11.12.2019
642

IMG_6361   Історія Чернігово-Сіверщини багата на вікопомні події, тут, за влучним висновком Михайла Грушевського, "поховані секрети Старої України". І це повсякчас приваблювало учених і аматорів старовини. На зламі ХІХ – ХХ ст. відбулося організаційне оформлення історико-краєзнавчого руху в регіоні.
  За нових історичних умов на початку 20-х рр. ХХ ст. було створено Чернігівське наукове товариство, а згодом – Чернігівський інститут краєзнавства. Місцеві дослідники плідно співробітничали з Українським комітетом краєзнавства і Комісією Лівобережної України, що діяла у структурі Всеукраїнської Академії наук. Результатом цієї співпраці став збірник наукових праць "Чернігів і Північне Лівобережжя", виданий у 1928 р. за редакцією акад. М. Грушевського.
  Однак, внаслідок політичних репресій 30-х рр. ХХ ст. державні й громадські краєзнавчі осередки були знекровлені, що зумовило занепад краєзнавчого руху на Чернігівщині. Минуло чимало часу, перш ніж науковий потенціал регіону був бодай частково відновлений.
  Позитивну роль у цьому відношенні відіграли місцеві організації створеного у 1966 р. Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, широке залучення краєзнавців до підготовки обласного тому "Історії міст і сіл Української РСР" тощо. Це був поштовх до активізації краєзнавчого руху, і у 2-й половині 1980-х рр. було започатковано проведення обласних наукових конференцій та семінарів з історичного краєзнавства.
  14 грудня 1989 р. відбулась установча конференція, яка прийняла рішення про заснування Чернігівського обласного історико-краєзнавчого товариства. Наступного 1990 р. після створення Всеукраїнської спілки краєзнавців товариство трансформувалося в її обласну організацію (з 2012 р. – Чернігівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України).
  До 30-річчя заснування Чернігівського обласного історико-краєзнавчого товариства у відділі краєзнавства бібліотеки відкрито книжково-інформаційну виставку "Краєзнавчий вимір історії", яка знайомить з історією та сучасною діяльністю Чернігівської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, знайомить з активною та самовідданою працею її членів на ниві краєзнавства.
  На виставці зокрема, представлені видання, що висвітлюють багаторічну плідну співпрацю Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка і ЧОО НСКУ. Так, експозиція знайомить зацікавленого читача з усіма 25-ма випусками серії біобібліографічних покажчиків "Історики та краєзнавці Чернігівщини".

  1. Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (груд. 1988 р.) : тези доп., : [у 2 вип.]. Вип. 1 / Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка, Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя, Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; [редкол. : О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : [б. в.], 1988. – 107 с.
  2. Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1988 р.) : тези доп. : [у 2 вип.]. Вип. 2 / Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка, Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя, Черніг. іст. музей, Черніг. обл. орг. Т-ва охорони пам'яток історії та культури ; [редкол. : О. Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : [б. в.], 1988. – 145 с.
  3. ІІ з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців : матеріали та док. з'їзду, Київ, 25 груд. 1996 р. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.
  4. Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017 : систематичний покажчик змісту / заг. ред. О. Реєнт ; наук. ред. Р. Маньковська ; уклад. О. Михайлова. – Київ, 2019. – 400 с.
  5. Краєзнавча діяльність бібліотек Чернігівщини : обл. наук.-практ. конф. до 25-ї річниці незалежності України 17–18 серп. 2016 р. : зб. матеріалів / Департамент культури і туризму, національностей та релігій Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. універс. наук. бібліотека ім. В. Г. Короленка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Черніг. обл. від-ня Укр. бібл. асоц. ; [упоряд. : П. В. Грищенко, І. Я. Каганова]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 147 с.
  6. Реєнт О. Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України : [доповідь голови НСКУ на VI з'їзді Національної спілки краєзнавців України] // Краєзнавство. – 2017. – № 1/2. – С. 10–19.
  С. 12, 13, 15 : Чернігівська обл.
  7. Репресоване краєзнавство (20–30-і роки) / Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців ; [редкол. : І. С. Винокур та ін.]. – Київ ; Хмельницький : Рідний край, 1991. – 478 с.
  8. Ткаченко В. В. Історичне краєзнавство. Чернігово-Сіверщина у перше пожовтневе двадцятиріччя : навч. посіб. / В. Ткаченко. – Київ : Знання, 2007. – 215 с.
  9. ІІІ з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців (29–30 жовтня 2003 р.) : матеріали і документи. – Київ, 2004. – 160 с.
  10. Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні духовності та культури. Досвід. Проблеми. Перспективи. / П. Тронько ; [наук. ред. Ф. П. Шевченко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Рідний край, 1994. – 107 с.
  11. Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство : навч. посіб. для студ. заоч. форми навч. / О. М. Уривалкін ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2002. – 157 с.
  12. Чернігівська обласна організація [Національної спілки краєзнавців України] // Літопис Національної спілки краєзнавців України: 2008–2018 рр. : до 10-річчя надання Спілці краєзнавців статусу національної / [упоряд. : Є. В. Букет та ін. ; за заг. ред. О. П. Реєнта]. – Київ, 2018. – С. 485–499.

  * * *
  13. Павло Костянтинович Федоренко : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : О. Б. Коваленко, Л. В. Студьонова, В. В. Ткаченко ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; ред. І. Я. Каганова]. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 23 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 1).
  14. Олександр Олександрович Русов (1847–1915) : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад. О. Я. Рахно ; ред. : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова]. – Чернігів : [б. в.], 2004. – 116 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 2).
  15. Віктор Миколайович Шевченко : бібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. В. Студьонова]. – Чернігів : [б. в.], 2003. – 19 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 3).
  16. Михайло Степанович Чуприна (1924–2000) : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [уклад. І. Я. Каганова ; авт. передм.: Т. П. Демченко, В. О. Євстратов ; відп. за вип. П. В. Грищенко]. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 19 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 4).
  17. Володимир Володимирович Ткаченко : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова]. – Чернігів : [б. в.], 2004. – 20 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 5).
  18. Анатолій Кіндратович Адруг : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 34 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 6).
  19. Іван Петрович Дудко : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : В. І. Дудко, М. І. Євсієнко]. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 50 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 7).
  20. Сергій Олегович Павленко : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. І. Я. Каганова]. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 30 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 8).
  21. Петро Іванович Смолічев : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. Г. Мудрицька, О. Є. Черненко ; ред. І. Я. Каганова]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 15 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 9).
  22. Володимир Михайлович Половець : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова ; відп. за вип. П. В. Грищенко]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 35 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 10).
  23. Георгій Федорович Гайдай : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 23 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 11).
  24. Григорій Михайлович Курас : біобібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [уклад. : Т. П. Демченко, І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 75 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 12).
  25. Леонід Едуардович Раковський : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад. Л. М. Шара]. – Чернігів : [б. в.], 2008. – 20 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 13).
  26. Олександр Володимирович Шекун : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України ; [уклад. : О. Б. Коваленко, Л. В. Ясновська]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 22 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 14).
  27. Юрій Степанович Виноградський : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. Нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України ; [упоряд. В. М. Пригоровський]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 40 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 15).
  28. Тамара Павлівна Демченко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад. : Л. В. Студьонова, Л. В. Ясновська]. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 39 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 16).
  29. Андрій Антонович Карнабед : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [упоряд. Н. В. Романчук]. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 73 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 17).
  30. Ігор Михайлович Ситий : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад. : С. Л. Лаєвський, Л. П. Линюк ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 35 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 18).
  31. Світлана Олександрівна Половнікова : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [редкол. сер.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. ; уклад. : І. Я. Каганова та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2014. – 32 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 19).
  32. Ситий Юрій Миколайович : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [редкол. сер.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. ; упоряд. : Н. В. Романчук, Л. В. Ясновська]. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 55 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 20).
  33. Верзилов Аркадій Васильович (1867-1931) : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол. сер.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. ; уклад. : О. Б. Коваленко, О. Я. Рахно, С. Г. Скоренок]. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 79 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 21).
  34. Хижняков Василь Михайлович (1842-1917) : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол. сер.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. ; упоряд. і вступ. ст. О. Б. Коваленка, О. Я. Рахна, А. Л. Курданова]. – Чернігів : [б. в.], 2016. – 171 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 22).
  35. Віра Володимирівна Зайченко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол. сер. : О. Б. Коваленко (голова) та ін. ; уклад. : І. Я. Каганова, Л. П. Линюк, С. О. Половнікова]. – Чернігів : [б. в.], 2017. – 35 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 23).
  36. Микола Олександрович Константинович (1844-1886) : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол. сер.: О. Б. Коваленко (голова) та ін. ; упоряд. і вступ. ст. О. Б. Коваленка та О. Я. Рахна ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2017. – 78 с . – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 24).
  37. Володимир Якович Руденок : біобібліогр. покажч. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [уклад. : Н. Ф. Гонза, І. Я. Каганова]. – Чернігів : Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2018. – 67 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 25).

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється