Право: знати, служити, захищати

Право: знати, служити, захищати

09.12.2021
420
  10 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день прав людини (Human Rights Day). Саме цього дня в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.
  Загальна декларація прав людини – видатний документ в історії людства. Цим документом закріплено, що права людини – невід'ємний елемент людської особистості і людського буття. Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру.
  До створення цього універсального документа не існувало ефективного та дієвого механізму захисту основоположних і невід'ємних прав людини. Особливо гострим стало питання захисту прав людини після Другої світової війни. Увесь світ тоді об'єднався заради однієї спільної мети – створення єдиної міжнародної системи захисту прав людини.
  У Преамбулі Загальної декларації прав людини Генеральна Асамблея зазначила, що "проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією".
  Ще один міжнародний акт, покликаний гарантувати захист прав людини, – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.
  Україна як держава-член Ради Європи 17 липня 1997 року ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї. Згідно з преамбулою Конвенції вона має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання прав людини, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у Загальній декларації прав людини.
  Конвенція не лише спрямована на захист широкого спектра громадянських та політичних прав, а й запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, що, зокрема, передбачає право на індивідуальне звернення по захист порушених прав.
  Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася з особливою жорстокістю та неповагою до прав людини. Окупація Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, порушення прав людини цією державою на тимчасово окупованій території України АР Крим, агресія Російської Федерації на сході України, численні терористичні акти та воєнні конфлікти по всьому світу свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини й основоположних свобод.
  Тому як ніколи суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети – захисту прав людини та створення сприятливих і безпечних умов життя в усьому світі.
 
  За інформацією пресслужби Профспілки працівників освіти і науки України

  Указом Президента України від 08.12.2008 року № 1149 започатковано Всеукраїнський тиждень права (щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини).

  У відділі документів із гуманітарних наук Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка можна ознайомитися з матеріалами з різних галузей права, починаючи з історичних витоків і закінчуючи нинішнім станом прав людини та громадянина в суспільстві; нормативно-правовими актами, монографіями, матеріалами спеціальних доповідей, науково-практичних конференцій, збірниками документів, навчальними посібниками, які присвячені розгляду теоретичних та прикладних проблем, захисту прав і свобод людини, міжнародно-правовим нормам стосовно прав людини тощо.
 
  Список літератури

  1. Адміністративна юрисдикція: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. Сергія Валерійовича Пєткова ; [авт. кол.: Н. О. Армаш та ін.]. – Київ : КНТ, 2021. – 179, [1] с.
  2. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини : теорія і практика : [монографія] / Мирослава Антонович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 382, [1] с.
  3. Бойко М. Д. Правовий самозахист. Коментарі, роз'яснення, практичні поради, зразки юридичних документів] / М. Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2006. – 466, [1] с.
  4. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2009 / [Харків. правозахис. група ; упоряд. Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2014. – 572, [1] с.
  5. Вісник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. № 1, 1999 / ред. рада: Н. І. Карпачова (голова) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999. – 115, [1] с.
  6. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 327 с.
  7. Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн. – Київ : Фенікс, 2006. – 191 с.
  8. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207 с.
  9. Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи / авт.-упоряд. Олександр Войтенко. – Київ : Майстер книг, 2013. – 302 с.
  10. Державна служба: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 162 с.
  11. Європейська конвенція з прав людини: Рим 4. XI. 1950. – Київ : Фенікс, 2004. – 40 с.
  12. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню / Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : Фенікс, 2004. – 20 с.
  13. Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Імплементація гендерної рівності у реформу децентралізації у Чернігівській області : матеріали ХІІ обл. наук.-практ. конф., 7 лют. 2019 р., м. Чернігів / Департамент сім'ї, молоді та спорту Черніг. облдержадміністрації [та ін. ; редкол.: І. В. Дорожкіна та ін.]. – Чернігів : Десна, 2019. – 98 с.
  14. Загальна декларація прав людини / Укр. Правн. Фундація. – Київ : Право, 1995. – 12 с.
  15. Захист власності та охорона культурної спадщини: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 179, [1] с.
  16. Забезпечення прав і свобод людини у процесі виконання кримінальних покарань : навч.-метод. посіб. / Акад. держ. пенітенціар. служби ; [уклад. Л. Г. Остапчук]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2021. – 147 с.
  17. Заходи забезпечення кримінального провадження. Зразки та бланки процесуальних документів : практ. посіб.-комент. / [упоряд. А. В. Григоренко]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 159 с.
  18. Камінська Н. В. Забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та євроінтеграції : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох. – Київ : КНТ, 2021. – 261, [2] с.
  19. Лебідь В. І. Зразки документів з приватного права : цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України : навч. посіб. / В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, С. П. Матвєєва. – Київ : Правова єдність, 2018. – 152 с.
  20. Мазур В. В. Шахрайство на кожному кроці: не дай себе ошукати / Віктор Мазур. – Харків : Фоліо, 2018. – 252 с.
  21. Міжнародна Хартія прав людини : [зб. док.] / АН України, Ін-т соц. та економ. проблем зарубіжних країн, Укр. асоц. сприяння ООН ; [упоряд. і прим. А. Д. Плюшка ; відп. ред. і авт. вступ. слова А. М. Шлепаков]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 48, [4] с.
  22. Невідкладна правнича допомога. Юридичний порадник : [практ. посіб.] / Асоц. юрид. клінік України, Київ. міська орг. Союзу юристів України ; [упоряд.: В. С. Ковальський та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 297 с.
  23. Порівняльне кримінальне право : навч.-метод. посіб. / Акад. держ. пенітенціар. служби ; [уклад. : Л. Г. Остапчук, О. В. Єрмак]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 122 с.
  24. Правознавство : навч. посіб. / [Р. В. Алієв та ін.] ; за заг. ред. С. В. Пєткова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – 359, [1] с.
  25. Пенсійне забезпечення: відповідальність за правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2021. – 151, [1] с.
  26. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні / [уклад.: С. В. Пєтков, Р. В. Алієв, О. О. Іляшко]. – Київ : КНТ, 2021. – 255, [1] с.
  27. Сироїд Т. Л. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. Фоміна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Право, 2019. – 308 с.
  28. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленко, Л. О. Фоміна ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, юридич. ф-т, каф. міжнар. і європей. права. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 460, [2] с.
  29. Скригонюк М. І. Плебсологія: правова сутність, теорія і практика : монографія. Ч. 1 / Микола Скригонюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2003. – 270 с. : рис., табл.
  30. Спадщина : законодавство, міжнар. конвенції, суд. практика, метод. рек., роз'яснення : практ. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 279 с.
  31. Спадщина і спадкування в Україні. Запитання, відповіді, практичні поради, судова практика : практ. посіб. / [упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 310 с.
  32. Теньков С. О. Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення. Коментар. Роз'яснення. Судова практика : наук.-практ. посіб. / С. О. Теньков. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 254 с.
  33. Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : посіб. для підготовки до заліків та іспитів / В. І. Тютюгін, О. Д. Комаров, М. А. Рубащенко ; відп. ред. В. І. Тютюгін. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 236, [2] с.
  34. Ярошенко О. М. Трудове право та право соціального забезпечення : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. Є. Луценко. – Харків : Право, 2021. – 256, [2] с.
 
  Періодичні видання

  1. Бурденюк С. Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод / Сергій Бурденюк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 19–23.
  2. Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина / О. Васильченко // Право України. – 2017. – № 7. – С. 47–55.
  3. Виртосу І. Домашнє насильство: мовчати не можна говорити / Ірина Виртосу // Поради юриста. – 2017. – лип. (№ 7). – С. 12–13.
  4. Внутрішні функції держави в реформуванні правової системи України / Іван Мотиль // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 221–226.
  5. Головатий С. Лекція: "Принцип людських прав – один із основоположних принципів українського конституційного ладу" / С. Головатий // Право України. – 2017. – № 7. – С. 94–108.
  6. Гресь Н. Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї / Наталія Гресь, Катерина Недоступ // Юридична Україна. – 2017. – № 1. – С. 4–12.
  7. Добрянський С. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: доцільність, проблеми та перспективи / С. Добрянський // Право України. – 2017. – № 4. – С. 117–125.
  8. Захист прав дітей в Україні : рольова гра. 9–10-ті класи / Людмила Овчарик // Історія України (Шкільний світ). – 2019. – № 24. – Вкладка. – С. 1–5.
  9. Захист прав українських трудових мігрантів у Європі / Т. Кортукова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 48–57.
  10. Зміст та сфера застосування ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посібник / [кол. авт.: Д. В. Аббакумова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2021. – С. 243–246.
  11. Золотько Я. Дискримінація жінок на ринку праці / Ярослава Золотько // Поради юриста. – 2017. – берез. (№ 3). – С. 14.
  12. Карпачова Н. Європейська конвенція з прав людини – фундамент формування захисту прав людини в Україні / Н. Карпачова // Право України. – 2017. – № 4. – С. 34–54.
  13. Коваль І. І. Права людини починаються з прав дитини / І. І. Коваль // Позакласний час. – 2017. – № 7(липень). – С. 39–40.
  14. Короткий Т. Конституційно-правові засади реалізації права на здоров'я / Т. Короткий, Н. Хендель // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 5/6. – С. 80–90.
  15. Міжнародний правовий механізм забезпечення прав людини / В. Михайловський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. – № 4. – С. 26–35.
  16. Права людини: розгляд питання в Конституції України та Конвенції про захист прав / Власта Златкевич // Директор школи (Шкільний світ). – 2020. – № 11/12. – С. 56–82.
  17. Право на свободу зібрань та об'єднання: загальна характеристика // Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посібник / [кол. авт.: Д. В. Аббакумова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2021. – С. 246–249.
  18. Медвідь А. В. Особливості консультативного механізму, запровадженого Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / А. В. Медвідь // Вісник Верховного Суду України. – 2017. – № 8. – С. 40–47.
  19. Порядок оформлення спадкових прав на земельну ділянку: покроковий алгоритм дій для спадкоємців / Юлія Кулик // Землевпорядний вiсник. – 2021. – № 4. – С. 40–43.
  20. Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю: указ № 875/2019 від 3 грудня 2019 року // Урядовий кур'єр. – 2019. – 5 груд. (№ 234). – С. 4.
  21. Сучасні міжнародно-правові засоби захисту права власності цивільних осіб під час збройних конфліктів / Ірина Проценко // Право України. – 2020. – № 11. – С. 91–109.
  22. Трендові напрями та захист інтелектуальних прав / Л. Білозерова // Винахідник і раціоналізатор. – 2020. – № 3. – С. 35–36.
  23. Українська Гельсінська спілка з прав людини // Журавлик. – 2020. – № 2 (лют.). – С. 6–7.
  24. Фалалєєва Л. Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу / Л. Фалалєєва // Право України. – 2017. – № 4. – С. 108–116.
  25. Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у ХХI столітті / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 52–53.
  26. Ягунов Д. Пенітенціарна реформа як загроза правам людини / Д. Ягунов // Право України. – 2017. – № 4. – С. 154–160.
 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється