26.06.2019
836

  День Конституції України – державне свято, яке щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний Закон Держави Україна був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.
  З нагоди 23-ої річниці Конституції України у великому читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка експонується книжкова виставка під назвою "Конституція України: від Гетьмана до Президента", на якій представлені законодавчі документи, збірники наукових праць, навчальні посібники, довідкові видання, матеріали наукових конференцій, періодичні видання із фондів нашої книгозбірні.
  Виставка містить такі розділи:
  Конституція – основа державності;
  Шлях України до Конституції;
  Конституційні права та свободи громадян незалежної України.
  Привернуть увагу користувачів такі видання: "Конституція України", "Перша Конституція України : Пилип Орлик і його діяльність в еміграції", "Пакти і Конституції Української козацької держави", "Конституції і конституційні акти України", "Конституційні акти України. 1917–1920 роки", М. Томенко "Україна: історія конституції" та інші.
  Тож запрошуємо до перегляду.

 

result_IMG_0977 result_IMG_0978 result_IMG_0996Список літератури:

 1. Актуальні проблеми конституційного права України : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. акад. внутр. справ України ; за заг. ред. Олійника А. Ю. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 553 с.
 2. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; [авт.-уклад.: В. Мусіяка]. - Київ : Заповіт, 2017. - 780 с.
 3. Буткевич О. Право на збройний самозахист: відповідність Конституції і міжнародним зобов'язанням України / О. Буткевич // Національна безпека і оборона. - 2016. - № 5/6. - С. 62-70.
 4. Головатий С. Так чим же направду є "Конституцій Пилипа Орлика"? / С. Головатий // Право України. - 2016. - № 1. - С. 113-129.
 5. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. - Чернігів, 2012. - 327 с.
 6. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. - Київ : Знання, 2008. - 207 с.
 7. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. - Київ : Генеза, 1995. - 607 с.
 8. Грушевський, Михайло Сергійович. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями [Текст] / Михайло Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. Салівон К. Ф.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 733, [1] с.
 9. Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2008. - 464 с.
 10. 28 червня - День Конституції України // Історія України (Шкільний світ). - 2019. - № 10 (трав.). - С. 1 (Вкладка: Історія України. Правознавство та інші суспільні дисципліни. - 2019. - № 5 (трав.).
 11. День Конституції України // Соціальний захист. - 2017. - № 5/6. - С. 2.
 12. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада.: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2003 - . - ISBN 966-00-0632-2.  Т. 5 : Кон-Кю / [авт. кол. : В. Г. Абліцов та ін. ]. - 2008. - 551, [11] с.
 13. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / [авт. тексту О. Кучерук ; ілюстр. та худож. оформ. Л. та С. Голембовських і С. Білостоцького ; наук. ред. Л. Федорова]. - Вид., переробл., допов. - Київ : Спалах, 2004. - 215 с.
 14. Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко. - 3-тє вид., перероб. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 622, [1] с.
 15. Історія України в особах: Козаччина / [авт. кол.: В. М. Горобець (керівник) та ін.]. - Київ : Україна, 2013. - 301, [1] с.
 16. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів : навчальний посібник / ред. : А. П. Коцур, Н. В. Терес. - Чернівці ; К. : Книги-ХХІ, 2008. - 1100 с.
 17. Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 799 с.
 18. Ковалик В. З історії творення українських конституцій [Текст] / Володимир Ковалик, Ольга Юрійчук // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 8. - С. 1-4.
 19. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Юрінком Інтер, 2004. - 332 с.
 20. Колодій А. М. Права. свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 21. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - [3-тє вид.]. - Київ : Юридична думка, 2011. - 327 с.
 22. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) / [Г. М. Волянська та ін.] ; за ред.: В. Л. Федоренка, М. В. Савчина ; Ін-т громад. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. - Київ : [б. в.], 2008. - 185 с.
 23. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 2 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю. С. Шемшученка]. - Київ : Юридична думка, 2008. - 799 с.
 24. Конституційні акти України, 1917-1920. Невідомі конституції України . - Київ : Філофська і соціологічна думка, 1992. - 272 с.
 25. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юридична думка, 2008. - 251 с.
 26. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми . - Київ : [], 2007. - 318 с.
 27. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під. заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. - 2010. - 474, [1] с.
 28. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. Кн. 3, ч. 15 : Стенограми, документи. - 2010. - 474,[1] с.
 29. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. - 2010. - 524, [1] с.
 30. Конституція незалежної України : у 3 кн. / під заг. ред. С. П. Головатого. - Київ : Українська Правнича Фундація, 2010. Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. - 2010. - 562,[1] с.
 31. Конституція та державні символи України : зб. норм. док. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 107 с.
 32. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 59 с.
 33. Конституція України. Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. - Київ : Скіф, 2007. - 44, [3] с.
 34. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 71 с.
 35. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. І. Корогод В. П. Грибова ; М-во внутр. справ України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ України. - 2-ге вид., доп. - Суми : Університетська книга, 2011. - 127 с.
 36. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - Вид. 6-те., випр. та допов. - Київ : Атіка, 2008. - 590, [1] с.
 37. Козлова, Анна. Конституція України. Основні положення / Анна Козлова // Психолог (Шкільний світ). - 2018. - № 9/10. - С. 4-7. - Бібліогр. в кінці ст.
 38. Косута - колиска Пилипа Орлика, гетьмана та автора І Конституції України [Текст] / [упоряд. Г. Колюжна]. - Мінск : БДУ, 2017. - 28 с.
 39. Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ століття : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Кудряченко, Г.І. Калінічева, А.А. Костиря. - К. : МАУП, 2006. - 696 с.
 40. Лавренова, Н. Ю. Національні символи України : сценарій заходу / Н. Ю. Лавренова // Виховна робота в школі. - 2019. - № 4. - С. 20-1-20-3.
 41. Литвин В. М. Історія України : підручник / Володимир Литвин. - Київ : Наукова думка, 2008. - 813, [1] с.
 42. Литвин В. М. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 2008. – Т. 5: Кон - Кю. – С. 93-94.
 43. Лук'янчук, Георгій. Конституція Пилипа Орлика і сучасність / Георгій Лук'янчук // Українське слово. - 2019. - 10-23 квіт. (№ 15/16). - С. 4.
 44. Морозюк Сергій. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України / Сергій Морозюк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 12. - С. 168-172.
 45. Оберіг нашої держави // Пенсійний кур'єр. - 2018. - 22 черв. (№ 25). - С. 1.
 46. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик. - Київ : МАУП, 2006. - 701 с .
 47. Основа життя - мій закон головний // Позакласний час. - 2017. - N 5 (травень). - С. 129.
 48. Остафійчук В. Ф. Історія України: сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. - 4-те вид., випр. - Київ : Знання-Прес, 2008. - 424 с.
 49. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Львів, 2011. - 439 с.
 50. Палій, Олександр. Короткий курс історії України / Олександр Палій. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 461, [2] с.
 51. Парубський І. Одна з найдемократичніших.  Саме так назвали Конституцію України в міжнародному співтоваристві / І. Парубський // Військо України. - 2017. - № 6. - С. 48-51 : фот.
 52. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Ліра-К, 2011. - 527 с.
 53. Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс : підруч. для вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1 / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юридична думка, 2006. - 543 с.
 54. Політична історія України. XX століття : у 6 т. / [В. П. Андрущенко, В. К. Баран, О. Д. Бойко [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - Київ : Генеза, 2002 - 2003. Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2000). - 2003. - 693, [1] с.
 55. 5 фактів про українські конституції // На пенсії. - 2017. - 4 - 10 квітня (№ 14). - С. 6.
 56. Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. - Київ : Атіка, 2004. - 462, [1] с.
 57. Рендюк Т. Бендерська конституція 1710 року- апогей політичної та правової думки Пилипа Орлика в еміграції (до Дня Конституції України 28 червня) / Т. Рендюк // Зовнішні справи. - 2017. - № 6. - С. 26-31.
 58. Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація [Текст] / М. Савчин // Право України. - 2017. - № 7. - С. 30-38.
 59. Скибенко О. Проблеми реформування функцій прокуратури України в механізмах судочинства та забезпечення законності / Олексій Скибенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 6. - С. 188-192.
 60. Сокол, А. Моя країна - Україна / Алла Сокол, Олена Конечна ; [худож.: О. Мяснікова, Л. Зотова ; ред. О. Коваленко]. - Чернігів : Деснянська правда, 2004. - 62, [3] с.
 61. Ставнійчук М. І. Конституційні аспекти поглиблення і демократичного розвитку конституційного ладу, як основа консолідації українського суспільства [Текст] / Марина Іванівна Ставнійчук // Держава і право. - 2017. - Вип. 77. - С. 68-84.
 62. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - Київ : Ін Юре, 2010. - 629 с.
 63. Стулов О. Правова регламентація працевикористання засуджених до позбавлення волі: погляд крізь призму Конституції України / Олексій Стулов // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 8. - С. 160-163.
 64. Супруненко В. П. Ми - українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; [упоряд. В. Супруненко ; макет та оформ. К. Д. Ткаченко. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 141, [1] с.
 65. Теліпко В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / В. Е. Теліпко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 567 с.
 66. Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : у 9 т. Т. 4, кн. 1. Перша третина XVIII ст. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін. ; ред. тому В. Грабовський ; авт. передм. В. Шевчук ; упорядкув., прим. В. Литвинова]. - Київ : Дніпро, 2001. - 518, [1] с.
 67. Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : у 9 т. Т. 9. 1989-2001 роки / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін., упоряд., авт. передм. Ю. Шаповал, ред. тому Я. Паньків]. - Київ : Дніпро, 2001. - 658, [1] с.
 68. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 143 с.
 69. Україна. Президент. Про відзначення 23-ї річниці Конституції України : указ № 160/2019 від 24 квітня 2019 року // Урядовий кур'єр. - 2019. - 26 квіт. (№ 81). - С. 4.
 70. Україна: антологія пам'яток державотворення X-XX ст. : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009. - Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна". - ISBN 978-966-500-291-8. Т. 4 : Спроби реанімацї Козацької держави (XVIII ст.) / упоряд. передм. та прим. В. Шевчука. - 2008. - 525, [1] с.
 71. Україна: антологія пам'яток державотворення X-XX ст. [Текст] : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009. - Президентський фонд Леоніда Кучми Україна". - ISBN 978-966-500-291-8.  Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987-2005 роки) / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука. - 2009. - 670 с.
 72. Уривалкін, О. М. Історія України (кінець XVII- початок XXI століття) : посібник / О. М. Уривалкін. - Київ : КНТ, 2007. - 433 с.
 73. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О.Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 74. Хотинська-Нор, Оксана. Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз / Оксана Хотинська-Нор // Юридична Україна. - 2015. - № 10/12. - С. 40-47.
 75. Чухліб Т. В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [худож. О. К. Перелиця]. - Донецьк : БАО, 2012. - 302.
 76. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - Київ : Балтія-Друк, 2008. - 159 с.
 77. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики) / Н. Г. Шукліна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 422 с.
 78. Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 251, [1] с.
 79. Яневський Д. Б. Проект "Україна". Відомості історії нашої держави / Данило Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється