На допомогу постраждалим від торгівлі людьми

На допомогу постраждалим від торгівлі людьми

24.07.2020
420

  6 У сучасному світі торгівля людьми – одне з найбільш грубих порушень прав і свобод людини.
  Відповідно до Закону України "Про протидію торгівлі людьми" торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, в тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином.
  За даними Міжнародної організації праці 21 мільйон людей у всьому світі – жертви примусової праці. Торгівля людьми – проблема для більшості країн світу, і Україна – не виняток.
  Сьогодні заборона торгівлі людьми передбачена в таких міжнародно-правових актах, як Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Конвенція про рабство 1926 р., Додаткова конвенція про заборону рабства, работоргівлі, а також аналогічних рабству інститутів і практики 1956 р., Конвенція про заборону торгівлі людьми та експлуатації проституції третіми особами 1949 р., Протокол про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.
  В Україні торгівля людьми була визнана злочином у 1998 р.
  Створення в Україні законодавчої бази для боротьби з торгівлею людьми дало поштовх розробленню комплексу інших заходів організаційного, правового та інформаційного характеру, пов'язаних із запобіганням торгівлі людьми.


Куди звернутися по допомогу:

За кордоном

  Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію за кордоном, можете звернутися до:
  - посольств/консульських установ України за кордоном;
  - державних, міжнародних та громадських організацій, що надають допомогу мігрантам, які опинилися у скрутному становищі, і зокрема постраждалим від торгівлі людьми;
  - місцевих правоохоронних органів;
  - організацій української діаспори;
  - інших організації та установ (наприклад, релігійних).
  Якщо вас позбавили документів, консульська установа має докласти зусиль для встановлення вашої особи та якнайшвидшого повернення до України. Наявність у вас копії закордонного паспорта значно пришвидшить цей процес.


  В Україні

  В Україні надається державна підтримка особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема соціальна, медична, правова, освітня та матеріальна. Із заявою про необхідність такої допомоги слід звертатися до найближчої місцевої державної адміністрації за місцем проживання.
  Національна "гаряча лінія" з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів:
  0-800-505-501 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;
  527 – безкоштовно з номерів мобільних операторів України.
  Корисні телефони:
  - "гаряча лінія" МЗС України для громадян України, які опинилися в надзвичайних ситуаціях за кордоном: (044) 238-16-57;
  - якщо ви постраждали від торгівлі людьми за кордоном або в межах України, зателефонуйте за номером Департаменту боротьби зі злочинами, що пов'язані з торгівлею людьми Національної поліції України: (044) 374-37-85;
  (пн–сб. з 9.00 до 18.00);
  - в екстрених випадках та стосовно розшуку осіб, зниклих за кордоном, можна звертатися на "гарячу лінію" Укрбюро Інтерполу: (044) 256-12-53 (цілодобово).

  Список літератури
  1. Безпальча Р. Робота за кордоном: сподівання і реальність. Поради щодо працевлаштування. Як захистити себе від торгівців людьми [Текст] / Р. Безпальча, О. Кустова, Г. Федькович. – 3-є вид., випр. й допов. – Київ : [б. в.], 2004. – 68 с.
  2. Боротьба з торгівлею людьми [Текст] : пер. укр. мовою / Рада Європи, Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : ВІОЛ-принт, 2006. – 18, [1] с.
  3. Грищенко С. В. Протидія торгівлі людьми [Текст] : навч. посіб. / Грищенко С. В. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 223 с.
  4. Загальна Декларація прав людини [Текст]. – Київ, 1991.
  5. Закон України про протидію торгівлі людьми [Текст] : за станом на 18 квіт. 2012 р. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 18, [1] с.
  6. Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008-2009 рр.) [Текст] : наук.-практ. комент. / [авт. кол.: М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Д. І. Сіроха]. – Київ : Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2009. – 163 с.
  7. Кампанія Ради Європи боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім'ї [Текст] : підгот. до парлам. слухань "Сучас. стан та актуал. завдання у сфері попередження гендер. насильства", Верхов. Рада України. 21 листоп. 2006 р. – Київ : [], 2006. – 93 с.
  8. Колодій А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. та працівників місц. самоврядування / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – Київ : Правова єдність, 2008. – 350 с.
  9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні [Текст] / М-во юстиції України. – Київ : [б. в.], 2006. – 176 с.
  10. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : до 60-річчя Загальної декларації прав людини / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251 с.
  11. Кримінальний кодекс України [Текст] : із змінами і допов. станом на 21 верес. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 180, [1] с.
  12. Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : зі змінами і допов. станом на 22 верес. 2010 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197 с.
  13. Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства [Текст] : навч. посіб. / Я. Г. Лизогуб, С. С. Яценко ; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Атіка, 2005. – 238, [1] с.
  14. Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності [Текст] / О. В. Наден. – Київ : Атіка, 2004. – 286, [1] с.
  15. Права людини в Україні – 2008 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [заг. редагування Є. Захарова, В. Яворського. – Харків : Права людини, 2009. – 300, [1] с.
  16. Права людини в Україні – 2009–2010 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упоряд.: А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [1] с.
  17. Права людини в Україні – 2011 [Текст] : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [за ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2012. – 349, [1] с.
  18. Права людини в Україні – 2012 [Текст] : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [за ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [1] с.
  19. Права людини в Україні – 2013 [Текст] : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [уклад. : Є. Ю. Захаров, А. П. Бущенко ; за заг. ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2014.
  20. Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню [Текст] / Харків. правозахис. група ; [упоряд. Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 282, [1] с.
  21. Протидія торгівлі людьми [Текст] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Шк. соц. роботи ім. В. І. Полтавця ; [за ред. Т. Семигіної]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 165, [1] с.
  22. Протидія торгівлі людьми [Текст] : (законодавчі акти) / Орг. з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) [та ін.] ; відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.
  23. Рабінович П. М. Права людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2004. – 462, [1] с.
  24. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право [Текст] : підручник / Ю. І. Римаренко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : КНТ, 2007. – 638, [1] с.
  25. Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання [Текст] / [А. В. Алексеєва, Ю. М. Галустян, К. Б. Левченко та ін.] ; Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. – Київ : [б. в.], 2003. – 90 с.
  26. Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ [Текст] / А. Топчій. – Київ : К. І. С., 2008. – 99 с.
  27. Торгівля жінками: Молдова та Україна [Текст] / Правозахисники Міннесоти. – [Б. м. : б. в.], 2000. – 53 с.
  28. Трудова міграція громадян України. Біла книга [Текст] / [О. У. Хомра, М. А. Ожеван, Т. П. Петрова та ін.] ; ред. В. Я. Шибко ; Ін-т демократії та соц. процесів. – Київ : Київський університет, 2006. – 201 с.
  29. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування [Текст] : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2011. – 37, [1] с.
  30. Черкес М. Ю. Міжнародне право [Текст] : підручник / М. Ю. Черкес ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ : Правова єдність, 2009. – 390 с.

  Періодичні видання
  31. Ахтирська Н. М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов'язаних з торгівлею людьми [Текст] / Н. М. Ахтирська, Т. М. Юденко // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 414–419.
  32. Бровко Н. Торгівля людьми як соціальне явище : історико-культурологічний аспект [Текст] / Н. Бровко // Право України. – 2009. – № 8. – С. 160–165.
  33. Колесникова С. В. Методика формування спеціальних понять із теми "Визначення проблеми торгівлі людьми" [Текст] / С. В. Колесникова // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 9. – С. 28–29. – Бібліогр. : 6 назв.
  34. Колесникова О. В. Діяльність соціально-психолого-педагогічної служби ЗОШ № 38 м. Харкова щодо запобігання торгівлі людьми й експлуатації дітей [Текст] / О. В. Колесникова // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 9. – С. 26–27. – Бібліогр.: 3 назви.
  35. Крот В. Як не потрапити в тенета торгівця людьми [Текст] : тренінгове заняття / В. Крот // Психолог. – 2016. – № 11/12. – С. 19–26.
  36. Кушнір О. Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в сучасних умовах / О. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 104–106.
  37. Кушнір О. Класифікація взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми / О. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 96–99.
  38. Левченко К. Б. Торгівля людьми: міф чи реальність? [Текст] / К. Б. Левченко; Л. Г. Ковальчук // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 9. – С. 6–7. – Бібліогр.: 1 назва.
  39. Міністерство внутрішніх справ України. Департамент зв'язків з громадськістю [Текст] : хроніка подій // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 10. – С. 26.
  40. Молочко Т. М. Крок до дорослого життя [Текст] / Т. М. Молочко // Позакласний час : на допомогу вчителю. – 2012. – № 19/20. – С. 66–68.
  41. Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін [Текст] / Д. Негодченко // Право України. – 2011. – № 9. – С. 315–321.
  42. Новікова О. М. Третє тисячоліття – рабство продовжується : [сценарій] / О. М. Новікова // Виховна робота в школі. – 2011. – № 4. – С. 25–27.
  43. Попович В. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру: поняття, співвідношення та нормативне закріплення в Кримінальному кодексі України [Текст] / В. Попович // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 74–78. – Бібліогр.: с. 78.
  44. Радченко О. М. Торгівля людьми: кримінально-правові та кримінологічні проблеми [Текст] / О. М. Радченко // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 439–444.
  45. Сахно Н. Ю. Тренінгове заняття "Не дозволимо собою маніпулювати" [Текст] / Н. Ю. Сахно // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 44–45. – Бібліогр.: 2 назви.
  46. Торгівля людьми – сучасний прояв рабства [Текст] : ділова гра // Позакласний час : на допомогу вчителю. – 2013. – № 15/16. – С. 32–35.
  47. Торгівля людьми і трударі з України [Текст] // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 3. – С. 28–34 : мал.
  48. Черкаська Л. Як протидіяти торгівлі людьми: роль освітніх установ: підсумки міжнародного семінару-тренінгу [Текст] / Л. Черкаська // Історія України. – 2010. – № 20 (травень). – С. 1–3.
  49. Шебаніц В. Традиційні та інноваційні методи / В. Шебаніц // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 67–68.

  Вебліографія
  1. Артьомова А. Актуальні аспекти торгівлі людьми як сучасної форми рабства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gpuis_2018_1_14.
  2. 10 фільмів про торгівлю людьми. Знай більше! Розкажи іншим! Живи безпечно! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://springofhope.org.ua/publications/10-fil-miv-pro-torhivliu-liud-my-znay-bil-she-rozkazhy-inshym-zhyvy-bezpechno/.
  3. До відома громадян, які по страждали від сучасного рабства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/2143-do-vidoma-gromadyan-yaki-postrazhdali-vid-trudovogo-rabstva.
  4. Закон України. Про протидію торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text.
  5. Інформуйте, щоб протидіяти торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=informujte-schob-protydiyaty-torhivli-lyudmy.
  6. Про протидію торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://khoda.gov.ua/protidiya/pro-protidiyu-torgivli-lyudmi1/.
  7. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.
  8. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.
  9. Наказ. Про затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-12#Text.
  10. Наказ. Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1679-12.
  11. Наказ. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0432739-13.
  12. Наказ. Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13.
  13. Постанова. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D0%BF#Text.
  14. Постанова. Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF#Text.
  15. Постанова. Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/245423302.
  16. Постанова. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF#Text.
  17. Протидія торгівлі людьми експлуатації [Арт-інсталяція МОМ "Невидимі", що розповідає справжні історії постраждалих від торгівлі людьми, в Одесі влітку 2015 року. Цей проєкт побачили жителі дев'яти регіонів України] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi.
  18. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 15 листопада 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text.
  19. Торгівля людьми. Основні поняття та види експлуатації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/news/16080.html?PrintVersion.
  20. Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі людьми. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.solor.gov.ua/docs/all/mediaua.pdf.
  21. Що таке торгівля людьми? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.527.org.ua/index.php/about-trafficking/.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється