10.12.2017
1017

  10 грудня святкують Міжнародний день прав людини. Це свято було засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше (10 грудня 1948 року) ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.
  Цей день щорічно відзначається як Всесвітній день захисту прав людини.
  Загальна декларація прав людини закріплює:
  - рівність людей – всі люди народжуються вільними і рівними у правах, незалежно від статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії тощо;
  - право кожного на життя, свободу і особисту недоторканість;
  - заборону рабства і работоргівлі;
  - заборону тортур або жорстокого поводження;
  - право кожного на правосуб'єктність;
  - рівність всіх перед законом;
  - право на звернення до суду;
  - заборону довільних арештів;
  - презумпцію невинності і заборону зворотної сили кримінального закону;
  - право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання;
  - право на громадянство;
  - право на вступ до шлюбу;
  - право володіти майном;
  - право на свободу переконань;
  - право на мирні збори;
  - право на участь в управлінні суспільними і державними справами;
  - право на працю та інші права і свободи людини.
  Також цей День є безумовним нагадуванням про те, що кожен громадянин своєї країни, виконуючи покладені на нього функції повинен працювати у першу чергу в ім'я людини.
  Загальна декларація прав людини створила правову базу для подальшої еволюції концепції прав людини, а на основі її положень 28 червня 1996 року прийнято Основний закон – Конституцію України, у якій проголошені життєво важливі права громадян: на працю; на належні, безпечні і здорові умови праці; на заробітну плату; соціальний захист; соціальне страхування тощо.
  Указом Президента України від 08.12.2008 року №1149 започатковано Всеукраїнський тиждень права щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.
  До цієї дати в читальному залі експонується книжково-ілюстративна виставка "Права людини: від витоків до сьогодення".
  На виставці представлені матеріали з різних галузей права, починаючи з історичних витоків і закінчуючи нинішнім станом прав людини і громадянина в суспільстві; нормативно-правові акти, монографії, матеріали спеціальних доповідей, науково-практичних конференцій, збірники документів, навчальні посібники, які присвячені розгляду теоретичних та прикладних проблем захисту прав і свобод людини, міжнародно-правовим нормам щодо прав людини та ін.
  Запрошуємо ознайомитися з експозицією!
  Список літератури:
  1. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України : підруч. для вищ. навч. закл. / Н. В. Аніщук ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2013. – 207 с.
  2. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини / М. М. Антонович. – Київ : KM Academia, 2000. – 261 с.
  3. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : теорія і практика : [монографія] / Мирослава Антонович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 382, [1] с.
  4. Бойко М. Д. Правовий самозахист. Коментарі, розʼяснення, практичні поради, зразки юридичних документів] / М. Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2006. – 466, [1] с.
  5. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2009 / [Харків. правозахис. група ; упоряд. Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2014. – 572, [1] с.
  6. Вісник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. № 1, 1999 / ред. рада: Н. І. Карпачова (голова) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999. – 115, [1] с.
  7. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 327 с.
  8. Гомʼєн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гомʼєн. – Київ : Фенікс, 2006. – 191 с.
  9. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207 с.
  10. Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи / авт.-упоряд. Олександр Войтенко. – Київ : Майстер книг, 2013. – 302 с.
  11. Держава і право : зб. наук. пр. : юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : [б. и.], 2000 – Вип. 34. – 2006. – 686 с.
  12. Джуліман Е. Навчання молоді правам людини : посібник 2008 : [пер. з норвез.] / Енвер Джуліман, Лілліан Юрт ; [адапт., ред. та допов. україномов. вид. О. Войтенко]. – Харків : Права людини, 2009. – 154, [1] с.
  13. Довідник українських організацій які працюють в сфері захисту прав людини та громадських інтересів / Правозахис. центр "Поступ" ; [упоряд. О. Дворецька]. – Луганськ : [б. и.] (ПП Шаповалова М. В.), 2011. – 74 с.
  14. Європейська конвенція з прав людини: Рим 4. XI. 1950. – Київ : Фенікс, 2004. – 40 с.
  15. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню / Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : Фенікс, 2004. – 20 с.
  16. Загальна декларація прав людини / Укр. Правн. Фундація. – Київ : Право, 1995. – 12 с.
  17. Закон України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : за станом на 20 берез. 2002 р. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 13, [2] с.
  18. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків / Ін-т держ. упр. та охорони довкілля ; [упорядкув., заг. ред. О. І. Суслової, Е. Р. Рахімкулова]. – Київ : Заповіт, 2006. – 189 с.
  19. Законотворчість: практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / Прогр. сприяння Парламенту II, Прогр. розвитку законотворч. політики ; [заг. ред. і упоряд. О. І. Суслової]. – Київ : [б. в.], 2010. – 179 с.
  20. Зимогоров О. С. Як захистити та відстояти свої права в суді, ДАІ, банках та комунальних службах / О. С. Зимогоров, Т. А. Денисова, К. В. Пясецька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 317 с.
  21. Как и куда правильно писать жалобу, чтобы отстоять свои права / [авт.-сост. В. Надеждина]. – Минск : Харвест, 2011. – 319 с.
  22. Кожен має право знати свої права : [навч. посіб.] / [редкол. та авт. кол.: С. Ю. Буров та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2012. – 105 с.
  23. Колодій А. М. Права, свободи та обовʼязки людини і громадянина в Україні : підруч. для вищ. навч. закл. та працівників місц. самоврядування / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – Київ : Правова єдність, 2008. – 350 с.
  24. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні / М-во юстиції України. – Київ : [б. в.], 2006. – 176 с.
  25. Конвенція про права дитини. – Київ : Українська Правнича Фундація : Право, 1995. – 31 с.
  26. Конституційні права, свободи і обовʼязки людини і громадянина в Україні : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251 с.
  27. Летнянчин Л. І. Конституційні обовʼязки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики : [монографія] / Л. І. Летнянчин ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Акад. прав. наук України. – Харків : Вапнярчук Н. М., 2006. – 255 с.
  28. Макбрайд Д. Європейська Конвенція з прав людини та кримінальний процес / Джеремі Макбрайд ; [пер. Д Шкрьоба] ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи. – Київ : К. І. С., 2010. – 575 с.
  29. Міжнародна Хартія прав людини : [зб. док.] / АН України, Ін-т соц. та економ. проблем зарубіжних країн, Укр. асоц. сприяння ООН ; [упоряд. і прим. А. Д. Плюшка ; відп. ред. і авт. вступ. слова А. М. Шлепаков]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 48, [4] с.
  30. На шляху подолання гендерного насильства і дискримінації / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 37 с.
  31. Николайко И. В. Права человека и система ООН : (проблемы многосторон. междунар. сотрудничества) : [монография] / И. В. Николайко ; АН УССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1991. – 165, [3] с.
  32. Права людини : міжнародні договори України, декларації, документи / Спілка юристів України ; переднє слово Президента України Л. М. Кравчука ; [упоряд. і авт. комент. Ю. К. Качуренко]. – 2-е вид. – Київ : Юрінформ, 1992. – 198, [1] с.
  33. Права людини в галузі охорони здоровʼя – 2013 : доповідь правозахисних організацій / Ін-т прав. досліджень і стратегій ; [упоряд. А. О. Роханський]. – Харків : Права людини, 2014. – 126,[1] с.
  34. Права людини в Україні – 2005 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Харків. правозахис. група ; [упоряд.: Є. Ю. Захаров, В. М. Яворський]. – Харків : Права людини, 2006. – 349 с.
  35. Права людини в Україні – 2006 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Харків. правозахис. група ; [упоряд.: Є. Ю. Захаров, В. М. Яворський]. – Харків : Права людини, 2007. – 526, [1] с.
  36. Права людини в Україні – 2007 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упоряд.: Є. Ю. Захаров, В. М. Яворський]. – Харків : Права людини, 2008. – 301, [1] с.
  37. Права людини в Україні – 2008 : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [заг. редагування Є. Захарова, В. Яворського. – Харків : Права людини, 2009. – 300, [1] с.
  38. Права людини в Україні – 2009-2010 : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упоряд.: А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [1] с.
  39. Права людини в Україні – 2011: доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [за ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2012. – 349, [1] с.
  40. Права людини в Україні – 2012 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [за ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [1] с.
  41. Права людини в Україні – 2013 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [уклад. : Є. Ю. Захаров, А. П. Бущенко ; за заг. ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2014. – 455 с.
  42. Права людини в Україні – 2014 : доповідь правозахисних організацій / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упоряд. : А. П. Бущенко, О. А. Мартиненко]. – Харків : Права людини, 2015. – 337,[1] с.
  43. Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забеспечення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ. 10 груд., 2014 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького [та ін.] ; [за заг. ред. : Ю. С. Шемшученка, В. П. Тихого]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 289 с.
  44. Права людини у фокусі новітньої історії : [пер. з нім.] / [упоряд. Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 417,[1] с.
  45. Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : наук.-практ. інтернет-конф., (Київ. 23 січ. 2014) / Нац. акад. внутр. справ України, Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: В. В. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2014. – 193 с.
  46. Прасов, О. О. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. О. Прасов, С. Г. Стеценко ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. академіка Ю. Бугая, Луц. біотехн. ін-т, Класич. приват. ун-т. – Київ : [б. в.] (Гадяк Ж. В.), 2010. – 149 с.
  47. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 14-15 трав. 2015 року : тези конф. / [Черніг. нац. технол. ун-т] ; редкол.: Л. А. Остапенко [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 391 с.
  48. Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., (м. Чернігів, 22-23 трав. 2014 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 695 с.
  49. Пустовіт Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / Ж. М. Пустовіт. – Київ : КНТ, 2009. – 231, [2] с.
  50. 50-річчя загальної декларації прав людини / М-во юстиції України, Система ООН в Україні. – Київ : Сфера, 1998. – 176 с.
  51. Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2004. – 462, [1] с.
  52. Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу / [Харків. правозахис. група ; упоряд. : Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев]. – Харків : Права людини, 2015.
  53. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Центр прав. та політ. дослідж. "СІМ" ; [упоряд. В.М. Яворський]. – Харків : Фоліо, 2005. – 89, [2] с.
  54. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. для вищ. навч. закл. / О. Ф. Скакун. – Вид. стереотип. – Харків : Консум, 2009. – 655 с.
  55. Стеценко С. Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів : монографія / С. Г. Стеценко, В. О. Галай. – Київ : Атіка, 2010. – 166,[1] с.
  56. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики) / Н. Г. Шукліна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 422 с.
  57. Бурденюк С. Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / Сергій Бурденюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 19-23. – Бібліогр. 26 назв.
  58. Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина / О. Васильченко // Право України. – 2017. – № 7. – С. 47-55.
  59. Виртосу І. Домашне насильство: мовчати не можна говорити / Ірина Виртосу // Поради юриста. – 2017. – лип. (№ 7). – С. 12-13.
  60. Головатий С. Лекція: "Принцип людських прав – один із основоположних принципів українського конституційного ладу" / С. Головатий // Право України. – 2017. – № 7. – С. 94-108.
  61. Гресь Н. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сімʼї / Наталія Гресь, Катерина Недоступ // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 4-12.
  62. Добрянський С. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доцільність, проблеми та перспективи / С. Добрянський // Право України. – 2017. – № 4. – С. 117-125.
  63. Золотько Я. Дискримінація жінок на ринку праці / Ярослава Золотько // Поради юриста. – 2017. – берез. (№ 3). – С. 14.
  64. Карпачова Н. Європейська конвенція з прав людини – фундамент формування захисту прав людини в Україні / Н. Карпачова // Право України. – 2017. – № 4. – С. 34-54.
  65. Коваль І. І. Права людини починаються з прав дитини / І. І. Коваль // Позакласний час. – 2017. – № 7(липень). – С. 39-40.
  66. Короткий Т. Конституційно-правові засади реалізації права на здоровʼя / Т. Короткий, Н. Хендель // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5/6. – С. 80-90.
  67. Медвідь А. В. Особливості консультативного механізму, запровадженого Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / А. В. Медвідь // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 8. – С. 40-47.
  68. Фалалєєва Л. Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу / Л. Фалалєєва // Право України. – 2017. – № 4. – С. 108-116.
  69. Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у ХХI столітті / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 52-53.
  70. Ягунов Д. Пенітенціарна реформа як загроза правам людини / Д. Ягунов // Право України. – 2017. – № 4. – С. 154-160.

-1-638 P1010028 IMG_3514
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється