15.08.2018
1456

  result_124 серпня 2018 року вся країна відзначає 27 річницю Дня незалежності України.

  16 липня 1990 року Верховною Радою Української PCP прийнята Декларація про державний суверенітет України – документ про проголошення державного суверенітету України, одночасно ухвалена постанова "Про День проголошення незалежності України".

  Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про День незалежності України". У ній зазначено:

  Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє:

  1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

  2. Постанову Верховної Ради Української РСР "Про День проголошення незалежності України" від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

  5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила: у частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України слова "16 липня – День незалежності України" замінити словами "24 серпня – День незалежності України". І тому 24 серпня Україна відзначає День Незалежності – головне державне свято України.

  До Дня Незалежності України в читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка організована книжково-ілюстративна експозиція "Україна на шляху незалежності і суверенітету". До уваги читачів представлена література з фонду бібліотеки, яка розкриває багатовікову історію становлення української державності, тернистий шлях країни – від прийняття Декларації про державний суверенітет до проголошення незалежності України. Експозиція ознайомить з побутом, звичаями, традиціями, обрядами українців, а також ви зможете здійснити подорож визначними місцями України та зазирнути у її минуле та сьогодення.

 

  Список літератури: 

  1. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. - Київ : Генеза, 1995. - 607 с.

  2. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. Стародавні писемності про Україну-Русь, нарис її новітньої історії, документи, універсали, Конституція 1710 р. / М. С. Грушевський ; [упоряд. Й. Брояк]. - Донецьк : БАО, 2003. - 733, [1] с.

  3. Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. - Житомир : Рута, 2010. - 865 с. : [32] с.

  4. Загайкевич М. П. Державний гімн України / М. П. Загайкевич ; [упоряд. М. П. Линник]. - Київ : Музична Україна, 2006. - 55 с.

  5. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 1. - 2011. - 751 с., [16] с.

  6. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 2. - 2011. - 894 с., [32].

  7. Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко. - 3-тє вид., перероб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 622, [1] с.

  8. Івченко А. С. Вся Україна / Андрій Івченко. - Вид. 3-тє, стер. - Київ : Картографія, 2010. - 655 с.

  9. Івченко А. С. Україна. Фортеці, замки, палаці. . : путівник / Андрій Івченко, Олександр Пархоменко. - Київ : Картографія, 2010. - 598 с.

  10. Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 799 с.

  11. Капранов В. Мальована історія Незалежності України / Брати Капранови ; худож.: Ю. Журавель [та ін.]. - Київ : Зелений пес, 2013. - 79 с.

  12. Ковпак Л. В. Найближча історія. Україна 1945-2000 рр./ Л. В. Ковпак. - Київ : Наш час, 2007. - 246, [1] с.

  13. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - [3-тє вид.]. - Київ : Юридична думка, 2011. - 327 с.

  14. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. - 2010. - 474, [1] с.

  15. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 15 : Стенограми, документи. - 2010. - 474,[1] с.

  16. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. - 2010. - 524, [1] с.

  17. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. - 2010. - 562,[1] с.

  18. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 59 с.

  19. Конституція України. Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. - Київ : Скіф, 2007. - 44, [3] с.

  20. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. І. Корогод, В. П. Грибова ; М-во внутр. справ України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ України. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2011. - 127 с.

  21. Країни світу. Європа [Текст] / [авт.-упоряд. В. В. Мирошнікова]. - Харків : Фоліо, 2006. - 317, [1] с.

  22. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації . Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. - Київ : Промінь, 2003. - 463 с.

  23. Кушерець В. І. Через терни - до України / Василь Кушерець, Василь Василашко. - 2-ге вид., переробл. - Київ : Знання України, 2012. - 151 с.

  24. Лаврик О. В. Україна. Все, що робить нас українцями / Оксана Лаврик. - Харків : Vivat, 2015. - 255, [1] с.

  25. Литвин В. М. Історія України : підручник / Володимир Литвин. - Київ : Наукова думка, 2008. - 813, [1] с.

  26. Моя Україна : атлас. - Київ : Картографія, 2012. - 31, [1] с.

  27. Незалежність України / [упоряд. В. Дорошенко ; худож. О. Білоус]. - Київ : Мамине сонечко, 2016. - 48, [1] с.

  28. Новітня історія України (1900-2000) : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін.]. - Київ : Вища школа, 2000. - 662, [1] с.

  29. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик ; Ін-т культуролог. та етнолог. досліджень; [упоряд. і прим. М. Трофимука (лат. тексти), В. Шевчука ]. - Київ : МАУП, 2006. - 734 с.

  30. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Львів : Світ, 2011. - 439 с.

  31. Політико-адміністративний атлас України / [авт. темат. змісту карт Ю. Лоза, О. Шаблій ; голов. ред. І. Руденко]. - Київ : Картографія, 2006. - 1 атл. (120) с.

  32. Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки [Текст] / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка. - Нью-Йорк : [б. в.], 1993. - 646 с.

  33. Скляренко В. М. Все об Украине / В. М. Скляренко, Я. Батий, М. Панкова ; авт. предисл. Ю. Макаров. - Харьков : Фолио, 2008. - 569, [1] с.

  34. Скляренко В. М. 1000 фактів про Україну / В. М. Скляренко ; [пер. Ю. В. Максимейко]. - Харків : Бібколектор, 2013. - 313, [2] с.

  35. Сокол А. Моя країна - Україна / Алла Сокол, Олена Конечна ; [худож.: О. Мяснікова, Л. Зотова ; ред. О. Коваленко]. - Чернігів : Деснянська правда, 2004. - 62, [3] с.

  36. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української держави у 90-х роках XX ст. Статті. Документи. Коментарі. / М. М. Сорока. - Київ : Київська правда, 2001. - 782 с.

  37. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - Київ : Ін Юре, 2010. - 629 с.

  38. Супруненко В. П. Ми - українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; [упоряд. В. Супруненко ; макет та оформ. К.

result_2

 Д. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 141, [1] с.

   39. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 9. 1989-2001 роки / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін., упоряд., авт. передм. Ю. Шаповал, ред. тому Я. Паньків]. - Київ : Дніпро, 2001. - 658, [1] с.

   40. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 143 с.

  41. Україна на міжнародній арені : зб. док. і матеріалів, 1986-1990 рр. / [упоряд. і авт. комент. Ю. К. Качуренко ; редкол.: А. М. Зленко, В. Г. Батюк, А. Д. Бутейко]. - Київ : Україна, 1993. - 551, [1] с.

  42. Україна: антологія пам'яток державотворення X-XX ст. : дорога до себе : у 10 т. Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука. - 2009. - 670 с.

  43. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) [Текст] / [Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; НАН України. - Київ : Альтернативи, 2001. - 702, [1] с.

  44. Українська державність у ХХ столітті : історико-політ. аналіз / [редкол.: О. Дергачов та ін.]. - Київ : Політична думка, 1996. - 434 с.

  45. Українці. Свята. Традиції. Звичаї / [уклад. І. Коверець]. - Донецьк : Альфа-Пресс, 2004. - 302, [1] с.

  46. Україна в словах : мовокраїнозн. слов.-довід. / [упоряд. Н. Данилюк]. - Київ : Просвіта, 2004. - 702, [1] с. 

  47. Україна : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2003. - 318, [1] с.

  48. Україна - європейська країна = Ukraine is European country / Нац. музей історії України ; [уклад. С. Чайковський]. - Київ : Балтія-Друк, 2015. - 119, [4] с.

  49. Україна. Нова епоха: 1991-2011 / [упоряд. А. А. Кокотюха]. - Київ : Країна Мрій, 2011. - 351 с.

  50. Украина : природа, традиции, культура / [А. Белоусько и др. ; фотохудож. Ю. Бусленко]. - Киев : Балтия-Друк, 2008. - 99, [1] с.

  51. Україна : повна енцикл. / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2007. - 462, [1] с.

  52. Уривалкін, О. М. Історія України (кінець XVII- початок XXI століття) : посібник / О. М. Уривалкін. - Київ : КНТ, 2007. - 433 с.

  53. Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. / Б. Футей. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 350, [1] с.

  54. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 159 с.

  

Шановні жителі та гості міста!

  Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку та переглянути виставку

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється