Народ – Конституція – Держава

Народ – Конституція – Держава

28.06.2023
257
  Народ творить конституцію і лише народ може її змінити.
  Конституція – це витвір власної волі народу,
  який може існувати лише завдяки підтримці народу.


  Д. Маршалл

  Конституція України – Основний Закон України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набрала чинності з дня її прийняття.
  День Конституції України – державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня. 27 років тому наша держава отримала свій найважливіший документ, головний оберіг державності, гарант незалежності й соборності – Конституцію.
  Довгий і складний шлях становлення та розвитку пройшла Конституція України. Історія українського конституційного процесу має давнє історичне коріння.

  Відомі такі історичні попередники сучасної Конституції України:

  • Приблизно XI–XII ст. – "Руська правда" (за часів правління Ярослава Мудрого).
  • 5 квітня 1710 року була укладена Конституція Пилипа Орлика. Це був договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї старшини й козацтва Конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко), який визначав права та обов'язки всіх членів Війська. Затверджений документ шведським королем Карлом XII. Написаний латиною і староукраїнською. Складається з преамбули та 16 статей. За оцінкою українських істориків, це одна з перших європейських конституцій нового часу. Чинності вона не набула, оскільки була написана в умовах вигнання.
  • 29 квітня 1918 року – Конституція УНР – основний закон УНР, прийнятий Центральною Радою в останній день її існування. В Конституції наголошувалося, що вся влада в УНР "походить від народу", а її верховним органом мають стати Всенародні збори. Конституція утверджувала принцип верховенства парламенту, тобто парламентську республіку, проте не розкривала питань власності, кордонів, мови, державної символіки тощо.
  • Конституція Української Держави – комплекс документів, які визначали правові основи функціонування Української Держави. "Закони про тимчасовий державний устрій України" зосереджували всю повноту цивільної виконавчої, законодавчої та військової влади в руках гетьмана, запроваджували становий поділ населення на рівних у правах "козаків" і "громадян", визначали їхні основні суспільні, політичні й економічні права. Вищу судову владу мав здійснювати призначуваний гетьманом Генеральний суд.
  • Чотири Конституції Радянської України були політичними документами і розроблялися спершу в ідеологічних відділах ЦК КПРС. Враховуючи це, а також статус квазідержави, якою була Україна, ці конституційні акти з великим застереженням можна зарахувати до групи основних законів держави.
  Сучасний етап конституційного процесу в Україні бере свій початок із прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Процес підготовки Конституції України затягнувся на шість років (тривав з 1990-го до 1996-го). Протягом цих років було запропоновано 15 проєктів Конституції України – від Конституційної комісії, політичних партій, науковців.
  28 червня 1996 року о 9 год. 18 хв. після цілодобового засідання Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України ("за" проголосували 315 народних депутатів). Після прийняття Конституції України Президент скасував свій указ про проведення всеукраїнського референдуму.
  День Конституції України – не просто свято правового документа, а день, коли було затверджено права і свободи громадян України.

  Пропонуємо до вашої уваги короткий опис інформаційних джерел, які присвячені Конституції України.

  • Київська Русь: пам'ятки права (X–XIII) : тексти, переклади, коментарі : навч. посіб. / уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2020. – 224 с. : іл.
  У навчальному посібнику наводяться пам'ятки права Київської Русі, його джерела: літописні свідчення про формування держави та звичаєве право, перші русько-візантійські договори Х ст., тексти першого вітчизняного юридичного кодексу "Правди Руської" у двох редакціях, церковних "Уставів" Володимира Великого та Ярослава Мудрого, князівських "уставів" та "уставних грамот". Вони супроводжуються перекладами сучасною українською мовою, розлогими коментарями, складеними укладачами.

  • Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз): посібник / Г. М. Волянська, М. В. Оніщук, М. В. Савчин, та ін. : За ред. М. В. Савчина, В. Л. Федоренка – К. : Ін-т громадян. сусп-ва, 2008. – 188 с.
  У посібнику розглянуто конституційно-правові механізми участі народу і Президента України у подоланні політичної кризи. Розкрито правовий статус народу України, повноваження та природу правових актів глави держави в умовах подолання політичних криз, систему підзвітності й підконтрольності владних інститутів через механізм дострокових парламентських виборів.

  • Конституційне право України : підручник / [Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Слінько. – Харків : Право, 2020. – 592 с.
  Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуговує на увагу новаторська структура підручника, яка не є простим віддзеркаленням структури Конституції України. Авторський колектив пропонує розпочати вивчення конституційного права з адекватного усвідомлення теоретичних засад і цінностей органічного конституціоналізму, універсальних принципів конституції західного типу, а також конституційного ладу України, прав людини та основоположних свобод, компетенції вищих органів державної влади, територіальної організації Української держави. На рівні сучасних вимог викладені у підручнику також інші важливі питання, що випливають із суті цієї навчальної дисципліни.

  • Конституція України в актах Конституційного Суду України / А. Стрижак. – К. : Ін Юре, 2010. – 631 с.
  Видання містить результати аналітичного дослідження практики конституційного судочинства щодо реалізації Конституційним судом України його завдання – гарантування верховенства Конституційного Суду України, а також авторські коментарі з питань конституційності законів та інших правових актів, тлумачення Конституції й законів України, інших питань, вирішення яких належить до конституційних повноважень Суду. Мета праці – популяризація діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні поширення наукових знань у галузі конституційного права, що сприятиме формуванню правосвідомості громадян та розвитку юридичної освіти.

  • Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори. – К. : МУАП, 2006. – 736 с.
  Ця книга – перша спроба зібрати публіцистичні, політичні та художні твори одного з найвизначніших українських суспільних діячів, блискучого поета і творця "Подорожнього діярія" Пилипа Орлика, чия діяльність до встановлення незалежності України піддавалася огуді й замовчуванню. У виданні вміщено в оригіналі та в перекладі сучасною українською мовою дві панегіричні поеми – "Алцід російський" і "Гіппомен сарматський", а також знамениту Конституцію 1710 року, добірку політичних документів: маніфести, договори, листи й "Діарій подорожній", що являють читачеві твори великого гетьмана-вигнанця.

  • Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 144 с.
  Навчальний посібник, написаний відомим політиком і громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. У виданні вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти "Пактів і конституцій…" Пилипа Орлика й Конституції незалежної України.

  Для ознайомлення з більшою кількістю джерел пропонуємо завітати до читального залу Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Тут створена книжкова виставка-презентація "Конституція UA: від гетьмана до Президента", приурочена до Дня Конституції України.

  Список використаних джерел

  1. Актуальні проблеми конституційного права України : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. акад. внутр. справ України ; за заг. ред. Олійника А. Ю. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 553 с.
  2. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; [авт.-уклад.: В. Мусіяка]. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.
  3. Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Ф. А. Гаєк ; [пер. з англ. М. Олійника, А. Королишина]. – Львів : Літопис, 2002. – 555 с.
  4. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України. Нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – Київ : Янко, 1996.
  5. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 327 с.
  6. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207 с.
  7. Зміни до Конституції України в частині децентралізації влади : фінальний звіт за результатами інклюзив. позапарлам. публ. консультацій "Зміни до Конституції України у частині децентралізації через консенсус": проєкт тексту змін до Конституції України в частині децентралізації влади, 29.11.2021 / гол. ред. та упоряд. А. Драженко ; літ. ред. та коригування Л. Лободзець. – Київ : [б. в.], 2021. – 20 с.
  8. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – [3-тє вид.]. – Київ : Юридична думка, 2011. – 327 с.
  9. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) / [Г. М. Волянська та ін.] ; за ред.: В. Л. Федоренка, М. В. Савчина ; Ін-т громад. сусп-ва, Акад. муніцип. упр. – Київ : [б. в.], 2008. – 185 с.
  10. Конституція і конституційні зміни в Україні : зб. присвячений пам'яті Віктора Мусіяки / [Центр Разумкова ; упоряд. П. Стецюк]. – Київ : Заповіт, 2020. – 297 с.
  11. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. – Київ : 2007. – 318 с.
  12. Конституція та державні символи України : зб. норм. док. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 107 с.
  13. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 71 с.
  14. Конституція України – основний закон держави і суспільства // Соціальний захист. – 2020. – № 5/6. – С. 2.
  15. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, 28 черв. 1996 р. / [Верхов. Рада України]. – Київ : Преса України, 1997. – 77, [2] с.
  16. Крусян А. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) / А. Крусян // Право України. – 2016. – № 6. – С. 70–78.
  17. Новіков О. Конституція України (проект) : робота – переможець конкурсу "Студентська конституція майбутнього" / Новіков Олег ; Шк. політ. аналітики при нац. ун-ті "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Лікей, 2008. – 79 с.
  18. Нор В. Т. Конституція – основний закон України в запитаннях і відповідях : навч. посіб. з основних положень Конституції України / Василь Нор, Петро Стецюк. – Львів : Кальварія ; Київ : Абрис, 1996. – 47 с.
  19. Орлик Пилип. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик ; Ін-т культуролог. та етнолог. досліджень; [упоряд. і прим. М. Трофимука (лат. тексти), В. Шевчука]. – Київ : МАУП, 2006. – 734 с.
  20. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. – Львів : Світ, 2011. – 439 с.
  21. Речицький В. Конституція і права людини : критичні зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого самоврядування)" / В. Речицький // Права людини. – 2015. – № 23. – С. 2.
  22. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. – Київ : Ін Юре, 2010. – 629 с.
  23. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 143 с.
  24. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики) / Н. Г. Шукліна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 422 с.
  25. Я і Конституція / Лариса Денисенко, Олександр Ільков, Андрій Стельмащук, Альона Шуліма ; намалювала Женя Олійник. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 85, [1] с.
  26. Якою могла бути українська Конституція : проекти громадянського суспільства / Шк. політ. аналітики при НаУКМА та ін. ; [за заг. ред. Линника Н. В.]. – Київ : Лікей, 2008. – 63 с.
  Підготувала Катерина Денисенко,
  бібліотекарка відділу документів з гуманітарних наук
 

 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється