18.01.2018
2376

P1010012    22 січня виповнюється 100 років з часу ухвалення IV Універсалу Української Центральної Ради.
  Працівники Центру правової інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготували книжкову виставку "ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ – СПРОБА ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ".
  17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою – Українською Народною Республікою (УНР).
  За весь час свого існування Центральна Рада видала чотири Універсали (державно-політичні акти), які визначили етапи Української держави – від автономної до самостійної.
  Четвертий Універсал Української Центральної ради – державно-правовий акт, що проголошував незалежність УНР від Росії.
  Універсал проголосив УНР "самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу".
  Він замінив постійну армію міліцією; доручив провести вибори народних рад – волосних, повітових і місцевих; установив монополію торгівлі; контроль над банками; підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу, прийнявши за основу скасування власності й соціалізацію землі. Доручив Раді Народних Міністрів продовжувати розпочаті переговори з Центральними державами і довести до підписання миру; закликав усіх громадян УНР до боротьби з більшовиками.
  Умови IV Універсалу:
  1. УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу.
  2. З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити в мирі та злагоді.
  3. Влада в Україні належить народу України, від імені якого, допоки не зберуться українські Установчі збори, буде правити ЦР.
  4. Піддано жорстокій критиці політику більшовиків, яка веде до громадянської війни.
  5. УЦР зобов'язується вести боротьбу проти прибічників більшовиків в Україні.
  6. УЦР зобов'язувалася негайно почати мирні переговори з Німеччиною.
  7. УЦР планує провести земельну реформу в інтересах селян.
  8. Держава має встановити контроль над торгівлею та банками.
  Директорія УНР не зберегла практику оголошення Універсалів. Замість Універсалів почали видавати декларації.
  На території України залишалися в силі всі закони, постанови та розпорядження Тимчасового Уряду, якщо вони не були скасовані Центральною Радою або Генеральним секретаріатом. Залишалися всі колективні урядові установи та всі чиновники, призначені Тимчасовим Урядом до майбутніх змін в законодавстві УНР.
  IV Універсал закінчувався актуальним закликом:
  "...всіх громадян самостійної Української Народної Республіки кличемо непохитно стояти на сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма силами боронити свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої самостійної Республіки".
  Оригінал універсалу зберігає Музей Української революції 1917–1921 років.
  Виставка буде корисною для студентів історичних та юридичних факультетів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією країни.
  Запрошуємо відвідати книжкову виставку!

  Список літератури:
  1. Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко ; НАН України, Укр. міжнар. ком. з питань науки і культури. – Київ : [б. в.], 1998. – 254, [1] с.
  2. Верестюк В. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верестюк ; [ред. В. Мороз]. – Київ : Заповіт, 1997. – 341 с.
  3. Винниченко В. Відродження нації [Текст]. Ч. II / В. Винниченко ; відп. ред. Н. П. Ганник. – Київ : Політвидав України, 1990. – 328 с.
  4. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення – Київ: Генеза, 1995. – 608 с.
  5. Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Сергійович Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. Салівон К. Ф.]. – Донецьк : БАО, 2008. – 733, [1] с. : іл.
  6. Губарев В. Історія України: універс. ілюстр. довід. / [В. К. Губарев ; пер. з рос. Губаревої Б. М.]. – Донецьк : БАО, 2008. – 573 с.
  7. Дацків І. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою [Текст] / Ігор Дацків // Університет. – 2011. – № 4. – С. 29–36.
  8. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / Т. 10 : Т–Я / [авт. кол.: Н. С. Абашина та ін.]. – 2013. – 770, [12] с.
  9. Іванов В. Історія держави і права України : навч. посіб. / В. М. Іванов. – Київ : Атіка, 2003. – 416 с.
  10. Історія України : джерел. літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 799 с.
  11. Історія України / уклад. Баженко В. Г. – Київ : Унія, 2002. – 287, [1] с.
  12. Котова Н. Історія України : навч. посіб. / Н. О. Котова. – Харків : Одіссей, 2005. – 415 с.
  13. Кульчицький В. Історія держави і права України [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2007. – 622 с.
  14. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції, 1917–1921 [Текст]. І. Центральна Рада – Гетьманщина – Директорія. ІІ. Кам'янецька доба / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ : Січ, 2001. – 414, [1] с.
  15. Нариси з історії української державності (XX століття) [Текст] / [В. М. Бодрухин та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2001.
  16. Новий довідник. Історія України / [упоряд.: С. Крупчан та ін.]. – Київ : КАЗКА, 2005. – 722 с.
  17. Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000.
  16. Політична історія України. XX століття : у 6 т. Т. 2 : Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920). – 2003. – 479, [1] с.
  17. Популярна юридична енциклопедія [Текст] / [В. К. Гіжевський та ін.] ; за ред. І. С. Чижа. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 527 с.
  18. Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917–1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. – Львів : Свічадо, 2002. – 703 с.
  19. Сучасна правова енциклопедія [Текст] / [авт. кол.: О. В. Зайчук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 403 с.
  20. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 6. 90-ті роки XIX – 20-ті роки XX ст. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін. ; упорядкув. та прим.: Т. Гунчака, Р. Сольчаника ; ред. тому В. Полковенко]. – Київ : Дніпро, 2001. – 518, [1] с.
  21. Україна: антологія пам'яток державотворення Х – XX ст. : дорога до себе : у 10 т. Т. 7 : Відродження української державності / [упорядкув., передм. та прим. Д. Павличка]. – 2008. – 703 с.
  22. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : слов.-довід. / [голов. ред. М. Тимошик ; авт. О. М. Мироненко та ін.]. – Київ : Либідь, 1997.
  23. Юридична енциклопедія [Текст] : в 6 т. Т. 6. Т – Я / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2004. – 765 с.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється