ПІЧА Юрій Володимирович (Видавництво "КАРАВЕЛА")

ПІЧА Юрій Володимирович (Видавництво "КАРАВЕЛА")

159.9
П 77
Приходько, Юлія Олексіївна.
  Психологічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл.
/ Приходько Ю. О, Юрченко В. І. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 327 с. : фот.

  У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів.
  Навчальне видання адресується студентам, які лише розпочинають опановувати спеціальності "Психологія", "Практична психологія", а також майбутнім учителям та всім тим, хто цікавиться психологічною наукою.

364
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович.
  Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл.
/ М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 367 с. – (Українська книга).

  У підручнику розкрито сутність поняття "соціальна робота" як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань в роботі з ними.
  Підручник розрахований на студентів та слухачів системи підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю "Соціальна робота".

330
О-65
Орехівський, Григорій Анастасійович.
  Практикум з політекономії [Текст] : посіб. для самопідготовки студентів : навч. посіб. для вищ. навч. закл.
/ Г. А. Орехівський, В. Г. Орехівський. – Вид., 3-тє, стер. – Київ : Каравела, 2018. – 327 с. : рис., табл.

   В збірнику представлені статті авторів, які нині працюють і працювали на кафедрі в різні роки з часу її створення. Кожна стаття є презентацією тематики наукових інтересів авторів. В збірнику містяться теортетичні розробки та емпіричні розвідки, пов'язані з дослідженнями предметного поля соціологій середнього рівня: політики, ринку, гендеру, організаційної взаємодії, цінностей, міста, комунікацій та інших унікальних напрямів вивчення суспільства в умовах глобальних змін і сучасних суспільних трансформацій.
   Збірник буде цікавий науковій спільноті, а також корисний викладачам, журналістам, студентам, і всім, хто цікавиться теорією та практикою соціологічної науки в її галузевому вимірі.

60.5 / 301
Л 84
Лукашевич, М. П.
  Соціологія. Загальний курс [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл.
/ М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2006. – 407 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

  У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об'єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, що визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень.
  Підручник написаний відповідно до державного стандарту підготовки фахівців з вищою освітою, а також до вимог вступних екзаменів до аспірантури і кандидатських іспитів із соціології.
  Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного соціологічного знання.

005
Т 82
Туленков, Микола Васильович.
  Сучасні теорії менеджменту [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл.
/ М. В. Туленков. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 303 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).

  Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і є першою в Україні узагальненою і концептуальною науково-методичною працею, у якій з системних позицій висвітлено сутність і зміст основних теорій, концепцій і моделей організації управління, що задіяні в реалізації державної соціальної й економічної політики та широко застосовуються у світовій управлінській практиці.
  Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного наукового менеджменту.

1
Ф 56
  Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. П. Андрущенко та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2018. – 367 с.

  Посібник призначений для студентів бакалаврату, які вивчають філософію. Книга охоплює класичні складові дисципліни. Завдяки систематичному та ущільненому викладу посібник допоможе студентам не лише підготуватись до занять, а й уникнути передсесійних стресів. Згідно з чинними програмами автори намагались не лише ущільнити зміст, а й окреслити напрями його збагачення при навчанні в магістратурі й аспірантурі. Для студентів, які освоюють кваліфікаційний рівень бакалавра.

316
Г 16
  Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій [Текст] : зб. наук. ст. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Каф. галузевої соціології ф-ту соціології ; [упоряд. А. О. Петренко-Лисак]. – Київ : Каравела, 2017. – 307 с. : фот.

  В збірнику представлені статті авторів, які нині працюють і працювали на кафедрі в різні роки з часу її створення. Кожна стаття є презентацією тематики наукових інтересів авторів. В збірнику містяться теортетичні розробки та емпіричні розвідки, пов'язані з дослідженнями предметного поля соціологій середнього рівня: політики, ринку, гендеру, організаційної взаємодії, цінностей, міста, комунікацій та інших унікальних напрямів вивчення суспільства в умовах глобальних змін і сучасних суспільних трансформацій.
  Збірник буде цікавий науковій спільноті, а також корисний викладачам, журналістам, студентам, і всім, хто цікавиться теорією та практикою соціологічної науки в її галузевому вимірі.

37
Г 19
Гао Вейчжень.
  Глобальна освіта: системний та інституціональний виміри [Текст] : монографія
/ Гао Вейчжень. – Київ : Каравела, 2019. – 215 с. : рис., табл.

  Дослідження присвячене генезису глобальної освіти як соціальної потреби і закономірному продукту процесу глобалізації освіти. Аналізується її природа, сутність, зміст і атрибутивні властивості, що набувають планетарної форми, місце і роль людини у привласненні і розпредмечуванні глобального знання про планетарний соціальний організм як цілісність. Подається дуальність буття явища, що одночасно діє в соціумі, в якому має форму соціального інституту, і в суспільстві, де має форму соціальної системи. Планетарна наука подається як джерело її породження на основі оволодіння смислогенезом, а світовий ринок – споживач глобального знання. Окремо проаналізовано це явище в площині соціального інституту і соціальної системи. Доведено, що соціальний інститут шляхом органоценозу породжує інфраструктуру для власного життєзабезпечення, яке обслуговується теорією і практикою педагогіки. Розпредмечування людиною знань у сфері духовного виробництва – смислопродукування – творить і відтворює морфологію соціального світу, а у сфері матеріального виробництва – веде до накопичення артефактів геокультури. Сучасний період розвитку освіти подається як трансформативний, в якому практикуються транскультурні стратегії, трансформативне навчання і планетарне виховання. Визначена перспектива подальшого аналізу саморозгортання явища глобальної освіти.

140.8
Ж 56
Жень Цзя.
  Феномен планетарной личности [Текст] : монография
/ Жень Цзя ; [под науч. ред. В. П. Беха]. – Киев-Пекин : Каравелла, 2019. – 319 с. : рис.

  Дослідження присвячене обгрунтуванню на основі цивілізаційного підходу пріоритету ідеї Планетарної особистості як ідеалу людини інформаційної доби, що має інтегрувати погляди філософів Сходу і Заходу на її місце і роль у саморозгортанні планетарного соціального світу в напрямку становлення в майбутньому інтелектуальної цивілізації і променевого людства; змодельовано життєвий цикл цієї ідеї, що складається з низки специфічних процесів і оригінальних продуктів: зародження: смисл – психофрактал; становлення: ідея – ідеал: особистості і суспільства – модель; функціонування: продукт – компетенції – ідеологія – критерій – принцип – товар – інтегратор соціальної взаємодії – засіб тиску, агресії, війни; сходження: артефакти планетарної геокультури; відтворено вплив Світового ринку, фундаментальної науки, глобальної освіти і планетарного виховання на становлення індивідуального і колективного ідеалів людини XXI століття.
  Видання призначене для соціальних філософів, антропологів, психологів, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, які вивчають проблеми мейнстриму особистості в контексті дрейфу планетарного світу з метою забезпечення сталого розвитку, а також всіх, хто цікавиться більш глибокими проблемами ноосоціогенезу, самоорганізації соціальних інститутів і саморегуляції соціальних систем.

821(477)
Р 65
Розуменко-Невінчана, Валентина.
  Хто ми [Текст] : поезія
/ Валентина Розуменко-Невінчана. – Київ : Каравела, 2020. – 206 с. : іл., ноти.

  Поезії, які ввійшли до нової книги Валентини Розуменко-Невінчаної, об'єднані спільним мотивом: це намагання усвідомити незамулені джерела людяності, доброти, належності до нації. "Хто ми" – це не стільки запитання, скільки відповідь з опорою на корені роду, мову, історію творення держави. І присвячені вони рідній землі, селу, школі, друзям, бо й народилися із сільського життя-буття та виростали, надихаючись школою, так як авторка сільська вчителька.
  Вірші щирі, глибокі, забарвлені прикметами часу, адже поетка має чималий життєвий досвід.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється