцикл. довідник / І. І. Дахно, С. М. Тимофієв. - Київ : Мапа, 2007. - 606 с. 26.890 / 91 Д 79 Дубович І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. - 5-те вид., перероб. і допов. - Київ : Знання, 2008. - 839 с. 65.9 / 33И Е 45 Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. П. Голіков [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 463 с. Режим доступу: https://bit.ly/2OhWLF0 65.9 / 33И Е 45 Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / [авт. кол.: О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 403 с. 65.049 / 33И С 50 Смаль І. В. Економічна і соціальна географія Північної та Латинської Америки : [наук.-метод. посіб.] / І. В. Смаль, О. Г. Дмитренко ; [відп. ред. О. Г. Мордвінов] ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.В. Гоголя. - Ніжин : [б. в.], 2002. - 83 с. 26.890 / 91 С 83 Страны и народы : науч.-попул. геогр.-этногр. изд. : в 20 т. Америка. Южная Америка / [К. С. Тарасов и др.] ; редкол.: Ю. В. Бромлей (пред.) [и др.]. - Москва : Мысль, 1983. - 284,[3] с. 26.890 / 91(И) С 83 Страны мира и континенты : [новейший ист.-геогр. ил. справ. / авт.-сост. М. В. Адамчик]. - Минск : Харвест, 2008. - 383 с. 65.5 / 33М С83 Страны и регионы мира : экон.-полит. справ. / Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностран. дел. Рос. Федерации ; под ред. А. С. Булатова. - 3-е изд. - Москва : Проспект, 2010. - 698,[1] с. 26.890 / 91 Ю 74 Юрківський В. М. Країни світу : довідник / В. М. Юрківський. - 2-ге вид. - Київ : Либідь, 2001. - 364, [3] с. БРИКС – Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие (Под общей редакцией В.М. Давыдова). Москва: ИЛА РАН, 2014. – 186 с. Режим доступу: http://betta.ilaran.ru/assets/upload/2014_BRICS.pdf

Андрій Павленко

Доброго дня,допоможіть будь ласка знайти літературу до курсової роботи на тему :Економічно - географічна характеристика машинобудівного комплексу україни.

Відповідь

Доброго дня Андрію! Пропонуємо переглянути наступну літературу: 1. Богма О. Визначення проблем та перспектив розвитку вітчизняних підприємств енергетичного машинобудування / О. С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 36-40. 2. Ганущак-Єфіменко Л. Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку / Л. М. Ганущак-Єфіменко, М. О. Скоморохов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 95-102. 3. Колодізєв О. Формування стратегій управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства / О. М. Колодізєв, Н. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – С. 168-180. 4. Крыжановский Б. Потенциал машиностроения / Б. Н. Крыжановский ; АН Украины, Совет по изучению производ. Сил Украины. – К. : Наук. думка, 1994. – 350 с. 5. Кузьменко О. Дослідження відповідності ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства його регіону / О. В. Кузьменко // Економіка і держава. – 2012. – № 12. – С. 63-66. 6. Надикто В. Перспективи тракторної енергетики та машинобудування в Україні / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2017. – № 4. – С. 11-14. 7. Радиотехника, электротехника, энергетика: компании Украины от А до Я : рабочая книга руководителя / [авт.-сост. Боглов В.]. – Киев : РИК "Одекс Плюс", 2001. – Вып. 2, т. 1. – 159 с. 8. Рахман М. Аналіз структурних зрушень в експорті машинобудівної галузі України / М. С. Рахман, І. О. Гриненко // Економіка та держава. – 2015. - № 11. – С. 105-107. 9. Свидло Г. Сучасні тенденції розвитку підприємств машинобудування Харківської області / Г. І. Свидло // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 12. – С. 20-24. 10. Сейсебаєва Н. Проблеми відновлення виробничого потенціалу підприємств машинобудування / Н. Г. Сейсебаєв // Формування ринкових відносин. – 2015. – № 6. – С. 130-133. 11. Сотник І. Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. – Суми : Університецька книга, 2017. – 251 с.

Марія

Доброго вечора, шановні працівники бібліотеки. Допоможіть знайти літературу на тему курсової роботи: "Водний потенціал Чернігівської області та шляхи охорони"

Відповідь

Шановна Марія! Тема довідки сформульована некоректно. Що будемо охороняти? Отже, даємо інформацію по темі "Водний потенціал Чернігівської області": 1. АВДІЙ В. Стрижень потребує допомоги / Василь Авдій // Голос України. – 2016. – № 16 (29 січ.). – С. 8. Дослідження науковцями ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка ріки Стрижень. Пропонують розчистку витоку у Ріпкинському р-ні. 2. БАРБУХО О. В. Еколого-токсилологічна оцінка р. Десни та деснянських озер (у межах Чернігівської області) за змістом пестицидів у печінці риб / О. Барбухо // Гидробиологический журнал. – 2016. – № 2. – Т. 52. – С. 109-120. 3. ГОРДІЄНКО О. Піклуймося про водойми, або Запаси джерельної води обмежені / Олеся Гордієнко // Деснянка. – 2015. – 26 берез. – С. 3. 4. ДЕСНА в межах України : (санітарно-гідробіологічна та гідро-хімічна характеристика). – Київ : Наук. думка, 1964. – 159 с. : іл. 5. ДЕСНЯНСЬКЕ басейнове управління водних ресурсів / держ. ком. України по водному госп-ву. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 19 с. : іл. 6. ДОМОЦЬКИЙ Б. Щоб Десна жила / Борис Домоцький // Деснянка вільна. – 2012. – № 6 (21 січ.). – С. 8. 7. ДОПОВІДЬ про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2016 рік / Черніг. ОДА ; Департамент екології та природн. ресурсів. – Чернігів, 2017. – 270 с. : іл., карти, табл. 8. ДОСЛІДЖЕННЯ та моніторинг малих річок : практ. посіб. – Київ ; Хмельницький ; Суми ; Чернігів, 2005. – 162 с. 9. ДРОЗДОВА К. То що ж з Остром? / Катерина Дроздова // Гарт. – 2016. – 8 верес. – С. 2. Йдеться про покращення екологічного стану річки Остер. 10. ЕКОЛОГІЧНИЙ паспорт Чернігівської області. 2014 / Черніг. ОДА ; Департамент екології та природн. ресурсів. – Чернігів, 2015. – 110 с. : іл., табл. 11. ЖИВОТОКИ на теренах Сновщини : дайджест / Сновська ЦБ ; уклад. Л. А. Куса. – Сновськ, 2017. – 19 с. : іл. – (До 100-річчя газети "Промінь"). Підземні води. Використання та охорона. 12. КИРИЧЕНКО В. З історії охорони Стрижня : (за матеріалами справи №112 ДАЧО) / Владислав Кириченко // Сіверян. літопис. – 2016. – № 6. – С. 175-179. Ст. присвячена спробам побудови на р. Стрижень у межах Чернігова салотопного заводу у 1910-1912 рр. Незважаючи на економічну доцільність підприємства, будівництво було заборонено міською владою, а згодом сенатом у зв’язку з його екологічною небезпекою для міста та річки. 13. НАЗАРЕНКО В. Перлина Чернігівщини – "Узруївські джерела" / Віталій Назаренко // Чернігівщина. – 2016. – № 28 (14 лип.). – С. 9. Нарис про унікальну гідрологічну та ботанічну пам'ятку природи в Узруї Новгород-Сіверського р-ну. 14. ФЕДОСЕНКО Н. У Любечі збудують станцію з дослідження Дніпра / Наталія Федосенко // Гарт. – 2018. – № 3 (18 січ.). – С. 2. ЧНТУ, Деснянське басейнове управління водних ресурсів і громад. орг. "Доброчин" спільно із білорусами реалізують проект моніторингу параметрів води у Дніпрі. Автономні бездротові станції в Любечі і Лоєві збудують за фінансової підтримки ЄС.

Аня

Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему антропогенне рельєфоутворення.

Відповідь

Шановна Аня! Пропонуємо переглянути наступні джерела: Грановська Л. М. Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною еколого-економічною системою / Л. М. Грановська // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 4. – С. 31-37 : рис.– Бібліогр. в кінці ст. Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія : навч. посібн / О.В.Колтун, І.П.Ковальчук ; за ред. І.П. Ковальчука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 194 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2HFHDM4 Кравчук Я. Рельєфоутворюючі процеси і їх динаміка в Українських Карпатах і прилеглих територіях // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Геогр. – Вип. 14. – Львів, 1984. – С. 20–25. Саченко О. М. Антропогенна трансформація рельєфу моренно-зандрових рівнин на території Житомирської області під впливом меліорації / О. М. Саченко // Український географічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 9-17. Сорокина Л. Ю. Оценка антропогенной трансформированности ландшафтов транграничного полесского региона м/ Л. Ю. Сорокина // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 25-33 : табл. – Бібліогр. в кінці ст. Сорокіна Л. Ю. Методика дослідження та картографування геохімічної структури антропогенно змінених ландшафтів (на прикладі Західного Поділля) / Л. Ю. Сорокіна, І. В. Рога // Український географічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 16-24 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. Запрошуємо Вас завітати до нашої бібліотеки.

Марина

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Повені, паводки та селеві потоки:географічний аспект"

Відповідь

Шановна Марино, пропонуємо переглянути наступні видання: 20.1 / 57(069) Б 59 Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Проблеми підтоплення в Україні / [упоряд.: Т. В. Тимочко, О. Б. Гуленко]. - Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2007. - 44 с. 20.1 / 57(069) Б 59 Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічні аспекти шкідливої дії вод / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко та ін.]. - Ніжин ; Київ : Аспект-Поліграф, 2010. - 20 с. 26.222 / 551.49 П 42 Повінь 23-27 липня 2008 року на Прикарпатті : хроніка, завдана шкода, ліквідація наслідків, благодійники і жертводавці / Івано-Франк. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Коржак О. В. (співголова) та ін.; авт.-упоряд.: Федунків З. Б. (кер.) та ін.]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 241, [2] с. 26.222 / 551.49 А 18 Авакян А. Б. Наводнения / А. Б. Авакян, Полюшкин А. А. – Москва: Знание, 1989. – 46 с. 26.222 / 551.49 Н 43 Нежиховский Р. А. Наводнения на реках и озерах / Р. А. Нежиховский. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. – 183 с. 26.22/ 551.49 Л 64 Літовченко О. Ф. Гідрологія і гідрометрія / О. Ф. Литовченко. – Київ: Вища школа, 1985. – 239 с. 551.49 Г 49 Гинко С.С. Катастрофы на берегах рек. Речные наводнения и борьба с ними / С.С. Гинко. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. – 126 с. Приходько, М. М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій [Текст] / М. М. Приходько // Український географічний журнал. - 2011. - № 4. - С. 55-58. Рябчук , І. Висока вода в Чернігові [з історії Чернігівських повеней] [Текст] / Ірина Рябчук // Чернігівщина: новини та оголошення. - 2014. - 5 черв. (№ 23) . - С. 7 Тутина Юлия. Глобально утопли! Суша постепенно, но неуклонно уменьшается [Текст] : природа и мы / Ю. Тутина // Аргументы и факты в Украине. - 2016. - 5-11 окт.(№ 40). - С. 22. Сусідко М.М. Районування території України за ступенем гідрологічної безпеки / М.М.Сусідко, О.І.Лук’янець // Наук. праці УкрНДГМІ. - 2004. - Вип. 253. - С. 196-204. https://bit.ly/2qqXDJT Коржик В. Катастрофічні повені як індикатор сучасного долинного морфогенезу / В. Коржик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 587–588 : Географія. – С. 126-129. https://bit.ly/2HdORJL Куковський А. Г. Селеві явища на території українських Карпат і гірського Криму / А. Г. Куковський, В. П. Кизима, П. П. Семчук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – Вип. № 66. – С. 155-161. https://bit.ly/2JFacKv Шевчук В. Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурян / В. Шевчук, О. Іванік, О. Цибульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип.2. - С. 5-9. https://bit.ly/2Hh0TSn Кузьменко Е. Д. Прогнозування селів в українських Карпатах / Кузьменко Е. Д., Чепурна Т. Б. // Геодинаміка. - 2014. - № 1. - С. 129-143. https://bit.ly/2JCIb6l

Альона

Хотіла б почитати про рослин і тварин Прилуччини.

Відповідь

Шановна Альона! До Вашої уваги список джерел: 1. Андрієнко Т. Болотна орхідея /Т. Андрієнко, В. Горностай //Деснянська правда (Чернігів). – 1987. – 7 січ. 2. Білоус М. Д. Географія Чернігівської області /М. Білоус. – Чернігів, 2010. – 143 с. 3. Григоренко О. Ті, що живуть поруч /О. Григоренко //Прилуки. Фортеця. – 2008. – № 2 (верес.). – С. 64 – 70. 4. Гринь М. "Лисячі танці" у Богданівні /М. Гринь //Робітнича газета (Київ). – 2003. – 21 січ. – С. 3. 5. Карпов А. Зберегти і примножити /А. Карпов //Правда Прилуччини. – 1999. – 19 трав. 6. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губернія /Сост. М. Домонтович. – Санкт–Петербург, 1865. – 670 с. 7. Михайлов М. Сколько в лесу зверей? /М. Михайлов //Правда Украины. – 1980. – 27 июня. 8. Мій рідний край, моя земля Прилуцька. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 172 с. 9. Мулярчук С. О. Рослинність Чернігівщини /С. Мулярчук. – К.: Вища школа, 1970. – 212 с. 10. Поляруш Ю. З історії місцевої флори /Ю. Поляруш //Колгоспне життя. – 1980. – 3 квіт. 11. Савченко В. П. Ліси Чернігівщини /В. Савченко. – Чернігів, 2003. – 132 с. 12. Чернігівська область. – К.: Вища школа, 1975. – 175 с. 13. Шарлемань М. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області /М. Шарлемань. – К., 1936. – 112 с.

Катерина

Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал до курсової роботи на тему "Альпійська гірка"

Відповідь

Шановна, Катерино, пропонуємо переглянути наступні видання: 1. Атаманюк Ю. А. Реконструкция городских зеленых насаждений / Ю.Атаманюк, Л.Л. Костюченко, Я.В. Остапенко. – К.:Будывельник, 1987. – 237 с. 2. Боговая И.О. Ландшафтное искусство /И. О. Боговая, Л.М. Фурсова. – М.:Агропромиздат, 1988. – 220 с. 3. Бриджуотер А. Ландшафтный дизайн / Алан и Джил Бриджуотер; пер. с англ. П. Малышева. – Харьков;Белгород, 2010. – 110 с. 4. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. – М.: Высш. шк., 1991. – 240 с. 5. Вергунов А. П. Русские сады и парки / А.П. Вергунов, В.А. Горохов. – М.:Наука, 1988. – 412 с. 6. Воронова О.В. Ландшафтный дизайн: простые решения для идеального сада /Ольга Воронова. – М.: Эксмо, 2010. – 303 с. 7. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного дизайнера /Т.С. Гарнизоненко. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2005. – 313 с. 8. Горохов В.А. Парки мира / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. – М.:Стройиздат, 1985. – 328 с. 9. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков/ В.Ф. Гостев, Н.И. Юскевич. – М.: Стройиздат, 1991. – 339 с. 10. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство: справ. пособие. – К.:Будывельник. 1985. – 182 с. 11. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре /Е.В. Забелина. – М.: Архитектура-С, 2005. – 157 с. 12. Родычкын І.Д. Старовинні маєтки України: книга-альбом /І. Родічкін, О. Родічкіна. – К.:Мистецтво, 2006. – 383 с. 13. Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного дизайна: цветы, газоны, водоемы, деревья. кустарники, альпийские горки / П.С. Шешко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 367 с. 14. Эрлер Тюдор К. Ландшафтный дизайн и обустройство сада /Катарина Тюдор Эрлер; пер. с англ. М. Кракан. – Харьков; Белгород, 2012. – 143 с.

Руслана Б.

ДОбрий день!! допоможіть, будь ласка, знайти " Методики диагностики и коррекции отношения к природе" С.Д. Дерябо або С.Д. Дерябо, В.А.Ясвин. Экологическая психодиагностика.

Відповідь

Пропонуємо адресу електронної версії: http://childpsy.ru/lib/books/id/8415.php

Петро Іванович

Допоможіть будь-ласка знайти сценарії заходів присвячених до дня лісника( сценки, гуморески, пісні, анекдоти , історичні та цікаві факти), але лише в електроному вигляді. Буду дуже вдячний за допомогу!!!

Відповідь

На Ваш запит знайдено наступні ресурси: www.clubochek.ru/themes_66.phtml www.sakhalin.ru/.../history.htm - www.proza.ru/2008/03/08/447 - www.obshelit.ru/works/genre1/1083/ www.poeziq.spb.ru/tems/les/ prazdniky.narod.ru/leto-5.html prazdnik-land.ru/celebrations/detskie.../545/ festival.1september.ru/articles/533244/ - www.deti.spb.ru/catalog/.../spisok_stihi/ -

Дарина

Доброго дня. Чи є на абонемн\енті Стольберг "Єкология города" К. Либра, 2000

Відповідь

В бібліотеці є один примірник даної книги у відділі книгозберігання. Можна його переглянути в читальному залі. (28.08/577.4 Э40)- шифр даної книги.

Андрій

Доброго дня. Підскажіть будь ласка де можна знайти книжку електронний варіант Пасічник В.В Організація баз даних та знань. Або відповідь на питання "Реаляційна алгебра"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://www.publications.nas.gov.ua/books/catalog/2006/Pages/... http://www.bhv.kiev.ua/books/book.php?book_id=259&id=1 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/355804.html http://www.rsdn.ru/article/db/Hierarchy.xml

Наталля

Де знайти електронний варіант навчального посібника: Рутинський М.Й. "Географія туризму України"?

Відповідь

На жаль, в мережі Інтернет немає електронного варіанту видання. Пропонуємо скористатися лрукованими виданнями: Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник. – Львів: Фенікс, 2002. – 107 с.

Біолог

Хто такий Сергій Іллічевський і що у вас є про нього.Дякую.

Відповідь

С.О.Іллічевський – укр. ботанік, флорист, автор 80 праць про рослинність України, науковий прац. Київського ботанічного саду. Ряд статей його присвячені рослинам Чернігівщини. Його публікація статті про рослинність Прилуччини міститься в виданні 1929.

Андрей

Как организовать зимний сад в доме? Может что-то посоветуюте.

Відповідь

1.72/85.11 Х19 Хантер М., Хантер Э. Зимний сад: проектирование, строительство, оборудование. – М.: Стройиздат, 1985. – 135 с. 2.42.37/635.9 З-48 Зеленые оазисы дома и на работе

Алла Борисовна

Что это за культура "рипак" и где можна прочесть о ее производстве?

Відповідь

1. Савенко В. Рапс, проблемы производства и пути их решения //Агроном. – 2007. – №4. – С.118-120. 2. Оверченко Б.П., Міщенко Н.М. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні //Економіка і прогнозування. – 2007. – №3. – С.75-98. – Бібліогр.: с.98. 3. Камінський В.Ф. Народногосподарське значення ріпаку //Хімія. Агрохімія. Сервіс. – 2007. – №7. – С.11-13.

Сергій

Мені б знайти про біоетику.

Відповідь

1. 51.1/610 Б63 Биоэтика в медицине и пищевой промышленности. – К., 2006. 2. Кордюм В. Біоетика 6 минуле, сучасне і майбутнє //Вісник НАН України. – 2001. – №12. – С.9-22. 3. Ходжес Д. Потенциал зла или потенциал добра? [Биоэтика] //Зеркало недели. – 2001. – №25. – С.12.

ганна

Може ви щось порекомендуєте мені про стовбурові клітини?

Відповідь

1. Корочкин Л.И. Что такое стволовые клетки //Природа. – 2005. – №6. – С.3-11. 2. Лопухин Ю.М., Гусев С.А. Стволовые клетки: научные возможности, моральные барьеры //Человек. – 2005. – №1. – С.111-115. 3. Киселев С.Л., Лагарькова М.А. Эмбриональные стволовые клетки человека //Природа. – 2006. – №10. – С.49.

наталія

Добрий день! Допоможіть,будь-ласка,знайти в електронному вигляді по темі:?"Сучасний стан кормової бази та напрями поліпшення її діяльності

Відповідь

Радимо переглянути пошукові сервери посилань нашої Віртуальної довідки.