ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович

ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович

378
М 12
  Магістерська робота зі спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" [Текст] : метод. посіб. / [І. В. Зайченко, Л. Л. Білан, Я. М. Рудик] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Природ.-гуманіт. навч.-наук. ін-т, Каф. методики навч. та упр. навч. закл. – Київ : НУБіП, 2014. – 156 с. : табл.

  Наведено вимоги до підготовки, виконання, оформлення й захисту магістерської роботи на педагогічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України відповідно до "Положення про підготовку і захист магістерських робіт в НУБіП України"; вимоги до оформлення магістерської роботи – згідно з ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".
  Посібник призначений для магістрантів спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" різних форм навчання і науково-педагогічних працівників – керівників магістерських робіт педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  Корисний буде студентам-дипломникам та їх керівникам інших спеціальностей і вищих навчальних закладів.

37
З-17
Зайченко, Іван Васильович.
  Педагогіка [Текст] : підручник / І. В. Зайченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 607 с.

  Підручник відповідає Державному стандарту вищої освіти для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів і спрямований на забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх педагогів до науково обгрунтованого й творчого здійснення педагогічного процесу в навчальних закладах різного рівня акредитації.
  Для студентів ВНЗ. Книга буде корисною докторантам, аспірантам у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, вчителям, всім, хто цікавиться проблемами освіти, школи й педагогіки.

378
З-17
Зайченко, Іван Васильович.
  Педагогіка і методика навчання у вищій школі [Текст] : підручник / І. В. Зайченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 511 с. : табл.

  Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни "Педагогіка і методика навчання у вищій школі" і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах різного рівня акредитації.
  Посібник буде корисний студентам, магістрам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

101(477)
С 24
  "Світ ловив його і не спіймав" [Текст] : матеріали вузів. наук.-практ. конф., присвяч. 285-річчю від дня народж. видат. укр. філософа і мислителя, 25 листоп. 2007 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – 52 с.

  Матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 285-річчю від дня народження видатного українського філософа і мислителя. 25 листопада 2007 р.
  Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, науковців у галузі загальної педагогіки, історії педагогіки, філософії.

821.161.2.09(477)
Г 85
  "Вартовий" на ниві української національної освіти і культури [Текст] : матеріали вузів. наук.-практ. конф. присвяч. 145-річчю від дня народж. Б. Д. Грінченка (1863-1910), відомого укр. письменника, педагога, громад. діяча, 16 груд. 2008 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 64 с.

  До збірника включені матеріали вузівської науково-практичної конференції "Вартовий" на ниві української національної освіти і культури", присвяченої 145-річчю від дня народження Б. Д. Грінченка, відомого українського письменника, педагога, громадського діяча. 16 грудня 2008 року.
  Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, педагогів, науковців, педагогічної громадськості.

94(477)
П 29
  Симон Петлюра – незламний борець за волю й незалежність України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. С. В. Петлюри (1879-1926), 27 квіт. 2009 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. – 48 с.

  Матеріали наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження С. В. Петлюри (1879–1926). 27 квітня 2009 року.
  Для студентів, викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, науковців у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, широкого загалу освітян.

51
Б 83
Боровик, Василь Наумович.
  Математика. Практикум [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. за спец. "Початкове навчання". Ч. 1 / В. Н. Боровик, І. В. Зайченко, А. В. Рудник. – [Вид. 2-ге]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 111 с. : рис.

  Навчальний посібник містить матеріал для проведення практичних занять з усіх розділів математики у повній відповідності з програмою з математики для факультетів початкового навчання педагогічних вузів. У кожному параграфі викладені основні теоретичні відомості з даної теми, подані зразки розв'язування задач, а також вправи для самостійного розв'язування.

  Посібник розрахований для студентів факультету початкового навчання як денної, так і заочної форми навчання.

929(477)
М 13
  Іван Мазепа – видатний український державотворець [Текст] : зб. матеріалів міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 370-річчю від дня народж. І. С. Мазепи (1640-1709), 23 лют. 2010 р. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Каф. дошк. освіти та практ. психології, Каф. педагогіки, психології та методик навч. фізики і математики, Б-ка ун-ту, Каф. соц. роботи Черніг. держ. ін-ту права, соц. технологій та праці ; [за ред. І. В. Зайченка]. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 87 с. : іл.

  Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 370-річчю від дня народження І. С. Мазепи (1640–1709). 23 лютого 2010 р.
  Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, викладачів та учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, науковців у галузі освіти.

821.161.2.09(477)
Г 85
  Б. Д. Грінченко – поборник української національної школи і освіти [Текст] : матеріали вузів. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. видат. укр. письменника, педагога, громад. діяча, 9 груд. 2003 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [за ред. І. В. Зайченка]. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2004. – 39 с.

  До збірника включені матеріали вузівської науково-практичної конференції "Б. Д. Грінченко – поборник української національної школи і освіти", присвяченої 140-річчю від дня народження просвітителя. 9 грудня 2003 року.
  Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, педагогів, науковців, педагогічної громадськості.

821.161.2.09(477)
К 75
  М. М. Коцюбинський і українське відродження кінця ХІХ – початку ХХ століття [Текст] : матеріали вузів. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. митця, 21 груд. 2004 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2004. – 83 с.

  Матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження митця. 21 грудня 2004 року.
  Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, педагогів, науковців, педагогічної громадськості.

821.161.2.09(477)
Ф 83
  І. Я. Франко – видатний український письменник, педагог і просвітитель [Текст] : матеріали вузів. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. укр. мислителя, 25 листоп. 2006 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – 60 с.

  Матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження українського мислителя. 25 листопада 2006 року.
  Для студентів, викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, науковців у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, широкого загалу освітян.

37(477)
Л 82
  Т. Г. Лубенець і просвітній рух в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Текст] : матеріали вузів. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. відомого укр. педагога і просвітителя, 21 лют. 2005 р. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. І. В. Зайченка. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. – 64 с.

  Матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і просвітителя. 21 лютого 2005 року.
  Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, педагогів, науковців, педагогічної громадськості.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється