07.10.2019
618

result_IMG_3568-e   8 жовтня щорічно відзначається День юриста. Професійне свято правознавців встановлене Указом Президента № 1022/97 від 16 вересня 1997 року на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України та Спілки адвокатів України. До речі, дату Дня юриста України обрано зовсім не випадково. Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Ярослав Мудрий видав звід законів "Руська правда", що згодом став правовою основою для розвитку централізованої держави Київська Русь.
  З нагоди Дня юриста Центр правової інформації підготував книжкову виставку "Закон. Право. Обов'язки". Юрист повинен знати не тільки законодавство, йому ще потрібно знати норми моралі, релігії, звичаї, добре володіти ораторським мистецтвом, щоб упевнено відстоювати і захищати права та інтереси людини. Саме видання з таких питань і експонуються на виставці. Також представлено: законодавство України; літературу, яка допоможе зорієнтуватися у правових нормах і законах, аби в сучасних умовах вміти відстоювати і захищати свої права; інформаційні матеріали Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!".

 

  Список літератури:

  1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальов ; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – Київ : КНТ : Дакор, 2011. – 128 с.
  2. Арешонков В. В. "Юридична психологія" як складова підготовки фахівців-психологів [Текст] / В. В. Арешонков // Вісник. – 2017. – № 3. – С. 3–7.
  3. Бедь В. В. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Бедь В. В. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 375 с.
  4. Біленчук П. Д. Правова деонтологія [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / П. Д. Біленчук, С. С. Сливка ; за ред. П. Д. Біленчука ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України, ВГО "Нова генерація", Львів. ін-т внутр. справ, Нац. акад. проблем людини. – Київ : Атіка, 1999. – 318 с.
  5. Буркацький Л. К. Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян [Текст] : наук.-практ. посіб. / Л. К. Буркацький. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 415 с.
  6. Галата С. Юридична освіта: час жорстких вимог [Текст] / Світлана Галата // Освіта України. – 2019. – № 24. – С. 5.
  7. Гребеньков Г. В. Юридична етика [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. – 2-ге вид., випр. – Київ : Алерта, 2005. – 211 с.
  8. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності) [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – 3-є вид., перероб.і доп. – К.: Знання, 2008. – 495 c.
  9. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти [Текст] : монографія / С. Д. Гусарєв. – К.: Знання, 2005. – 375 c.
  10. Довідник прокурора [Текст] / [упоряд.: Є. П. Бурдоль, О. В. Коваленко ; відп. ред. І. В. Дріжчаний]. – Київ : Воля, 2003. – 445 с.
  11. Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 53 с.
  12. Зимогоров О. С. Як захистити та відстояти свої права в суді, ДАІ, банках та комунальних службах [Текст] / О. С. Зимогоров, Т. А. Денисова, К. В. Пясецька. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 317 с.
  13. Закон України про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : із змінами та допов. станом на 17 трав. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2018. – 87 с.
  14. Іванов В. М. Юридична конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 221 с.
  15. Кацавець Р. С. Мова у професії юриста [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 303 с.
  16. Кацавець Р. С. Професійна етика юриста [Текст] : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Р. С. Кацавець. – Київ : Алерта, 2017. – 147 с.
  17. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 238 с.
  18. Конституція України [Текст] : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 56 с.
  19. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 87 с.
  20. Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 75 с.
  21. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 верес. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 268 с.
  22. Куди та як правильно писати скаргу, заяву, претензію, клопотання, щоб відстояти свої права [Текст] / В. В. Гайворонська [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 416 с.
  23. Кузнєцова Н. Забезпечення якісної практичної підготовки студентів-юристів як невід'ємна складова реформування юридичної освіти [Текст] / Н. Кузнєцова // Право України. – 2017. – № 10. – С. 66–72.
  24. Лебідь В. І. Зразки документів з приватного права [Текст] : цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України : навч. посіб. / В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, С. П. Матвєєва. – Київ : Правова єдність, 2018. – 152 с.
  25. Лозовой В. О. Професійна етика юриста [Текст] / В. О. Лозовой, О. В. Петришин ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2004. – 171 с.
  26. Мазур В. В. Шахрайство на кожному кроці: не дай себе ошукати [Текст] / Віктор Мазур. – Харків : Фоліо, 2018. – 252 с.
  27. На захисті суспільних інтересів [Текст] : посіб. для правників та правозахисників : [пер. з англ.] / [Міжнар. фонд "Відродження" ; уклад. : Р. Романов, В. Яворська]. – Київ : Атіка, 2009. – 415 с.
  28. Олійник О. Ораторське мистецтво юриста [Текст] : теорія та практика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ольга Олійник. – Київ : Кондор, 2010. – 208 с. : іл.
  29. Онуфрієнко О. Правила юридичного тону [Текст] / О. Онуфрієнко // Український юрист. – 2015. – № 7. – С. 40–41.
  30. Організація професійної діяльності юриста. Теорія і практика [Текст] / Д. Каппс. – Київ : Знання, 2006. – 478 с.result_IMG_3558-e
  31. Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / [В. Г. Іванов та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Іванова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 236 с. : іл.
  32. Пацурківський П. Ціннісні виклики українській юридичній (правничій) освіті [Текст] / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України. – 2017. – № 10. – С. 38–55.
  33. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) [Текст] : наук.-практ. посіб. / [авт. кол.: В. О. Гринюк та ін.] ; за заг. ред. : М. А. Погорецького та О. П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя. – Київ : Правова єдність, 2018. – 252 с.
  34. Третяк А. І. Актуальність формування психологічної готовності майбутніх юристів у процесі навчання [Текст] / А. І. Третяк // Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : матеріали міжнар. заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.) / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – С. 122–125.
  35. Хоменко І. В. Логіка для юристів [Текст] : підручник / І. В. Хоменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 223 с.
  36. Циппеліус, Р. Юридична методологія [Текст] / Р. Циппеліус ; [пер., адапт., прикл. з права України і список термінів Р. Корнута]. – Київ : Реферат, 2004. – 173 с.
  37. Черновський О. Культура правового мислення – складова частина професії юриста [Текст] / Олексій Черновський, Олександр Семенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 132–136.
  38. Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. для підготов. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 162 с.
  39. Янченко П. Педагогічні умови формування правової культури майбутніх юристів (експериментальна перевірка) [Текст] / П. Янченко // Рідна школа. – 2019. – № 1. – С. 45–52.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється