ІНСТИТУТ економіки та прогнозування НАН України

ІНСТИТУТ економіки та прогнозування НАН України

65.9(4УКР) / 33С5(С2)
Е 45
    Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку [Текст] / [Білоцерківець О. Г. та ін.] ; за ред. І. В. Крючкової ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : Експрес, 2010. - 479 с. - Бібліогр. в кінці розд.

  Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх наслідків для економіки України. Змістовно охоплює як теоретичні засади макроекономічної стабільності, впливу шоків на економічні процеси, оцінку адаптивності економіки за її складовими, так і розроблення методичних і модельних підходів до прогнозування певних видів шоків. Складається з дев'яти розділів, кожен із яких містить результати наукових досліджень за різними складовими вітчизняної економічної системи.
  Для науковців, службовців органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ України.

65.9(4УКР)26 / 33С5(С2)
Р 64
  Розвиток банківської системи України [Текст] / [Барановський О. І. та ін.] ; за ред. О. І. Барановського ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : [б. в.], 2008. - 581 с. : іл., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

  У монографії визначено сутність фінансового посередництва, його функції й моделі, посередницьку роль банків України на фінансовому ринку. Визначено теоретичні, інституційні засади інтеграції й розвитку банківського, промислового та страхового капіталів. Викладено теоретико-методологічні засади регулювання й нагляду в банківській сфері, стан і проблеми їх організації в Україні та напрями вдосконалення, інструментарій для прийняття рішень з питань грошово-кредитної політики, проблеми валютного контролю в банківському секторі й регулювання присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Висвітлено сутність, чинники й індикатори фінансової безпеки комерційних банків і банківської системи в цілому, загрози їй. Запропоновано концептуальні засади фінансової безпеки комерційних банків в Україні.
  Робота є результатом наукових досліджень, виконаних Інститутом еко­номіки та прогнозування НАН України в 2004–2007 pp.
  Для фахівців з питань банківської справи, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

65.9(4УКР)26 / 33С5(С2)
С 80
  Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення [Текст] / [О. І. Барановський та ін.] ; за ред. О. І. Барановського ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : [б. в.], 2010. - 491 с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

  Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку. Визначено сутність, чинники виникнення і особливості прояву банківських криз. Дана оцінка стійкості банківської системи України та її інститутів, вітчизняних мікрофінансових організацій і страхових компаній, пенсійного і фондового ринків. Викладені механізми забезпечення стійкості банківської системи України, подолання кризових явищ на вітчизняному ринку іпотечного кредитування, організації процесу управління ризиками в банку. Проаналізовані напрями забезпечення фінансової стійкості страхових компаній і страхової системи, шляхи підвищення стійкості пенсійного забезпечення в Україні, заходи відновлення стійкості фондового ринку.
  Для фахівців і науковців у галузі фінансів, працівників державних структур та фінансово-кредитної сфери, викладачів, докторанта, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

65.049(4УКР) / 33С5(С2)
Т 33
  Теорія, політика та практика сільського розвитку [Текст] / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; [авт. кол.: О. М. Бородіна та ін.] ; за ред.: О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. - Київ : [б. в.], 2010. - 374 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

  Досліджуються теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні харак­теристики та інституціональні основи становлення сільського розвитку в Україні, окреслено шляхи формування його вітчизняної політики. Запропоновано методику бальної оцінки людського капіталу села та методичні підходи до його активізації. Розкрито основні напрями зміцнення економічного потенціалу сільського розвитку. Досліджено диференціацію умов сільського розвитку на рівні адміністративних районів і здійснено типологізацію сільських територій цього рівня за рядом ознак. Визначено можливості використання до­свіду політики сільського розвитку ЄС в Україні.
  Книга розрахована на науковців, фахівців агропродовольчого виробництва і регіонального розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.

65.9(4УКР)26 / 33С5(С2)
Д 44
  Диверсифікація доходів місцевих бюджетів [Текст] / [Луніна І. О. та ін. ] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : Експрес, 2010. - 319 с. : табл., рис.

  У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади; проаналізовано вплив різних видів податків та неподаткових надходжень на доходну частину місцевих бюджетів України; визначено особливості податкової автономії місцевих органів влади; обґрунтовано пропозиції щодо можливості застосування зарубіжного досвіду та перспективних напрямів диверсифікації доходних джерел органів місцевого самоврядування України.
  Для керівників усіх рівнів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

65.49 / 33М
Ф 34
Федулова, Л. І.
    Економіка знань [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл.
/ Л. І. Федулова ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - Київ : Експрес, 2009. - 597 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд.

  Розглянуто характерні особливості та передумови виникнення економіки знань; сутність знання як економічного ресурсу та вказано на взаємозв'язок знання та ресурсної теорії. Охарактеризовано об'єкти економіки знань; проаналізовано досвід європейських країн, які мають за мету сформувати новий тип економіки, в основі якої знаннєвий ресурс суспільства; показано роль науки, освіти та високотехнологічного виробництва в системі економіки знань. Розкрито сутність та стратегічну роль управління знаннями в організації (менеджмент знань).
  Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється