Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Педагогіка (запитань: 30)

Правила |  Посилання

1  2  3  

 Катерина

03.12.2015

Навчальний заклад як середовище формування успішного учня

 Відповідь

03.12.2015

Доброго дня!

http://secinfchounbk.blogspot.com/2015/12/blog-post.html#more

 Катерина

03.12.2015

Виховання ціннісного ставлення до культури мистецтва у школі

 Відповідь

03.12.2015

Доброго дня!

1. Алексєєва Л. Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми й методи / Л. Алексєєва // Мистецтво та освіта. – 2012. – № 3. – С. 16-18.
2. Жадан, Л. В. Доторкнутися душею до мистецтва: сценарії вихов. заходів для старшокл. / Любов Василівна Жадан. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2013. – 172, [1] с.
3. Кондратова, В. Методичні аспекти викладання мистецтва в 1 класі / В. Кондратова, О. Калашнікова // Мистецтво та освіта. – 2014. – № 2. – С. 24-28, 37-38.
4. Куркіна С. Виховання ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва на уроках художньої культури: [Електронний ресурс] / С. Куркіна // Наукові записки. – (Серія . Педагогічні науки). – Вип. 125. – Режим доступу: "http://library.kspu.kr.ua/new/media/library/ /vihovannya-tsinnisnogo-stavlennya-uchniv-do-muzichnogo-mistetstva-na-urokah-hudojnoji-kulturi/vihovannya-tsinnisnogo-stavlennya-uchniv-do-muzichnogo-mistetstva-na-urokah-hudojnoji-kulturi_125.pdf
5. Маслов В. В. Теоретична парадигма культурологія і навчальний процес / В. В. Маслов // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки : Щорічник / Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 173-191.
6. Просіна О. В. Технології інтегрованого викладання предметів "Мистецтво" та "Художня культура" в загальноосвітній школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Просіна ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : [б.в.], 2007. – 200 с.
7. Рагозіна, В. В. Система творчих завдань на уроках мистецтва у 1-му класі. За програмою інтегрованого курсу "Мистецтво" : навч.-метод. посіб. / В. В. Рагозіна, І. В. Руденко. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010. – 75, [4] с.
8. Туманов, Ігор Проблемна лекція як оптимальна форма викладання "Історія мистецтв" / І. Туманов // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 4. – С. 2-5 : фото.
9. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Виховні заходи 5-8 класи: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.osvitaua. com/shop/books-shop-organization/204/
10. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.sites.google.com/...godini/.../rozdil...
11. Формування цінністного ставлення до мистецтва: [Електронний ресурс] Вижницька школа-інтернат ім. Н. Яремчука // Режим доступу: http://yaremchuk-int.at.ua/news/formuvannja_cinnisnogo_stavlennja_do_mistectva/2012-02-14-23.

 Наталія

08.12.2013

Доброго ранку, шановні працівники бібліотеки!Скажіть, будь-ласка, які матеріали є у Вашій бібліотеці до теми :"Методологія дидактики вищої школи"?Дякую за відповідь!

 Відповідь

11.12.2013

Шановна, Наталія!
Пропонуємо переглянути наступні видання нашої бібліотеки:
1. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы / О. Б. Воронкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 314, [1]. : ил., табл. – (Сердце отдаю детям). – Библиогр.: с. 309-310.
2. Драйден Г. Революція в навчанні / Гордон Драйден, Джаннетт Вос ; пер. с англ. Мирослава Товкало. – Львів : Літопис, 2011. – 541с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 516-527, 530-534.
3. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко. – 2-е вид. – Київ : Освіта Україна ; Київ : КНТ, 2008. – 526с. – Бібліогр. : с. 499-520.
4. Зайчук В. О.Сучасні педагогічні технології : дидакт.-інформ. аспект / Валентин Зайчук, Андрій Нісімчук, Андрій Білан ; Луцьк. гуманіт. ун-т, Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня. – 2009. – Т. 1. – 2009. – 286с.
5. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою : підруч. для пед. ун-тів / В. В. Крижко. – Київ : Освіта України, 2005. – 434с. : табл. – Бібліогр.: с. 403-431.
6. Логвинов И. И. Основы дидактики : учеб.-метод. пособие / И. И. Логвинов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – Москва, 2005. – 135с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
7. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія / Є. О. Лодатко ; Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ, 2010. – Бібліогр. : с. 136-147.
8. Лозниця В.С.Психологія і педагогіка : основні положення : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2006. – 302, [1]. : ілюстр. – Бібліогр. в кінці розд.
9. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. П. Максимюк ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 666 с. – Бібліогр. : с. 661-666.
10. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – Київ : Кондор, 2009. – 395с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд
11. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Л. Ортинський ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 471 . – Бібліогр. в кінці розд.
12. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – Друге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 495с. – Бібліогр. в темах.
13. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – Київ : Каравела, 2007. – 575с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в темах.
14. Педагогіка : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд та ін.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 303с. – Бібліогр. в кінці розд.
15. Хуторской А. В. Современная дидактика : [учеб. пособие] / А. В. Хуторской. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 2007. – 638, [1]. : ил. – Библиогр. : с. 624-629, в конце гл. и в подстроч. примеч.
16. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 237-238.
17. Гребенев И. В. Дидактика предмета как контекстно зависимая теория обучения / И. В. Гребенев // Педагогика. – 2008. – 2. – С. 27-32
18. Игнатьева Е. Ю. Познавательная компетентность студентов в современном социокультурном контексте / Е. Ю. Игнатьева // Alma mater. – 2011. – № 9. – С. 52-56. – Библиогр. в конце ст. – Библиогр. в конце ст.
19. Наркозиев А. К. Опыт дидактического обоснования кредитной технологии обучения в Международном университете Кыргыстана / А. К. Наркозиев // Alma mater (вестник высшей школы). – 2009. – N 9. – С. 40-46.

 Марія

19.10.2012

Допоможіть знайти літературу до курсової роботи на тему "Методи і форми контролю в сучасній школі"

 Відповідь

23.10.2012

1. МО і науки України. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: методичні рекомендації // Початкова школа. – 2001. – №10.
2. Базові документи і матеріали Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття". – К.: Райдуга, 1994.
3. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ [О. М. Пєхота [та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти]. – Київ : А.С.К., 2001. – 255 с
4. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 287 с.
5. Біланюк Ю. Деякі проблеми уніфікації методів контролю та оцінювання рівня знань // Рідна школа. – 2001. – №5. – С.27-28.
6. Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки // Рідна школа. – 2000. – №7. – С.48-50.
7. Баскатіна К. Вимірювання знань: стимул чи засіб гноблення? // Початкова школа. – 1988. – №9. – С.45-47.
8. Віват Т. Оцінювання знань і вмінь учнів у загальноосвітній школі // Рідна школа. – 2000. – №2. – С.47-48.
9. Зубалій Н.П. Вплив оцінки на ставлення шестирічних першокласників до навчання // Початкова школа. – 1990. – №5. – С.27-30.
10. Вихрущ, А. Контроль і оцінювання у концепції розвивального навчання В.О.Сухомлинського // Початкова школа. - 2002. - № 9. – С. 32-34.
11. Танасійчук, А. Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю заступником директора з НВР // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – № 12. – С. 4-24 : табл. + Додатки.
12. Тевтлін, Б. Контрольно - аналітична діяльність шкільної адміністрації // Комплект газет "Шкільний світ" (Завуч). – 2003. – № 36. – С. 8-9.
13. Дяків, В. Контрольно-аналітична діяльність як необхідний компонент системи роботи з обдарованими учнями // Завуч (Шкільний світ). – 2009. – № 1. – С. 17-19.
14. Контроль стану викладання навчальних предметів // Комплект газет "Шкільний світ" (Завуч). – 2005. – 3. – С. 7-11.
15. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. // Початкова освіта. – 2002. – № 39-40.
16. Павленко, О. Контроль в освіті як дидактична категорія і наукова проблема // Освiта. – 2005. – № 6. – С. 3.
17. Пермінова, І. Контроль, перевірка та оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 44 (листопад). – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 7.
18. Литвин, А.Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів // Комплект газет "Шкільний світ" (Директор школи). – 2003. – № 47. – С. 7-10.
19. Рій, Л. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів // Комплект газет "Шкільний світ" (Директор школи). – 2005. – № 13. – С. 14-17.
20. Лаврук, В. Контроль за станом виконання навчальних програм // Директор школи (Шкільний світ). – 2012. – № 6. – С. 36-39.
21.Локшина, О. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів у школах Західної Європи // Комплект газет "Шкільний світ" (Директор школи). – 2006. – № 40. – С. 7-10.

 Катерина

11.03.2012

Допоможіть знайти літературу до написання бакалаврської роботи на тему :"фОРМИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З ІСТОРІЇ"

 Відповідь

13.03.2012

1. Баранков О.Г., Желіба О.В. Шкільний курс історії та методика його викладання. – Ніжин, 2002.
2. Курилів В. І. Методика викладання історії. Курс підвищення кваліфікації вчителів історії. – Львів; Торонто: Світ. 2003.
3. Пастушенко Р. Теорія рівнів навченості як основа оцінювання навчальних досягнень учнів з історії //Історія України. – 2003. – №5 (лютий). – С.6-11.
4. Кравчук т. Організація перевірки рівня навчальних досягнень учнів з історії // Історія України. – 2006. – №3 (січень). – С. 7-10.
5. Десятов Д. Організація самооцінювальної діяльності учнів на уроках історії // Історія в школі. – 2007. – №11-12. – С.17-22.
6. Гордов А. И. О проверке знаний учащихся на уроках истории в старших классах // Преподавание истории в школе. – 2002. – №3. – С.68-72.
7. Власов В. Урок тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: що і як оцінювати // Історія в школах України. – 2003. – №2 (березень-квітень). – С.11-14.
8. Драхлер А. Б. Кроссворды на уроках истории // Преподавание истории в школе. – 2004. – №7. – С.33-41.
9. Ващук Ю. Загадки і головоломки на уроках історії (8-9 клас) // Історія в школі. – 2002. – №2. – С.27-29.
10. Система тестування учнів у середній школі: метод. посібник // Завуч. – 2007. – №16-18. – С.3-110.
11. Ізотова А., Квадріціус С. Моніторинг якості навчання // Завуч. – 2006. – №7 (березень). – С.10-14.
12. На порядку денному шкільної реформи - незалежне тестування // Завуч. – 2005. – №15 (травень). – Вкладка.
13. Гусак Т. Роль і мета іспитів у процесі навчання // Рідна школа. – 2007. – №5 (травень). – С.58-60.

 світлана

10.02.2012

інтерактивні методи

 Відповідь

14.02.2012

Шановна Світлана! Вас очевидно цікавлять інтерактивні методи навчання?
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. – №5-6.
2. Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.
3. Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці // Відкритий урок. – 2002. – №5-6.
4. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. – №5/6.
5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000. – 368 с.
6. Освітні технології / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с.
7. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136 с.
8. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. – 2002. – №3.
9. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы // Инновации в образовании. – 2001. – №5. – С.106-107.
10. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. /. О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. – К. : Видавництво. А.С.К., 2004. – 192 с.

 Микола

06.02.2012

Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки
Навчальні програми II ступеня Єдиної школи (старшої основної школи), що були видані в 1918-1919 роках окремим випуском, а також в журналі "Вільна Українська Школа".
Дякую!

 Відповідь

07.02.2012

Шановний, Миколо! На жаль потрібного вам видання у фондах нашої бібліотеки немає. А також відсутній журнал "Вільна українська школа".

 Світлана

08.01.2012

Чи є у вас Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі

 Відповідь

09.01.2012

На жаль, даної книги в ОУНБ не має.

 Ольга

24.11.2011

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу та матеріали до теми "Нетрадиційні форми уроків історії". Дякую.

 Відповідь

26.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1.www.info-library.com.ua/books-text-4319.html -
2.www.info-library.com.ua/books-text-4320.html
3.www.kpel.kiev.ua/private/Susp...T.../nimechina.htm
4.Камбалова Я. Навчаємося у грі // Історія в школі. – 2008. - №1. –С. 19-23.
5. Мороз П. Підручник історії Стародавнього світу: методика розвитку уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі. – 2011. - № 5/6. – С.33-38.
6.Камбалова Я. Сучасний підручник історії як ключовий компонент навчально-методичного комплексу// Історія в школах України. – 2011. - №7/8. – С.34-36.
7. Красовський О.С. Дослідження ефективності використання електронних підручників як засобів самонавчання учнів // Педагогіка і психологія. – 2008. №3/4. – С.166-172.

 Ольга

24.11.2011

Допоможіть підібрати матеріали (статті та сайти) до теми "Методика використання підручника на уроках правознавства"

 Відповідь

26.11.2011

Пропонуємо переглянути:
1. Мороз П. Підручник історії Стародавнього світу: методика розвитку уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі. – 2011. - № 5/6. – С.33-38.
2.Камбалова Я. Сучасний підручник історії як ключовий компонент навчально-методичного комплексу// Історія в школах України. – 2011. - №7/8. – С.34-36.
3. Красовський О.С. Дослідження ефективності використання електронних підручників як засобів самонавчання учнів // Педагогіка і психологія. – 2008. №3/4. – С.166-172.
4.Власов В.Роль підручника у формуванні вмінь працювати з історичним джерелом // Історія в шк. України. – 2009. - № 6. – С.3-9.
5.Малієнко Ю. Роль підручника у розвитку дослідницьких умінь учнів у контексті профілізації старшої школи // Історія в шк. України. – 2009.- №6. – С.33-36.
6.Трухан О. Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії // Рідна школа. – 2011. - №8/9. – С.36-40.

1  2  3  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018