Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


киссинджер

Книга .. Мировой порядок..

Відповідь

Добрий день.

Книга Генри Киссинджера "Мировой порядок" у фонді нашої бібліотеки відсутня.
Але її можна почитати оналай за посиланням https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1035818/mod_resource/content/0/Мировой%20порядок%20-%20Генри%20Киссинджер.pdf

Дякуємо за звернення!

Інна

Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі молодь і науковий прогрес в соціально- економічному розвитку суспільства.Дякую!

Відповідь

Шановна Інна! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. 60.5 / 301 Г 61 Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : [б. в.], 2006. - 302 с. 2. 88.5 / 15 Е 45 Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект : [монографія] / АПН України, Ін-т психоглогії ім. Г. С. Костюка АПН України ; [авт. кол.: В. В. Москаленко та ін.] ; заг. ред. В. В. Москаленко. - Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : ілюстр., табл. - (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). - Бібліогр.: с. 312-332. 3. 60.5 / 301 М 75 Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2010. - 202 с. 4. 60.5 / 301 Ц 65 Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики ; [авт. кол. : О. В. Ярошенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 199 с 5. Гарбузюк І. НТП та його роль в економіці та у житті людини / І. Гарбузюк, К. О. Пацалюк // Вісник. - 2015. - № 2. - С. 11-13. 6. Кияшко Л. О. Психологічна готовність молоді до громадської активності в умовах соціально - політичних реформ / Л. О. Кияшко, М. В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 62-66. 7. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми cтабільності та розвитку суспільства / В. Д. Лагутін // Економіка України. - 2018. - № 9. - С. 13-25. 8. Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв'язку соціально-економічного розвитку країни та психофізіологічних проблем її населення / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2013. - № 4. - С. 4-8. 9. Сидорова А. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України / А. В. Сидорова // Статистика України. - 2018. - № 3. - С. 66-72. 10. Тищенко О. М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання / Тищенко О. М., Шликова В. О. // Вісник. - 2011. - № 2. - С. 91-95. 11. Фесенко А. М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А. М. Фесенко, В. О. Чорна // Екологічний вісник. - 2017. - № 3. - С. 26-27. Наступні джерела відповідають вашій темі, але в нашій бібліотеці відсутні 1. Каретна О. О. Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України / О. О. Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 45. – С. 228-235. 2. Каретна О.О. Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні / Ольга Олександрівна Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 273-283. 3. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Харків : Право, 2015. – 452 с. 4. Корпач Н. І. Особливості участі дітей та молоді в суспільних перетвореннях / Корпач Н. І. // Вісник Запорізького національного університету. - 2008. - № 1 - С. 143-147. 5. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. VІІІ Міжнародної наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 21 березня 2017 р. – Хмельницький : "ХКТЕІ", 2017 . – 537с.

Тетяна

Чи є у вас книжка : Віт Пацалай "Знаки..." Можна й російською мовою. Дякую

Відповідь

Шановна Тетяна! На жаль, у нашому фонді немає книги Віт Пацалай "Знаки..."

Ольга

Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Третій сектор - недержавні соціальні організації''. Щиро дякую за відповідь.

Відповідь

Шановна пані Ольго! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1.60.5 / 301 Т66 Третій сектор в Україні: проблеми становлення / [М. Ф. Шевченко, В. А. Головенко, Ю. М. Галустян та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. - Київ, 2001. - 170 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. 2.51.1 / 610 Г 87 Громадські ради в системі охорони здоров'я: створення і робота / під заг. ред. В. В. Глуховського. - Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2008. - 123 с. - Прогр. Європ. Союзу для України TACIS-IBPP Programme. 3.66.3(4УКР) / 32С Р 64 Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє / [Айвазовська О. П. та ін.] ; за ред. М. Лациби ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - Київ, 2009. - 83 с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 4.66.3(4УКР) / 32С К 66 Корені трави - 5. Розвиток ефективної демократії в Україні та роль громадянського суспільства. Регіональний контекст [Громадські організації. Чернігівська область]. - Київ : Європа XXI, 2007. - 330 с. - (Громадянське суспільство: крок за кроком). 5.66.75(4УКР) / 3КСМ.7 П61 Посібник для молодіжних громадських організацій / Фонд підтримки молодіж. демокр. ініціатив ; [упоряд. О. Дмитренко]. - Київ : Досконалий друк, 2003. - 252 с. 6.66.7 / 32С С 74 Сприяння регіонального розвитку: процес формування політики за участю громадян / [упоряд. Ю. Тищенко]. - Київ, 2006. - 67 с. 7.66.7 / 32С В 68 Волонтери, 2014 - 2016 : [зб. ст. і матеріалів] / Ніжин. краєзн. музей ім. І. Спаського ; [упоряд. : В. Н. Ємельянов, В. В. Кулик]. - Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 96 с. : іл. 8.66.7 / 32 У 90 Участь громадськості : [конф. та посіб.] / Міжнар. центр перспект. дослідж. ; за ред. : Д. Холдар, О. Захарченко ; відп. за вип. А. Натканєц ; пер. з англ.: Т. Дігтяр, І. Піонтківська. - Київ : іМедіа, 2002. - 149 с. - Бібліогр. в кінці тем. 9.67.99(4УКР)3 / 34С(С2) М 50 Менджул М. В. Цивільно-правовий статус громадських організацій : монографія / М. В. Менджул. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2010. - 198 с. : іл. - Бібліогр.: с. 159-198. 10. 66.7 / 32С П 90 Путеводитель по общественным организациям Черниговщины: новые ресурсы для решения проблем / Центр гуманист. технологий АХАЛАР. - 2-е изд., доп., перераб. - Чернигов, 2000. - 91 с. 12. 60.9 / 33С5(С2) Н 42 Недержавні організації на ринку соціальних послуг: інституційні, законодавчі, фінансові та податкові аспекти. Рек. за підсумками проведення серії обл. та уряд. круглих столів. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 1 розг. арк. с. 12. 65.049(4УКР) / 33/П 68 Шамрук Н. Б. Недержавні громадські організації як суб'єкт протидії насильству в сім'ї / Н. Б. Шамрук // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи : зб. матеріалів II регіон. наук.-практ. конф. (30 лист. 2016 р.) / Черніг. ін-т ім. Героїв Крут Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - С. 195-199. - Бібліогр.: с. 199. 13.Бодня Тетяна. Громадські організації об'єднують зусилля. Як суспільство може стежити за якістю і прозорістю дій влади?/ Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2015. - 28 лют. - С. 6. 14. Климковська Н. Третій сектор: кількість і якість / Н. Климковська // Демократична Україна. - 2010. - № 15. - С 9.

жанна

Доброго дня! Допоможіть з питанням: Поняття про нормативні документи з стандартизації

Відповідь

Пропонуємо переглянути : 1. Бичківський Р. В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. – Львів, 2004. – 560 с. 2. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності. Довідник. – Київ – Львів, 1995. 3. ДСТУ 3413 - 96. Система сертифікації УкрСЕПО. Порядок проведення сертифікації продукції.

Юля

Допоможіть найти інформацію: Основні фактори впливу на стиль управлінської діяльності, переваги та недоліки використання електронних джерел інформації та сучасний стан та перспективи розвитку корпоративних інформаційно-аналітичних систем в Україні.Дякую!

Відповідь

1. Євганов В.В. Розвиток стилю державно-управлінської діяльності: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 [Електронний ресурс]. – Х., 2009. – 20 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09evvdud.zip 2. Несторенко Е.Ю. Стилевые характеристики управленческой деятельности преподавателей [Электронный ресурс] // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2006. – N 10. – С. 61-63. – Библиогр.: 6 назв. – http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06neeaat.zip 3. Безбородий В. О. Стилі управлінської діяльності // Теоретичні і методичні засади професійної освіти. – К.: [Наук. світ], 2001. – С.9-13. 4. Нікішина В. В. Особливості стилю управлінської діяльності керівників вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології. – К., 2002. – Т.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія, ч.3. – С.217–222. 5. Одінцова Г. С. Основні передумови та чинники оновлення стилю державно-управлінської діяльності // Теорія та практика державного управління. – Х., 2006. – Вип.1 (13). – С.32–36. 6. Єганов В. Історичні аспекти формування поняття стилю управлінської діяльності // Ефективність державного управління. – Львів, 2006. – Вип.10. – С.81–90. 7. Котилевська К. С. Формування змістовно-теоретичного поняття "Індивідуальний стиль в управлінській діяльності" // Актуальні проблеми психології. – К., 2008. – Т. 7, вип. 14: Екологіча психологія. – С. 139–146. 8. Дармограй О. О. До питання про стиль державно-управлінської діяльності // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2008. – N3 (1): Спецвипуск. – С. 207–208. http://www.ref.by/refs/54/12462/1.html http://pidruchniki.com.ua/19080804/menedzhment/stili_upravlinskoyi_diyalnosti http://reff.net.ua/47722-Stil_upravlencheskoiy_deyatel_nosti.html http://psihologi.biz/str.php?zag=1172651064&podzag=188609688&n=2&p=1690873225 http://referats.aha.ru/referat/osoblivost-vza-mozv-yazku-stilyu-upravl-nsko-d-yalnost-ta-tipu-poved-nki-pri-rozv-yazann-k

Рената

Добрий день! Допоможіть найти інформацію: Інформація як вид сучасної зброї, методи та принципи введення інформаційних війн,причини і наслідки іноземної інформаційної експансії та збереження національного інформаційного простору. Дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути http://siac.com.ua/index.php?option=com http://dtarasov.net/infowar http://policy.infokiev.com.ua/index.php?op... http://www.polittech.org/index.php?option http://www.perehid.org.ua/16.html http://una-unso.in.ua/?p=13187 http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/14/ http:// my.elvisti.com/sergandr/iv.html 1. Бойченко О. В. Політика інформаційної безпеки в системі інформаційного забезпечення ОВС України // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 50-55. 2. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки// Право України. – К., 2006. – №5. – С.36-41. 3. Дзьобань О.П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: Монографія. Харків: Майдан, 2007. – 284 с. 4. Макаренко Е., Кирик В. Інформайційно-психологічний захист як складовий чинник інформаційної безпеки // Проблеми безпеки української нації на порозі ХХІ сторіччя. – К. – Чернівці, 1998. – 330 c.

Люля

Допоможіть найти інформацію: Правові аспекти інформаційної діяльності політичних партій, основні засоби поширення інформації про політичні партії та план заходів щодо інформаційної підтримки партії у передвиборний період.дякую

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні матеріали: Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / М.П. Бабак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Ш. Ін-т журналістики. – К., 2007. – 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bmpzmi.zip Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004 - 2006 рр.): автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / О.О. Заславська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2008. – 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09kopkps.zip Етичні норми політичної реклами та їх особливості в ЗМІ [Електронний ресурс] / Н.О. Войтович // Культура народов Причерноморья. – 2007. – №101. – С. 128-130.-http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp101/knp101_128-130.pdf Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / Л.М. Городенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03glmfjp.zip Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / Т.В. Джига; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03dtvppk.zip Політичне лідерство: сутність та механізм формування в Україні: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Кузнєцова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ksvmfu.zip Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Маліс; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2009.

Антоніна

Порекомендуйте короткий бібліографічний опис книжок на тему "Ділові прийоми як важлива етикетна норма у суспільстві"

Відповідь

1. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин. – К.: Кондор, 2008. – Розділ 6. 2. Причуды этикета /сост.К.А.Ляхова. – М.: Вече, 2008. – Глава.2. 3. Котова М.А. Обслуживание по протоколу. – М.: Вече, 2007. – Глава.1.

Таня

Доброго дня! Чи є у вас в абонименті література про гендерну політику в Україні?

Відповідь

Пропонуємо переглянути: Кон И. Пол, гендер и сексуальность // Кон И. Лунный свет на заре. 2 изд. – М., 2002 Олійник В. Гендерні підходи в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. – К., 2004 Говорун Т.В. Гендерна психологія та педагогіка: Навч. прогр. з інтегр. курсу для вчителів та студ. вищих навч. закл. зі спец. “Психологія", “Соціальна педагогіка", “Соціальна робота"/ Т.В. Говорун, В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Центр гендерних студій. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2004 Грабовська І. Україна – простір гендерних утопій чи реальних проблем? // Сучасність. – 2002. – №6. Кулачек О. І. Розвиток гендерної політики в Україні: реалії та перспективи // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 4. – С. 297–303. Мельник Т. Гендерна політика в Україні. – К.: Логос, 1999. – 91 с. Олійник А. С. Конституційне законодавство України: гендерна експертиза. – К.: Логос, 2001. – 77 с. Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління: монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 344 с. Гусак І. Гендерна рівність і прогрес // Демокр. Україна. – 2003. – 14 лют. Левченко К. Б. Державне управління процесами формування гендерної політики в Україні:теоретичні проблеми// Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – C.56-60 О.М. Кремльова Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // http://www.minjust.gov.ua/0/7596 Олійник С. В., Основи гендерної політики в Україні //www.zippo.net.ua

Уляна

дискримінація літніх людей,эйджизм допоможіть найти інформацію на курсову роботу

Відповідь

Перегляньте наступні джерела: http://gurt.org.ua/news/grants/3150/ http://www.pension.com.ua/articles/101.html http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=259... - 34k http://www.khpg.org/index.php?id=1245857799 - 44k http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eucooperat... http://www.socialpolicy.in.ua/ua/articles?_m=publications&_t... - 24k http://www.psy-science.com.ua/department/texty/konf0902/bere... - 39k - http://www.pension.kiev.ua/files/newsletter_issue4_april2009... - 22k - http://diplomz.co.ua/other/38442/ - 20k - http://www.labirint.ru/books/82151/ - 97k -

Світлана

Буду дуже вдячна за допомогу в підборі джерел за темою "Аксіологічні засади формування державної політики в Україні (соціальна сфера)"

Відповідь

Радимо ознайомитися з наступними матеріалами: http://www.academy.gov.ua/ej5/txts/07ppmvdp.htm http://disser.com.ua/content/350588.html http://www.refine.org.ua/pageid-1054-1.html http://www.tspu.edu.ua/kurs/301/174.htm http://www.refine.org.ua/pageid-4090-1.html http://revolution.allbest.ru/economy/00046236_0.html http://www.ukrreferat.com/lib/politika/politolog/4.htm http://www.pravda.com.ua/articles/4b1a9c5a7557e/ http://www.br.com.ua/referats/Politologiya/24600.htm http://studentbooks.com.ua/content/view/125/78/1/29/ http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2017-14&pass=4/UMfPEGznhh2bY.ZiZEfnZvHI4FAs80msh8Ie6 http://ua.textreferat.com/referat-13286-1.html

Альона

Добрий день! Допоможіть знайти матеріал для дипломної роботи на тему: "Адміністративні послуги" Дякую!

Відповідь

Пропонуємо Вам використати інформацію у наступних джерелах: http://pravoznavec.com.ua/ http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1150_page_51.html http://uspi.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=23192&id=1092 http://studentam.net.ua/content/section/28/93/ http://www.yur-gazeta.com/article/344/ http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090737.html http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3568 http://www.kw.ukrtel.net/novoukr/Admin posl.htm http://www.academy.gov.ua/ej3/txts/REGIONALNE/02-JARAYA.pdf http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.22946.0 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR060090.html http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1150_page_55.html http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu/2008_2/doc/5/13.pdf Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Одес. нац. юрид. акад. – О., 2006. – 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06pgmopa.zip Кузьменко О.О. Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в державній податковій службі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 19 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09koopsu.zip Давиденко Л.М. Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] /; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 20 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07dlmopa.zip Ієрусалімова І.О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Ін-т законодавства Верх. Ради України. – К., 2006. – 20 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06iioslg.zip Організаційно-правові основи надання послуг в галузі митної справи: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Елек

Микола

Добрий ранок, допоможіть знайти електронний варіант книги Макіавелі "Державець" ("Государ"). Дякую!

Відповідь

В українському перекладі можемо запропонувати лише придбати друковану версію книги – http://www.yakaboo.ua/ru/catalog/all/istorie-fiorentine-il-principe-35498. Електронної версії нам знайти не вдалося. Але є багато сторінок з російськомовним перекладом, як от: http://lib.aldebaran.ru/author/makiavelli_nikolo/makiavelli_nikolo_gosudar/, http://lib.guru.ua/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt, http://lib.kharkov.ua/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt

Софія

Запропонуйте мені літературу на тему "Громадянське суспільство в Україні".Щиро дякую за допомогу.

Відповідь

1. Барков В. До питання про концепцію громадянського суспільства в Україні // Вибори та демократія. – 2004. – №1. – С.15-28. 2. 66.3(4Укр)/32С Г87 Громадянське суспільство в Україні. – К., 2004. – 57 с. 3. 66.3(4Укр)/32С К83 Кроки до громадянського суспільства. Концептуальні підходи до розвитку громад.суспільства в Україні. – 2004. – 253 с. 4. Шумилов О. Громадянське суспільство в Україні: історія,сьогодення і перспективи // Сучасність. – 2000. – №6. – С.43-48.

Вікторія

Де знайти галузі статистики? Допоможіть, Дякую.

Відповідь

1.60.6/31 А39 Акімова О.В. Статистика. – 2004. 2.60.6/31 Г65 Гончарук А.Г. Основи статистики. – 2004. 3.60.6/31 Л83 Лугін О.Є. Статистика. – 2005.

Валентина

Щось можна знайти про Ватикан,допоможіть

Відповідь

1. 66.2(4В)/32И(Ват) Красиков А.А. Ватикан : история и современность. – М.,1991. – 62 с. 2. 32(И)Л13 Лаврецкий И.Р. Ватикан. Религия, финансы и политика. – М., 1957. – 335 с. 3. 63.3(4)/9(И) Л33 Лебек Э. Тайная история дипломатии Ватикана. – М., 2004. – 304 с. 4. 2 М79 Моравский З. Ватикан издали и вблизи. – М., 1981. – 319 с. 5. Міллер Дж.М. Команда папи: Як працює Державний секретаріат Ватикану // Людина і світ. – 2003. – №5. – С.17-20. 6. 86.37/2 Р28 Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура. – М.,1989. – 416 с.

Сергій

Фейєрбах як філософ, рекомендуйте щось для реферата. дякую.

Відповідь

1. Кушаков Ю.В. Историко - философская концепция Л.Фейербаха. - К., 1981. 2.87.1 П78 Сенюшкіна Т.О. Фейєрбах про філософію майбутнього // Проблеми філософії. – К., 1991. – Вип. 90. – С. 39-47 3. Чесноков Г.Д. Людвиг Фейербах и его место в истории мировой философской мысли //Социально - гуманитарные знания. – 2005. – №1. – С. 90-107

Валентина

Дуже прошу допомогти підібрати тему "Українська культура і духовність". Якщо можна то електронний варіант.

Відповідь

1.Кучерук м. Найкращий оберіг культурної спадщини - висока духовність //Культура і життя. – 2004. – №23. – С.2. 2.60.0/1 Д85 Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві:матеріали науково-практичної конференції. – К., 2007. 3.Кушерець В.І. Знання і духовність //Трибуна. – 2002. – №11-12. – С.14-17. 4.Кушнір В.Духовність в особистості вчителя //Соціальна психологія. – 2007. – №4. – С.124-141.

Славко

Що таке регіоналізм, регіоналізація та розвиток регіону? Дякую.

Відповідь

1. Береза А.В. Регіоналізм та регіоналізація: проблеми теорії і практики //Трибуна. – 2006. – №11-12. – С.29-31. 2. Коренєва Н.А. Статистична оцінка впливу інвестиційної привабливості регіону на його економічний розвиток //Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С.200-206. – Бібліогр.: с.206.