16.08.2017
1549

result_P1010087aa

 

Живи, Україно, живи для краси, 

Для сили, для правди, для волі!.. 

О. Олесь

 

  До Дня Прапора та Дня Незалежності України в читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка розгорнуто історичний вернісаж "Україна – шлях до незалежності".

  Представлена література з фонду бібліотеки розкриває багатовікову історію становлення української державності, тернистий шлях країни – від прийняття Декларації про державний суверенітет до проголошення незалежності України.

  Прийняття Декларації 16 липня 1990 року стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності.

  Декларація являла собою правовий фундамент для Конституції, законів України.

  У 1996 році Верховна Рада України прийняла Основний Закон України – Конституцію, ст. 1 якої проголошує Україну суверенною і незалежною, демократичною, правовою державою.

  Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України.

  Саме спираючись на Декларацію, було прийнято Акт про державну незалежність 24 серпня 1991 року, який разом з державним суверенітетом був підтверджений на Всеукраїнському референдумі. І тому 24 серпня Україна відзначає День Незалежності – головне державне свято України.

 

  Список літератури:

  1. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; [авт.-уклад.: В. Мусіяка]. - Київ : Заповіт, 2017. - 780 с. : іл.

  2. Багацький В. В. Історія України : підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - Вид. 3-тє, допов. і переробл. - Київ : Алерта, 2010. - 387 с.

  3. Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В. Ф. Верстюк, О. М. Дзюба, В. Ф. Репринцев. - Київ : Наукова думка, 1995. - 688 с.

  4. Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. - Київ : Вища школа, 2001. - 286, [1] с.

  5. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. - Чернігів : Лозовий В. М., 2012. - 327 с.

  6. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. - Київ : Генеза, 1995. - 607 с.

  7. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України [Репринт] / М. С. Грушевський. - Репринт. відтворення вид. 1913 р. - Київ : [б. в.], 1990. - 524 с.

  8. Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. - Житомир : Рута, 2010. - 865 с. : [32] с.

  9. Енциклопедія історії України : [в 5 т.]. Т. 2. Г - Д / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2004. - 511, [11] с.

  10. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] /Т. 5 : Кон-Кю / [авт. кол. : В. Г. Абліцов та ін. ]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 551, [11] с. : іл.

  11. Енциклопедія Сучасної України . Т. 1. А / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України ; голов. ред. колегія: Дзюба І. М. (співголова) та ін. . - Київ : [б. в.], 2001. - 823 с.

  12. Енциклопедія Сучасної України Т. 15 : Кот - Куз / голов. редкол.: Дзюба І. М. (співголова) [та ін.]. - Київ, 2014. - 711, [1] с.

  13. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 1. - Житомир : Рута, 2011. - 751 с., [16] с.

  14. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 2. - Житомир : Рута, 2011. - 894 с., [32] с.

  15. Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко. - 3-тє вид., переробл. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 622, [1] с.

  16. Ілюстрована енциклопедія історії України [Текст] : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / [авт. тексту О. Кучерук ; ілюстр. та худож. оформ. Л. та С. Голембовських і С. Білостоцького ; наук. ред. Л. Федорова]. - Вид., переробл., допов. - Київ : Спалах, 2004. - 215 с.

  17. Кокотюха А. А. Леонід Кравчук / Андрій Анатолійович Кокотюха. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 118, [1] с.

  18. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - [3-тє вид.]. - Київ : Юридична думка, 2011. - 327 с.

  19. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) / [Г. М. Волянська та ін.] ; за ред.: В. Л. Федоренка, М. В. Савчина ; Ін-т громад. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. - Київ : [б. в.], 2008. - 185 с.

  20. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юридична думка, 2008. - 251 с.

  21. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми [Текст]. - Київ , 2007. - 318 с.

  22. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. - 474, [1] с.

  23. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 15 : Стенограми, документи. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. - 474,[1] с.

  24. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. - 524, [1] с.

  25. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. - 562, [1] с.

  26. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 59 с.

  27. Конституція України. Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. - Київ : Скіф, 2007. - 44, [3] с.

  28. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 71 с.

  29. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. І. Корогод, В. П. Грибова ; Харк. нац. ун-т внутр. справ України. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2011. - 127 с.

  30. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації . Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. - Київ : Промінь, 2003. - 463 с.

  31. Кушерець В. І. Через терни - до України / Василь Кушерець, Василь Василашко. - 2-ге вид., переробл. - Київ : Знання України, 2012. - 151 с.

  32. Литвин В. М. Історія України : підручник / Володимир Литвин. - Київ : Наукова думка, 2008. - 813, [1] с.

  33. Незалежність України / [упоряд. В. Дорошенко ; худож. О. Білоус]. - Київ : Мамине сонечко, 2016. - 48, [1] с.

  34. Новітня історія України (1900-2000) : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін.]. - Київ : Вища школа, 2000. - 662, [1] с.

  35. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик ; Ін-т культуролог. та етнолог. досліджень; [упоряд. і прим. М. Трофимука (лат. тексти), В. Шевчука ]. - Київ : МАУП, 2006. - 734 с.

  36. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення: навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - 4-те вид., випр. - Київ : Знання-Прес, 2008. - 424 с.

  37. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Львів : Світ, 2011. - 439 с.

  38. Політична історія України : навч. посіб. / за ред. В. І. Танцюри ; [кол. авт.: В. А. Греченко та ін.]. - 2 -ге вид., допов. - Київ : Академвидав, 2008. - 550 с.

  39. Політична історія України. XX століття : у 6 т. Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2000). - Київ : Генеза, 2003. - 693, [1] с.

  40. Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки [Текст] / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка. - Нью-Йорк, 1993. - 646 с.

  41. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української держави у 90-х роках XX ст. Статті. Документи. Коментарі. / М. М. Сорока. - Київ : Київська правда, 2001. - 782 с.

  42. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - Київ : Ін Юре, 2010. - 629 с.

  43. Супруненко В. П. Ми - українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; [упоряд. В. Супруненко ; макет та оформ. К. Д. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 141, [1] с.

  44. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 9. 1989-2001 роки / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін., упоряд., авт. передм. Ю. Шаповал, ред. тому Я. Паньків]. - Київ : Дніпро, 2001. - 658, [1] с.

  45. Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : у 9 т. Т. 7. 20-ті - 40-ві роки XX ст. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін. ; упорядкув. та прим.: Т. Гунчака, Р. Сольчаника ; ред. тому Г. Лозинська]. - Київ : Дніпро, 2001. - 438, [1] с.

  46. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 143 с.

  47. Україна на міжнародній арені : зб. док. і матеріалів, 1986-1990 рр. / [упоряд. і авт. комент. Ю. К. Качуренко ; редкол.: А. М. Зленко, В. Г. Батюк, А. Д. Бутейко]. - Київ : Україна, 1993. - 551, [1] с.

  48. Україна: антологія пам'яток державотворення X-XX ст. : дорога до себе : у 10 т. Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. - 670 с.

  49. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) [Текст] / [Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; НАН України. - Київ : Альтернативи, 2001. - 702, [1] с.

  50. Українська державність у ХХ столітті : історико-політ. аналіз / [редкол.: О. Дергачов та ін.]. - Київ : Політична думка, 1996. - 434 с.

  51. Уривалкін О. М. Історія України (кінець XVII- початок XXI століття) : посібник / О. М. Уривалкін. - Київ : КНТ, 2007. - 433 с.

  52. Хто є хто в українській політиці [Текст]. Вип. 2 / Київ. наук. т-во ім. П. Могили. - Київ : К. І. С., 1995. - 272 с.

  53. Чухліб Т. В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [худож. О. К. Перелиця]. - Донецьк : БАО, 2012. - 302, [1] с.

  54. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 159 с.

  55. Шаров І. 100 особистостей України, 1991-2011 / Ігор Шаров. - Київ : Арт Економі, 2011. - 471 с.

  56. Яневський Д. Б. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2014. - 287 с.

 

Шановні жителі та гості міста!

Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку та переглянути виставку.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється