28.06.2018
1585

  result_P101000128 червня наша країна відзначає День Конституції. Саме 22 років тому було прийнято першу в українській історії Конституцію незалежної держави України, яка остаточно закріпила правові основи нашої держави, її суверенітет і територіальну цілісність.
  Центр правової інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка запрошує відвідати книжково-ілюстративну виставку, присвячену Дню Конституції України "Конституція України: історія і сучасність".
  Виставка містить такі розділи:
  • Конституція України - основний закон держави і суспільства;
  • Конституція України: історичний шлях;
  • Конституція – гарант прав і свобод людини.
  На книжковій експозиції представлені законодавчі документи, наукові, навчальні, довідкові та періодичні видання із фондів нашої книгозбірні, які розкривають основні етапи становлення та розвитку української конституційної ідеї, надають можливість кожному отримання знань про конституційні права,свободи та обов'язки.
  Привернуть увагу користувачів такі видання, як: "Конституція України", "Орлик, Пилип Конституція, маніфести та літературна спадщина","Пакти і Конституції Української козацької держави", "Конституції і конституційні акти України", "Гончаренко, О. М. Права людини в Україні", М. Томенко "Україна: історія конституції" та інші.
  Тож запрошуємо до перегляду.

  Список літератури:
  1. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; [авт.-уклад.: В. Мусіяка]. - Київ : Заповіт, 2017. - 780 с.
  2. Буткевич О. Право на збройний самозахист: відповідність Конституції і міжнародним зобов'язанням України / О. Буткевич // Національна безпека і оборона. - 2016. - № 5/6. - С. 62-70.
  3. Головатий С. Так чим же направду є "Конституцій Пилипа Орлика"? / С. Головатий // Право України. - 2016. - № 1. - С. 113-129.
  4. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. - Чернігів, 2012. - 327 с.
  5. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. - Київ : Знання, 2008. - 207 с.
  6. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. - Київ : Генеза, 1995. - 607 с.
  7. Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2008. - 464 с.
  8. День Конституції України // Соціальний захист. - 2017. - № 5/6. - С. 2.
  9. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / [авт. тексту О. Кучерук ; ілюстр. та худож. оформ. Л. та С. Голембовських і С. Білостоцького ; наук. ред. Л. Федорова]. - Вид., переробл., допов. - Київ : Спалах, 2004. - 215 с.
  10. Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко. - 3-тє вид., перероб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 622, [1] с.
  11. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів : навчальний посібник / ред. : А. П. Коцур, Н. В. Терес. - Чернівці ; К. : Книги-ХХІ, 2008. - 1100 с.
  12. Ковалик В. З історії творення українських конституцій [Текст] / Володимир Ковалик, Ольга Юрійчук // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 8. - С. 1-4.
  13. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Юрінком Інтер, 2004. - 332 с.
  14. Колодій А. М. Права. свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Правова єдність, 2008. - 350 с.
  15. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - [3-тє вид.]. - Київ : Юридична думка, 2011. - 327 с.
  16. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) / [Г. М. Волянська та ін.] ; за ред.: В. Л. Федоренка, М. В. Савчина ; Ін-т громад. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. - Київ : [б. в.], 2008. - 185 с.
  17. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 2 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю. С. Шемшученка]. - Київ : Юридична думка, 2008. - 799 с.
  18. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юридична думка, 2008. - 251 с.
  19. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми . - Київ : [], 2007. - 318 с.
  20. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під. заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.
  Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. - 2010. - 474, [1] с.
  21. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.
  Кн. 3, ч. 15 : Стенограми, документи. - 2010. - 474,[1] с.
  22. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.
  Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. - 2010. - 524, [1] с.
  23. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010.
  Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. - 2010. - 562,[1] с.
  24. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 59 с.
  25. Конституція України. Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. - Київ : Скіф, 2007. - 44, [3] с.
  26. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 71 с.
  27. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. І. Корогод В. П. Грибова ; М-во внутр. справ України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ України. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2011. - 127 с.
  28. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - Вид. 6-те., випр. та допов. - Київ : Атіка, 2008. - 590, [1] с.
  29. Косута - колиска Пилипа Орлика, гетьмана та автора І Конституції України [Текст] / [упоряд. Г. Колюжна]. - Мінск : БДУ, 2017. - 28 с.
  30. Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ століття : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, А.А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.
  31. Литвин В. М. Історія України : підручник / Володимир Литвин. - Київ : Наукова думка, 2008. - 813, [1] с.
  32. Литвин В. М. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.  — Київ : Наукова думка, 2008. — Т. 5: Кон - Кю. — С. 93-94.
  33. Морозюк Сергій. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України / Сергій Морозюк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 12. - С. 168-172.
  34. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик. - Київ : МАУП, 2006. - 701 с .
  35. Основа життя - мій закон головний // Позакласний час. - 2017. - N 5 (травень). - С. 129.
  36. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - 4-те вид., випр. - Київ : Знання-Прес, 2008. - 424 с.
  37. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Львів, 2011. - 439 с.
  38. Парубський І. Одна з найдемократичніших. . Саме так назвали Конституцію України в міжнародному співтоваристві / І. Парубський // Військо України. - 2017. - № 6. - С. 48-51 : фот.
  39. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Ліра-К, 2011. - 527 с.
  40. Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1 / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юридична думка, 2006. - 543 с.
  41. Політична історія України. XX століття : у 6 т. / [В. П. Андрущенко, В. К. Баран, О. Д. Бойко [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - Київ : Генеза, 2002 - 2003.
  Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2000). - 2003. - 693, [1] с.
  42. 5 фактів про українські конституції // На пенсії. - 2017. - 4 - 10 квітня (№ 14). - С. 6.
  43. Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. - Київ : Атіка, 2004. - 462, [1] с.
  44. Рендюк Т. Бендерська конституція 1710 року- апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції (до Дня Конституції України 28 червня) / Т. Рендюк // Зовнішні справи. - 2017. - № 6. - С. 26-31.
  45. Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація [Текст] / М. Савчин // Право України. - 2017. - № 7. - С. 30-38.
  46. Скибенко О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності / Олексій Скибенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 6. - С. 188-192.
  47. Ставнійчук М. І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства [Текст] / Марина Іванівна Ставнійчук // Держава і право. - 2017. - Вип. 77. - С. 68-84.

result_P1010007  48. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - Київ : Ін Юре, 2010. - 629 с.
  49. Стулов О. Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України / Олексій Стулов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 8. - С. 160-163.
  50. Супруненко В. П. Ми - українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; [упоряд. В. Супруненко ; макет та оформ. К. Д. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 141, [1] с.
  51. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / В. Е. Теліпко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 567 с.
  52. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 143 с.
  53. Україна. Президент. Про відзначення 22-ї річниці Конституції України : указ № 91/2018 від 28 березня 2018 року // Урядовий кур'єр. - 2018. - 30 берез. (№ 61). - С. 4.
  54. Уривалкін, О. М. Історія України (кінець XVII- початок XXI століття) : посібник / О. М. Уривалкін. - Київ : КНТ, 2007. - 433 с.
  55. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О.Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
  56. Хотинська-Нор, Оксана. Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз / Оксана Хотинська-Нор // Юридична Україна. - 2015. - № 10/12. - С. 40-47.
  57. Чухліб Т. В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [худож. О. К. Перелиця]. - Донецьк : БАО, 2012. - 302.
  58. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 159 с.
  59. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики) / Н. Г. Шукліна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 422 с.
  60. Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 251, [1] с.
  61. Яневський Д. Б. Проект "Україна". Відомості історії нашої держави / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється