День нульової дискримінації

День нульової дискримінації

28.02.2020
633

  Дискримінація є порушенням прав людини і не повинна залишитися без відповіді.
  Пан Гі Мун

  У будь-якій сучасній правовій державі особливого значення набуває захист принципу рівності прав і свобод людини й громадянина від незаконного його обмеження, тобто дискримінації.
  1 березня світ відзначає День нульової дискримінації, який започаткували 2014 року за рішенням ООН. Ініціатором установи виступили керівники ЮНЕЙДС – Об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД.
  Дискримінація – це "утиск". У сучасному понятті це слово використовується для позначення обмеження людини в правах за різними ознаками і може здійснюватися різними шляхами.
  Засновники дати спочатку намагалися привернути увагу до проблем людей з ВІЛ та СНІД. Тоді йшлося не тільки про проблеми лікування або пошуку медикаментів для порятунку хворих, але й про терпиме ставлення до цих людей. Все це обмежує доступ хворих до медичного обслуговування і негативно позначається на їхньому лікуванні.
  Загальна декларація прав людини 1948, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 закріпили положення про те, що передбачені в цих документах права і свободи повинні належати кожній людині й не повинні бути причиною для дискримінації незалежно від кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних, або інших переконань, національності, соціального походження тощо.
  З метою підвищення рівня знань про дискримінацію працівники Центру правової інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготували книжкову виставку "Гендерна рівність – ознака правової держави" (1 березня День "Нуль дискримінації").

  Список літератури:
  1. Амаро чачімо [Текст] : посіб.-довід. з правових питань / Форумо Ромен Українатар ; [ред. П. Д. Григоріченко]. – Київ : Форумо Ромен Українатар, 2001. – 48 с.
  2. Безпальча Р. Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства [Текст] / Р. Безпальча. – Київ : Атіка, 2004. – 35 с.
  3. Вебер А. Навчальний посібник з проблематики "мови ненависті" [Текст] / Анн Вебер ; [пер. с англ.: Ю. Т Кадетова, Д. А. Калініна ; за заг. ред. О. М. Павліченка]. – Київ : Тютюкін, 2010. – 95 с.
  4. ВІЛ/СНІД: відчуй себе захищеним [Текст] : спецвипуск. – Житомир : (Житомирська обласна друкарня), 2004. – 191 с.
  5. Гендер і державна політика [Текст] : навч. посіб. : пер. з англ. / упоряд. П. Ренкін. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004. – 394 с.
  6. Гендерна абетка для українських медіа [Текст] : [посібник] / [авт. кол.: С. Котова-Олійник, Б. Стельмах, О. Ярош]. – Вид. 2-ге. – Луцьк : Терен, 2017. – 108 с.
  7. Гендерна арифметика влади [Текст] : інф. дана станом на 25 берез. 2010 р. / Укр. жін. фонд. – Київ : [б. в.], 2010. – 8 с. : іл.
  8. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України [Текст] / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2016. – 244 с.
  9. Гендерна рівність та гідна праця. Вибрані конвенції та рекомендації МОП з питань гендерної ріності [Текст] / Бюро з питань гендер. рівності, Департамент міжнар. труд. норм. – [Б. м. : б. в.], 2009. – 189 с.
  10. Гендерні аспекти Європейського права: досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи [Текст] : матеріали круглого столу, 11 жовт. 2005 р. : стеногр. звіт / Ком. Верхов. Ради з питань Європ. інтеграції, Прогр. сприяння парламенту України ун-ту Індіани, Укр. жіночий фонд ; [ред.: Е. Рахімкулов, О. Суслова]. – Київ : [б. в.], 2006. – 72 с.
  11. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 228 с.
  12. Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання [Текст] : наслідки насильства – від знущань у сім'ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ; з англ. пер.: Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 413 с.
  13. Голокост і сучасність: студії в Україні і світі [Текст] : наук. часоп. № 2(6), 2009 / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; [Н. Бєссонов та ін.] ; редкол.: І. Альтман [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 249 с.
  14. Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини [Текст] / Д. Гом'єн ; пер.: Т. Іваненко, О. Павличенко. – Львів : Кальварія, 2000. – 178 с.
  15. Грішнова О. Оцінка вікової дискримінації [Текст] / О. Грішнова, І. Градовий // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 1. – С. 3–9.
  16. Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Текст] : четверта та п'ята (об'єднана) період. доп. (подана у відповідності до ст. 18 Конвенції) : проект / М-во України у справах сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. – Київ : Столиця, 1998. – 51 с.
  17. Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Текст] : шоста період. доп. (подається відповідно до ст. 18 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок) : проект / Держ. ком. молодіж. політики, спорту і туризму України, Укр. ін-т соц. дослідж. – Харьков : Конус, 2005. – 87 с.
  18. Дорожкіна І. В. Гендерна політика в місцевих громадах [Текст] : інформац.-практ. посіб. для голів та депутатів сіл., селищ., міськ. рад / І. В. Дорожкіна, В. В. Ковальчук ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 56 с.
  19. Дорожкіна І. В. Гендерний портрет, як інструмент просування гендерної рівності [Текст] : інформац.-практ. посіб. / І. В. Дорожкіна, Л. М. Артеменко ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 40 с.
  20. Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми сучасної дискримінації: гендерний аспект [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2010 р., м. Чернігів / Упр. у справах сім'ї та молоді Черніг. облдержадміністраціїї [та ін.] ; [редкол.: І. В. Дорожкіна та ін.]. – Чернігів : Падалко О. В., 2010. – 105 с.
  21. Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Н. В. Камінська та ін. ; за ред. Н. В. Камінської]. – Київ : КНТ, 2019. – 159 с.
  22. Загальна декларація прав людини [Текст] / Укр. Правн. Фундація. – Київ : Право, 1995. – 12 с.
  23. Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною [Текст] / Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : Фенікс, 2006. – 494 с.
  24. Злочини на ґрунті ненависті в Україні [Текст] : верес. 2012 – лип. 2013 / [Харків. правозахис. група ; упоряд. : Є. Ю. Захаров, В. М. Бацунов]. – Харків : Права людини, 2013. – 299 с.
  25. Золотько Я. Дискримінація жінок на ринку праці [Текст] / Ярослава Золотько // Поради юриста. – 2017. – берез. (№ 3). – С. 14.
  26. Коваленко О. Дискримінація чи єдність та диференціація правового регулювання трудових відносин: що нівелюється МОЗ на шляху досягнення гендерної рівності в Україні [Текст] / Олена Коваленко, Роман Шабанов // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 128–135.
  27. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законодав. актів із змінами та допов. станом на 01 трав. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2018. – 96 с.
  28. Конституція України [Текст] : станом на 01 січня 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2019. – 79 с.
  29. Костриця В. Ейджизм по-українськи. Про подолання дискримінації на ринку праці [Текст] / Василь Костриця // Дзеркало тижня. – 2019. – 27 груд. (№ 50). – С. 15.
  30. Кукуруз О. В. Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи [Текст] / О. В. Кукуруз // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 467–473.
  31. Кулаева С. Жінки 404: Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) ООН визнав порушенням прав жінок державну заборону працювати на морських і річкових суднах [Текст] / Стефанія Кулаева // Права людини. – 2016. – 1–15 берез. (№ 7). – С. 6.
  32. Левченко К. Б. Гендерне тяжіння [Текст] / Катерина Левченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 189 с.
  33. Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам [Текст] / Тамара Марценюк. – Київ : Основи, 2017. – 254 с. : іл.
  34. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Текст] : факульт. протокол до Міжнар. пакту про громадян. та політ. права / Укр. Центр прав людини. – Київ : Право, 1995. – 40 с.
  35. На шляху подолання дискримінації щодо жінок та гендерного насильства [Текст] : інформ.-практич. посіб. / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – [Б. м. : б. в.], 2009.
  36. Навчальні матеріали з історії євреїв та антисемітизму в Європі [Текст]. Ч. 1. Євреї у Європі до 1945 року / Дім Анни Франк [та ін.] ; [редкол.:. І. Мок та ін. ; пер. В. Боброва]. – Київ : Зовнішторгвидав України, [2009]. – 15 с. : іл.
  37. Навчальні матеріали з історії євреїв та антисемітизму в Європі [Текст]. Ч. 2. Антисемітизм – вічна боротьба? / Дім Анни Франк [та ін.] ; [редкол.:. І. Мок та ін. ; пер. В. Боброва]. – Київ : Зовнішторгвидав України, [2009]. – 15 с. : іл.
  38. Навчальні матеріали з протидії дискримінації, расизму й антисемітизму [Текст]. Ч. 3. Упередження. You 2? / [Дім Анни Франк та ін.] ; [редкол.: І. Мок та ін. ; пер. В. Боброва]. – Київ : Зовнішторгвидав України, [2009]. – 15 с. : іл.
  39. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Злочини проти власності [Текст] / за ред. М. І. Хавронюка. – Київ : Дакор, 2017. – 447 с.
  40. Олійник І. Жінки хочуть рівності [Текст] / Ірина Олійник // Сімейна газета. – 2017. – 30 берез. (№ 13). –С. 6.
  41. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни [Текст] : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. М. Тяглий]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2013. – 207 с. : іл.
  42. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р. Г. Петрова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и Кº, 2010. – 270 с.
  43. Порт Маттійс ван де. Цигани, війни та інші приклади неприборканості [Текст] / Маттійс ван де Порт ; пер. з англ. В. П. Канаша. – Київ : Свенас, 2001. – 287 с.
  44. Права людини [Текст] : міжнародні договори України, декларації, документи / [упоряд. Ю. К. Качуренко] ; переднє слово Л. Кравчука. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1992. – 198 с.
  45. Пурік О. ВІЛ/СНІД: знання і розуміння [Текст] / О. Пурік, Гейдар Л. ; Укр. освіт. центр реформ. – Київ : АДЕФ-Україна, 2005. – 25 с.
  46. Рабінович С. Тест на недискримінацію в практиці Європейського суду з прав людини: оцінювальні аспекти [Текст] / С. Рабінович, О. Панкевич // Право України. – 2017. – № 4. – С. 97–107.
  47. Рада Європи: 800 мільйонів європейців [Текст]. – Київ : Фенікс, 2006. – 124 с.
  48. Рамкова конвенція про захист національних меншин [Текст] : Страсбург, 1 лют. 1995 / Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : Фенікс, 1995. – 16 с.
  49. Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні [Текст] / [Укр. Гельсін. спілка з прав людини]. – Харків : Права людини, 2008. – 320 с.
  50. Рівність у можливостях та рівність у правах у сфері попередження ВІЛ-інфекції та СНІДУ [Текст] / [Александріна Т. А., Єщенко О. Г., Зеленська М. В., Ламах Е. Б.] ; [Держ. служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та ін. соц. небезпеч. захворювань]. – Київ : [б. в.], 2013. – 39 с. : іл.
  51. Рябуха В. В. Вибір-5 [Текст] : посіб. для тренерів з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед дітей / Валерій Рябуха. – Чернігів : Лозовий В. М., 2014. – 174 с.
  52. Сироїд Т. Л. Міжнародний захист прав людини [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. Фоміна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Право, 2019. – 308 с.
  53. Уварова О. Принцип недискримінації за ознакою статі в судовій практиці України [Текст] / О. Уварова // Право України. – 2017. – № 7. – С. 56–66.
  54. Україна. Закони. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні [Текст] : № 5207-VI від 6 верес. 2012 р. // Урядовий кур'єр. – 2012. – 10 жов. (№ 184). – С. 12–13.
  55. Український часопис з прав людини [Текст]. № 1, 1995 / Укр. Правн. Фундація ; [редкол.: С. Головатий та ін.]. – Київ : Право, 1995. – 241 с.
  56. Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні [Текст] / Т. І. Фулей. – Київ : Прок-бізнес, 2008. – 199 с.
  57. Фулей Т. Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини [Текст] / Тетяна Фулей // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 8. – С. 175–180.
  58. Шкарбан В. Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні / В. Ю. Шкарбан // Держава і право. — 2011. — Вип. 52. – С. 205–211.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється