Економіка і побут українського козацтва

Економіка і побут українського козацтва

13.10.2021
72

   14 жовтня відзначається свято української військової честі та звитяги. У серпні 1999 року Указом Президента України цей день було проголошено Днем українського козацтва. Для козаків свято Покрови було найбільш значущим. Цього дня у них відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою.
  Працівники відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук підготували до свята книжково-ілюстративну виставку "Економіка і побут українського козацтва". Є прислів'я "Козак із пригорщі нап'ється, а з долоні пообідає". Ознайомившись із представленими джерелами, користувачі бібліотеки з'ясують, чи відповідає воно дійсності.
  Розділи про соціально-економічний устрій Запорозької Січі є в посібниках з економічної історії, представлених на виставці. Окремі глави про побутове життя козаків є і в роботах Володимира Голобуцького, Тараса Каляндрука, Віктора Брехуненка.
  Увесь особовий склад запорозького козацтва поділявся на дві категорії: січових та зимівників. Січові козаки жили без дружин, отримували віййськову здобич, військову платню, у воєнний час виступали зі зброєю в руках проти ворога. Ролі сіячів та господарів виконували козаки, що жили в зимівниках і на козачих хуторах, розкиданих по всіх паланках та околицях. Ці козаки займалися хліборобством, скотарством, конярством, риболовством, садівництвом, городництвом. На Запорожжі вся земля належала війську і нікому особисто, але оскільки у запорожців землі порівняно з населенням було надто багато, кожний міг брати собі таку ділянку, яку міг обробити власними силами. У своїй праці "Історія запорозьких козаків" Дмитро Іванович Яворницький детально описав домашнє життя запорозьких козаків на Січі й на зимівниках.
  У збірниках наукових праць "Запорозька Січ і українське козацтво" та "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні", представлених на виставці, вміщено доробки вчених про козацтво.
  Ознайомившись із книжковою виставкою, можна дійти висновку, що козаки займалися сільським господарством, тваринництвом, зналися на ремеслах, укладали торгові угоди з іноземцями – тобто були гарними господарями, піклувалися про свій добробут і мали оригінальну соціально-економічну організацію.

  Список літератури

  1. Брехуненко В. А. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII–XVIII ст. / Віктор Брехуненко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Темпора, 2014. – 503 с.
  2. Голобуцький В. О. Чорноморське козацтво / В. О. Голобуцький ; [упорядкув., пер. з рос. і портр. авт. І. В. Голобуцького]. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 494 с.
  3. Економічна історія України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму "Економіка і підприємництво"/ [М. О. Уперенко, Е. А. Кузнєцов, Г. К. Парієнко та ін.] ; Одес. держ. екон. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Харків : Одіссей, 2005. – 494 с.
  4. Запорозька Січ і українське козацтво : зб. наук. пр. / укр. Ін-т нац. пам'яті ; [редкол.: В. В. Кривошея та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 207 с.
  5. Запорожці. До історії козацької культури: [збірник] / [упоряд. тексту, передм. І. Кравченка ; ред. Ю. Косенко]. – Київ : Мистецтво, 1993. – 396с.
  6. З української старовини / [текст Д. І. Яворницький ; іл. С. І. Васильківський, М. С. Самокиш ; авт. передм. : С. І. Світленко, В. М. Ханко ; авт. прим. А. М. Домановський ; упоряд. О. О. Савчук]. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2020. – 144 с.
  7. Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 1 / [В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 799 с.
  8. Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 2 / [А. М. Авраменко, В. Г. Балушок, О. А. Бачинська та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 723 с.
  9. Каляндрук Т. Б. Козаки. Слов'яни проти Орди / Тарас Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2017. – 495 с.
  10. Книга пожиткам бывшего черниговского полковника Павла Полуботка и детей его, Андрея и Якова Полуботков [Ксерокопия] / составленная по указу 1724 году майором Михайлом Раевским и лейб-гвардии сержантом Львовым. – Чернигов : [б. и.], 2010. – IV, 133 с.
  11. Когут З. Розкопки у Батурині 2019 року. Кахлі гетьманської столиці XVII – початку XVIII ст. / Зенон Когут, Володимир Мезенцев, Юрій Ситий ; [упоряд. і відп. ред. В. Мезенцев] ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту [та ін.]. – Торонто : Гомін України, 2020. – 35 с.
  12. Козлова А. І. Економічна історія : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. І. Козлова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 341 с.
  13. Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Д. Крупницький ; авт. передм. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2004. – 285 с.
  14. Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький ; [пер. з нім. О. К. Струкевича ; передм., комент. В. М. Горобця]. – Київ : Україна, 2003. – 237 с.
  15. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. Вип. 29 / Ніжин. краєзн. музей ім. І. Спаського ; [упоряд., ред. В. М. Гоменюк]. – Ніжин : Лисенко М. М., 2020. – 487 с.
  16. Ходзінський К. Г. Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб. для економ. навч. закл. / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія Плюс : В. М. Піча, 2006. – 150 с.
  17. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3 т. / Д. І. Яворницький ; [редкол.: П. С. Сохань та ін.] ; АН України, Археогр. коміс., Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1990 – 1993. – Т. 1. – 1990. – 584 с.
  18. Гайдук В. Природа, віра і молитва годилися козаку за лікаря... : (Козацька медицина) / Віктор Гайдук // Наука і суспільство. – 2018. – № 3–4. – С. 46–51.
  19. Іваннікова Л. "Баба" на Січі : шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі Степової України [Текст] / Л. Іваннікова // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 99–107.


  Підготувала завідувачка відділу документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук Наталя Карбовська

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ 9:30 – 20:00
СБ-НД 10:00 – 18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ 9:30 – 20:00

обслуговування користувачів до 19:45

СБ-НД 10:00 – 18:00

обслуговування користувачів до 17:45

П'ятниця – вихідний день
Останній вівторок місяця – санітарний день