20.03.2018
1813

  Визначний правознавець, який систематизував перший і кодекс українського права

  26 березня 2018 року виповнюється 185 років від дня народження нашого земляка, видатного українського вченого, юриста, історика, археографа і громадського діяча Олександра Федоровича Кістяківського (1833–1885).
  Працівники Центру правової інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготували книжкову виставку "Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс українського права".
  Народився Олександр Федорович 26 березня 1833 року в селі Городище Сосницького повіту Чернігівської губернії (тепер село Менського району Чернігівської області) у родині священика.
  У 1852 році закінчив Чернігівську духовну семінарію, а в 1857-му – юридичний факультет Київського університету. Після навчання кілька років перебував на службі в державних установах Санкт-Петербурга.
  У 1861–1862 роках Олександр Кістяківський – помічник редактора першого українського журналу "Основа", який видавався в Санкт-Петербурзі упродовж 1861–1862 років. В "Основі" опублікована праця Олександра Федоровича "Характеристика російського і польського законодавства про кріпосне право щодо Малоросії", якою він привернув до себе увагу наукових кіл як талановитий дослідник.
  З 1864 року – приват-доцент Київського університету. На початку 1869 року обирається екстраординарним, а в лютому 1870 – ординарним професором кафедри кримінального права і судочинства. На цій посаді працював до останніх днів життя. Згодом Олександра Кістяківського обирають почесним членом Санкт-Петербурзького й Московського університетів, Московського юридичного товариства, дійсним членом Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії при Московському університеті, членом-кореспондентом Відділу Імператорського Російського географічного товариства.
  Поряд з професійною, О. Ф. Кістяківський займався також громадською діяльністю, яка часто ставала причиною неприємностей на службі. Був активним членом "Старої Громади" та історичного товариства Нестора Літописця. Зблизився з багатьма відомими громадськими діячами, зокрема: О. Русовим, П. Чубинським, В. Антоновичем. З двома останніми Олександр Федорович мав і родинні зв'язки: дружина Олександра (Леся) – рідна сестра дружини В. Антоновича та двоюрідна сестра П. Чубинського. Крім того, В. Антонович був хрещеним батьком його другого сина – Богдана Кістяківського. Свою відданість служінню правопорядку та юридичній науці Олександр Федорович Кістяківський передав синам – Богдану, Володимиру та Ігорю, які також стали відомими юристами.
  Досліджував О. Кістяківський українське звичаєве право, історію права та судовий устрій Гетьманщини. Олександр Федорович залишив по собі величезний творчий спадок: понад 70 наукових статей в журналах "Киевская старина" й "Киевские университетские известия", збірник законів "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1879), "Дослідження про смертну кару" (1867), "Елементарний підручник загального кримінального права" (1875) та інші. У більшості статей Олександр Федорович керувався ідеями народного начала.
  У творчому доробку вченого особливе місце займають щоденник, який він вів упродовж 1874–1885 років, та епістолярна спадщина. Ідея щоденника зʼявилася в О. Кістяківського після розмови з колишнім директором Чернігівської гімназії Я. М. Невєровим, котрий у яскравій і переконливій формі охарактеризував цей жанр як оповідне джерело, де стрижнем подачі інформації, її організації, форми й структури виступає сам автор, через призму сприйняття якого відбиваються й оцінюються всі факти й події повсякденного життя. Крім того, записи в щоденнику дисциплінують, сприяють виробленню стилю подачі матеріалу, передають атмосферу відповідної епохи, її колорит та відбивають суспільні погляди, що були характерними на час написання.
  На превеликий жаль, 13 (25 січня) 1885 року тяжка хвороба передчасно обірвала життя Олександра Федоровича, завадила реалізації багатьох творчих планів.
  У 1919 році було вшановано і відроджено славу династії Кістяківських: Українська академія наук запровадила премію імені Олександра Федоровича Кістяківського для відзначення праць зі звичаєвого права і чинного законодавства.
  Олександр Федорович усе життя дотримувався поміркованих поглядів і сприяв їх поширенню серед української інтелігенції. Думав про створення практичного українофільства як національної свідомості. Постать Олександра Кістяківського неодноразово піддавалася критиці з боку революційних громадівців, буцімто він зрадив свій народ і їхню справу. Але це не так. Хоч Олександр Федорович не завжди діяльно належав до київських українофілів, та й не міг належати через вороже оточення, все ж таки громадську діяльність він не полишав ніколи. Все життя О. Ф. Кістяківський залишався вірним народові.
  Запрошуємо відвідати книжкову виставку!

  Список літератури:
  1. Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.): історико-правове дослідження: монографія / П. С. Берзін. - К., 2008. - 436 с.
  2. Берлін П. Невідомі учні О. Ф. Кістяківського (Я. Я. Шостак, М. М. Ступін, М. Я. Могилянський) / П. Берлін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Юридичні науки. - 2011. - № 86. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  3. Буярджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого-юриста / Дмитро Буярджи // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 11. - С. 49-52. - Бібліогр. в кінці ст.
  4. Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс Українського права // Право України. - 2009. - № 10. - С. 261-262.
  5. Глизь І. "Исследования о смертной казни" Кістяківського, або вагомі аргументи проти страти / І. Глизь // Закон і бізнес. - 1997. - № 2. - 8 січ. - С. 6.
  6. Голда Д. Династія Кістяківських / Д. Голда // Освіта. - 2004. - 3-10 листоп. - С. 10-11.
  7. Довідник з історії України : в 3 т. Т. II : К - П. / [ред.: Шуст, Р. М., І. З. Підкова]. - Київ : Генеза, 1995. - 435 с.
  8. Енциклопедія історії України : [в 8 т.]. Т. 4. Ка-Ком / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2007. - 518, [9] с. - Режим доступу: http://qoo.by/4aik.
  9. Етнічна історія народів Європи : іст.-етнол. дослідж. і нац. ідея : зб. наук. пр. Вип. 9 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: А. Г. Слюсаренко (голова) та ін.]. - Київ : УНІСЕРВ, 2001. - 140 с. - Режим доступу: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/ua/archive/2001/9/.
  10. Ефимов Е. Н. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие / Е. Н. Ефимов. - Москва, 1915. - 23 с.
  11. Знаменні і пам'ятні дати по Чернігівській області на 2013 рік / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [склад.: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. - Чернігів : [б. в.], 2012. - 91 с.
  12. Зуб (Руденко) Н. М. Етнографія Кавказу в науковому доробку О. Ф. Кістяківського / Н. М. Зуб (Руденко) // Східний світ. - 2016. - № 1. - С. 57-65.
  13. Катренко А. Професор О. Ф. Кістяківський – захисник у суді селян Чигиринського повіту Київської губернії (1877 р.) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам'ятки. - 2012. - Т. 13. - С. 125-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pam_2012_13_9.
  14. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) : у 2 т. Т. 1 / О. Ф. Кістяківський ; НАН України, Ін-т укр. археографії. - Київ : Наукова думка, 1994. - (Правнича спадщина). - 644, [4] с.
  15. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) : у 2 т. Т. 2 / О. Ф. Кістяківський ; НАН України, Ін-т укр. археографії. - Київ : Наукова думка, 1994. - (Правнича спадщина). - 582, [2] с.
 16. Кистяковский А. Ф. Программа для собирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву. С предисловием о методе собирания материалов по обычному праву / А. Ф. Кистяковский. - Киев, 1878. - Режим доступу: http://jurytrial.ru/media/files/library/file51.pdf.
  17. Кістяківський О. Щоденник О. Кістяківського / О. Кістяківський // Київська старовина. - 1992. - № 6. - С. 19-35.
  18. Корифей української правової науки : до 180-річчя від дня народження О. Кістяківського (1833–1885) // Дати і події, 2013, перше півріччя : календар знамен. дат. - 2012. - № 1. - С. 85-89.
  19. Линюк Л. "Моє друге я". (До виходу "Щоденника" О. Ф. Кістяківського) / Людмила Линюк // Сіверянський літопис . - 1998. - № 2. - С. 63-73.
  20. Майко І. "Українофілом має бути кожен..." / Інна Майко // Україна молода. - 2015. - 11 лют. (№ 20). - С. 10.
  21. Морозова Г. До 165-річчя з дня народження О. Ф. Кістяківського / Г. Морозова // Сіверянський літопис . - 1998. - № 2. - С. 65-67.
  22. Нагорнюк О. Вплив О. Ф. Кістяківського на розвиток соціологічних засад в науці кримінального права / О. Нагорнюк // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 3. - С. 5-8.
  23. Нагорнюк О. Значення ідей О. Кістяківського для сучасної кримінально-правової науки: проблеми історичного методу та наступності / О. Нагорнюк // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - №4(31). - С. 191-203.
  24. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 5 / Дніпропетр. нац. ун-т ; [редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. - Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського державного університету, 2007. - 302 с.
  25. Науменко В. Александр Федорович Кистяковский. (Биографический очерк, с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко // Киевская старина. - 1895. - № 1. - С. 1-38. - Режим доступу: http://iht.univ.kiev.ua/library/ks.
  26. Пилипчук О. О. Правознавець О. Ф. Кістяківський (1833–1885) про значення та цілі Київського юридичного товариства / О. О. Пилипчук. // Історія науки і біографістика. - 2016. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2016_2_14.
  27. Побірченко Н. Уроки професора О. Ф. Кістяківського / Н. Побірченко // Шлях освіти. - 2000. - № 2. - С. 43-46.
  28. Половець В. Олександр Федорович Кістяківський (1833Звітна виставка світлин Чернігівського обласного народного аматорського фотоклубу "Чернігів" (читальна зала)1885) [Текст] / Володимир Половець // Сіверянський літопис. - 2013. - № 1. - С. 130-139.
  29. Половникова С. Листи О. Ф. Кістяківського до О. І. Ханенка / Світлана Половникова // Сіверянський літопис. - 1998. - № 2. - С. 74-81.
  30. Право на захист : до 180-річчя від дня народження О. Ф. Кістяківського (1833–1885) [Текст] // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2013. - № 1. - С. 128-134.
  31. Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб.-практикум / І. Я. Терлюк ; Львів. ін-т внутр. справ при Нац. Акад. внутр. справ України. - Київ : Атіка, 1999. - 189, [1] с.
  32. Ткач М. То де ж народився правознавець О. Ф. Кістяківський? / М. Ткач // Право України. - 2003. - № 2. - С. 124-126.
  33. Ткач М. Гроно талантів з сім'ї Кістяківських / М. Ткач // Урядовий кур'єр. - 2008. - 20 черв. - С. 17.
  34. Ткач М. Родина Кістяківських / Микола Ткач // Слово Просвіти. - 2013. - 18-24 квіт. (№ 16). - С. 11.
  35. Ткач Микола. Родина Кістяківських / Микола Ткач // Українська газета. - 2008. - 18–31 груд. (№ 45).
  36. Фещенко В. Родина Кістяківських і світ їх знає, а ми? / Валентина Фещенко // Наше слово. - 2015. - 7 листоп. (№ 45). - С. 5.
  37. Харитонова О. В. Кримінально-правові погляди О. Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень : монографія / О. В. Харитонова. - Харків : Право, 2010. - 252 с.
  38. Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні права в останні роки царату / С. Хейман. - Київ : Основні цінності, 2000. - 302 с.
  39. Хроніка - 2000 : укр. культуролог. альм. Вип. 35–36. Культура і наука світу: внесок України / редкол.: Ю. Буряк (голов. ред.) [та ін.] - Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. - 722 с.
  40. Шандра В. Щоденник Олександра Кістяківського / В. Шандра // Київська старовина. - 1992. - № 6. - С. 19-35.
  41. Юридична енциклопедія. Т. 3. К - М / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. - Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2001. - 789 с. : іл.
  42. Шевырин М. В. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874–1879). У двох томах. Т. І. Київ: Наукова думка, 1994. 645 с. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1880–1885). У двох томах. Т. ІІ. Київ: Наукова думка, 1995. 583 с. / М. В. Шевырин // Вестник Российской Академии наук. - 1996. - Том 66. - № 12. - С. 1133-1138.

result_P1010019 result_P1010010
result_P1010017 result_P1010002
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється