28.07.2019
727

result_IMG_2029-e   28 липня у читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка відбулася відкрита розмова "Благословення та прокляття: що таке мова ворожнечі та з чим її куштують" в межах Освітнього фесту прав людини 2019. Для цього заходу працівники Центру правової інформації підготували інформаційну виставку "Мова ворожнечі" як тавро і цензура". На виставці представлені матеріали правового характеру: законодавча база, навчальні посібники, інформаційно-практичні посібники, часописи та ін.

  Список літератури:
  1. Амаро чачімо [Текст] : посіб.-довід. з правових питань / Форумо Ромен Українатар ; [ред. П. Д. Григоріченко]. – Київ : Форумо Ромен Українатар, 2001. – 48 с.
  2. Безпальча Р. Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства [Текст] / Р. Безпальча. – Київ : Атіка, 2004. – 35 с.
  3. Вебер А. Навчальний посібник з проблематики "мови ненависті" [Текст] / Анн Вебер ; [пер. з англ.: Ю. Т. Кадетова, Д. А. Калініна ; за заг. ред. О. М. Павліченка]. – Київ : Тютюкін, 2010. – 95 с.
  4. Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини [Текст] / Д. Гом'єн ; пер.: Т. Іваненко, О. Павличенко. – Львів : Кальварія, 2000. – 178 с.
  5. Гендер і державна політика [Текст] : навч. посіб. : пер. з англ. / упоряд. П. Ренкін. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004. – 394 с.
  6. Гендерна абетка для українських медіа [Текст] : [посібник] / [авт. кол.: С. Котова-Олійник, Б. Стельмах, О. Ярош]. – Вид. 2-ге. – Луцьк : Терен, 2017. – 108 с.
  7. Гендерна арифметика влади [Текст] : інф. дана станом на 25 берез. 2010 р. / Укр. жін. фонд. – Київ : [б. в.], 2010. – 8,[1] с. : іл.
  8. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України [Текст] / Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2016. – 244 с.
  9. Гендерна рівність та гідна праця. Вибрані конвенції та рекомендації МОП з питань гендерної рівності [Текст] / Бюро з питань гендер. рівності, Департамент міжнар. труд. норм . – [Б. м. : б. в.], 2009. – 189 с.
  10. Гендерні аспекти Європейського права: досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи [Текст] : матеріали круглого столу, 11 жовт. 2005 р. : стеногр. звіт / Ком. Верхов. Ради з питань Європ. інтеграції, Прогр. сприяння парламенту України ун-ту Індіани, Укр. жіночий фонд ; [ред.: Е. Рахімкулов, О. Суслова]. – Київ : [б. в.], 2006. – 72 с.
  11. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 228 с.
  12. Голокост і сучасність: студії в Україні і світі [Текст] : наук. часоп. № 2(6), 2009 / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; редкол.: І. Альтман [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 249 с.
  13. Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Текст] : четверта та п'ята (об'єднана) період. доп. (подана у відповідності до ст. 18 Конвенції) : проект / М-во України у справах сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. – Київ : Столиця, 1998. – 51, [1] с.
  14. Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Текст] : шоста період. доп. (подається відповідно до ст. 18 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок) : проект / Держ. ком. молодіж. політики, спорту і туризму України, Укр. ін-т соц. дослідж. – Харків : Конус, 2005. – 87 с.
  15. Дорожкіна І. В. Гендерна політика в місцевих громадах [Текст] : інформац.-практ. посіб. для голів та депутатів сіл., селищ., міськ. рад / І. В. Дорожкіна, В. В. Ковальчук ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 56 с.
  16. Дорожкіна І. В. Гендерний портрет, як інструмент просування гендерної рівності [Текст] : інформац.-практ. посіб. / І. В. Дорожкіна, Л. М. Артеменко ; Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. –Чернігів : [б. в.], 2010. – 40 с.
  17. Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Проблеми сучасної дискримінації: гендерний аспект [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2010 р., м. Чернігів / Упр. у справах сім'ї та молоді Черніг. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: І. В. Дорожкіна та ін.]. – Чернігів : Падалко О. В., 2010. – 105 с.
  18. Злочини на ґрунті ненависті в Україні [Текст] : верес. 2012 – лип. 2013 / [Харків. правозахис. група ; упоряд. : Є. Ю. Захаров, В. М. Бацунов]. – Харків : Права людини, 2013. – 299 с.
  19. Загальна декларація прав людини [Текст] / Укр. Правн. Фундація. – Київ : Право, 1995. – 12 с.
  20. Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною [Текст] / Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : Фенікс, 2006. – 494 с.
  21. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законодав. актів із змінами та допов. станом на 01 трав. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2018. – 96 с.
  22. Конституція України [Текст] : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 56 с.
  23. Левченко К. Б. Гендерне тяжіння [Текст] / Катерина Левченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 189 с.
  24. Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам [Текст] / Тамара Марценюк. – Київ : Основи, 2017. – 254, [1] с. : іл.
  25. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Текст] : факульт. протокол до Міжнар. пакту про громадян. та політ. права / Укр. Центр прав людини. – Київ : Право, 1995. – 40 с.
  26. На шляху подолання гендерного насильства і дискримінації [Текст] / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 37 с.
  27. На шляху подолання дискримінації щодо жінок та гендерного насильства [Текст] : інформ.-практич. посіб. / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – [Б. м. : б. в.], 2009.
  28. Навчальні матеріали з історії євреїв та антисемітизму в Європі [Текст]. Ч. 1. Євреї у Європі до 1945 року / Дім Анни Франк [та ін.] ; [редкол.: І. Мок та ін. ; пер. В. Боброва]. – Київ : Зовнішторгвидав України, [2009]. – 15, [1] с. : іл.
  29. Навчальні матеріали з історії євреїв та антисемітизму в Європі [Текст]. Ч. 2. Антисемітизм – вічна боротьба? / Дім Анни Франк [та ін.] ; [редкол.: І. Мок та ін. ; пер. В. Боброва]. – Київ : Зовнішторгвидав України, [2009]. – 15, [1] с. : іл.
  30. Навчальні матеріали з протидії дискримінації, расизму й антисемітизму [Текст]. Ч. 3. Упередження. You 2? / [Дім Анни Франк та ін.] ; [редкол.: І. Мок та ін. ; пер. В. Боброва]. – Київ : Зовнішторгвидав України, [2009]. – 15, [1] с. : іл.
  31. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Злочини проти власності [Текст] / за ред. М. І. Хавронюка. – Київ : Дакор, 2017. – 447 с.
  32. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни [Текст] : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. М. Тяглий]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2013. – 207 с.
  33. Порт, Маттійс ван де. Цигани, війни та інші приклади неприборканості [Текст] / Маттійс ван де Порт ; пер. з англ. В. П. Канаша. – Київ : Свенас, 2001. – 287 с.
  34. Права людини [Текст] : міжнародні договори України, декларації, документи / [упоряд. Ю. К. Качуренко] ; переднє слово Л. Кравчука. – 2-ге вид. – Київ : Наукова думка, 1992.–- 198, [2] с.
  35. Рада Європи: 800 мільйонів європейців [Текст]. – Київ : Фенікс, 2006. – 124 с.
  36. Рамкова конвенція про захист національних меншин [Текст] : Страсбург, 1 лют. 1995 / Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : Фенікс, 1995. – 16 с.
  37. Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні [Текст] / [Укр. Гельсін. спілка з прав людини]. – Харків : Права людини, 2008. – 320, [1] с.
  38. Український часопис з прав людини [Текст]. № 1, 1995 / Укр. Правн. Фундація ; [редкол.: С. Головатий та ін.]. – Київ : Право, 1995. – 241 с.
  39. Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні [Текст] / Т. І. Фулей. – Київ : Прок-бізнес, 2008. – 199 с. – (На шляху до європейських стандартів в епоху глобалізації ; кн. 1).

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється