19.06.2017
1450

result_P1010077a

 

 

 

 

  28 червня Україна відзначає державне свято – День Конституції України. Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

  Центр правової інформації Чернігівської обласної універсальної бібліотеки ім. В. Г. Короленка запрошує відвідати книжково-ілюстративну виставку, присвячену Дню Конституції України "Конституція – основний Закон України".

  Виставка містить такі розділи:

- Конституція України – основний закон держави і суспільства;

- Конституція України: історичний шлях;

- Конституція – гарант прав і свобод людини.

  На цій експозиції представлені законодавчі документи, наукові, навчальні, довідкові та методичні видання із фондів нашої книгозбірні, які розкривають основні етапи становлення та розвитку української конституційної ідеї, надають можливість кожному ознайомитися з важливим значенням Конституції, в якій закріплено право українського народу мати власну державу.

 

 

 

 

          Список літератури:

 1. Буткевич Ольга. Право на збройний самозахист: відповідність Конституції і міжнародним зобов’язанням України / О. Буткевич // Національна безпека і оборона. - 2016. - № 5/6. - С. 62-70.
 2. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні [Текст] / В. В. Головченко, О. В. Головченко. - Чернігів, 2012. - 327 с.
 3. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. - Київ : Знання, 2008. - 207 с.
 4. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. - Київ : Генеза, 1995. - 607 с
 5. Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2008. - 464 с.
 6. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / [авт. тексту О. Кучерук ; ілюстр. та худож. оформ. Л. та С. Голембовських і С. Білостоцького ; наук. ред. Л. Федорова]. - Вид., переробл., допов. - Київ : Спалах, 2004. - 215 с.
 7. Іванченко Раїса Петрівна. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко. - 3-тє вид., перероб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 622, [1] с.
 8. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів : навчальний посібник / ред. : А. П. Коцур, Н. В. Терес. - Чернівці ; К. : Книги-ХХІ , 2008. - 1100 с.
 9. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Юрінком Інтер, 2004. - 332 с.
 10. Колодій А. М. Права. свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 11. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - [3-тє вид.]. - Київ : Юридична думка, 2011. - 327 с.
 12. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) / [Г. М. Волянська та ін.] ; за ред. : В. Л. Федоренка, М. В. Савчина ; Ін-т громад. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. - Київ : [б. в.], 2008. - 185 с.
 13. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 2 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю. С. Шемшученка]. - Київ : Юридична думка, 2008. - 799 с.
 14. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні  : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юридична думка, 2008. - 251 с.
 15. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. - Київ : [], 2007. - 318 с.
 16. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під. заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.

     Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. - 2010. - 474, [1] с.

     17. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.

     Кн. 3, ч. 15 : Стенограми, документи. - 2010. - 474,[1] с.

     18. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.

     Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. - 2010. - 524, [1] с.

     19. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.

     Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. - 2010. - 562,[1] с.

     20. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 59 с.

     21. Конституція України . Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. - Київ : Скіф, 2007. - 44, [3] с.

     22. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 71 с.

    23. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. І. Корогод, В. П. Грибова ; М-во внутр. справ України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ України. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2011. - 127 с.

     24. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - Вид. 6-те, випр. та допов. - Київ : Атіка, 2008. - 590, [1] с.

    25. Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ століття : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.

     26. Литвин В. М. Історія України : підручник / Володимир Литвин. - Київ : Наукова думка, 2008. - 813, [1] с.

     27. Литвин В. М. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. - Київ : Наукова думка, 2008. - Т. 5: Кон - Кю. - С. 93-94.

     28. Морозюк Сергій. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України / Сергій Морозюк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 12. - С. 168-172.

     29. Орлик Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик. - Київ : МАУП, 2006. - 701 с.

     30. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - 4-те вид., випр. - Київ : Знання-Прес, 2008. - 424 с.

     31. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Львів, 2011. - 439 с.

     32. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Ліра-К, 2011. - 527 с.

     33. Погорілко В. Ф.  Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1 / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юридична думка, 2006. - 543 с.

     34. Політична історія України. XX століття : у 6 т. / [В. П. Андрущенко, В. К. Баран, О. Д. Бойко [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - Київ : Генеза, 2002 - 2003.

     Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2000). - 2003. - 693, [1] с.

     35. 5 фактів про українські конституції // На пенсії. - 2017. - 4 - 10 квітня (№ 14). - С. 6.

     36. Рабінович П. М.  Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. - Київ : Атіка, 2004. - 462, [1] с.

   37. Скибенко Олексій. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності / Олексій Скибенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 6. - С. 188-192.

     38. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - Київ : Ін Юре, 2010. - 629 с.

    39. Стулов Олексій. Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України / Олексій Стулов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 8. - С. 160-163.

     40. Супруненко В. П. Ми - українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; [упоряд. В. Супруненко ; макет та оформ. К. Д. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 141, [1] с.

    41. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / В. Е. Теліпко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 567 с.

     42. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 143 с.

     43. Україна. Президент. Про відзначення 21-ї річниці Конституції України : указ № 111 від 20 квітня 2017 року // Урядовий кур’єр. - 2017. - 25 квіт. (№ 77). - С. 4.

     44. Уривалкін О. М. Історія України (кінець XVII- початок XXI століття) : посібник / О. М. Уривалкін. - Київ : КНТ, 2007. - 433 с.

     45. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.

     46. Хотинська-Нор Оксана. Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз / Оксана Хотинська-Нор // Юридична Україна. - 2015. - № 10/12. - С. 40-47.

     47. Чухліб Тарас Васильович. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [худож. О. К. Перелиця]. - Донецьк : БАО, 2012. - 302 с.

     48. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 159 с.

    49. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики)  / Н. Г. Шукліна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 422 с.

     50. Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомості історії нашої держави / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.

 

Запрошуємо завітати до бібліотеки!

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється