Видавництво "ЛИБІДЬ"

Видавництво "ЛИБІДЬ"

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Шевчук, В. О.
  Муза Роксоланська. Українська література XVI–XVIII століть [Текст] : у 2 кн. Кн. 1. Ренесанс. Раннє бароко / В. О. Шевчук ; Голов. ред. л-ри з гуманіт. наук. – Київ : Либідь, 2004. – 398 с. : іл.

  Праця Валерія Шевчука "Муза Роксоланська" – це авторська історія давньої української літератури, створена письменником і перекладачем пам'яток старого письменства сучасною мовою. У книзі першій, що охоплює період XVI – першої половини XVII ст. і оглядає літературу України у складі Річі Посполитої, простежується процес проникнення на наші терени ренесансових літературних форм, а разом із тим творення ранніх барокових при поєднанні поетики Середньовіччя та Ренесансу. Враховано досвід вивчення літератури цього періоду, а також новітні відкриття імен і творів.
  Для викладачів, студентів-філологів, учителів та широкого читацького загалу.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Шевчук, В. О.
  Муза Роксоланська. Українська література XVI-XVIII століть [Текст] : у 2 кн. Кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. О. Шевчук ; Голов. ред. л-ри з гуманіт. наук. – Київ : Либідь, 2005. – 726 с. : ілюстр.

  Друга книга оригінального дослідження фактично є історією літератури Козацької держави й охоплює другу половину XVII ст., яку автор розглядає як період розвиненого бароко, XVIII ст. – період пізнього бароко. Аналізуючи цей напрочуд своєрідний відтинок історії української літератури, автор вписує твори в життя, проблеми і складнощі становлення Козацької держави. Читач переконається, що література тієї доби аж зовсім не була схоластичною, твореною у відриві від життя, а навпаки, найчастіше з ним пов'язана. Досі так широко і в такому розрізі література вказаної доби не розглядалася.
  Для викладачів, студентів-філологів, учителів та широкого читацького загалу.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

94(477)
У 45
  Українки в історії: нові сторінки [Текст] / В. Л. Борисенко [та ін.]. – Київ : Либідь, 2010. – 260, [3] c. : фот. кольор.

  Збірка нарисів про видатних українок – вчених, освітянок, громадських діячок, письменниць, мисткинь тощо – є продовженням книги "Українки в історії" (Київ, 2004, 2006), що здобула визнання не лише в Україні, а й за її межами. Чимало біографій наших сучасниць постануть перед читачем уперше. Для широкого читацького загалу.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

84(4УКР)
У 45
Українка, Леся.
  Руфін і Прісцілла [Текст] : драма у п'яти діях / Леся Українка ; [упоряд., післямова, прим. В. Панченка]. – Київ : Либідь, 2011. – 198, [1] с. : іл.

  Поневолення залишається поневоленням – хоч би якими шляхетними гаслами воно прикривалося. Ця думка, проголошувана у драмі на тлі давньоримських декорацій, прямо стосується пророчо передбаченої поетесою тоталітарної перспективи XX століття.
  Для широкого кола читачів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

63.3(4УКР)5 / 9(С2)
П 30
Петров, М. І.
  Скрижалі пам'яті [Текст] / М. І. Петров ; [упоряд.: В. Ульяновський, О. Панчук]. – Київ : Либідь, 2003. – 331 с. : ілюстр. – (Пам'ятки історичної думки України).

  У книзі відомого вченого, професора Київської Духовної Академії М. І. Петрова (1840–1921) вперше друкуються його твори, які містять унікальний пласт інформації про життя духовенства, академічної корпорації, про піввікову історію розвитку науки у стінах КДА. Автор викладає "позалаштункові" факти з життя українських письменників, змальовує еволюцію українського літературознавства. Читачеві пропонується персоналістичний зріз історичної пам'яті.
  Для науковців, студентів, аспірантів, усіх зацікавлених минувшиною та історичними джерелами особистісного походження.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

63.1(4УКР) / 901
Д 72
  Михайло Драгоманов у спогадах [Текст] / уклали: І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – Київ : Либідь, 2012. – 311 с. : іл., карти. – Укр., рос.

  Уперше зібрані й прокоментовані спогади про М. Драгоманова найбільш знаних його сучасників – від рідних та близьких до затятих політичних опонентів – допомагають іще повніше осягнути постать видатного українського мислителя. Маловідомі ілюстрації є цінним доповненням до текстів.
  Для широкого кола читачів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

84(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорович.
  "Я так її, я так люблю." [Текст] : вибрані вірші та поеми / Тарас Шевченко ; [упоряд., вступ. ст. М. Г. Жулинського]. – Київ : Либідь, 2012. – 702 с. : іл. – Укр., рос.

  Книга містить вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди життя Великого Кобзаря. Поетичні твори, що вже давно увійшли до скарбниці світової літератури, подано в оригіналі та в російських перекладах, здійснених М. Рильським, А. Тарковським, Л. Вишеславським, Б. Пастернаком, В. Інбер, В. Державіним та багатьма іншими блискучими перекладачами. Книгу щедро ілюстровано малюнками, офортами й малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють іще одну грань його могутнього таланту.
  Для широкого читацького загалу.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

28.7 / 5А1
С 28
Сегеда, С. П.
  Антропологія [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Сергій Сегеда. – Київ : Либідь, 2009. – 421,[1] с. : іл.

  Розглядаються історія й методика антропологічних досліджень. Висвітлюються питання антропогенезу, первісні форми соціальної організації, матеріальної та духовної культури людей. Наведено етнічну й антропологічну структуру людства. Окремі розділи присвячено питанням антропологічного складу давнього та сучасного населення України.
  Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

83.3(0)
Г 15
Галич, Олександр Андрійович.
  Історія літературознавства [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. А. Галич ; голов. ред. А. С. Мнишенко. – Київ : Либідь, 2013. – 390, [2] с.

  У підручнику, який не має аналогів на українських теренах, висвітлено рух світової літературознавчої думки від сивої давнини до сучасності. Представлено найкращі надбання в царині літературознавства не тільки європейських країн, а й стародавніх та середньовічних Китаю, Індії, Японії, арабських і закавказьких держав. Докладно репрезентовано основні напрями сучасної науки про літературу, які побутують на всіх континентах. З-поміж інших постає вітчизняне літературознавство, що має понад тисячолітню писемну традицію.
  Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний для всіх, хто цікавиться світовим літературним процесом.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

   

  Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою і виходить в Україні вже третім виданням. Вона викликає інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне – своєю наскрізною ідеєю – ідеєю національного відродження України.
  Для істориків, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного минулого України.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

94(=16)
Х 91
  Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. [Т. 1]. Давня доба, Середньовіччя / [упоряд.: В. І. Яровий та ін.] ; за ред. В. І. Ярового. – Київ : Либідь, 2011. – 415 с.

  Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов'ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал систематизовано і впорядковано за хронологічно-територіальним принципом, супроводжено характеристикою джерел та коментарем.
  Для студентів вищих навчальних закладів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

811.161.2
Ф 95
Фурдуй, Марія Іванівна.
  Українська мова [Текст] : практикум : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. І. Фурдуй ; за ред. В. В. Різуна. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Либідь, 2011. – 413, [1] c.

  Розглядаються питання орфографії, правопису і пунктуації в руслі поглиблення знань, підвищення рівня грамотності, культури писемного мовлення. Системно подається базовий теоретичний матеріал, окремі відомості з лексики, морфології і синтаксису, без чого неможливе наскрізне розуміння значення слова, орфографічних або пунктуаційних правил. Використовуються різні форми активізації навчального процесу. До всіх розділів пропонуються відповідні вправи, завдання та контрольно-тренувальні роботи з елементами тестування.
  Для студентів вищих навчальних закладів, абітурієнтів, старшокласників. Буде корисний для тих, хто самостійно поглиблює свої знання з української мови.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

159
М 17
Максимова, Наталія Юріївна.
  Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2011. – 516, [1] c. : табл.

  У посібнику розкриваються психологічна сутність, причини та прояви поведінки, що не відповідає суспільно прийнятим нормам. Розглядаються конкретні методи виявлення схильності до соціальної дезадаптації, правопорушень, злочинної та саморуйнівної поведінки, а також методи вивчення психічного розвитку осіб з девіантною поведінкою.
   Запропоновано програми й техніки консультативно-корекційної роботи з девіантами відповідно до різновиду їхньої соціальної дезадаптації, визначено умови створення оптимальної ситуації розвитку.
   Для психологів, соціальних педагогів та працівників, студентів зазначених спеціальностей, персоналу установ пенітенціарної служби України, співробітників кримінальної міліції та служб у справах дітей.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

74.03 / 37(09)
А 86
Артемова, Л. В.
  Історія педагогіки України [Текст] : підруч. для вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 421, [1] с. : ілюстр.

  У підручнику викладене сучасне бачення шляхів становлення та розвитку виховання й освіти на терені України від найдавніших часів. Еволюцію вітчизняної педагогіки, яка має самобутній характер і водночас виступає органічним компонентом загальнолюдської педагогічної культури, подано в контексті історичних етапів розвитку української державності.
  На тлі історичних подій, які вплинули на розвиток вітчизняної педагогіки, аналізуються літературні пам'ятки, архівні матеріали з питань освітньої політики, твори та діяльність видатних педагогів, діячів культури України.
  Окремий розділ присвячено розгляду стану та основних тенденцій розвитку педагогічної теорії й практики в незалежній Українській державі.
  Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

329.12
Г 17
Гальчинський, Анатолій Степанович.
  Лібералізм: уроки для України [Текст] : наук.-попул. есе / Анатолій Гальчинський. – Київ : Либідь, 2011. – 286, [2] с.

  У книжці розглянуто світоглядні засади лібералізму, його людиноствердну спрямованість, гуманістичні цінності, які домінують у західному світі й поволі набирають глобальних обширів. Простежено історичну еволюцію лібералізму, розкрито специфіку його сучасних форм, зокрема постсоціалістичної, що безпосередньо стосується конче необхідних перетворень українського суспільства. Для політиків, політологів, усіх небайдужих до перспективи нашої держави.

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється