Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 831

12.06.2018

  P1010001 З 12 червня в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка відділом документів із гуманітарних наук представлена виставка-ретро "Повість врем'яних літ" – пам'ятник історіографії і літератури Русі (до 905-річчя від часу укладання).
  Усi ви чули про "Повість врем'яних (минулих) літ" Нестора-лiтописця, про те, що вона є найдревнішою пам'яткою історії нашої землi.
  Нестор-літописець зібрав та переказав усі легенди, з яких можна дізнатися про умови виникнення Київської Русі, навів факти, які стосувалися правління князів, відобразив обставини життя та побуту слов'янських племен.
  Час, коли складався цей літопис, у громадському житті відзначався формуванням держави, розвитком її форм і боротьбою за них як у середині держави, так і поза нею. Автор використав грецькі хроніки, місцеві оповідання і пов'язав історію Русі зі світовою, дав їй центральне місце в історії всіх країн. "Повість минулих літ" свідчить про висоту культури, ерудицію та національну свідомість свого автора.
  Книгу цю писали триста літ. Дванадцять поколінь передавали з рук до рук як історичну пам'ятку. Передавали, щоб закарбувати діяння давно минулих днів. Закарбувати словом у пам'яті тих, що жили. Тих, що живуть. І тих, що будуть жити. Події в ній розпочинаються зі сотворіння світу і закінчуються 6800 (1292) роком.
  Основою пам'ятки "Повість минулих літ" є ідея про богообраність слов'янського народу та включення слов'янства в контекст християнської історії.
  Сьогодні ця геніальна пам'ятка історії, права, етнографії та філософії нагадує нам про славу і велич Київської Русі, про мудру політику її правителів, про святу єдність Руської землі.
  Цей стародавній рукописний твір завжди був у центрі уваги дослідників. Він перекладений сучасною українською, російською, французькою, шведською, німецькою, румунською, англійською, чеською та польською мовами.
  Отож, запрошуємо всіх, кого цікавить історія Київської Русі, до перегляду цієї виставки.
  Список літератури:
  1. Берест Д. Літописні непорозуміння [Текст] / Д. Берест. - Вінниця : Книга-Вега, 2006. - 75 с.
  2. Демченко С. А. Давня українська література (X-XVIII століття) [Текст] : практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. - Київ : Знання, 2013. - 231 с. : табл. - Бібліогр.: с. 189-200, в кінці розд. і в підряд. прим.
  3.Історія України. Документи. Матеріали [Текст] : посібник / [уклад., комент. Король В. Ю.]. - Київ : Академія, 2001. - 446, [1] с. - (Альма-матер).
  4.Історія Русі-України [Текст] : (іст.-археол. зб.) / НАН України, Ін-т археол. ; [редкол.: О. П. Моця (відп. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 1998. - 335
с. : ілюстр., 1 арк. портр. - Бібліогр. в підрядк. Прим.
  5. Історія України [Текст] : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного ; [упоряд.: В. І. Червінський та ін.]. - 2-вид., випр. й допов. - Київ : КВІЦ, 2012. - 831 с. : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст.

P1010002  6. Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах [Текст] / Н. Ф. Котляр ; [отв. ред. П. П. Толочко]. - Киев : Наукова думка, 1986. - 156, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 158.
  7. Котляр Н. Ф. История в жизнеописаниях [Текст] / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; [ред. Н. О. Черкасская] ; АН УССР, Ин-т истории. - Киев : Наукова думка, 1990. - 254, [2] с. - Библиогр.: с. 235-248.
  8. Кусков В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для филол. спец. вузов / В. В. Кусков. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1989. - 301, [3] с.
  9. Очерки истории Украины [Текст] / [Толочко П. П. (рук.) и др.] ; под общ. ред. П. П. Толочко. - Киев : Киевская Русь, 2010. - 474,[1] с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.

  10. Повість минулих літ [Текст] : літопис. оповіді / переказ В. Близнеця, худож. В. В. Якутович, [наук. кер., авт. післямови В. В. Яременко]. - Київ : Веселка, 2002. - 225, [2] с. : ілюстр. - (Історична бібліотека для дітей "Золоті ворота"). - Бібліогр. в підрядк. Прим.
  11. Спадщина поколінь: прадавні українські літературні пам'ятки [Текст] / [упорядкув., передм. та комент. О. Г. Мукомели]. - Київ : Грамота, 2002. - 589, [1] с. - (Шкільна бібліотека).
  12. Степанишин Б. І. Давня українська література в школі [Текст] / Б. І. Степанишин. - Київ : Либідь, 2000. - 501, [2] с. - Бібліогр.: с. 495-501.
  13. Толочко П. П. Древнеруская народность. Воображаемая или реальная [Текст] / Пётр Толочко. - Київ : АДЕФ-Україна, 2010. - 301 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. Примеч.
  14.Україна: антологія пам'яток державотворення X-XX ст. [Текст] : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. -
Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна".Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя (Х - XIII ст.) / упоряд., перед. та прим. О. Сліпушко. - 2009. - 438, [1] с. - Бібліогр. в приміт.
  15. Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен по XVIII век [Текст] : курс лекций / А. Л. Шапиро. - Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. - 239 с.

  16. Яковенко Н. Вступ до історії [Текст] / Наталя Яковенко. - Київ : Критика, 2007. - 374, [1] с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 341-345.
  17. Дорош Є. Що ми не знали про "Повість минулих літ" [Текст] / Є. Дорош // Пенсійний кур'єр. - 2018. - 16 берез.(№ 11).
  18. Моця О. П. До вивчення джерельної бази "Повесті временних літ" [Текст] / О. П. Моця // Український історичний журнал. - 2010. - N 6. - С. 144-149. - Бібліогр. в кінці ст.
  19. Савенко О. Великодній парафраз у "Повісті минулих літ" [Текст] / Оксана Савенко // Слово і час. - 2016. - № 3. - С. 60-64. - Бібліогр. в кінці ст.
  20. Трохимець Є. "Повість минулих літ" - найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків [Текст] : 5 клас / Євгенія Трохимець // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2016. - № 12. - С. 10-12.
  21. Чугаєва І. Давньоруське літописання в студіях М.І. Костомарова [Текст] / І. Чугаєва // Сіверянський літопис. - 2011. - № 2. - С. 39-44. - Бібліогр. в кінці ст.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018