СУПРУН Володимир Миколайович

СУПРУН Володимир Миколайович

821.09(477-87)
С 89
Супрун, Володимир Миколайович.
  Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини ХХ століття [Текст] : монографія
/ В. М. Супрун. – Вінниця : Твори, 2020. – 415 с.

  Монографія являє собою перше у вітчизняному літературознавстві системне аналітико-синтетичне дослідження жіночої прози української діаспори середини XX ст., здійснене з урахуванням аксіологічних, гендерно-ідентичних, ментально-духовних, соціально-історичних та еміграційно-дисперсних детермінантів. На основі наукового осмислення корпусу творів фемінної епіки реконструйовано жіночу картину світу з характерними їй ментальними цінностями. Емпіричні узагальнення дозволили виділити домінантні аксіологічні концепти "Батьківщина", "жінка", "любов / кохання", які сукупно маркують світоглядну парадигму авторок, окреслюють фемінний модус буття української жінки в екзилі. З'ясовано специфіку образної реалізації ціннісних концептів, їх вартісне значення, поетикальну, ідіостильову, етичну й естетичну функціональність. Проаналізовано сенсорно-перцептивний потенціал власне жіночого сприйняття дійсності в проекції її емоційно-чуттєвої художньої ретрансляції. Поряд з визнаними письменницями вперше введено в науковий обіг імена маловідомих творчих індивідуальностей, чий мистецький набуток доповнив діаспорну частину українського "двоколійного" літературного процесу.
  Дослідження розраховане на науковців-філологів, психологів, комунікативістів, викладачів і студентів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться історією української літератури та її органічною окрасою – жіночою творчістю.

88.5 / 15
П 14
Палеха, Ю. І.
  Іміджологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл.
/ Ю. І. Палеха ; Європ. ун-т. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 323 с. : іл.

  Мета курсу "Іміджологія" – сформувати у майбутніх журналістів знання, навички й механізми створення іміджу особистості, соціальної групи чи організації. Брошура містить такі розділи: пояснювальна записка; форми і принципи проведення поточного та підсумкового контролю; вимоги до рівня якості засвоєння навчального матеріалу; тематичне планування навчального матеріалу; назви та зміст лекцій за темами; назви та зміст практичних занять; питання для підготовки до заліку; рекомендована література.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється