Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 20.03.2019

Історія (запитань: 79)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Валентина

20.02.2019

Доброго дня! Підкажіть будь ласка де шукати інформацію про діяльність товариства "Просвіта" у Чернігівській області? Наперед вдячна, з повагою, Валентина

 Відповідь

25.02.2019

Шановна Валентина! Найбільш повну інформацію по вашій темі можна знайти у бібліографічному покажчику:
Чернігівська "Просвіта" : бібліогр. покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова, відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2008. – 67 с.
Пропонуємо також переглянути наступні джерела:
1. Аплаксіна О. Сторінки спогадів / Олександра Аплаксіна // Спогади про Михайла Коцюбинського. – Київ, 1989. – С. 105 – 124.
С. 108 – 109 : Створення "Просвіти" у Чернігові.
2. Бойко В. 1917 рік на Чернігівщині / Володимир Бойко, Тамара Демченко, Оксана Оніщенко. – Чернігів : Сіверянська думка, 2003. – 128 с.
С. 31-34, 73 : "Просвіта".
3. Давиденко Ю. З історії Ніжинської "Просвіти" (1907-1920 рр.) / Ю. Давиденко // Сіверянський літопис. – 1997. – № 4. – С. 75-81.
4. Демченко Т. П. "Просвіта" у Чернігові (1906 – 1911) / Т. Демченко В. Онищенко // Україна і Росія в панорамі століть : зб. наук. праць. – Чернігів, 1998. – С. 233 – 241.
5. Демченко Т. П. Чернігівська "Просвіта" (1906 – 1911) / Т. Демченко В. Онищенко // Демченко Т. П. Нариси історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів. – Чернігів, 1998. – Вип. 3. – С. 45 – 50.
6. Самойленко Г. В. Громадсько-культурне та літературне життя в Чернігові у кінці ХІХ – поч. ХХ ст. / Г. Самойленко. – Ніжин : Наука-сервіс, 1999. – 109 с. : іл.
С. 48-56 : Черніг. "Просвіта".
7. Українське товариство "Просвіта" в Чернігові // Черниговская земская газета. – 1917. – № 25. – С. 3 ; № 34. – С. 4 – 5 ; № 39. – С. 3 ; № 44. – С. 3 ; № 73. – С. 4 ; № 91. – С. 5 – 6.

 Наталія

15.02.2019

Доброго дня! Чи є у вашій бібліотеці інформація про Дзвіницю Батуринського Миколо-Крупицького монастиря?

 Відповідь

18.02.2019

Добрий день, пані Наталіє!
1. Голуб С. До питання реконструкції зовнішнього вигляду Крупицько – Батуринського Святомиколаївського монастиря / С. Голуб // Середньовічні старожитності Південної Русі-України : третя Міжнар. студент. наук.-археол. конф. : тези доп. – Чернігів, 2004. – С. 16 – 18.
2. Зіневич А. Третє народження святої обітелі [Батуринського Миколо – Крупицького монастиря] / А. Зіневич // Деснянська правда. – 2001. – 12 черв.
3. Кіяшко Л. Матеріали до історії Батуринського Миколаївського Крупицького монастиря впродовж першої половини ХХ ст. / Л. Кіяшко // Ніжинська старовина : зб. наук. Праць. – Ніжин – Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 77 – 82.
4. Описание Крупицкого монастыря св. Николая // Историко – статистическое описание Черниговской епархии. – 1873. – Кн. 3. – С. 267 – 304.
5. Погорілий І. Відроджується духовна скарбниця… [Батуринський Миколо – Крупицький монастир] / І. Погорілий // Голос Присеймів'я. – 2003. – 8 лют. – С. 6.

 Інна

10.02.2019

Підскажіть список рекомендованої літератури по темі молодь і науковий прогрес в соціально економічному розвитку суспільства

 Відповідь

11.02.2019

Шановна Інна! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. 60.5 / 301 Г 61 Головатий М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : [б. в.], 2006. - 302 с.
2. 88.5 / 15 Е 45 Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект : [монографія] / АПН України, Ін-т психоглогії ім. Г. С. Костюка АПН України ; [авт. кол.: В. В. Москаленко та ін.] ; заг. ред. В. В. Москаленко. - Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : ілюстр., табл. - (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). - Бібліогр.: с. 312-332.
3. 60.5 / 301 М 75 Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2010. - 202 с.
4. 60.5 / 301 Ц 65 Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики ; [авт. кол. : О. В. Ярошенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 199 с
5. Гарбузюк І. НТП та його роль в економіці та у житті людини / І. Гарбузюк, К. О. Пацалюк // Вісник. - 2015. - № 2. - С. 11-13.
6. Кияшко Л. О. Психологічна готовність молоді до громадської активності в умовах соціально - політичних реформ / Л. О. Кияшко, М. В. Бородчак // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - № 4. - С. 62-66.
7. Лагутін В. Д. Інститути і економічні механізми cтабільності та розвитку суспільства / В. Д. Лагутін // Економіка України. - 2018. - № 9. - С. 13-25.
8. Прімєрова О. К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв'язку соціально-економічного розвитку країни та психофізіологічних проблем її населення / О. К. Прімєрова, А. В. Васильчик // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2013. - № 4. - С. 4-8.
9. Сидорова А. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України / А. В. Сидорова // Статистика України. - 2018. - № 3. - С. 66-72.
10. Тищенко О. М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання / Тищенко О. М., Шликова В. О. // Вісник. - 2011. - № 2. - С. 91-95.
11. Фесенко А. М. Міграційні наміри української молоді як чинник руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому соціально-економічному розвитку / А. М. Фесенко, В. О. Чорна // Екологічний вісник. - 2017. - № 3. - С. 26-27.

Наступні джерела відповідають вашій темі, але в нашій бібліотеці відсутні
1. Каретна О. О. Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України / О. О. Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 45. – С. 228-235.
2. Каретна О.О. Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні / Ольга Олександрівна Каретна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / НУ "ОЮА" ; Південноукр. центр гендерних досліджень; / Голов. ред. доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С. В. Ківалов. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – С. 273-283.
3. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін. ; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Харків : Право, 2015. – 452 с.
4. Корпач Н. І. Особливості участі дітей та молоді в суспільних перетвореннях / Корпач Н. І. // Вісник Запорізького національного університету. - 2008. - № 1 - С. 143-147.
5. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доп. VІІІ Міжнародної наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 21 березня 2017 р. – Хмельницький : "ХКТЕІ", 2017 . – 537с.

 Зоя

20.01.2019

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у бібліотеці книга Г.П. НАДХИН. ПАМЯТЬ О ЗАПОРОЖЬЕ И О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ. " Дякую!

 Відповідь

22.01.2019

Добрий день!
На жаль, у фонді нашої бібліотеки даної книги немає.

 Марина Радченко

08.01.2019

Доброго дня, шановні працівники бібліотеки. Чи є у ваших фондах наступні книжки: Суходрев В.М. "Язык мой - друг мой" и Бережков В.М. "Как я стал переводчиком Сталина" або будь-які книги цих авторів. Дякую.

 Відповідь

08.01.2019

Шановна Марина! Зазначених вами книг Суходрева В.М. та Бережкова В. М. у бібліотеці немає, але є декілька інших видань В. М. Бережкова. Рекомендуємо переглянути наступні джерела:

63.3(0)62 / 9(И)7
Б 48
Бережков В. М. Страницы дипломатической истории / В. М. Бережков ; [ред. И. Н. Фомичев]. - 4-е изд. - Москва : Международные отношения, 1987. - 613 с.

9(с)27 Б. 48
Бережков В. М. Годы дипломатической службы / Валентин Михайлович Бережков. – Москва: Международные отношения, 1972. – 367 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. Путь к Потсдаму / Валентин Михайлович Бережков. – Москва: Международные отношения, 1979. – 271 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. Рождение коалиции / В. М. Бережков. – Москва: Международные отношения, 1975. – 248 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. С дипломатической миссией в Берлин. 1940-1941 / В. М. Бережков. – Москва: Агентство печати "Новости", 1967. – 159 с.

9(и)7 Б. 48
Бережков В. М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В. М. Бережков. – Москва: Агентство печати "Новости", 1968. – 128 с.

 Зубок Микола Іванович, м. Київ. 0978708700@ukr.net

19.12.2018

Чи є у вашій бібліотеці Календари Чернігівської губернії другої половини 19 ст. та початку 20 ст., а також Памятні книжки губернії середини 19 ст. Дякую.

 Відповідь

20.12.2018

Шановний Микола Іванович, у нашій бібліотеці є видання “Календарь Черниговской губернии” за 1886, 1891, 1892, 1893, 1902, 1903, 1905, 1914, 1916 роки. “Памятная книжка Черниговской губернии” лище за 1878 рік.

 Супрун Віталій

01.03.2018

Доброго дня! Через пошук Гугл у Вашій бібліотеці знаходиться файл N021(9887)_27.05.17.pdf
Як я можу його переглянути? Працюю в Сосницькому краєзнавчому музеї. В документі міститься інформація стосовно нашого музею.

 Відповідь

01.03.2018

Доброго дня!

Будь ласка, для перегляду газет зареєструйтесь в розділі "Періодичні видання Чернігівщини. Електронні версії" на сторінці сайту http://libkor.com.ua/index.php?id=4&sid=12 .

Зверніть, будь ласка, увагу на сучасні сервісні можливості бібліотеки!
Онлайн-запис до бібліотеки http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=6
Електронна доставка замовлених Вами документів http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=5
Віртуальна довідка http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=2
Електронний каталог http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=1
Електронна бібліотека http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=3

Дякуємо.

 Альона

03.01.2018

Доброго дня! Підскажіть, чи є у вас така періодика: Деснянська правда 31 августа 1958г., Більшовик 30 августа 1933 г., Красное знамя 30 апреля 1922г., Известия № 33 за 11.10.19г.

 Відповідь

04.01.2018

Шановна Альона!
У наших фондах є газета Деснянська правда за 1958 рік. З приводу інших видань радимо звернутися до обласного архіву.

 Альона

26.12.2017

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка чи є у вас матеріали з історії відкриття і подальшого стану Чернігівської ЗОШ № 5?

 Відповідь

28.12.2017

Шановна Альона!
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
Ларіонов П. Розквітай, рідна школо // Деснянська правда. – 1997. – 14 жовтня
Березкіна О. Школа № 5 дає не тільки знання, але і професію // Чернігівські відомості. – 2014. – 8 січня (32). – С.3.

 Наталія

12.12.2017

Чи є у фондах Вашої бібліотеки книга Юрія Липи "Трилогія:Призначення України.Чорноморська доктрина.Розподіл Росії.-Київ,2014.-170с.

 Відповідь

12.12.2017

Шановна Наталія!
У фондах нашої бібілотеки із вказаних Вами творів Юрія Липи є:

1. Призначення України / Ю. Липа ; передм. В. Мороза. – Львів : Просвіта, 1992. – 269 с.
2. Призначення України / Ю. Липа. – Київ, 1977. – 267 с.
3. Розподіл Россії / Ю. Липа. – Львів, 1995. – 147 с.

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018