Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 474

11.10.2017

  IMG_1696 Відділ з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук пропонує вашій увазі постійно діючу виставку "Екологічний календар", яка присвячена екологічним святам жовтня. У жовтні місяці відзначено знаменні дати: Всесвітній день тварин, День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день статистики.
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Генетично модифіковані організми (ГМО) / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Тимочко Т. В., Гуленко О. Б.]. - Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2007. - 38 с.
  2. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Т. В. Тимочко, О. Р. Швець]. - Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2008. - 32 с.
  3. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Проект "Еколого-соціальні проблеми, пов'язані з безпритульними собаками" / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - Ніжин ; Київ : Аспект-Поліграф, 2010. - 23 с. - (Стан навколишнього середовища ; № 3, берез. 2010).
  4. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Боженко ; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Афіша, 2006. - 322, [1] с.).
  5. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 3, 2010. Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Нац. акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, юрид. ф-т, Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького НАН України ; за ред. Г. І. Балюк. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. - 383 с.
  6. Воробьева Н. 1000 рецептов раздельного питания / Наталия Воробьева. - Москва : Айрис-пресс, 2009. - 510 с.
  7. Гайченко В. А. Екологія тварин : навч. посіб. для вищих навч. закл. / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-плюс ; Київ : Ліра-К, 2016. - 231 с.
  8. Григоров Ю. Г. Особливості здорового харчування українців / Ю. Г. Григоров, Т. М. Семесько, Л. Л. Синєок. - Київ : Медкнига, 2007. - 55, [1] с.
  9. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / Василь Губарець, Іван Падалка . - Київ : Техніка, 2009. - 317,[2] с.
  10. Дикі тварини. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. - Київ : Країна Мрій, 2016. - 56 с.
  11. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. - Київ : Академія, 2011. - 517 с.
  12. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч. посіб. / Л. Ф. Долина. - Київ : Знання, 2007. - 199 с.
  13. Дорошок Н. А. Земська статистика Чернігівської губернії (друга половина XІХ - початок XХ ст.) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Наталія Анаталіївна Дорошок ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2015. - 20 с.
  14. Животные шести континентов : иллюстр. энцикл. / [сост. : Ю. Д. Бойук, Р. В. Шаламов]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 412, [3] с.
  15. Закон "О защите животных от жестокого обращения". Украинский прорыв / Киев. экол.-культур. центр ; под ред. В. Е. Борейко. - Киев : Логос, 2007. - 86, [1] с.
  16. Закон України про державну статистику : за станом на 20 лип. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парламентське видавництво, 2001. - 17, [2] с.
  17. Закон України про захист тварин від жорстокого поводження / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2006. - 22, [2] с. - (Закони України).
  18. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність : за станом на 1 лют. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2001. - 23, [1] с.
  19. Колотило Д. М. Екологія і економіка : навч. посіб. / Д. М. Колотило ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 572 с.
  20. Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики, 1686-1990 / В. П. Корнев ; ред. А. Г. Волков. - Москва : Финансы и статистика, 1993. - 196, [2] с.
  21. Міронова Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 139 с.
  22. Науменко В. П. Александр Александрович Русов и его общественная и литературно-научная работа на Украине и для Украины / В. П. Науменко ; [сост. В. М. Шевченко и др.]. - Нежин ; Чернигов : Аспект-Поліграф, 2010. - 79 с.
  23. Осауленко О. Г. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація : монографія / О. Г. Осауленко. - Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. - 413 с.
  24. Правова статистика : підручник / [Є. М. Моісеєв та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Київ : Атіка, 2008. - 391 с.
  25. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : підруч. для вищ. навч. закл. / Г.А. Саранча ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : ЦУЛ, 2006. - 668 с.
  26. Скляренко Валентина Марківна. Природа рідного краю : для дітей серед. шк. віку / В. М. Скляренко, М. О. Панкова. - Харків : Бібколектор, 2015. - 318 [1] с.
  27. Статистика ринку товарів та послуг : навч. посіб. / [Н. М. Гаркуша та ін.]. - Київ : Знання, 2011. - 341 с.
  28. Тарасова В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підруч. для вищ. навч. закл. / В. В. Тарасова ; Держ. агроекол. ун-т. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 391 с.
  29. Токсикологія продуктів харчування : підручник / [С. А. Воронов та ін.] ; за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 555, [1] с.
  30. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підруч. для вищ. навч. закл. / [А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Київ : Професіонал, 2007. - 375 с.
  31. Топольник В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / Топольник В. Г., Котляр М. А. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 210 с.
  32. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Екол. група "Печеніги" ; [упоряд.: О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко]. - 2-ге вид., допов. - Харків : Торсінг Плюс, 2008. - 382, [2] с.
  33. Черничкин М. Ю. Заблуждения о животных / М. Черничкин. - Москва : Эксмо, 2010. - 206,[1] с.
  34. Энциклопедия животных и растений : более 750 видов : [пер. с нем. / Диршке Ф. и др.]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 415, [1] с.
  35. Костюченко А. Животные - терапевты Фельдман Экопарка / А. Костюченко // Вокруг света. - 2017. - № 2. - С. 42-43 : ил.
  Содержание:
  Иппотерапия : [верховая езда на лошади]. - С.43.
  Asinus-терапия : [использование осликов]. - С.43.
  Канистерапия : [использование специально обученных собак]. - С.43.
  Rodentia-терапия : [маленькими, мягкими и пушистыми зверьками: кролики, шиншиллы, хомяки, морские свинки, крысы]. - С.43.
  Testudo-терапия : [черепахотерапия]. - С.43.
  36. Лущ Л. В. Формування основ здорового способу життя засобами шкільних дисциплин : на прикладі хімії / Л. В. Лущ // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 5. - С. 24-26.
  37. Пінюшко Ольга. Харчова безпека по-європейські: страшно, обов'язково чи просто / Ольга Пінюшко // Ефективне птахівництво. - 2017. - № 3. - С. 4-5.
  38. Привроцька І. Б. Продукти харчування як джерело впливу на організм людини / І. Б. Привроцька // Екологічний вісник. - 2017. - № 3. - С. 22-23.
  39. Сковоринська О. І. Розробка плану НАССР для безпеки виробництва хлібопекарських пресованих дріжджів / О. І. Сковоринська, Н. М. Грегірчак // Наукові праці національного університету харчових технологій. - 2015. - Том 21 № 3. - С. 25-30.
  40. Яковець Н. Контролюйте свій апетит / Наталія Яковець // Безпека життєдіяльності. - 2015. - №6. - С. 3.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018