Бібліотека ДВНЗ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДПУ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ"

Бібліотека ДВНЗ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДПУ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ"

84(4УКР)
Г 65
Гончаренко, Олег Миколайович.
  Буремні буриме свободи. (Антологія сердечних відлунь) [Текст] : [зб. поезії]
/ Олег Гончаренко ; [вступ. ст. І. Потапської]. – Мелітополь : Люкс, 2014. – 134 с. : іл.

  "БУРЕМНІ БУРИМЕ" – це поетичний неспокій і водночас незвична, незвичайна подорож у світ несподіваних слів та метафор. Разом з тим – це твір високої емоційної та інтелектуальної напруги, в якому, здається, математично прораховано місце для кожного слова, для кожної метафори. Треба бути сміливою людиною, щоб взяти за основу саму літературну форму "буриме" – написання вірша на задані рими. Але саме виправданість задуму і дозволяє сягнути ефекту зримості нашої вселенської єдності. Пишучи нові і абсолютно автентичні (авторські!) вірші на рими з окремих поезій своїх братів по болю – "живих, і мертвих, і ненароджених, і в Україні і не в Україні сущих", без огляду на вік та "заслуженість", на приналежність чи неприналежність до якихось творчих письменницьких організацій, поет тим самим намагається донести до нас Істину: "Ви і я – Ми! Ми – совість, мова, душа і кров народу. Ділити нічого, ділитися згубно. Або ми є, або нас нема, а разом з нами – і народу..."
  Так аж уявляється, як пише він свої вірші, священно-дійно намагаючись зберегти рими побратимів, що залишилися дивом на аркушах після святотатської роботи цензорів і чинбарів...

63.3(4УКР) / 9(С2)
В 42
  Від Трипільської культури до сучасності (Відпочивайте в селах Київщини) [Текст] : путівник-довід. / Упр. культури, Упр. з питань фізкультури і спорту Київ. обл. держадмін. [та ін.] ; голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: Б. Л. Дем'янченко [та ін. ; упоряд. О. В. Трачук]. – Київ : Кравчук В. К., 2004. – 335, [1] с. : іл., карти, рис. – Бібліогр. в кінці ст., бібліогр.: с. 336.

  У цьому виданні зібрана інформація про історико-культурну спадщину і туристичні ресурси Київщини, перш за все, сільського зеленого туризму.
  Путівник-довідник розрахований на туристів, які прагнуть "відкрити" для себе Центральну Україну через історію, культуру та побут сучасних селян Київщини.
  Путівник-довідник розрахований для тих категорій населення, котре зацікавлене в розвитку відпочинку в українському селі. Він може бути використаний органами місцевого самоврядування, закладами освіти, науки, культури та туристичними організаціями як інноваційний продукт для розвитку в'їзного іноземного туризму.
  Земля споконвічно хліборобської України зберігає в собі сліди десятків археологічних культур, у тому числі найяскравішу з них Трипільську, 110-річчя відкриття якої відзначали в 2003 році. Особлива увага спрямована на впорядкування археологічних пам'яток Київщини, на їх розміщення на картах районів масштабу 1:100 000.
  Досвід моделювання археологічних знахідок у кераміці та костюмі, організації фольклорно-археологічного фестивалю "Ржищівський вінок", пропонований у путівнику, може бути використаний для створення середовища ретроспективних подорожей у далеке минуле України, а разом з нею у світову історію. Такі подорожі з "експериментальної археології" уже більше 50 років розповсюджені в країнах Західної Європи та Америки і приносять великі прибутки.

63.3(4УКР) / 9(С2)
К 75
Коцур, Петро Михайлович.
  Дерево мого роду [Текст]
/ П. М. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : ХХІ, 2005. – 407 с. : іл., карти, фот.

  У книзі розповідається про історію села Сакунихи та хутора Коцурового, що в Посулянському краї, ідеться про походження назви цих населених пунктів, час заснування, висвітлюється життя їх мешканців з давніх часів до сьогодення. Є тут відомості про участь земляків у селянсько-козацьких повстаннях першої половини XVII ст., Визвольній війні під проводом Б. Хмельницького, Першій та Другій світових війнах, боротьбі за незалежність на різних етапах державотворення.
  Особливо широка та різнобічна інформація про глибинне коріння роду Коцурів. Книга містить цікаві, зворушливі спогади, нариси, розповіді з власного життя автора, його родини, односельців, просто добрих людей.

63.3(4УКР) / 9(С2)
К 38
  Київщинознавство [Текст] : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Міленіум, 2005. – 222 с. – Бібліогр. в кінці ст.

  У дослідженні історії України часів литовського панування М. Максимович був, головним чином, збирачем окремих історичних фактів і їх популяризатором. Він торкався ряду питань залежно від нововиявлених ним джерел. Тому його статті з цього приводу були епізодичними виступами. Проте ці невеликі наукові праці для того часу являли собою відкриття нових фактів і були позитивним явищем в українській історіографії. 

   

  Щомісячний науково-педагогічний журнал.

74.9 / 371.018
С 37
  Сім'я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі [Текст] : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; [голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: М. С. Вашуленко та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Ризографіка, 2005. – 437 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

   Кожна людина повинна любити свій рідний край. Коли ж вона хоче полюбити його щиро – вона мусить не тільки знати свій край таким, який він є тепер, але й повинна знати його минувшини.
  Породжені об'єктивними умовами і тісно пов'язані із ними традиції, звичаї, обряди, побут – не застигле явище, а динамічна система, в якій постійно відбувається взаємодія старих, нових і змішаних форм. У цьому складному процесі традиції як правило постійно трансформуються, а інновації через комерційні форми перетворюються на традиції. Таким чином, забезпечується живий зв'язок історії, відбувається передача культурного надбання від покоління, без чого не може існувати жоден народ.

87.3(4УКР) / 1ФС
С 44
  Сковорода Григорій: образ мислителя [Текст] / НАН України, Ін-т філософії, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; [упоряд. : В. М. Нічик та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997. – 453 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

  Пропонована збірка продовжує започаткований книгою "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" філософсько-світоглядний аналіз творчості Г. Сковороди в контексті розвитку української і світової культури. Подані статті й уривки з праць учених України, української діаспори та західних науковців відтворюють розмаїття концепцій і часом дискусійних інтерпретацій мислителя.
  Для філософів, істориків, літературознавців, усіх, хто цікавиться історією української культури.

63.5 / 902.7
С 48
  Словник символів культури України [Текст] : навч. посіб. вищ. навч. закл. / О. І. Потапенко [та ін.]. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Вид. 3-тє, допов. і випр. – Київ : Міленіум, 2005. – 351 с. – Бібліогр. в тексті.

   У "Словнику символів культури України" подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців.
  Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов'янському народовір'ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 380 словникових статей та 450 термінів-символів.
  Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв.

91.6:63 / 016:9
У 45
  Україна – земля козацька: Ucraina terra Cosaccorum [Текст] : бібліогр. нарис / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" [та ін.] ; [уклад. О. Шкира та ін.]. – Наук.-допоміж. вид. – Переяслав-Хмельницький : Наука і освіта, 2008. – 225 с.  

   Бібліографічний нарис "Ukraina terra Cosaccorum: Україна – земля козацька" не випадково отримав таку назву, адже якихось 3–5 століть тому наша країна була відома у світі саме під таким іменням.
  Видання вміщує бібліографічні матеріали про козацтво і статті, присвячені цій тематиці, а в додатках подано цитати про козаччину, підібрані зі сторінок підручників для вищої школи, довідкових та наукових видань, афоризми гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і Пилипа Орлика, статтю О.М. Титової "Пізньосередньовічні пам'ятки Київщини" про археологічні свідчення козацької доби, що збереглися до наших днів, світлини. Бібліографічний нарис буде цікавим для широкого загалу фахівців у галузі історії, освіти та літературознавства, науковців, аспірантів, студентів, краєзнавців і всіх, кого цікавить найяскравіша сторінка з минулого України – доба козацтва.

72.3 / 001(09)
Я 11
  Я син свого народу [Текст] : наукова спадщина Михайла Максимовича / [редкол.: В. П. Коцур [та ін.] ; упоряд. Г. Л. Токмань]. – Київ : Просвіта, 2006. – 412 с.

  Пропонована книжка є збіркою наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого)", що відбулася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди 1415 жовтня 2004 року.
  У працях аналізується, обмірковується різнобічний науковий та педагогічний доробок видатного вченого-патріота і сподвижника національної культури М. Максимовича, котрий все більше повертається в наше практичне буття.
  Для фахівців, аспірантів, студентів і всіх читачів, які цікавляться проблемами національної історії, філології, археології, філософії, ботаніки, педагогіки, культурології.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється