Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 377

11.10.2017

  IMG_1696 Відділ з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук пропонує вашій увазі постійно діючу виставку "Екологічний календар", яка присвячена екологічним святам жовтня. У жовтні місяці відзначено знаменні дати: Всесвітній день тварин, День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день статистики.
  1. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Генетично модифіковані організми (ГМО) / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Тимочко Т. В., Гуленко О. Б.]. - Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2007. - 38 с.
  2. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Т. В. Тимочко, О. Р. Швець]. - Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2008. - 32 с.
  3. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Проект "Еколого-соціальні проблеми, пов'язані з безпритульними собаками" / Всеукр. екол. ліга ; [редкол.: Т. В. Тимочко (голов. ред.) та ін.]. - Ніжин ; Київ : Аспект-Поліграф, 2010. - 23 с. - (Стан навколишнього середовища ; № 3, берез. 2010).
  4. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Боженко ; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Афіша, 2006. - 322, [1] с.).
  5. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 3, 2010. Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Нац. акад. прав. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, юрид. ф-т, Ін-т держави і права ім. В. М.Корецького НАН України ; за ред. Г. І. Балюк. - Київ : Юрінком Інтер, 2010. - 383 с.
  6. Воробьева Н. 1000 рецептов раздельного питания / Наталия Воробьева. - Москва : Айрис-пресс, 2009. - 510 с.
  7. Гайченко В. А. Екологія тварин : навч. посіб. для вищих навч. закл. / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-плюс ; Київ : Ліра-К, 2016. - 231 с.
  8. Григоров Ю. Г. Особливості здорового харчування українців / Ю. Г. Григоров, Т. М. Семесько, Л. Л. Синєок. - Київ : Медкнига, 2007. - 55, [1] с.
  9. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / Василь Губарець, Іван Падалка . - Київ : Техніка, 2009. - 317,[2] с.
  10. Дикі тварини. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : [пер. з англ.]. - Київ : Країна Мрій, 2016. - 56 с.
  11. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів : підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. - Київ : Академія, 2011. - 517 с.
  12. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч. посіб. / Л. Ф. Долина. - Київ : Знання, 2007. - 199 с.
  13. Дорошок Н. А. Земська статистика Чернігівської губернії (друга половина XІХ - початок XХ ст.) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Наталія Анаталіївна Дорошок ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2015. - 20 с.
  14. Животные шести континентов : иллюстр. энцикл. / [сост. : Ю. Д. Бойук, Р. В. Шаламов]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 412, [3] с.
  15. Закон "О защите животных от жестокого обращения". Украинский прорыв / Киев. экол.-культур. центр ; под ред. В. Е. Борейко. - Киев : Логос, 2007. - 86, [1] с.
  16. Закон України про державну статистику : за станом на 20 лип. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парламентське видавництво, 2001. - 17, [2] с.
  17. Закон України про захист тварин від жорстокого поводження / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2006. - 22, [2] с. - (Закони України).
  18. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність : за станом на 1 лют. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2001. - 23, [1] с.
  19. Колотило Д. М. Екологія і економіка : навч. посіб. / Д. М. Колотило ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 572 с.
  20. Корнев В. П. Видные деятели отечественной статистики, 1686-1990 / В. П. Корнев ; ред. А. Г. Волков. - Москва : Финансы и статистика, 1993. - 196, [2] с.
  21. Міронова Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 139 с.
  22. Науменко В. П. Александр Александрович Русов и его общественная и литературно-научная работа на Украине и для Украины / В. П. Науменко ; [сост. В. М. Шевченко и др.]. - Нежин ; Чернигов : Аспект-Поліграф, 2010. - 79 с.
  23. Осауленко О. Г. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація : монографія / О. Г. Осауленко. - Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. - 413 с.
  24. Правова статистика : підручник / [Є. М. Моісеєв та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Київ : Атіка, 2008. - 391 с.
  25. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю : підруч. для вищ. навч. закл. / Г.А. Саранча ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : ЦУЛ, 2006. - 668 с.
  26. Скляренко Валентина Марківна. Природа рідного краю : для дітей серед. шк. віку / В. М. Скляренко, М. О. Панкова. - Харків : Бібколектор, 2015. - 318 [1] с.
  27. Статистика ринку товарів та послуг : навч. посіб. / [Н. М. Гаркуша та ін.]. - Київ : Знання, 2011. - 341 с.
  28. Тарасова В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підруч. для вищ. навч. закл. / В. В. Тарасова ; Держ. агроекол. ун-т. - Київ : ЦУЛ, 2008. - 391 с.
  29. Токсикологія продуктів харчування : підручник / [С. А. Воронов та ін.] ; за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 555, [1] с.
  30. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : підруч. для вищ. навч. закл. / [А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Київ : Професіонал, 2007. - 375 с.
  31. Топольник В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / Топольник В. Г., Котляр М. А. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 210 с.
  32. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Екол. група "Печеніги" ; [упоряд.: О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко]. - 2-ге вид., допов. - Харків : Торсінг Плюс, 2008. - 382, [2] с.
  33. Черничкин М. Ю. Заблуждения о животных / М. Черничкин. - Москва : Эксмо, 2010. - 206,[1] с.
  34. Энциклопедия животных и растений : более 750 видов : [пер. с нем. / Диршке Ф. и др.]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 415, [1] с.
  35. Костюченко А. Животные - терапевты Фельдман Экопарка / А. Костюченко // Вокруг света. - 2017. - № 2. - С. 42-43 : ил.
  Содержание:
  Иппотерапия : [верховая езда на лошади]. - С.43.
  Asinus-терапия : [использование осликов]. - С.43.
  Канистерапия : [использование специально обученных собак]. - С.43.
  Rodentia-терапия : [маленькими, мягкими и пушистыми зверьками: кролики, шиншиллы, хомяки, морские свинки, крысы]. - С.43.
  Testudo-терапия : [черепахотерапия]. - С.43.
  36. Лущ Л. В. Формування основ здорового способу життя засобами шкільних дисциплин : на прикладі хімії / Л. В. Лущ // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 5. - С. 24-26.
  37. Пінюшко Ольга. Харчова безпека по-європейські: страшно, обов'язково чи просто / Ольга Пінюшко // Ефективне птахівництво. - 2017. - № 3. - С. 4-5.
  38. Привроцька І. Б. Продукти харчування як джерело впливу на організм людини / І. Б. Привроцька // Екологічний вісник. - 2017. - № 3. - С. 22-23.
  39. Сковоринська О. І. Розробка плану НАССР для безпеки виробництва хлібопекарських пресованих дріжджів / О. І. Сковоринська, Н. М. Грегірчак // Наукові праці національного університету харчових технологій. - 2015. - Том 21 № 3. - С. 25-30.
  40. Яковець Н. Контролюйте свій апетит / Наталія Яковець // Безпека життєдіяльності. - 2015. - №6. - С. 3.

<<< Повернутись

Оголошення

 30 червня 2018 року у Чернігові вирувала негода. Під час сильної зливи сталося підтоплення нашої бібліотеки. Під водою опинилися фонди (у т.ч. місцевих періодичних видань).
  Колектив бібліотеки вживає заходів з порятунку літератури. Частину пошкоджених фондів на просушку забрали до себе місцеві заклади, установи та організації, небайдужі читачі.
  Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка просить направляти фінансову допомогу на р/р 31556348123849 в ГУДКСУ у Чернігівській області, код ЄДРПОУ 02221159, МФО 853592. Призначення платежу: благодійний внесок. Докладніше...22620773

Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (12, 26 липня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)
22620773

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Вівторок

1800 – Клуб італійської для початківців

(10, 17, 24 липня)

 

Субота

1200 – Клуб китайської мови

(14, 21, 28 липня)

1500   Італійська для тих, хто вдосконалює

(14, 21, 28 липня)

  

Неділя

1500 – English Speaking Club

(15, 22, 29 липня)

Чекаємо на Вас!

22620773

01   

"Фонд родини Нечитайло" надає можливість замовити книги шрифтом Брайля для безкоштовного тимчасового використання (терміном до 6 місяців) у формі адресної розсилки. Книги можуть бути замовлені представниками бібліотеки або батьками незрячих дітей на сторінці "Книги Брайлем" сайту Фонду.

22620773

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...

22620773


  © НВП "Армпроект", 2002-2017